LANDBOUW EN GEMEENTERAAD maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 24 MEI 1974 62e Jaargang - No. 3232 In dit nummer o.m. In dit nummer o.m. Bij het afscheid van inr. E. Kuylman, alg. secr. K.N.L.C. Pagina 3 De Z.H.V. had in 1973 gunstig jaar Pagina 4 Jfr Uit de praktijk en Mechanisatienieuws Pagina 5, 6 en 7 Melkveebezetting en arbeidsinkomen Pagina 9 Mest die niet stinkt en Zuiveringsschap Drenthe al eind op weg Pagina 10-11 Fruitteeltnotities Pagina 13 Auto-aktualiteiten Pagina 15 It's a long way to Trpperary Pagina 19 Agrarisch overleg of „Onder Ons" op niveau over het falende Brusselse landbouwbeleid? Een ontmoeting van drie presidenten op dinsdag 7 mei j.l. tijdens lerland's grootste landbouwmanifestatie de Dublin lente show die 200.000 bezoekers heeft geteld. O p bovenstaande foto een geanimeerd gesprek van (v.l.n.r.) mr. E. Childers (President van Ierland), mr. T. Maher (President van de Ierse Landbouworganisa tie Irish Farmers Association), mr. S. Healy (sekretaris-generaal van de I.F.A.) en ir. C. Knottnerus (Pre sident van het COPA en voorzitter van het Landbouwschap en Kon. Ned. Landbouw Comité). ONS COMMENTAAR Nauwelijks 2 maanden na de verkiezingen voor Pro vinciale Staten staan volgende week weer al nieuwe ver kiezingen, nu voor de gemeenteraden, ons te wachten. Wie zo de diverse nieuwsmedia volgt kan konstateren dat bij deze gemeenteraadsverkiezingen de landelijke po'itiek veel minder op de voorgrond lijkt te treden dan bij de laatste Statenverkiezingen het geval was. Nu spe- ien vooral de plaatselijke problemen een grote rol. Wij vinden dat een goede zaak. Gemeenteraden zijn er im mers om de plaatselijke belangen te behartigen en niet om landelijke politiek te bedrijven. Juist deze gemeente raadsverkiezingen bieden voor alle burgers die zich niet altijd met het huidige gemeentelijke beleid kunnen ver enigen, en dat zijn er blijkens de talloze plaatselijke aktiecomité's heel wat, de gelegenheid om van hun de mocratische rechten gebruik te maken. Toch hebben wij het vermoeden dat de opkomst wel wat lager zal zijn dan twee maanden geleden. Mogelijk doordat men wat verkiezingsmoe is, maar ook wel doordat velen zich er toch nog niet volledig van bewust zijn welke invloed de gemeenteraad op het dagelijks leven kan uitoefenen. Dat geldt ook voor de landbouw. Zeker als belangen- behartigende organisatie worden we dagelijks gecon fronteerd met allerlei op gemeentelijk niveau genomen besluiten. Besluiten die soms voor de landbouw als ge heel in betreffende gemeente, dan wel voor één of meer individuele bedrijven, verstrekkende gevolgen kunnen hebbenl Het leek ons dan ook goed de belangrijkste onderdelen van het werkterrein der gemeenteraden, waar mee de landbouw direkt te maken heeft, nog eens op een rij te zetten. RUIMTELIJKE ORDENING Veel van de gemeentelijke besluiten en verordenin gen, waarmee de landbouw dagelijks meer en meer te maken heeft, hebben betrekking op de verschillende faj cetten van de ruimtelijke ordening. Zo dienen alle ge meenten in de komende jaren voor hun gebied bestem mingsplannen vast te stellen, voor zover dat nog niet gebeurd is. In zeer veel gemeenten zijn dergelijke bestemmings plannen voor het buitengebied dan ook in voorberei ding. Het zal duidelijk zijn dat met name bij de vaststel ling van de bestemmingsplannen buitengebieden de land bouwbelangen zeer nauw zijn betrokken. Zeker voor het individuele bedrijf zal het vaak van uitzonderlijk groot belang zijn of men binnen de bestem ming agrarisch, agrarisch met alleen grondgebonden produktie, landschappelijk waardevol agrarisch of na tuurgebied valt. Het voortbestaan van het bedrijf kan er somtijds mee in het geding zijn. Het is dan ook van groot belang dat de voorbereiding en de vaststellingen van deze bestemmingsplannen plaatsvindt door een gemeente raad, resp. college van B W, die duidelijk met de be langen in de landbouw op de hoogte is en er rekening mee wil