Vogelafweer, vaak een moeilijke zaak De honderdste melkkoeltank op Walcheren Bestrijding van schade veroorzaakt door houtduiven KORTE WENKEN De laatste jaren neemt het aantal klachten over vogel- schade in de landbouw sterk toe. Vooral houtduiven en verwilderde postduiven, maar ook fazanten en kraaien kunnen aan land- en tuinbouw gewas sen veel schade toe brengen. Vooral vas ingezaaide percelen en net opgeko men gewassen zijn zeer in trek bij vogels). Vrijwel elk voorjaar zijn er enkele landbouwers die on geoorloofde bestrijdingsakties uitvoeren, door bijvoor beeld vergiftigd lokaas uit te strooien. Hoewel het ver klaarbaar is dat een getergde landbouwer, die zijn gewas te gronde ziet gaan, tot een dergelijke praktijk overgaat, moet deze handelwijze ten sterkste worden afgekeurd. Veel vogels, ook degene die geen schade doen worden er het slachtoffer van. In het algemeen wordt daarom zeer streng tegen overtreders opgetreden. De mogelijk heden om vogelschade te voorkomen of te bestrijden zijn vrij beperkt. Er zijn enkele chemische middelen voor vo gelafweer toegelaten, maar het effect is vaak niet toerei kend. Mechanische middelen als vogelverschrikkers en knalapparaten zijn meestal effectiever. Ook afschieten, voor zo ver toegestaan, kan goed. werken. Verder kan men de schade enigszins beperken door op diepte te zaaien, geen zaad onbedekt te laten en gelijk met andere land bouwers te zaaien. CHEMISCHE MIDDELEN a) GRANEN. Hiervoor zijn alleen middelen toegelaten ter afwering van kraaiachtigen. Het zaad kan vóór het Ir M. HEUVER R.L.C. voor Plantenziekten Wageningen zaaien behandeld worden. Per kg zaaizaad 23 gram van c- nrodukt dat antrachinon (merken: AAchinon, Bra bant kraaienafweer, Morkit) of ziram (AAvolex) bevat. b) MAIS. Vooral voor het voorkomen van fazanten- schade kan gewerkt worden met 10 g Mesurol per kg mais- zaad. Gebleken ia dat dit middel zeer goed werkt. Ook het produkt Banitum op basis van leerolie en naftaline is voor vogelafweer in mais toegelaten. De dosering hiervan bedraagt 23 ml per kg. c) ERWTEN EN BONEN. Hiervoor is Banitum het meest aangewezen middel (23 ml per kg), omdat dit "produkt tegen verschillende vogels werkt. Middelen op basis van antrachinon die hier eveneens voor zijn toegela- i ten worden uitsluitend voor de afweer van kraaiachtigen aanbevolen. GEWASBESPUITING Bij of kort na opkomst van de gewassen zijn er geen chemische middelen beschikbaar om het gewas voor vo gels onaantrekkelijk te maken. Wildafweermidde'en op basis van ziram (AAprotect, Luxan Wildafweermiddel) hebben waarschijnlijk wel enig effect. Deze kunnen proefsgewijs in een dosering van 610 kg per ha worden toegepast, mits het behandelde gewas niet binnen 2 maan den wordt geoogst. WERK NEDERLANDSE KONTRAKT TELERS- VERENIGING IN NIEUWE VORM De Nederlandse Kontrakttelers Vereniging van de 3 C.L.O.'s (N.K.T.V.) heeft op 5 maart j.l. haar laatste ver gadering gehouden. Op voorstel van het bestuur werd be sloten de werkzaamheden van de N.K.T.V. zo spoedig moge lijk in een nieuwe vorm te gieten. De beslissing werd noodi- zakelijk gemaakt omdat de financiering van de aktiviteiten van de N.K.T.V. voor de toekomst niet gegarandeerd was. Het aantal leden nam af, waardoor de inkomsten daalden. Daartegenover stegen de kosten van de vereniging voort durend. Hoewel de werkzaamheden van de landelijke N.K.T.V. beëindigd worden, zal de belangenbehartiging op het terrein van de kontraktteelt in wezen voortgang moeten hebben! De algemene belangen worden door het Landbouwschap met name in de produktencommissies behartigd. Naast de algemene spelregels bij de kontraktteelt (model-voor waarden) is een goede informatie gewenst over de situatie met betrekking tot het kontrakteren. Evenals voorheen blijft die coördinatie bestaan bij het overleg tussen telers of telers groeperingen en afnemers over prijzen en voorwaarden voor het nieuwe teeltseizoen van plantaardige conservenproduk- ten. De regionale