VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN DE maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veetëelt in zeeland en noord-brabant land- en tuinbouwblad VRIJDAG 19 APRIL 1974 62e Jaargang - No. 3227 Dooi de gunstige weersomstandigheden en daardoor de snelle ontwikkeling van de gewassen is het risico van hagelschade verhoudingsgewijs dit jaar nog groter dan andere jaren. Verzekeren tegen het hagelrisico kost wat geld, maar dan bent u er ook tegen gedekt. Op pag. 3 worden bijzonderheden over de premietarieven gegeven! ONS COMMENTAAR problemen waarmee ieder individueel bedrijf in de landbouw geregeld te maken heeft, zijn vaak van zeer uiteenlopende aard. Naast de teelttechnische kant van het bedrijf gaan ook steeds meer bedrijfseconomi sche, sociale en planologische zaken de aandacht vragen. Gedurende de vorige eeuw was het nog zó dat het op een hoger niveau brengen van de produktie van gewas en dier de meeste aandacht kreeg. Zo lezen wij in oude ZLM stukken dat de stimulering van de fokkerij via het organi seren van keuringen; introductie van nieuwe gewassen en rassen, stimulering van het gebruik van kunstmest etc. belangrijke onderdelen van de activiteiten der landbouw organisaties uitmaakten. Van lieverlee is daar in de loop der tijden verandering in gekomen. Daarbij is in het werk der standsorganisaties, vooral na de 2e wereldoorlog, steeds meer het accent op de (bedrijfs-)economische en sociale kant van de land bouw komen te liggen. Een ontwikkeling die een krachtige "Ttmulans kreeg met het instellen van de economischso- ciale voorlichtingsdiensten der landbouworganisaties in het begin van de zestiger jaren. Inmiddels zijn de e.s.v.-ers van het eerste uur al weer gedurende 10 jaar werkzaam, terwijl er daarna nog vele nieuwe krachten zijn bijgekomen. Zo is de ZLM in 1964 met 1 e.s.v.-er gestart en heeft er nu 5 en 1 e.s.v.-ster in dienst. Daarnaast zijn onderzoek en voorlichting op teelttech- nisch gebied steeds meer tot het werkterrein der gespe cialiseerde overheidsdiensten gaan behoren. Wij hebben de indruk dat de noodzaak van een goede begeleiding op sociaal-economisch gebied voor de individuele landbouw bedrijven nog steeds toeneemt. Zeker ook waar de land bouw de laatste tijd meer en meer te maken krijgt met overheidsmaatregelen op het gebied van planologie, land inrichting en milieu, terwijl vooral ook de bedrijfseconomi sche kant van de bedrijven, mede in verband met de kon- tinuïteit, onverminderd de volle aandacht blijft vragen. Het is dan ook verheugend te kunnen konstateren dat zovelen geregeld een beroep op wat sedert kort de so ciaal-economische voorlichting (s.e.v.) wordt genoemd, doen. Niettemin komt het nog geregeld voor dat de hulp van de s.e.v.-er op een te laat tijdstip of helemaal niet wordt ingeroepen. Mogelijk doordat men er gewoon niet bij stil heeft gestaan dat ook voor het eigen specifieke probleem de s.e.v. kan bijdragen in het vinden van een op lossing. En waar voorkomen altijd nog beter is dan ge nezen (als dat nog lukt!), leek het ons goed aan de hand van het verslag der werkzaamheden gedurende de afge lopen winterperiode een overzicht te geven van de pro blemen waarmee de s.e.v.-ers geregeld worden gecon fronteerd. BEDRIJFSECONOMISCHE ZAKEN 7EER veel individuele voorlichting vraagt de bedrijfs- opvolging met al zijn facetten. Zo werden de e.s.v.- ers deze winter bij meer dan 50 bedrijfsovernames betrok ken, waarbij zaken als financiering, maatschaps- en an dere contracten, pacht en erfpacht etc. aan de orde kwa men. Ook buiten de bedrijfsovername speelt de financie- ringsproblematiek een belangrijke rol, zoals bij aankoop van grond, nieuw- en verbouw, aantrekken van andere produktietakken etc. Zeer veel aandacht werd gedurende de afgelopen win ter ook weer besteed aan de samenwerking tussen be drijven. Het ging daarbij zowel om volledige integratie tussen bedrijven als om samenwerking op onderdelen van de produktie en/of mechanisatie. In bijna alle gevallen werden voor de op te richten samenwerkingsvormen con tracten opgesteld. In totaal ruim 30 samenwerkingsvor men. Het ligt in de lijn der verwachting dat op samenwer kingsgebied in de komende jaren zich nog belangrijke ont wikkelingen zullen voltrekken, waarbij velen zullen kun nen profiteren van de nu opgedane kennis en ervaring der s.e.v.