FALEND MARKTBELEID VAN BRUSSEL maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ^AAST het veelvuldig in de belangstelling komen de prijsbeleid, speelt het marktbeleid binnen de BrusSele landbouwpolitiek een bijzonder belangrijke rol. Dit marktbeleid heeft in principe als belangrijkste funk- tie om binnen de marges van het E.E.G.-verdrag en de jaarlijkse prijsbesluiten de afzet en distributie van de onderscheiden produkten zo soepel mogelijk te laten ver lopen. Dat is over het algemeen in het verleden ook redelijk goed gelukt Zij het dat daarvoor vaak vele ingewikkel de regelingen nodig waren. Over het algemeen werd het prijsbeleid dan ook veelal als primair gezien en speelde het marktbeleid daarbij een meer aanvullende rol. Daar is dan het afgelopen seizoen wel een drastische verandering in gekomen. Nog sterker dan de prijsbeslui ten heeft immers het marktbeleid zijn invloed op de uit eindelijke prijsvorming voor de gegarandeerde produk ten, met name de akkerbouwgewassen, doen gelden. Het meest in het oog lopend is daarbij de situatie voor de tarwe; maar ook de suiker wordt nu duidelijk door het marktbeleid getroffen. Het marktbeleid van het afgelopen seizoen lijkt geken merkt te worden door een panische angst dat de E.G., gezien dé schaarste op de wereldmarkt, zonder basis- produkten als tarwe en suiker zou komen te zitten. Dit heeft geleid tot een beleid dat er primair op gericht was zoveel mogelijk van deze produkten binnen de E.G. te houden tegen zo laag mogelijke kosten. En daarom is dan vooral de Europese akkerbouwer de dupe geworden! ONS COMMENTAAR TARWE DIJ de aanvang van het seizoen leek een zeker opti- misme omtrent de prijsvorming van de tarwe ge rechtvaardigd. Zeker gezien de stijgende vraag en prij zen op de wereldmarkt. Alom hoorde men dan ook het advies om maar niet al te vlug te verkopen. Dat het uit eindelijk allemaal anders uitgepakt heeft komt praktisch geheel ten laste van de Brusselse paniekmaatregelen. In de eerste plaats werden de exportmogelijkheden in de loop van het najaar tot nu gereduceerd door een Brus selse heffing die veel hoger was dan het verschil tus sen de wereldmarktprijs en de Europese (drempel)prijs. Daarbij kwam dan nog een verlaging van de denaturatie- premie. Later, op 10 februari j.l., werd deze denaturatie- premie zelfs helemaal afgeschaft. Dit betekende in de praktijk dat zowel de weg van ex port als van verwerking tot veevoeder voor de tarwe werd afgesneden. Immers de hoge heffing maakt export onmogelijk, terwijl zonder denaturatiepremie de tarwe zelfs op interventiebasis als regel niet kan concurreren met de mais. Slechts gedurende de korte periode van een aanmerkelijk boven het drempelprijsniveau uitgestegen maisprijs kan de tarwe dan ook wat in prijs aantrekkén. Voor het overige hebben we kunnen konstateren dat de tarweprijs zich steeds in de buurt van het interventie niveau bevond. En dit terwijl het E.G.-landbouwbeleid er toch op gericht dient te zijn dat de boer de richtprijs voor zijn produkten moet kunnen maken. In feite komt het erop neer dat de tarweteler door de Brusselse maatregelen een extra prijsverlaging van tegen In dit nummer o.m. *|f Jaarverslag 1973 van de Onderlinge Verzekering Mij der ZLM Pagina 4, 5, 6 en 7 Ruilverkaveling Land van Heusden en Altena - eindpunt bereikt Pagina 8 ■fc Is aardappelopslag te voorkomen Pagina 9 Goede drinkwater voorziening voor mestvarkens bespaart kosten Pagina 11 ■fc Het vlas was er eerder dan het ei Pagina 12 - 13 Tuinbouwklanken Pagina 15 Rond het planten van knolselderij Pagina 17 Voor de vrouw Pagina 21 De realisatie van de plannen van de Suiker-Unie betreffende