HOOFDBESTUUR 9Czlm VERGADERDE N AAR aanleiding van de besluiten in de Ledenraad van eind mei werd uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheid hoe de georganiseerde landbouw in de toe komst haar gerechtvaardigde wensen op meer overtui gende wijze naar buiten kan brengen. KRUIMELWERK maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 28 JUNI 1974 62e Jaargang - No. 3237 In dit nummer o.m.: Verzekeringszaken: schadefrequentie neemt af Pagina 3 Nieuwe hoop voor Europa - ir. C. S. Knottne- rus. Pagina 4 Veiiigheidsdagen in Schoondijke II. Pagina 5 Uitkomsten vermeer- deringsbedrijven varkens houderij in 1973. Pagina 6 Vrijdag 21 juni j.l. heeft Prof. J. Mol afscheid genomen als sekretaris van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 1 september 1964 werd de heer Mol sekretaris van de Gezondheidscommissie voor Dieren van het Landbouwschap, welke in 1970 werd omge vormd tot een Stichting. Op de foto gemaakt tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie worden de heer en mevrouw Mol geflankeerd door de heren Ir. C. S. Knottnerus, voorzitter van het Landbouwschap en W. J. Lokhorst, voorzitter van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren. ALGEMEEN BEELD AKKERBOUW SOMBER L.E.I.-CIJFERS KLOPPEN NIET! GROTE VERLIEZEN VEEHOUDERIJSECTOR QP de Hoofdbestuursvergadering van maandag 24 juni j.l. werd een uitvoerige inventarisatie opgemaakt van de stand van de gewassen naar aanleiding van de voortdurende droogte. Naar voren kwam dat de verschillen van gebied tot ge bied bijzonder groot zijn. Vooral de zware gronden heb ben zeer veel van de droogte te lijden gehad. Zozeer zelfs dat in sommige gebieden zelfs sprake is van slechts een halve oogst op deze zware kleigronden. Dat geldt dan met name voor de suikerbieten, graszaad, uien, erwten en vlas, maar ook voor de aardappelen moet steeds meer met ernstige opbrengstderving worden re kening gehouden. Bepalend voor de ontwikkeling van de aardappelen is uiteraard ook de hoeveelheid regen die de laatste 2 we ken is gevallen. Dat bleek plaatselijk uiteen te lopen van 0 tot meer dan 30 mm. Vanuit Oost Zeeuws-Vaanderen werd gemeld dat er plaatselijk sinds half maart minder dan 20 mm regen is gevallen. Het enige gewas dat zich gunstig heeft ontwikkeld dit voorjaar bleek de wintertarwe te zijn, die naar verwach ting goede opbrengsten zal geven. Al met al staat er in het Zuid-Westelijk kleigebied een oogst die in zijn totaliteit toch wel als slecht gekwalifi ceerd moet worden, al zijn de verschillen van streek tot streek en zelfs van bedrijf tot bedrijf dit jaar wel zeer groot. Niettemin moet gevreesd worden dat vele bedrij ven het dit jaar bijzonder moeilijk zullen krijgen. Veel optimistischer waren de geluiden uit het Brabant se zandgebied waar wel voldoende regen is gevallen. De grasgroei is hier dan ook redeijk bevredigend, terwijl de akkerbouwgewassen er over het algemeen goed bij staan. AKTIEPROGRAMMA T^E aktiviteiten aan het landbouwpolitieke front, zijn zowel in eigen land als in E.G.-verband dit voorjaar wel bijzonder groot. Meestal neemt het aantal vergade ringen en besprekingen na het tot stand komen van de Brusselse prijsbesjuiten belangrijk af om eerst in sep tember weer op gang te komen. Dit jaar evenwel werd er ook gedurende de maanden mei en juni koortsachtig door vergaderd. De affaire rondom de btw-compensatie, de exportbe perkingen van Italië, de naweeën van de oliecrisis en de bijzonder ongunstige marktpositie voor vele prodiukten in met name de akkerbouw, fruitteelt en vleessector zijn daar ongetwijfeld de oorzaak van. •Sfc Misbruik uw grasland niet! Pagina 7 De maand juli op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina's 8/9 It's a long way to Tipperary. Pagina 10 Tuinbouwklanken Pagina 11 Besloten werd, zo mogelijk, samen met de beide an dere Zuid-Westelijke landbouworganisaties, op korte ter mijn een werkgroep in te stellen die als taak krijgt te be studeren op welke wijze het landbouwstandpunt duide lijker naar buiten kan worden gebracht. Met name zal daarbij ook onderzocht worden of een nauwere samen werking met andere organisaties binnen de landbouw, zoals op het gebied van de afzet en toelevering mogelijk is. De vergadering was van mening dat daarnaast een heroriëntatie van de opstelling der georganiseerde land bouw op landelijk niveau gewenst is. Wat de afhandeling van de btw-compensatie betreft, konstateerde het Bestuur dat de gedeeltelijke voortzet ting van de btw-compensatie voor de gegarandeerde ak- kerbouwprodukten tarwe, suikerbieten en fabi teksaard- appelen via een ha-toeslag in feite volstrekt onvoldoen de is. Immers voor alle andere akkerbouwprodukten, voor de zuivel en voor de fruitteelt valt elke vorm van compensatie volledig weg. Met name het niet voortzetten van enige compensatie voor de fruitteelt achtte de ver gadering onjuist. AANVECHTBARE L.E.I.-CIJFERS \7OORTS besprak het Bestuur een door het secreta- riaat opgestelde nota over de representativiteit van de L.E.I.-berekeningen. Dit naar aanleiding van het feit dat door de minister bij zijn verdediging van de btw- maatregelen weer herhaaldelijk op volstrekt ontoelaat bare wijze van deze L.E.I.-gegevens is gebruik gemaakt. De vergadering konstateerde dat de uitkomsten van de L.E.I.-berekeningen, zoals weergegeven in het Land bouw Ekonomisch Bericht een veel te gunstig beeld te zien geven en wel om de volgende redenen: 40 50 van de uitgeselecteerde bedrijven weigert medewerking te verlenen, waardoor nog nauwelijks van een representatieve steekproef gesproken kan worden. Ibij de, vooral ook door de overheid gebruikte, publi- katies van inkomensberekeningen en prognoses wor den akkerbouwbedrijven kleiner dan 25 ha buiten be schouwing gelaten; de gemiddelde bedrijfsgrootte van de L.E.I.-bedrijven in het Zuid-Westen is daardoor bijna 2 keer zo hoog dan de realiteit. (Zie verder pag. 4) ONS COMMENTAAR Het zal voor vele lezers niet eenvoudig zijn uit de la wine van vaak niet zo gemakkelijk leesbare persberich ten en verslagen van al deze vergaderingen zich een enigszins helder beeld te scheppen van wat er nu werke lijk aan de gang is en welke resultaten er voor de land bouw bereikt zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen door de bomen het bos niet meer zien en zich sceptisch afvragen wat er rju uiteindelijk door al dit vergaderen daadwerke lijk voor hun wordt bereikt. Een houding die wij ons kun nen indenken en waar we zeker ook gerede gronden voor aanwezig achten. Wat is immers het geval? (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1