BESLUITEN DURVEN NEMEN maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant j ONS COMMENTAAR VRIJDAG 22 MAART 1974 62e Jaargang No. 3223 land- en zlm tuinbouwblad In dit nummer o.m.: De sociale positie van boer en tuinder Pagina 5 Ook in 1974 blijft wereldsuikeraanvoer krap l Pagina 7 Het gras als veevoedingsbron Pagina 8 De aardappel- termijnmarkt Pagina 9 Bietenzaaien op grote zaaiafstand Pagina 10 Met sleufsilo's een flexibeler bedrijfssysteem Pagina 11 Ernstige zorgen in de fruitteelt Pagina 12 Tuinbouwklanken Pagina 13 De melkkoeltank is onstuitbaar in opmars. In het nummer van vorige week werd vermeld dat in Walcheren de 100e koeltank op de boerderij was geplaatst. Bovenstaande foto ontvingen we van de C.M.C. ter gelegenheid van het feit dat bij één van de leden de 1000e boerderijmelkkoel- tank was geplaatst, nadat pas in 1966 met de tankmelkerij was begonnen. £J,EEN samenleving is mogelijk zonder 'dat daarbinnen een bepaald proces van besluitvorming plaats vindt. Dat geldt zeker ook voor onze hedendaagse inge wikkelde westerse maatschappij. Van oudsher is de besluitvorming aan bepaalde regels en richtlijnen gebonden geweest. Dat kon ook niet an ders, omdat nu eenmaal ieder individu zijn eigen opvat tingen en meningen heeft. Steeds duidelijker wordt evenwel dat velen in ons land en ook daarbuiten zich niet meer kunnen verenigen met de huidige regels waarlangs de meeste besluitvorming plaats vindt. Termen als inspraak en democratisering zijn aan de orde van de dag. Gevolg is dat men steeds meer wordt geconfronteerd met pogingen van individuelen en minderheidsgroeperingen om buiten de regels om toch de door hen gewenste besluiten af te dwingen. We den ken daarbij aan de vele z.g. buiten parlementaire akties, de bezettingen, het op de spits drijven van tegenstellin gen e.d. Dat men daarmee juist het fundament van wat men zegt in wezen te willen bereiken, n.l. een betere funktionering van de democratie op alle gebieden, onder graaft, wordt meestal over het hoofd gezien. Immers wan neer men als individu of minderheid langs deze weg aan de meerderheid der bevolking zijn wil probeert op te leg gen, zet men telkenmale weer een stap op weg naar de tegenpool van de democratie, n.l. de diktatuur. Ook wij zijn van mening dat er nog heel wat verbeterd kan worden aan het proces van besluitvorming. Dit dient dan evenwel te gebeuren door de spelregels te verande ren en niet door ze ter zijde te schuiven. Inmiddels betekent de huidige ontwikkeling wel dat de besluitvorming steeds moeilijker plaats vindt en dat steeds minder mensen bereid zijn zich voor publieke funk- ties beschikbaar te stellen. We kunnen dat dagelijks op alle niveau's in ons land konstateren. Wij achten deze ontwikkeling naar een maatschappij waar redelijke besluitvorming en uitvoering van genomen besluiten steeds moeilijker wordt gevaarlijk. Immers men gaat zich steeds meer de vraag stellen of velen binnen onze samenleving nog wel bereid zijn om eenmaal genomen besluiten, ook el is daar voldoende inspraak aan voorafgegaan, te accepteren wanneer men zijn opvattingen daar niet in belangrijke mate in terug- vindt. En toch zal men moeten beseffen dat een werke lijke democratie in feite altijd gegrondvest zal kunnen zijn op een besluitvorming die uitgaat van het compromis tussen een groot aantal opvattingen en belangen binnen een samenleving. Wij maakten voorgaande opmerkingen met name om dat vooral in de komende periode vele belangrijke zaken op regionaal, nationaal en internationaal gebied dringend om een besluitvorming vragen. EUROPESE GEMEENSCHAP TN de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor de sa menwerking binnen de Europese Gemeenschap. Alle diplomatieke woordengoocheling ten spijt is het nu wel zeer duidelijk dat de EG in feite aan de rand van de afgrond staat. Nu valt het niet te verwachten dat de Gemeenschap op korte termijn zal ophouden te bestaan. Het feit evenwel dat in praktisch alle belangrijke zaken als het er op aan komt elk land zijn eigen weg gaat heeft in wezen hetzelfde effekt. Slechts de landbouw houdt de gemeenschapsgedachte nog in ere, al is ook hier een tendens