NIEUWE E.G.-LANDBOUWPRIJZEN GEEN SAMENWERKING TUSSEN VEILINGEN maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ENKELE VAN DE NIEUWE LANDBOUWPRIJZEN 1974/75 Richtprijs /ton Interventieprijs /ton Zachte tarwe ƒ419,13 378,50 Gerst 380,29 332,30 Rogge 409,50 350,33 Mais ƒ376,51 ƒ307,74 Koolzaad 735,36 ƒ731,69 Minimumprijs suikerbieten 16%,/ton 64,81 Halfvette prijs suikerbieten 16 ton 38,12 Ha-toeslag vlas 550,40 Ha-toeslag hennep ƒ446,40 Richtprijs melk 3,7 vet franco fabriek per 100 kg 46,13 In dit nummer o.m.: Akkoord over landbouwprijzen 1974'75 Pagina 3/4 Uit de praktijk Pagina 5 Mechanisatie-nieuws Pagina 6 Op bezoek bij: de heer Noteboom te Kloetinge Pagina 8/9 Een fruitteelt familiebedrijf te Kapelle Pagina 10/11 De teelt van prei in de belangstelling Pagina 10/11 Tuinbouw en de kosten van enkele kontraktteelten op Tholen Pagina 15/17 Er is nog plaats in de ZLM-excursie Ierland Pagina 23 Dankzij het gunstige en voor de tijd van het jaar bepaald warme weer van de laatste dagen, kon deze week op volle kracht met het buitenwerk begonnen worden. Op het vele werk dat gedaan moet worden wordt in ,,De maand april", op pagina 12 en 13, nader ingegaan. De foto van deze week laat zien dat voor een goede verkruimeling en vlakligging van de grond slepen de juiste methode kan zijn. land- tuinbouwblad VRIJDAG 29 MAART 1974 62e Jaargang - No.3224 I I ONS COMMENTAAR AKKERBOUW KRIJGT WEER TE WEINIG 'TYPEREND voor de opvattingen die vandaag de dag binnen onze samenleving heersen was wel de wijze waarop zaterdagavond via de T.V.-nieuwsuitzending be kend werd gemaakt dat er in Brussel overeenstemming was bereikt over de landbouwprijzen 1974/75. Gememoreerd werd dat reeds na ongeveer 27 uur ver gaderen een akkoord tot stand kwam, dat de nieuwe Engelse landbouwminister zich zeer constructief had op gesteld en vooral dat de prijsverhogingen de consumen tenprijzen nauwelijks zullen beïnvloeden. Over de prijs aanpassingen op zich en met name de gevolgen daar van voor de producenten geen woord! Blijkbaar was dat slechts van secundair belang! Hetzelfde verschijnsel kon men overigens maandag in de dagbladen konstateren. Wanneer de ministers zich dan ook tevreden tonen met het bereikte akkoord, vragen wij ons wel af of die ministers namens de consumenten of namens de produ centen spreken. Immers als we het bereikte akkoord wat nader bekijken, dan moeten we zonder meer konklude- ren dat de landbouwproducenten en met name de akker bouwers helemaal niet tevreden kunnen zijn met de vast gestelde prijsverhogingen. Wordt immers met een gemiddelde verhoging van ca. 10% voor de veehouderij de kostenstijging althans nog in belangrijke mate gecompenseerd, de akkerbouw moet het met gemiddeld nog geen 5 doen. En dat is minder dan de helft van het percentage waarmee naar verwach ting de kosten zullen stijgen! Duidelijk is in elk geval dat er weer een politiek com promis uit de bus is gerold en dat de landbouwministers weer niet tot een prijsvaststelling op basis van de ge stegen kosten zijn kunnen komen. EVENWICHT VERDER VERSTOORD TA/jJ kunnen het dan ook absoluut niet eens zijn met Minister van der Stee wanneer hij konstateert dat een verantwoorde verhouding tussen de verhoging voor de produkten van de akkerbouw en van de rundveehou derij is bereikt en dat daarnaast het niveau van de prijs verhoging voor de Nederlandse landbouw alleszins aan vaardbaar is. Het enige pluspunt voor de akkerbouw is dat de Mi nisterraad zich in etk geval heeft gedistancieerd van de oorspronkelijke voorstellen van Lardinors. Wat nu uit de bus is gekomen houdt ongeveer het midden tussen de Commissievoorstellen en de voorstellen van de Euro pese landbouworganisaties verenigd in het COPA. Voor ons werkgebied zijn vooral de verhogingen van tarwe, gerst en suikerbieten van doorslaggevende be tekenis. De richtprijsverhoging met 6 voor de tarwe heeft in de praktijk geen werkelijk effekt zolang het prijs peil kunstmatig op het interventieniveau wordt gedrukt. En deze interventieprijs is met slechts 4 verhoogd. Bovendien is het teleurstellend dat geen enkele maat regel is overeengekomen om export van tarwe op basis van de richtprijs mogelijk te maken. De verhoging van de gerstprijs met 5 za' voor een deel waer worden afgeroomd doordat tevens besloten is tot het instellen van één interventieprijsniveau voor de gehele Gemeen schap. Ook wat de suiker betreft is de verhoging van de mi nimum bietenprijs met 5% wel heel schamel. Wel biedt de verhoging van de interventie en richtprijs voor wit- suiker met 7% de fabrieken 11/2 meer speelruimte. (Zie verder pagina 3.) De met zoveel zorg door de besturen van de veilin gen Goes, Kapelle, Krabbendijke en Terneuzen gezamen lijk voorbereide plannen om tot oprichting van één Cen trale Veilingvereniging te komen, zijn door de telers van veiling Krabbendijke niet gehonoreerd. De leden van de overige 3 veilingen stelden zich met overweldigende meerderheid, er waren slechts enkele tegenstemmers, wel achter de samenwerking via een top-vereniging. In Krabbendijke toonde zich evenwel een vrij grote meerder heid, ondanks het positieve advies van bestuur en direc tie, voorstander van handhaving van de huidige situatie. Daarmee op dat moment de pas afsnijdend voor do totale Zuid-Westelijke fruitteelt op weg naar de zo dringend noodzakelijke verbetering van de afzetstruktuur binnen deze sektor. Men is dus weer teruggekeerd tot het oorspronkelijke uitgangspunt, met dien verstande dat 3 van de 4 veilingen zeer duidelijk te kennen hebben gegeven voor een nauwe samenwerking te zijn. Wat iervan de gevolgen voor de ontwikkeling van de veilingstruktuur in de toekomst zul len zijn is nu nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat het niet doorgaan van de samen werking voor iedere aangesloten fruitteler bij elk der vier veilingen van dag tot dag nadelige financiële konsekwen- ties zal hebben, zowel aan de kostenkant als wat de prijs vorming betreft. En dat terwijl de toekomst er voor de meeste fruittelers toch al niet zo rooskleurig uitziet. Wij vragen ons af of de tegenstemmers zich wel ten volle van de gevolgen voor hun collega's en zichzelf bewust zijn ge weest. Zeker wanneer we op wat langere termijn kijken. Het staat immers als een paal boven water dat er in de toekomst voor apart funktioncrende veilingen get be staansrecht zal zijn en in feite, wanneer men de ho; van de telers voorop stelt, ai «rei meer LUTEliN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1