LANDBOUW MOET ZICH AGRESSIEVER OPSTELLEN INKOMENSTOESLAGEN maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant \M«0'F land- tuinbouwblad VRIJDAG 31 MEI 1974 62e Jaargang - No. 3233 In dit nummer o.m.: O.V.M.-verze'kering: Over hagelschade en vakantie Pagina 4 X ZLM-ledenraad te gast bij kring Tholen- St. Philipsland Pagina 5-6 Vee en vlees enz. Pagina 8 Het melkveebedrijf in ontwikkeling Pagina 9 De maand juni op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 10-11-15 Tuinbouwklanken, Winterbloemkoolresultaten en Aardgasprij9 Pagina 12 - 13 - 15 Uit de voorstellen van deze commissie zou dan op korte termijn een duidelijk doelgericht aktieprogram moe ten worden opgesteld, waarvan de uitvoering door des kundigen wordt begeleid. Tot nu toe worden alle akties veel te veel op amateuristische wijze voorbereid en ge voerd, aldus stemmen uit de vergadering. Ook samen werking met de middenstandsorganisaties lijkt voor de toekomst dringend noodzakelijk. De vergadering kwam tot dit voorstel nadat voorzitter i. B. Becu in zijn openingswoord had gekonstateerd dat de ontwikkeling van kosten en opbrengsten voor vele be drijven dramatische vormen lijkt te gaan aannemen. Als voorbeeld noemde de heer Becu de akkerbouw en dan met name de gegarandeerde produkten. Daar moet rekening gehouden worded met een netto kostenstijging (dus na aftrek van de produktiviteitsverbetering) over de laatste 2 jaar van tenminste 15 16%, terwijl de garan tieprijzen over diezelfde 2 jaar gemiddeld met zegge en schrijve 1 zijn gestegen. Bij een tegenvallende, maar zelfs ook bij een gemid deld normale prijszetting voor de vrije produkten moei dan ook gevreesd worden dat zeer veel bedrijven in de loop van dit jaar in grote financiële moeilijkheden zullen komen, De positie van vele bedrijven in de veehouderij- en tuin bouwsector is al niet veel verschillend; zeker nu daar nog de klap van de jongste Italiaanse importbeperkende maatregelen bijkomt. E.G.-MARKTBELEID f^ROOT was het ongenoegen in de vergadering ooi ten aanzien van het E.G. landbouwbeleid in de af gelopen periode en dat met name ten aanzien van hel in Brussel gevoerde marktbeleid. Zo konstateerde men dat de E.G.-commissie ten aanzien van de afzet van tarwe volledig in gebreke is gebleven door niet tijdig de ex portmogelijkheden weer te verruimen. Daardoor hangt nu nog een groot kwantum tarwe boven de markt dat uit eindelijk wel in de interventie zal moeten verdwijnen. Het is daarbij de vraag of straks bij de start van het nieuwe seizoen de oude voorraden in alle pakhuizen wel geruimd zullen zijn. Daarnaast konstateerde voorzitter J. B. Becu dat met name het afschaffen van de denaturatiepremie de prijs van onze inlandse tarwe nog verder onder druk heeft ge zet. Wanneer deze denaturatievergoeding het komende seizoen niet opnieuw wordt ingesteld, moet gevreesd worden dat de Nederlandse tarweprijs bijna voortdurend op het interventieniveau zal worden gedrukt. (Zie verder pagina 3.) ONS COMMENTAAR het uitgangspunt, dat de produktie onvoldoende afge stemd wordt op de vraag, dat er daardoor overschotten ontstaan en dat er in-efficiënt geproduceerd wordt onder invloed van het huidige landbouwbeleid. Ook zou het hui dige beleid te veel jonge ondernemers nog in een toe komst in de landbouw doen geloven, terwijl er over 10 20 jaar slechts voor een klein gedeelte meer plaats zal zijn. Het D.I.T.