ZLO's DRINGEN AAN OP AANVULLENDE MAATREGELEN DROOGTESCHADEGEVALLEN van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant maatschappij tot bevordering VRIJDAG 19 JULI 1974 62e Jaargang No. 3240 land- en tuinbouwblad Op verzoek van de drie Zeeuwse Landbouworganisaties kwam de direkteur-generaal van de landbouw, ir. A. de Zeeuw, zich persoonlijk op de hoogte stellen van de zeer moeilijke situatie in bepaalde akkerbouwgebieden in het Zuid-Westelijke kleigebied als gevolg van de droogte in het afgelopen voorjaar. Verschillende bedrijven in West Zuid-Beveland, Walcheren en Noord-Beve land werden bezocht en ir. De Zeeuw kwam bijzonder onder de indruk van de bijzonder slechte stand van de gewassen, vooral op de zwaardere gronden. De foto: ir. A. de Zeeuw en kringvoor zitter J. Nieuwenhuijse van de kring West Zuid-Beveland der ZLM in een bietenperceel. Op pag. drie een fotoimpressie van hetgeen ir. De Zee/uw zoal te zien kreeg ONS COMMENTAAR TERWIJL wij ons zetten om dit commentaar te schrij ven, valt de regen bij stromen en zijn we kenne lijk in een periode met een buiig weertype beland. De regenmeter geeft afwisselend 5-10-15 mm neerslag aan maar de regen komt te laat, voor veel bedrijven veel te laat, en is op dit tijdstip bij de oogst van hooi en vroege teelten alleen maar een spelbreker. Het jaar 1974 zal veel landbouwers vooral in het Zuid-Westen van ons land nog jarenlang heugen als een uitzonderlijk jaar waarin veler verwachting op een redelijke oogst als gevolg van de abnormale droogte volledig de bodem werd ingeslagen. In grote delen van Zeeland en Weste lijk Noord-Brabant vertonen diverse gewassen een ma tige tot slechte stand, met als gunstige uitzondering de wintertarwe, die over het algemeen weinig van de droog te had te lijden. De slechte dunne stand van de gewas sen doet zich met name voor op de zwaardere gronden. Ernstige droogteschade valt waar te nemen in Midden- Schouwen, een groot deel van Tholen, het westelijk deel van Noord-Beveland en Zuid-Beveland, onder Rilland- Bath, het westelijk deel van West Zeeuws-Vlaanderen en diverse polders in Oost Zeeuws-Vlaanderen met als climax het Noord-Westelijke deel van Walcheren. Grote delen van Westelijk Noord-Brabant vertonen evenmin een opwekkend beeld. Dit geldt vooral voor de Bies- bosch en het land van Heusden en Altena, terwijl in de Westhoek vooral de polders rond Dinteloord ernstig van de droogte hebben geleden. Veel percelen suikerbieten zijn uitgereden vanwege te dunne stand, deels zijn op nieuw suikerbieten gezaaid, deels zijn op deze percelen snijmais of bruine bonen gezaaid. Ook zijn hier en daar percelen braak blijven liggen. De stand van de suiker bieten is in deze gebieden matig tot slecht. De stand is veel te dun en een gewas, dat op het eerste oog nog wat lijkt, valt wanneer men er in komt danig tegen. Ve len zullen het met een halve opbrengst moeten doen, er zijn ook telers, die hun hele areaal suikerbieten heb ben moeten omrijden. De vergelingsziekte, die zich de laatste dagen steeds sterker manifesteert, doet de op- brengstverwachtingen nog verder dalen. Ook de ver wachtingen van de consumptieaardappelen zijn niet hoog gespannen. Rekening wordt verder gehouden met een aanzienlijke opbrengstderving. De uien vertonen in de droogtegebieden een veel te dunne stand. Het vlas bleef kort en sterk vertakt. Opbrengst en kwaliteit zullen tegen vallen. Hetzelfde geldt voor gewassen als karwij-, blauw- maanzaden en diverse graszaden. ZEER GROTE VERSCHILLEN A L bij al vertoont de stand van de gewassen in Zuid-West Nederland