maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant TOCH NOG ENIGE EXTRA COMPENSATIE VOOR DE AKKERBOUW zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 21 JUNI 1974 62e Jaargang - No. 3236 ONS COMMENTAAR IIET openbare debat in de Tweede Kamer naar aanlei ding van het niet verlengen van de BTW-compensa- tie voor de landbouw, heeft in zoverre positief resultaat opgeleverd dat in feite Minister Van der Stee heeft er kend dat althans voor een paar sectoren het gevoerde beleid ontoereikend is geweest. Zo zal nu dus de reva luatie-compensatie voor akkerbouwprodukten in elk ge val nog een jaar worden gehandhaafd. Welliswaar niet in de vorm van een BTW-toeslag van 2 maar waarschijn lijk via een ha-toeslag die de boer dan hetzelfde als de BTW-toeslag moet opbrengen. Uiteraard ontvangt men als akkerbouwsector in totaal wel minder, omdat de toe slag nu nog slechts voor de garantieprodukten granen, suikerbieten en fabrieksaardappelen zal gelden. Uitgaan de van een gemiddeld opbrengstniveau zou voor het Zuid-Westen 2% extra bruto-opbrengst via de BTW-toe slag overeenkomen met een ha-toeslag van omstreeks 40 gulden voor tarwe en 80 gulden voor suikerbieten. On getwijfeld een van de belangrijkste pluspunten van deze toezegging van de Kamer is dat de met deze ha-toesla gen gemoeide ca 21 miljoen gulden rechtstreeks de ak kerbouw ten goede komen. Met oorspronkelijke voorstel van de minister om via nog niet uitgewerkte struktuur- maatregelen wat te doen, hield immers het gevaar in dat de individuele boer er niets van zou merken en mogelijk ook dat dit bedrag in het totaal in jaarlijkse struktuórmaat- regelen via de landbouwbegroting zou verdwijnen. Niette min blijven wij van mening dat het een droevige zaak is dat een regering eerst onder stevige druk bereid is wat daadwerkelijk voor de boer te doen, ook al geeft men zelf toe dat de Jestijds genomen maatregelen onvol doende waren. ZUIVEL WEL vragen wij ons af of de Minister (en de Kamer!) niet wat al te gemakkelijk heenstapt over de nade lige revaluatie-gevolgen voor de zuivelsector. Wij zijn het niet eens met de conclusie van de Minister dat de melkveehouderij hoegenaamd geen nadelige gevolgen van de revaluatie meer ondervindt en compensatie dus overbodig is. Weliswaar zijn 'de voordelen, via het door de revaluatie goedkopere voer, hier duidelijk groter dan bij de akkerbouw, maar met name de melkprijs heeft toch duidelijk de nadelige gevolgen ondervonden van het aan de revaluatie gekoppelde melkprijsbeleid. Voorts kon- stateerd Minister Van der Stee dat de prijsverhoging voor de melk en het rundvlees in Brussel dit voorjaar toch is meegevallen, hetgeen een reden te meer zou zijn om geen verdere compensatie voor de melkveehouderij toe te passen. De Minister kan dan wel vinden dat de 8 hogere melkprijs een meevaller is, wij-zijn van mening dat deze verhoging in feite nauwelijks voldoende is om de kosten ontwikkeling bij te houden. Immers de kosten voor de melkveehouderijbedrijven zijn het afgelopen jaar met zo'n 13% gestegen! Bovendien betekent de verhoging van de oriëntatieprijs voor rundvlees nog niet dat de melk veehouder daar nu direkt profijt van trekt. Immers in de eerste plaats lag het werkelijke prijsniveau hoger en bovendien blijkt in Nederland nog steeds geen perma nente interventie van de 2e kwaliteiten melkkoeien en vaarzen mogelijk. En juist die tweede (en derde!) kwali teit speelt uiteraard bij de afstoot van melkvee voor de slacht een belangrijke rol. Wij kunnen het dan ook abso- In dit: nummer o.m.: OVM Verzekerings- nieuws over „Uitkeringen van winst" in de levens- verzekeringssektor Pagina 3 KNLC Denkend aan september Pagina 3 ■5^ Mechanisatienieuws Pagina 4 Moderne teelttechniek en het probleem van de opslag Pagina 7 Hel vermeerderen met slachtkuiken ouderdieren speculatieve bedrijfstak Pagina 8 Een bijzondere batterij voor de opfok van biggen Pagina 9 Tuinbouwnieuws Pagina 11 Markt - P.J.Zuid-Geluid Pagina 13-15 Alhoewel er van streek tot streek, van gebied tot gebied en van perceel tot perceel, in Zeeland en West-Brabant onderling grote verschillen in de stand van de akkerbouwgewassen bestaan door droog te, hagel- en na .htvorstschade is het algemeen beeld bijzonder triest. Onze rubriek „Uit de Praktijk" op de pagina's 5, 6 en 10 geeft daarover een aantal bijzonderheden, waaruit blijkt, dat voor sommige on dernemers nu reeds van een rampjaar kan worden gesproken, terwijl er geen reserves meer aanwezig zijn. De recente foto geeft een beeld van een aardappelperceel met een zeer slechte en onregelma tige opkomst, als gevolg van de droogte in 1974! luut niet eens zijn met de konstatering van de Minister dat de melkveehouderij het op dit ogenblik niet bijzonder moeilijk heeft. Ook hier zou een voortzetting van de com pensatie, mogelijk op een iets lager niveau, gewenst en bijzonder welkom zijn! SUIKER T^EZE week kwam het bericht dat de organisatie van Europese Suikerbiet producenten (CIBE) en de or ganisatie van rietsuikerexporteurs in de Gemenebestlan- dën (ACSE) een overeenkomst hebben bereikt, waarbij de Europese landen onbeperkt suiker naar de wereld markt zouden kunnen uitvoeren en de Gemenebestlanden tenminste 1,4 miljoen ton rietsuiker naar Europa kunnen exporteren. Indien deze overeenkomst door de leden van beide organisaties wordt goedgekeurd, betekent dit een lelijke strop door de rekening, van de Europese Commis sie en zeker een tegenvaller voor landbouwcommissaris Lardinois. Immers deze overeenkomst tussen het bedrijfs leven in Europa en een zeer groot deel van de suikerpro ducerende ontwikkelingslanden betekent duidelijk een onderschrijving van het standpunt der georganiseerde landbouw dat proauktie- en exportbeperkende maatrege len in de huidige situatie volkomen ongewenst zijn. In fei te zijn door deze overeenkomst de oorspronkelijke com missievoorstellen om de suikerproductie en dus de export vanuit de EEG met 600.000 ton te beperken nu wel voliedig achterhaald. Aan de ene kant zal de Europese suiker hard nodig zijn om de tekorten in vele delen van de wereld enigszins te beperken en aan de andere kant blijft nu ook van het argument van Lardinois dat men de ontwikke lingslanden helpt door de eigen suikerexport te beperken niets meer over. Het is in feite door die landen zelf nu ont zenuwd. Pikant detail in dit geheel is dat de commissie blijkbaar van deze onderhandelingen op de hoogte was en ze zelfs heeft aangemoedigd in de hoop dat daardoor gemakkelij ker een nieuwe E.G.-regeling voor suiker tot stand zou kunnen komen. Het zou nu dan ook van een wijs beleid van de commissie getuigen indien ze uit het resultaat die deze onderhandelingen hebben opgeleverd haar conse quenties trok en haar oorspronkelijk voorstel introk ten gunste van een voorstel voor een E.G.-suikerregeling die in belangrijke mate gebaseerd is op deze overeenkomst tussen het bedrijfsleven in de belangrijkste suikerprodu cerende landen. De tijd begint daarbij overigens alweer te dringen, want voor 1 juli 1975 dient er een nieuwe Europese suikerregeling in werking te treden! LUTEIJN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1