maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veetëelt in zeeland en noord-brabant BUNDELING COÖPERATIEVE AARDAPPELAFZET ONS COMMENTAAR VRIJDAG 26 APRIL 1974 62e Jaargang - No. 3228 land- zlm tuinbouwblad Bij de viering van haar 65e verjaardag dinsdag 30 april a.s., bieden wij Hare Majes teit Koningin Juliana onze hartelijke gelukwensen aan. Gaarne spreken wij de wens uit dat zij deze heuglijke dag nog vele jaren temidden van gezin, land en volk zal mo gen vieren. ^OOR Cebeco-Handelsraad te Rotterdam, Aardap pel B.V. Zuid-West te Zierikzee, Zuiderdel B.V. te Broek op Langendijk en Agrico te Emmeloord is over eenstemming bereikt om met ingang van de oogst 1974 de commerciële aktiviteiten te bundelen. De bundeling van de in- en verkoopaktiviteiten zal daarbij plaatsvinden via het kantoor van Agrico te Emmeloord onder verant woordelijkheid van de gezamenlijke besturen en direc ties. De vier organisaties hebben met deze overeenkomst de bedoeling te komen tot een betere marktpositie, als mede een zo groot mogelijke efficiëncy bij de collecte ring, het transport en de bewerking van het te verkopen produkt, waarbij in nog grotere mate aan de wensen van de afnemers kan worden voldaan. Aldus in grote lijnen het korte persbericht dat wij vorige week reeds in dit blad opnamen. Op het eerste gezicht één van de vele berichten over samenwerking en concentratie van aktiviteiten, zoals die ook binnen de landbouwsektor tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. Toch is hier naar onze mening een ontwikkeling aan de gang die bij nadere bestudering veel verder reikt dan enkel uit dit berichtje moge blijken. In het navolgende willen wij dan ook wat dieper op enkele achtergronden, verbonden aan deze concentratie en de gevoigen daar van voor de afzetstructuur binnen de aardappel- en uien- sektor ingaan. Daarbij ondermeer in staat gesteld door de informatie die ons van de zijde van de Aardappel B.V. Zuid-West ter beschikking werd gesteld. NADRUK OP COMMERCIËLE SAMENWERKING JJITGANGSPUNT bij deze concentratie is dus de bun deling van de afzetbelangen en wel zodanig dat de beschikkingsmacht over de consumptieaardappelen die in Zuiderdel, Agrico en Aardappel B.V. Zuid-West ter beschikking komen, zal worden overgedragen aan een „Centraal Orgaan". Dit Centraal Orgaan zal bestaan uit een beleidscommissie geformeerd uit vertegenwoordi gers van de vier samenwerkende organisaties en een commerciële commissie uit de gezamenlijke direkties onder voorzitterschap van de algemeen direkteur van Agrico. Het overdragen van de beschikkingsmacht van de con sumptieaardappelen aan het Centraal Orgaan brengt met zich mee dat Zuiderdel, Agrico en Aardappel B.V. Zuid- West zich verder van commerciële aktiviteiten op dit ge bied zullen onthouden. Uitgangspunt is voorts dat de betrokken organisaties één gelijke brutoprijs voor het geleverde produkt ontvan gen. Onder deze brutoprijs wordt dan verstaan de op- brengstprijs minus de bij de verkoop door het Centraal Orgaan gemaakte kosten (inclusief vrachtkosten). Vast stelling van deze verkoopkosten vindt plaats door de beleidscommissie. Daarnaast geschiedt voor de leverin gen aan was-, kleinverpakkings-, borstel- en schilafde- lingen e.d. de prijsvaststelling door de commerciële com missie. Voorts zal ook de inkoop van niet-gebonden aardappelen uiteraard geschieden onder verantwoorde lijkheid van het Centraal Orgaan. Door uit te gaan van één prijs en alle door het Cen traal Orgaan gemaakte kosten gezamenlijk te dragen, wordt dus bereikt dat elk der organisaties belang heeft bij een zo efficiënt mogelijke afzet via de kortste, in elk geval goedkoopste, aanvoerlijnen. Daardoor wordt het Centraal Orgaan, de beide com missies dus, in staat gesteld een werkelijk slagvaardig beleid te voeren. Naast de consumptie-aardappelen wordt met inachtneming van bestaande overeenkomsten ook de commercialisatie van uien onder verantwoordelijkheid van de beide commissies gebracht. De overeenkomst tussen de vier organisaties is aan gegaan voor onbepaalde tijd, waarbij uittreding voor 1980 niet mogelijk zal zijn. In dit nummer o.m.: De nieuwe lonen in de land- en tuinbouw Pagina 4 en 8 O.V.M.