een sterk wisselend beeld /en nog nooit zijn de verschillen zo groot geweest. Ook de verschillen in bedrijfsresultaten zullen zodoende dit jaar bijzonder groot zijn. Dat geldt voor het Zuid-Wes- In dit nummer o.m.: De ramp van de droogteschade in beeld Pagina 3 Kring Zuid-West N.K.T.V. gaat door I Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5/6/7 ■fc Het bouwen van sleufsilo's voor zelfvoedering Pagina 9 Op bezoek bij: Iz. J. Risseeuw te Oostburg Pagina 10/11 Selderijmozaïekvirus bedreiging voor knolselderijteelt Pagina 12 Biedt druppel- bevloeiing perspektief in de Zeeuwse fruitteelt Pagina 13 Bakens worden in de preiteelt geleidelijk verzet Pagina 14 Discussienota Veehouderij Pagina 16 ten tussen de bedrijven onderling, maar zeker ook voor de gehele Nederlandse akkerbouw. In de akkerbouwgebieden in het noorden en in de Zui derzeepolders, waar op tijd regen viel, vertonen de ge wassen over het algemeen een goede tot zeer goede stand. Het is met name het Zuid-Westelijk kleigebied dat dit jaar op een ongekende wijze geconfronteerd is met het risico van droogteschade. Duidelijk zijn we er weer eens bij bepaald, hoe kwetsbaar onze bedrijven zijn en hoe groot de risico's zijn, waarmee de boer als onder nemer te maken kan krijgen. In één van de zwaarst ge troffen gebieden, Noord-West Walcheren, spraken wij met boeren, die van hun gewassen gemiddeld niet meer dan 30 van een normale opbrengst mogen verwach ten. Alle kosten zijn er aan gemaakt, de holle stand vraagt ekstra zorg en wiedwerk. Met tegenzin en een gevoel van machteloosheid blijft men bezig in gewassen, die straks nauwelijks de kos ten van het oogsten zullen opleveren. Er zijn gewassen weggegeven aan wie ze na het oogsten wilde hebben. Zo'n jaar brengt niet alleen financieringsproblemen met zich mee rente en aflossing van leningen, de nota's van leveranciers, ze zullen op tijd betaald moeten worden het doet ook een aanslag op het geestelijk incasserings vermogen vooral voor veel jonge boeren dreigt 1974 een uitermate moeilijk jaar te worden. Er zijn er, die uit zien naar een bijbaan, om daarmee in ieder geval in het gezinsonderhoud te kunnen voorzien. ERNSTIGE SITUATIE T}E ernst van de situatie gaf de drie Zeeuwse land- bouworganisaties aanleiding om directeur-gene raal van de landbouw, ir. De Zeeuw, uit te nodigen om zich persoonlijk hiervan op de hoogte te komen stellen. Deze bracht woensdag j.L, vergezeld van de H.I.D. voor de bedrijfsontwikkeling, de voorzitters van de 3 ZLO's, enkele bedrijfsvoorlichters en een aantal boeren uit de betreffende gebieden, een bezoek aan diverse bedrijven in Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren. Uit de gesprekken tijdens deze rondrit kwam naar voren, dat men in het algemeen de gevolgen van de droogte als behorend tot het bedrijfsrisico van de ondernemer in de landbouw aanschouwt. Het al jaren gevoerde prijs beleid stelt echter de boer niet in staat om een derge lijk risico te dragen, omdat geen reserves gevormd zijn kunnen worden. De kostprijsberekeningen en richtprijzen gaan uit van normale opbrengsten. Ondanks alle moderne hulpmid delen blijft de boer echter afhankelijk van het weer en nog steeds geldt, dat zijn portemonnaie voor een groot deel van het jaar buiten ligt. Op de directeur-generaal is dan ook een dringend be roep gedaan om bij minister en regering te bepleiten, dat via het markt- en prijsbeleid betere inkomensmoge lijkheden noodzakelijk zijn om de continuïteit van de land bouwbedrijven te waarborgen. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1