belangenbehartiging van de kontraktteelt in het algemeen en ook. toegespitst op bepaalde produkten zal voortaan geschieden vanuit „kringen nieuwe stijl". In de diverse gewesten vindt nog overleg plaats over de organisatie, de financiering en de coördinatie van aktivitei ten van de kringen. De behartiging van de belangen van de individuele telers zal geschieden door de rond de afnemers gevormde kontakt- of vertrouwenscommissies. De hieraan verbonden werkzaamheden en de eventuele begeleiding van deze belangenbehartiging zullen meer dan voorheen gefinan cierd moeten worden vanuit deze commissies. Ing. J. H. LANTINGA C. A. R. GOES Bij het plaatsen van melkkoeltanks op de boerderij werd op 26 februari in het gebied Walcheren een mijl paal bereikt. Op deze datum is namelijk de honderdste melktank met diepkoelapparatuur in dit gebied in ge bruik genomen. Dit vond plaats op het bedrijf „Mun- nikenhof" van de heer C. J. Bierens, Jacob Cats weg 4 te Grijpskerke. Deze tank van het merk Zero heeft een inhoud van 1550 liter. De heer Bierens exploiteert een gemengd bedrijf van 30 ha waarvan 22 ha bouwland en 8 ha grasland. Er worden thans 22 melkkoeien gehou den. tJET is een algemeen bekend feit, dat de stand van de houtduiven de laatste jaren onrustbarend is toegenomen. Als gevolg hiervan is ook het aantal schade gevallen veroorzaakt door deze diersoort belangrijk toe genomen. Alhoewel de schade aan land- en tuinbouwgewassen veroorzaakt door houtduiven overal in de provincie Noord-Brabant voorkomt, is zonder twijfel het westelijk kleigebied en de Brabantse Biesbosch met voor houtdui ven aantrekkelijke gewassen extra gevoelig hiervoor. Teneinde aan deze schade paal en perk te stellen, zijn wij tijdens een bespreking tussen de voorzitters van de afdelingen Breda, Zevenbergen en Bergen op Zoom van de K.N.J.V. en de heer E. Dootjens van mijn dienst (te- CJl.R. Zevenbergen AKKERBOUW NAARMATE U DE BIETEN verder uit elkaar zaait, neemt de kans op mislukken door vreterij toe. Bietenke vertjes, spring staarten, emelten en ritnaglden halen al tijd die bieten weg die u juist niet kunt missen. Door een zaadbehandeling uit te voeren met 10 gram lindaan 20 of 10 gram carbaryl 50 per kg zaad is1 vreterij door deze insekten te voorkomen. Neem dus geen risiko. VOOR HET ZAAIEN VAN UIEN komt steeds meer belangstelling en elk jaar zijn er een aantal nieuwe telers. Het is echter van groot belang dat u vooraf de grond op aanwezigheid van het stengelaaltje hebt laten onderzoe ken, omdat schade hiervan de uien vrijwel onverkoop baar maakt. Een zaadbehandeling met Phytosol tegen uievlieg blijkt een gunstige nevenwerking te hebben ter bestrijding van dit aaltje. Het bereiken van deze mijlpaal was voor de zuivelin dustrie aanleiding om hieraan enige aandacht te beste den. Dit kreeg zijn beslag door een bezoek aan dit bedrijf bij gelegenheid van het in gebruik nemen van de tank van de heren A. Poppe, voorzitter van de V.C.Z. „Brabant-Zeeland"; A. G. H. Oldenhof, dir. Ledendienst en ing. L. de Boer, projectleider. De heer Poppe deed zijn gelukwensen vergezellen met het aanbieden van een kaas. Hij sprak er zijn voldoening over uit dat het gebruik van het aantal melkkoeltanks op de bedrijven steeds meer ingang vindt en dat het begrip en het groeien naar een omschakeling van de 30 liter bussen naar de melkkoeltank steeds meer terrein wint. Deze omschakeling wordt als noodzaak meer en meer begre pen. (De eerste tank in dit gelbied werd in september 1969 geplaatst). De 100 bedrijven met een melkkoeltank leverden in 1973 totaal rond 15 miljoen kg melk; dit is bijna de helft van de Walcherse melkproduktie. Er zijn voorts nog 18 tanks in bestelling. Met dit aantal erbij gerekend is de helft van de hoeveelheid melk als tankmelk al flink overschreden. Daarnaast zijn er thans nog 325 le veranciers van melk in bussen. Onzerzijds willen we nog het volgende toevoegen. Het is uiteraard bekend dat niet iedereen de melk koeltank als belangrijke