ONBEVREDIGENDE BESLUITVORMING I ONS COMMENTAAR maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- en VRIJDAG 14 JUNI 1974 62e Jaargang - No. 3235 tuinbouwblad Deze week op de middenpagina's van dit blad wordt het wel en wee besproken van het demonstratiebe- drijf Zeeuws-Vlaanderen over de afgelopen 15 jaar. De foto geeft een beeld van het bedrijf vanuit de lucht. T"}E E.G.-ministers van landbouw hebben tijdens hun jongste Raadszitting op 4 juni te Luxemburg de eers te stappen gezet tot herstel van de vrije handel in land- bouwprodukten met Italië, aldus het betreffende persbe richt van het ministerie van Landbouw. Men zou ook kunnen zeggen dat een begin is gemaakt met het lijmen van de brokken! Dat betekent dus dat er met een aantal ingewikkelde kunstgrepen getracht wordt Italië althans voor de buitenwacht weer in het Europese gareel te krijgen. Ongetwijfeld zal dat op korte termijn betekenen dat er ook voor onze uitvoer naar Italië weer wat betere vooruitzichten komen. Of we er op de lange duur veel mee opschieten is evenwel de vraag. In ons commentaar van 10 mei j.l. schreven wij al dat het aanleggen van allerlei noodverbanden uiteindelijk geen oplossing kan bieden en dat, indien er geen funda mentele vooruitgang op het gebied van economische en monetaire samenwerking wordt bereikt, de voortdurende afbrokkeling van het E.G.-gebouw onverminderd zal door gaan. Wie de verslagen van de Europese ministerraden van de laatste tijd analyseert, moet helaas konkluderen dat ook deze Italiaanse schok blijkbaar niet voldoende is ge weest om de Europese politici wakker te maken. Nu zal de Italiaanse „groene lire" met 121/2 worden gedevalu eerd, hetgeen in feite dus betekent dat de Italiaanse boer !21/2 meer voor zijn produkten krijgt en dat de invoer in Italië evenzoveel duurder wordt. Daarnaast zal dan de storting van 50 bij invoer van agrarische produkten ko men te vervallen. Evenwel alleen voor die produkten waarvoor de z.g. monetaire compenserende bedragen gelden (dat zijn alle produkten, behalve groente en fruit en de z.g. vrije produkten als aardappelen, peulvruchten, e.d.). Daarnaast moet voor rund- en kalfsvlees tot een na der te bepalen datum bij invoer in Italië nog 25 gestort worden. In feite zijn dus vooral voor varkensvlees en zuivelpro- dukten de exportkansen naar Italië nu weer beter gewor den. Al met al dus weer een knap stukje ingewikkeld lijm- werk a la Brussel. De vraag is evenwel hoe lang de lijm houdt, dan wel hoe snel er elders weer barsten zullen op treden nu er fundamenteel niets verbeterd is. BTW-COMPENSATIE f\P het nationale front zijn er de laatste weken zeer veel woorden gewijd aan de afschaffing van de btw-com- pensatie van 2 per 1 mei j.l. Minister Van der Stee schreef er op 17 mei een uitvoerige brief over aan de vas te Kamercommissie voor Landbouw en Visserij en voerde op 22 mei uitvoerig mondeling overleg met diezelfde com missie. Door de Kamerleden werden daarbij vele kritische vragen gesteld, die er eigenlijk allemaal op neer kwamen dat men ernstige bedenkingen had tegen het in deze zaak door het kabinet gevoerde beleid. Met name het volledig negeren van de dit afgelopen najaar met het bedrijfsleven (Landbouwschap) gemaakte afspraken om tijdig overleg te plegen en de volstrekt onbevredigende argumentatie die aan dit kabinetsbesluit ten grondslag lag, waren de Kamerleden een doorn in het oog. Op 27 mei vond vervolgens een gesprek plaats tussen de ministers Van der Stee en Duisenberg en het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Konklusie van dit ge sprek was dat regering en Landbouwschap lijnrecht tegenover elkaar blijven staan! In feite is de situatie na 1 mei dus onveranderd geble ven. Het georganiseerde bedrijfsleven en een zeer groot deel van de Kamer acht de intrekking van de btw-com- pensatie