-ers. SUBSIDIEREGELINGEN T JITERAARD speelt ook de begeleiding van subsidie- aanvragen in het kader van de bedrijfsontwikkeling dan wel de bedrijfsbeëindiging een belangrijke rol in het werk der s.e.v.-ers. Na het instellen van de rentesubsidie werd hieraan veel aandacht besteed, waarbij helaas tot op heden voor de akkerbouw en fruitteeltsector weinig mo gelijkheden aanwezig bleken te zijn. Van recente datum is In dit nummer o.m.: De nieuwe lonen per 1 april in de land- en tuinbouw Pag. 3 Tarweteelt op de helling Pag. 5 Stamslabonenteelt voor de verse markt Pag. 7 Oude Boerderijen in Zeeland Pag. 8/9 Voeding van melk vee met weinig ruw- voer Pag. 11 Tuinbouwklanken, enz. Pag. 14/15 Voor de Vrouw Pag. 19 de extra aandacht die aan de omschakelingsregeling op aardgas voor de glastuinbouw werd besteed. Zowel voor de tuinbouw, veehouderij als akkerbouw sector werd ook voor heel wat gevallen bemiddeling ver leend bij het aanvragen van de Rijksgroepsregeling Zelf standigen. Wat meer belangstelling komt er nu ook weer voor de bedrijfsbeëindigingsregeling. Helaas biedt de hui dige regeling over het algemeen te weinig mogelijkheden en zijn de uitkeringen te laag. Niettemin blijft het voor die bedrijfshoofden die overwegen met hun bedrijf te stop pen, aan te raden zich op de hoogte te stellen van de mo gelijkheden die de beëindigingsregeling voor hen biedt. De invoering van een subsidieregeling voor samenwer kingsvormen, waarvoor ook door onze voorlichting veel werk is verzet, laat helaas nog steeds op zich wachten. Dit in verband met de Brusselse goedkeuring. PLANOLOGISCHE ZAKEN/VERGUNNINGEN CTEEDS meer wordt de boer met allerlei planologi- sche maatregelen en de daarmee verband houden de vergunningen geconfronteerd. Dit komt ook in een toe neming van het werk der voorlichters op dit gebied tot uit drukking. Van oudsher werd in dit kader uiteraard veel tij'd besteed aan de begeleiding van ruilverkavelingen en de laatste tijd ook kavelruilprojecten. Dit werk blijft onverminderd grote aandacht vragen, zo lang nog een aantal belangrijke ruilverkavelingen in ons werkgebied in uitvoering dan wel voorbereiding zijn. Maar ook buiten ruilverkavelingsverband gaat de ruimtelijke or dening steeds meer de aandacht vragen. Naast het verlenen van steun bij het verkrijgen van bouwvergunningen, onder meer in verban'd met de eiser der welstandscommissie, gaan ook zaken als hinderwet vergunningen, gemeentelijke bestemmingsplannen, mo numentenzorg, verontreiniging oppervlaktewater etc. eért steeds belangrijker rol spelen. In vele gevallen kon'den voor de belanghebbenden aanvaardbare oplossingen ge vonden worden, mits men maar tijdig werd ingeschakeld. ONMISBAAR KT AAST de hiervoor weergegeven onderwerpen be- steedt de voorlichting nog aandacht aan een scala van problemen die zich op de bedrijven kunnen voordoen. Wij noemen slechts de invoer van de melkkoeltanks, pachtkwesties, geschillen bij koop en verkoop van pro- dukten, sociale verzekeringen, gezinsfinanciering, vrijstel ling van militaire dienst, sollicitatie IJsselmeerpolders. Vooral gedurende de wintermaanden neemt ook de groepsvoorlichting een belangrijke plaats in, zowel In de vorm van cursussen als lezingen. Voorgaande, uiteraard onvolledige, overzicht van eer aantal facetten van de werkzaamheden der s.e.v. is mei name bedoeld om al diegenen die met andere dan zuiver teelttechnische problemen op hun bedrijf te maken heb ben nog eens te attenderen op de mogelijkheid van gratis steun en advies die de s.e.v. der standsorganisaties biedt. Niet omdat de voorlichters om werk verlegen zitten. Verre van dat! Maar wel omdat wanneer men vroegtijdig wordj ingeschakeld dit juist tijd kan besparen en daar naast de kans op een goede oplossing vergroot! Bovendien hebben wij hiermee nog eens het grote be lang van een goed funktionerende organisatievoorlichting willen onderstrepen. Dit te meer daar men soms de indruk krijgt dat vanuit Den Haag dit belang nog wel eens wordt onderschat, gezien de bezuiningen die ook op de post s.e.v. worden doorgevoerd! Wij zijn van mening dat als er op één post nu juist niet bezuinigd kan en mag worden, het wel de sociaal-economische voorlichting is! LUTEIJN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1