-verzekeringen - Het kan nog fraaier Pagina 5 Uit de praktijk Pagina 6/7 Biedt ruilverkaveling nog voordelen? Pagina 9 Op bezoek bij A. Wabeke, Wemeldinge Pagina 10/11 Pluimvee - Vee en vle es Pagina 14/15 Voor de vrouw Pagina 18/19 POSITIE TELERS ONGEWIJZIGD relatie van de samenwerkende organisaties ten opzichte van hun leden/telers blijkt in principe on gewijzigd. Dat houdt dus in dat Zuiderdel, Agrico en Aard appel B.V. Zuid-West zelfstandig het collecteren, de op slag en verwerking van het produkt der leden/telers blij ven verzorgen. Ook de uitbetaling aan de boer blijft voor behouden aan de betrokken organisaties, waarbij als richtlijn zal gelden dat uitbetaald wordt de door de orga nisatie ontvangen bruto-prijs minus de voorrekening van de afzonderlijke organisaties gemaakte kosten. Het besluit om de relatie tot de leden/telers ongewij zigd te handhaven lijkt vooral ingegeven door het feit dat elke organisatie qua opzet en structuur van het ge bied waarin men opereert aanmerkelijke verschillen ver toont. Zo werkt de Aardappel B.V. Zuid-West met meer dere sorteerbedrijven. Daardoor kunnen enerzijds de vrachtkosten lager blijven, terwijl anderzijds onder meer de sorteerkcfèten mogelijk wat hoger zullen liggen dan bijvoorbeeld bij Agrico, waar met één centraal sorteer- bedrijf wordt gewerkt. De gebiedsstruktuur speelt bij het kiezen van de meest optimale opzet ongetwijfeld een be langrijke rol. Daarnaast is de binding van de telers met hun afzet organisatie, met name wat de leveringsplicht betreft, voor alle drie de organisaties verschillend. Op korte termijn hierin uniformiteit brengen lijkt weinig voordeel te bie den. In feite komt het er dus op neer dat de afzet van de consumptieaardappelen wordt gebundeld nadat ze het sorteerbedrijf hebben verlaten! BELANGRIJKE ONTWIKKELING T}E tot standkoming van deze afzetconcentratie ach- ten wij voor de leden/telers een goede zaak. Im mers daardoor wordt een belangrijke stap gezet ter voor koming van onderlinge konkurrentie tussen de betrok ken boerenorganisaties op de verkoopmarkt. Bovendien vinden wij de gekozen opzet ook praktisch in die zin, dat bewust gestreefd is naar een nauwe samenwerking op die terreinen (commercialisatie) waar de belangrijk ste voordelen te behalen zijn. Overigens is de afstand tussen de organisatie en hun leden/telers niet nodeloos is vergroot door ook meteen het heel collecterende appa raat te bundelen zonder dat de voordelen hiervan direkt aantoonbaar zijn. Wel is terecht in de overeenkomst opgenomen dat op het gebied van investeringen en beleid van de respec tievelijke organisaties zo veel mogelijk coördinatie zal plaatsvinden. Wij vinden het overigens jammer dat in deze opzet Nedato te Oud-Beijerland voorlopig buiten spel blijft staan. Wij vragen ons af of hiermee een telersbelang gediend wordt. In elk geval lijkt een nauwe samenwer king tussen het nieuwe Centraal Orgaan en Nedato ze ker gewenst! Mogelijk dat daaruit dan nog een overeen stemming kan voortkomen. Al met al zal het Centraal Orgaan de beschikking krij gen over zo'n 350.000 ton consumptie-aardappelen, waar mee men ruim 20 van de markt voor consumptie aardappelen in handen heeft. Ongetwijfeld een kwantum waarmee in de markt rekening gehouden zal moeten wor den. Van belang is zeker ook dat men nu aan de vraag naar zeer grote partijen kan voldoen. (Zie verder pagina 3) WeKSrS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1