op de wijze en met de motivering zoals door de regering is gebeurd, in feite niet aanvaardbaar. Evenwel de regering houdt het been stijf en wil niet ver der gaan dan de landbouw 25 miljoen gulden extra be schikbaar te stellen voor nog onduidelijke doeleinden. De enige mogelijkheid via overleg die nu no£ rest lijkt in feite In dit nummer o.m.: O.V.M. Verzekerin gen: Wat zegt u van uzelf Pagina 3 Verontreiniging opp.water gaat boer veel geld kosten Pagina 3 Uitgaven en kosten studerende kinderen Pagina 4 Mechanisatie- nieuws Pagina 5 Suffix in het strijdperk tegen wilde haver Pagina 7 Rundveehouderij in de zomer Pagina 8 Tuinbouwklanken Pagina 13 Bestrijding graan- afrijpingsziekten met Bavistin M Pagina 14 dat de Tweede Kamer in een openbaar debat haar afkeu ring over het gevoerde regeringsbeleid uitspreekt. Dat zou dan een logisch vervolg zijn op de kritiek die door bijna alle politiek partijen op dit beleid werd geuit. ONJUISTE INFORMATIE schriftelijke en mondelinge toelichting van minister Van der Stee met betrekking tot het besluit de btw- compensatie af te schaffen overziende, kar. men niet aan de indruk ontkomen dat op alle mogelijke manieren ge probeerd is dit besluit te rechtvaardigen, zonder dat men zich daarbij al te veel bekommerd heeft om de werkelijke positie van de boer en tuinder. Dat geldt dan met name voor de brief van de minister aan de Kamercommissie. Hij geeft daarin een opsomming van de arbeidsinkomens in de landbouw, zoals die door het LEI in zijn landbouw eco nomisch bericht van dit voorjaar, voor 1973/74 zijn ge raamd. Hij konkludeert daaruit dat bijv. voor de akker bouw het inkomensniveau allerminst onbevredigend is en even verder in die brief dat op grond van dit inkomen voor de akkerbouw bij afschaffing van de btw-compen- satie moeilijk van onevenredig zware offers kan worden gesproken. Dit alles evenwel is gebaseerd op een inko mensprognose van gem. 60.000 gld voor akkerbouwbe drijven van b.v. gem. 45 ha in het Zuid-Westen. Dat dit evenwel een verre van representatieve bedrijfsgrootte is, vergeet de minister te vermelden. (De gemiddelde grootte van akkerbouwbedrijven in het Z.W. is slechts 25 ha). Hij noemt n.l. alleen maar het cijfer van 59.500 gld zonder enige toelichting. Voorts moet ook op het ministerie heel goed bekend zijn dat deze inkomensraming gebaseerd is op de veron derstelling dat de prijzen voor granen en met name aard appelen zich dit voorjaar redelijk gunstig zouden ontwik kelen. Dat deze ontwikkeling evenwel zeer ongunstig is geweest weten we allemaal en blijkt trouwens ook uit het bij diezelfde ministeriële brief gevoegde prijsoverzicht. t/m april. Door nu enerzijds, zonder nadere toelichting, een inko mensniveau van 60.000 gld aan te geven en anderzijds wel de juiste prijsdalingen te signaleren, geeft naar onze mening deze brief aan de Kamercommissie een volkomen vertekend beeld van de werkelijke situatie. In feite wordt immers de volstrekt misleidende suggestie gewekt dat het door de minister aangegeven inkomensniveau zou gelden voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf op basis van de prijsontwikkeling t/m april. Wij vinden een dergelijke on^ zorgvuldige voorstelling van zaken volstrekt onaanvaard baar en een volkomen voorbijzien aan de werkelijke land bouwproblemen. Overigens vragen wij ons in dit kader af of het niet de hoogste tijd wordt om te komen tot een grondige herziening van de wijze waarop de inkomens berekeningen door he LEI tot stand komen en worden ge publiceerd. Alleen de publikatie van LEI-berekeningen die werkelijk representatief zijn voor de inkomenspositie binnen de landbouw kan immers een dergelijke misleidende voor stelling van zaken, als nu in de brief van de minister, voor komen! LUTEIJN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1