-stelsel komt, zoals ook al reeds in het landbouwblad van 10 mei j.l. werd aangegeven, in grote lijn op het volgende neer: (Zie verder pag. 4) In deze tijd van aanhoudende droogte gaat de belangstelling, in die gebieden waar men over vol doende water van goede kwaliteit kan beschikken uit naar beregening van de gewassen. Bij de Gebr. De Schutter te Dinteloord is een beregeningsin stallatie in gebruik, eenvoudig van constructie, een groot oppervlakte bereik, waarvan het verplaatsen naar verhouding weinig arbeid vraagt. Verdere bij zonderheden op pagina 7. HOOFDBESTUUR EN LEDENRAAD Ü^CLjUI VERGADERDEN IN de op 24 mei j.l. te Sint Philipsland gehouden vergadering van Hoofdbestuur en Ledenraad der ZLM werd uitvoerig stilgestaan bij het zeer onbevredigen de landbouwbeleid dat op dit moment in Brussel, maar vooral ook in Den Haag wordt gevoerd. De vergadering konstateerde dat zo langzamerhand elk vertrouwen van de boerenstand in dit beleid is ver dwenen. Met grote zorg werd dan ook de nabije toe komst voor zowel de akkerbouw, veehouderij als tuin bouw tegemoet gezien. Immers enerzijds krijgt de totale landbouw dit jaar weer met enorme kostenstijgingen te maken, terwijl anderzijds aan de opbrengstenkant van enige prijsverhoging nauwe lijks sprake is nu ook nog de volledige lasten van de revaluatie met ingang van 1 mei o-p de landbouw komen te drukken. Daarbij komt dan een fiscaal en sociaal beleid dat naar mate de inflatie voortholt, het voortbestaan van steeds meer bedrijven in gevaar brengt. Zeer verontwaardigd was de vergadering met name over het éénzijdige kabi netsbesluit om zonder enig nader overleg de b.t.w.-com- pensatie van 2 af te schaffen. In het bijzonder de hou ding van minister Van der Stee in deze werd scherp be kritiseerd. De vergadering was met voorzitter J. B. Becu van me ning dat dringend overwogen moet worden of de geor ganiseerde landbouw niet beter alle gesprekken met de minister maar eens een aantal maanden moet opschor ten, zodat in de tussentijd intern een bezinning op de toe komstige positie kan plaatsvinden. Zeker nu de basis waarop land- en tuinbouw rust steeds meer en meer wordt ondergraven, heeft het in feite immers weinig zin om steeds maar, veel tijd en geld vergende, gesprekken over allerlei kleinigheden te blijven voeren. HARDERE AKTIES "TJE vergadering besloot van het K.N.L.C. een uiterst scherpe opstelling ten aanzien van het vervallen van de b.t.w.-compensatie te vragen en dit in een op roep aan het kabinet vast te leggen. Tevens konstateerde de vergadering dat blijkbaar met overleg niet voldoende resultaten meer te behalen zijn en dat alleen hardere methodes nog succes kunnen op leveren. Het zal dan ook noodzakelijk zijn dat de geor ganiseerde landbouw zich hierop meer dan tot nu toe gaat voorbereiden. De vergadering wps van mening dat zo spoedig mogelijk op landelijk niveau tot de instelling van een speciale commissie gekomen dient te worden, die de opdracht krijgt te onderzoeken welke de beste benaderingsmethode in de huidige maatschappelijke si tuatie is om tot een agressievere opstelling van de land bouw te komen- Inschakeling van deskundigen op dit ge bied is daarbij gewenst PÉN dezer dagen verscheen het rapport van de stu- diecommissie „Inkomensbeleid voor de land- en tuinbouw", de zogenaamde commissie Kriellaars. Deze commissie werd in november 1972 ingesteld door de toen malige 'minister van landbouw ir. P. J. Lardinois en kreeg met name als taak te onderzoeken of een stelsel van inkomenstoeslagen in aanmerking kopit om het huidige markt- en prijsbeleid aan te vullen dan wel te vervan gen. In het bijzonder ging het daarbij om het door prof. dr. ir. J. F. van Riemsdijk gepubliceerde stelsel van „Di recte Inkomenstoeslagen" het z.g. D.I.T.-stelsel. De voor stellen van prof. Van Riemsdijk hebben als achtergrond

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1