houden. Vaak gaat het daarbij niet alleen om de bepalingen van de bestemmingen op zich, maar ook om de aanvullende voorwaarden die aan bepaalde be stemmingen als landschappelijk waardevol agrarisch ge bied, gesteld kunnen worden. Uiteraard spelen daarnaast ook de uitbreidingsplannen van een bepaalde gemeente en het eventuele beslag dat daarbij op landbouwgrond wordt gelegd, voor sommige bedrijven dicht bij de be bouwde kom een belangrijke rol. VERGUNNINGEN Aansluitend op het ruimtelijk beleid is de gemeente raad er natuurlijk, met name het college van B W, pri mair belast met het verstrekken van de vele vergunnin gen die tegenwoordig nodig zijn (en steeds meer worden) om ongestoord een landbouwbedrijf te kunnen exploite ren en uitbouwen. We denken daarbij met name aan de bouwvergunningen, hinderwetvergunningen, e.d. Zo kun nen de voorwaarden die soms aan het verlenen van een bouwvergunning verbonden worden niet zelden aanzien lijke hogere kosten voor de betreffende boeren met zich mee brengen'. Dat geldt zeker ook wanneer om estetische redenen aanvullende eisen worden gesteld conform de adviezen van de betreffende welstandscommissie (de vroegere schoonheidscommissies). Van belang is het daarbij te weten dat deze welstands commissies slechts adviesorganen zijn van B W, en de Raad. Het is uiteindelijk de Raad die over het al of niet verlenen van een bouwvergunning en de bijkomen de voorwaarden beslist. Van uitzonderlijk groot belang is ook de positie van de gemeenteraad in het kader van de hinderwetvergunningen.. Dat geldt vooral zolang er op landelijk niveau nog geen oplossing is gevonden voor de rechtsonzekerheid waarin zeer veel landbouwbedrij ven zonder hinderwetvergunning nu nog verkeren. Een gemeenteraad die met de praktische problematiek op het landbouwbedrijf vertrouwd is, kan hier veel narig heid voorkomen. In dit kader zijn ook een groot aantal plaatselijke politieverordeningen van betekenis. Niet zel den kunnen immers dergelijke verordeningen de boer, soms onnodig, aanzienlijke belemmeringen bij het on gestoord uitoefenen van zijn bedrijf opleggen. BELASTINGEN Een deel van de gemeentelijke uitgaven wordt gedekt uit gemeentelijke belastingheffingen. De belangrijkste daarvan zijn ondermeer de straatbelasting, de personele belasting en de grondbelasting. In de komende 4 jaar zullen deze belastingen alle 3 verdwijnen en vervangen moeten worden door één gemeentelijke onroerendgoed- belasting. Dat betekent ongetwijfeld in het totaal gezien geen belasting verlaging; wel een verschuiving in de belastingdruk voor de diverse bevolkingsgroepen. Zo zal ondermeer de landbouwgrond van deze belas ting vrijgesteld worden, terwijl daarentegen de pachter voor een deel der onroerend goed belasting zal worden aangeslagen. Kernvraag is hierbij van welk uitgangspunt de gemeente uitgaat bij het vaststellen van de hoogde in de heffing. Men heeft daarbij de keuze uit twee moge lijkheden en wel op basis van de waarde van het onroe rend goed of op basis van de oppervlakte. Om de keuze tussen deze beide mogelijkheden en de uitwerking daar van zal het nu in de komende jaren gaan. Zeker waar een algemeen geldend advies waarvoor men moet kie zen nauwelijks te geven is, zal het ook voor de land bouw belangrijk zijn dat de gemeenteraad bij de bepalin gen van haar heffingsaanslag zo goed mogelijk alle be langen tegen elkaar afweegt. Aij met al komen dus in de gemeenteraden geregeld, ook voor de landbouw, bijzonder belangrijke zaken aan de orde. De landbouw heeft er dan ook alle belang bij dat in de diverse bestuurscolleges der gemeenten vol doende begrip voor en kennis van de situatie in de land bouw aanwezig is. Een gemeenteraadsverkiezing als deze biedt U dan ook de gelegenheid bij uitstek om ook voof de komende 4 jaar er weer van verzekerd te zijn dat in uw gemeente de aan de orde komende landbouwbelan gen zo goed mogelijk worden behartigd! LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1