bouw van een hoofdkantoor te Breda komt in zicht. Het door prof. W. G. Quist, architekt te Rotterdam, ontworpen gebouw zal verrijzen op een ter rein van 1,6 ha langs de Ettense Baan ongeveer tegenover het Poolse ereveld. In juli wordt de goedkeu ring verwacht van het besluit van de Bredase gemeenteraad door G.S. van Noord-Brabant. Om het bestem mingsplan van gronden nabij de Ettense Baan en de Tuinzichtlaan zodanig te wijzigen dat het desbetref fende terrein aan de Suiker-Unie definitief kan worden verkocht. Verdere bijzonderheden over dit hoofd kantoorgebouw van de Suiker-Unie, waarvan de bovenstaande foto van de maquete gedeeltelijk een beeld geeft, op pagina 8. land- en tuinbouwblad VRIJDAG 17 MEI 1974 62e Jaargang - No. 3231 de 10% kreeg opgedrongen, zijnde het verschil tussen de richtprijs en interventieprijs. Globaal genomen kunnen we dus zeggen dat dit de prijs is geweest die de Europese landbouw heeft betaald om de bevoorrading voor de consument voor 100% vei lig te stellen ONZEKERE TOEKOMST TNTUSSEN was er half april nog een grote voorraad tarwe aanwezig. In ons land ongeveer 200.000 ton of bijna 30 van de totale produktie. Een voorraad waar voor bovendien nauwelijks een redelijke bestemming aan wezig lijkt. Immers slechts de afzet aan de consumptie maalderijen blijft als mogelijkheid over. Maar de maalde rijen geven aan Franse en Amerikaanse tarwe de voor keur. Zo werd het afgelopen jaar slechts 9% van de tot nu toe afgezakte tarwe aan de maalderijen geleverd. Tien jaar geleden was dat nog zo'n 40 Wanneer Brussel niet op korte termijn maatregelen neemt, dan betekent dit dat nog zeer grote hoeveelhe den in de komende weken in de interventie zullen terecht komen. Immers aan het einde van het seizoen zal handel en coöperatie persé alle voorraden geruimd willen heb ben, nu de commissie wel zeer voorbarig ook nog de compenserende vergoeding over de voorraden per 31 juli 1974, in verband met de staffelval, heeft afgeschaft. Wij vragen ons wel af waar men dan met deze inter ventiepartijen naar toe moet en hoeveel dat de E.G. zal kosten. Het zou nu wel eens zo kunnen worden dat Brus sel straks in plaats van extra inkomsten, die bij een reëel exportbeleid mogelijk waren geweest, nog heel wat geld aan exportsubsidies of denaturatie-vergoedingen zal moeten uitgeven om van deze partijen af te komen. Voortzetting in dit zeer onbevredigende marktbeleid biedt voor de Nederlandse tarweteelt sombere perspek- tieven. Herinvoering van de denaturatiepremie en een op het realiseren van de richtprijs gebaseerd exportbeleid lijken noodzakelijk om te voorkomen dat ook voor 1974/ 75 de tarweprijs konstant op het interventieniveau ge drukt zal worden. SUIKER ALSOF dit slechte marktbeleid voor de tarwe nog niet genoeg was, heeft de ministerraad in Brussel ook nog besloten om de mogelijkheden van een uitvoer- heffing op boven het maximum-quotum geproduceerde C-suiker mogelijk te maken. Men wil daardoor de export van deze C-suiker bij een hoog wereldmarktprijspeil on mogelijk maken om zodoende de voorziening binnen de E.G. veilig te stellen. Dit laatste is nodig omdat naar ver wachting bij hoge wereldmarktprijzen met name de ge- menebestlanden hun leveringsverplichtingen aan het Ver enigd Konnikrijk niet zullen nakomen. Blijkbaar heeft men nu dus deze C-suiker, die de pro ducent jarenlang vaak verliesgevend op de wereldmarkt heeft moeten afzetten, ineens hard nodig! Gevolg is dat men simpelweg de export afgrendelde en daarmee de mogelijkheid voor de producent om eindelijk eens de goede prijs voor deze C-suiker te maken wegneemt. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1