naar een meer nationaal georiënteerde politiek onmisbaar. Zeker ook op monetair gebied zien we voorts een ze kere blokvorming optreden met aan de ene kant West- Duitsland, de Benelux en Denemarken en aan de andere kant Frankrijk, met daar tussenin Engeland, Ierland en Italië. Naar onze mening is zowel het uitblijven van een wer kelijk Europese besluitvorming op essentiële onderdelen als de tendens naar blokvorming op den duur funest voor de toekomst van West-Europa en zeker voor het zo sterk van het buitenland afhankelijk zijnde Nederland. Duidelijk is in elk geval wel dat zolang de nationale overheden der lidstaten niet bereid zijn meer bevoegd heden aan de Europese instellingen over te dragen er van een werkelijk Europees beleid geen sprake kan zijn. Tot zolang zal ook het Europese landbouwbeleid nauwe lijks vorderingen te zien kunnen geven en zullen de jaar lijkse prijsbesluiten steeds weer een moeilijke operatie blijven waarvan dan de boer in de gemeenschap de wrange vruchten mag plukken. Vooral op monetair gebied zijn de verschillen groter dan ooit tevoren en gevreesd moet worden dat het einde nog niet in zicht is. Immers reeds opnieuw doen geruch ten van een op handen zijnde revaluatie van de gulden de ronde. Evenals overigens voor de Duitse Mark. Het is te hopen dat het bij deze geruchten zal blijven omdat anders de kloof tussen de verschillende valuta's nog groter zou worden en de positie van met name onze landbouw weer verder ondergraven zou worden. TUINBOUW EN VEILINGEN TEN andere zaak die de landbouw op dit moment zeer hoog zit is de prijsexplosie van de aardolie- produkten en de gevolgen daarvan voor met name de glastuinbouw. Het wordt steeds duidelijker dat zon der aanvullende maatregelen de vele glastuinbouwbe drijven die nog op olie zijn aangewezen in wel bijzonder grote moeilijkheden zullen komen. Hier worden op zeer korte termijn duidelijke besluiten van de overheid gevraagd. Met name voor wat de om schakeling van olie op aardgas, ook in de minder ren dabele gebieden betreft, dient nu eindelijk eens duide lijkheid te komen. Ondanks alle aandringen vanuit de regio zijn nu al bijna 3 maanden verstreken zonder dat enig daadwerkelijk besluit is genomen. Voor heel wat glastuinders zal een besluit dan ook al te laat komen om nog effekt te sorteren. In de fruitteelt heeft het bedrijfsleven onlangs bij de minister op een aantal maatregelen aangedrongen om uit de crisissituatie te geraken. Wij hopen dat ook hier weer niet een lange periode van overwegingen en ad viezen inwinnen zal volgen, maar dat op korte termijn effektievere maatregelen, als maar enigszins mogelijk is in E.G.-verband, worden aangekondigd. Zeer belangrijk is ook de beslissing die op 25 maart aan de leden van de Zeeuwse fruitveilingen wordt ge vraagd. Nadat op 6 december 1973 reeds een principe overeenstemming tussen de besturen was bereikt, wordt nu aan de algemene vergaderingen een uitgewerkt voor stel om tot vorming van ejen Centrale veilingvereniging Zeeland te komen voorgelegd. Een massaal ja van de leden op dit voorstel zal onge twijfeld een belangrijke positieverbetering voor de fruit teelt kunnen inhouden. Niet alleen op langere termijn bezien, maar ook al di- rekt voor dit jaar nu volgens het voorstel reeds direkt met een gezamenlijke fustpool en nog voor het eind van het jaar met een gezamenlijke administratie gestart zal worden. Wij zijn van mening dat in dit voorstel, met zorg de belangen van alle veilingen en vooral van alle indivi duele teleré tegen elkaar zijn afgewogen. Uiteraard zal iedereen nog wel puntjes kunnen ont dekken waar hij het niet helemaal mee eens kan zijn. Dat geldt evenwel voor alle betrokkenen. Niettemin kun nen wij ons nauwelijks voorstellen dat men, uitgaande van de huidige situatie, het voorstel tot vorming van een Centrale Veilingvereniging niet als een belangrijke stap op weg naar een betere afzetstructuur voor de gehele Zuid-Westelijke fruitteelt zal herkennen. Ongetwijfeld hebben de veilingbesturen dan ook in hoge mate de belangen van hun telers gediend door ge zamenlijk met dit voorstel te komen. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1