MEDEZEGGENSCHAP OVER PRODUKT ALTERNATIEVE LANDBOUW EN VOEDSELTEKORTEN ^^NCIA4tl Bf$ £^fLAHO maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- en VRIJD, 62e Jl No. 323B& <2 Zlm tuinbouwblad De veehouderijcommissie van de ZLM wijdde in de onlangs gehouden vergadering onder meer uitvoerig aandacht aan de posi tie van de rundvleesproduktie op akkerbouwbedrijven. Door allerlei overheidsmaatregelen werd de rundvleesproduktie gestimu leerd. Nu, terugkijkend blijkt dat de ondernemer die zijn bedrijfsvoering hierop heeft aangepast bijzonder slecht wegkomt en ook de melkveehouderij indirekt een ernstige terugslag van het gevoerde beleid ondervindt. Meer hierover op pagina 12. In dit nummer o.m.: Meer warme bakkers gevraagd Pagina 3 Worden mogelijkheden bedrijfsverplaatsing en/pf rentesubsidie in ruilverkaveling De Poel- Heinkenszand benut? Pagina 4 ■5K De nieuwe pachtnormen Pagina 4 Nieuwe perspektieven voor de looftrekker en het Blauwgevoeligheids- onderzoek consumptie aardappelen Pagina 5 Problematiek rond het graanstro Pagina 6/7 Op bezoek bij: fam. iongebreurBlok te Weert Pagina 8/9 Kweekbestrijding in grasland Pagina 8/9 Fokveedag Schouwen-Duiveland Pagina 10 Tuinbduwnieuws Pagina 11 \7AN een Franse minister van landbouw wordt ver- teld dat hij eens in Brussel fel door zijn colle ga's werd aangevallen voor zijn steun aan producenten groeperingen. Om duidelijk te maken waarom hij die steunde vertelde hij het volgende verhaal, dat in en buiten Frankrijk verder verteld werd en nog waar schijnt te zijn ook! Groentewinkels in Parijs verkochten (destijds) meloe nen voor 98 centimes per kg, 'dat is 980 Fr. fes per ton. De winkels hadden ze gekocht van de grossier en wel voor 322.50 franc per ton (marktprijs 300 franc 22,50 fre BTW). Maar wat ontving nu de meloenenteler aan de Garonne? Het vervoer kostte 211 frc. plus 48,53 frc. BTW. De grossier commisie bedroeg 30 frc en vergoeding voor rot- en indroogverlies 25,90 frc. De BTW over bei'de kor tingen was 5,44 frc inclusief zegel op factuur. Voor de teler bleef aldus 1,63 franc over, of wel afhankelijk van de omrekeningskoers van de Franse franc ca. ƒ1,En dat niet per stuk maar per ton! De Franse minister gaf met dit wel zeer extréme voorbeeld aan hoeveel er "tij dens de „afzet weg" die een agrarisch produkt moet doorlopen in de tussen- en eindfase terechtkomt en waar de teler als „fabrikant" van het artikel geheel naast zit. l-IET vorenstaand verhaal kwam ons in gedachten toen we het marktoverzicht van het Produktschap voor Aardappelen op ons bureau kregen waarin zowel 'de laatste noteringen van de Rotterdamse beurs af pro- duktiegebied in 100 kg en de landelijke detailverkoop prijzen in ets per kg zijn opgenomen. Rotterdamse beurs 22 april 6 mei 20 mei 10 juni 17 juni Bintje 35/opw. 12,- ƒ13,50 ƒ12,- 12,— ƒ10,50 Bintje 35/50 7,- ƒ10,50 8,- 7,25 7,— Landelijke detailverkoopprijs oogst '73 maart: 37 ct - april: 36 ct - mei: 36 ct. Uit 'de vergelijking van deze cijfers blijkt wel dat de kosten van de collecterende handel, vervoer, sorteren en verpakken en winst voor de (detail) handel een aan merkelijk bedrag per kg vraagt. Kosten die komen uit 'de prijs die op het laatste verkooppunt, door de detail list dus, gemaakt wordt. Er is reeds veel over dit pro bleem geschreven en verschillende deskundigen heb ben zich over deze kwestie gebogen. Bekend zijn o.m. de aardappelafzetstructuurnota van het Landbouwschap, rapporten van Cebeco en het Produktschap voor Aard appelen. De oplossingen als poolvorming en kontrakte- ring die voor de teler een redelijke prijsvorming tot ge volg moet hebben bjfjken echter in de praktijk niet tot een zekere stabilisatie van de aardappelmarkt te leiden. TN feite is het de aardappelpositie in het buitenland en zijn het de exportmogelijkheden die groten deels de aardappelprijs bepalen. Een vergelijking-van 'de exportcijfers van dit jaar met die van voorgaande jaren geeft het volgende beeld: oogst 1973 oogst 1972 oogst 1971 oogst 1970 oogst 1969 hoeveelheid (x 1.000 ton) 728 886 659 589 620 Uitvoer tot 1 juni waarde exportprijs (x milj. gld.) 160 293 96 95 176 (gld/100 kg) 21,90 32,95 14,65 16,20 28,55 Alhoewel de export van oogst 1973 op één na de hoog ste is tot nog toe, is 'de uitvoer ca. 160.000 ton minder met als belangrijkste oorzaak de lagere export naar Italië van 110.000 ton ter waarde van ca. 50 miljoen en geen export naar Argentinië van ca. 50.000 ton! Ook dit jaar is West-Duitsland met 72 van het totaal het belangrijkste afnemende land. Opvallend is de uit voer naar Zweden, die tot 1 juni 27.000 ton bedraagt (vorig jaar 3.500 ton). Verder is Portugal dit jaar aan de markt geweest voor ca. 4.000 ton. De exportprijs per kg oogst 1973 is echter 11 cent per kg lager dan die van oogst 1972 en dit beïnvloedt in belangrijkste mate de noteringen op de Rotterdamse Beurs. De conclusie kan dan ook niet anders zijn dat geen enkele instantie in Ne derland in staat geacht kan worden de aardappelmarkt zodanig te beheersen dat regelmatig een redelijke prijs voor de teler gewaarborgd is. Het vergelijken van door wie er het meeste uit de markt gehaald is, de vrije han del, de coöperatie, de contractant of de speculant heeft dan ook weinig zin. leder op zijn beurt komt er op een zeker moment aan te kort als de export tegenvalt. En zolang dat niet verbetert zullen er mee- en tegenvallers zijn! BLANKSMA. "yiA de krant, radio en televisie worden we 'de laatste tijd elke dag geconfronteerd met de penibele wereld voedselsituatie. In grote delen van de wereld heerst hongersnood. Dat is op dit ogenblik de harde werke lijkheid en men probeert het geweten van de westerse wereld wakker te schudden. Aldus de voorzitter van het Landbouwschap, ir. C. S. Knottnerus in zijn openingswoord bij de aanvang van de openbare bestuursvergadering van het Schap verleden week woensdag. De min of meer plotselinge overgang van voedseloverschotten naar voed seltekorten is tot velen nog niet helemaal doorgedrongen. Ik geloof zelfs dat men bij de laatste prijsvaststelling in Brussel nog steeds in het hoofd had dat we voor voe dseloverschotten in de wereld bevreesd zouden moeten zijn. Het lijkt echter duidelijk dat voedselprouktie en voedselvoorziening ook in West-Europa niet kan worden afge remd onder de huidige omstandigheden. Op dit ogenblik zal bijv. de produktie van suiker in Europa tekort schie ten. Tot voor kort meenden grote groepen van de bevolking dat een flink gedeelte van onze suikerconsumptie (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1