vooruitgang waardeert. De oor zaak hiervan is dikwijls dat deze melkveehouders hier mee onbekend zijn omdat zij ook geen of weinig moeite doen om zich te oriënteren bij hun collega's, die reeds vens sekretaris van de Wildschadecommissié voor West- Brabant) tot de konklusie gekomen, dat slechts door middel van een gezamenlijke aanpak de houtduivenstand tot aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht. Om dit te bereiken is aan 700 jachtaktehouders een verzoek gericht hieraan te willen mede te werken. Uiteraard is de medewerking van de grondgebruikers eveneens onmisbaar. Zowel grondgebruikers als jacht- gerechtigde zullen door een nauwe samenwerking zoveel mogelijk moeten trachten de schade te beperken. Ten einde een optimaal resultaat te bereiken, ware het ge wenst, dat alle jagers op dezelfde dag het veld ingaan. Het komt ons voor, dat de zaterdagen hier het meest geschikt voor zijn. Wij mogen U dan ook voorstellen om de bestrijding ter hand te nemen op de zaterdagen 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april. Ook na deze data lijkt het ons gewenst om voldoende aandacht aan de bestrijding te besteden. Indien U niet over een terrein beschikt waar duiven zich plegen op te houden, wordt dezerzijds geadviseerd kontakt op te nemen met de afdelingsvoorzitter of sekre taris van de K.N.J.V. in de omgeving waar U woonachtig bent, zodat deze een eventueel kontakt met andere jacht aktehouders tot stand kan brengen. Een soortgelijke bestrijding vindt voor de tweede maal plaats in de prov. Zeeland. Tenslotte verzoeken wij U vriendelijk om voor 1 mei a.s. het resultaat van het tot dan verrichte afschot door ALS U DIT JAAR BIETEN MOET ZAAIEN op lucerne- land, gescheurd grasland of op gronden waar een groen- bemestingsgewas is onder geploegd, wees dan op uw hoe de. Het zijn juist deze percelen waarop u schade kunt ver wachten van spring staarten. In principe zijn ze overal aanwezig. Het liefst verblijven ze echter in organische stof rijke opdrachtige zavel- en kleigronden. WANNEER U BELANGSTELLING HEBT voor de teelt van korrelmais kunt u het best kontakt opnemen met uw bedrijfsvoorlichter. U zult voor de teelt van dit gewas moeten aansluiten bij een maiskern, omdat u de mechanisatie van deze teelt niet individueel kunt op lossen. Wanneer u aansluit bij een maiskern, dan weet u in elk geval dat iemand de werkzaamheden voor u kan verrichten. ZOALS U IN DE LANDBOUWBLADEN hebt kunnen lezen, is er volgens de waarnemingen in de afgelopen winter wat meer stikstof uitgespoeld dan vorige winter. Dit betekent dat u iets ruimer met stikstof moet bemes ten. Het advies voor granen luidt: strooi 20 tot 25 kg zui vere stikstof meer per ha dan u de laatste twee jaren ge woon was te doen. een tank gebruiken, met betrekking tot hun ervaringen, kosten, e.d. Bij het plaatsen van een melkkoeltank op de boerderij moeten er kosten worden gemaakt. Er wordt hiermee een stukje van de Zuivelfabriek terug naar de boerderij gehaald. De kwaliteit van de diepgekoelde melk is be langrijk beter dan die van bussenmelk. Hierbij moet worden opgemerkt dat de eisen voor eerste klas bij de diepgekoelde melk belangrijk hoger zijn dan bij de bussenmelk. In de produktielijn van de melk vanaf boerderij tot het produkt bij de consument is er met diepgekoelde melk een belangrijke besparing in het transport, de ver werking en afzet. Deze besparingen zijn groter dan de gemiddelde kosten voor de voorzieningen op de boer derij per kg melk. In de uitbetalingscapaciteit van de fabrieken zal dit tot uiting komen. Ook bij kleinere melkveestapels is het gebruik van een melkkoeltank doelmatig. De melkprijs heeft een belangrijke invloed op het rendement van de melkveehouderij. Nogmaals willen we degenen, die nog geen plannen hebben om een melktank aan te schaffen, ertoe aanzetten eens bij col lega's te gaan kijken en informeren naar de ervaringen en resultaten. Degenen, die er meer van willen weten kunnen ook altijd informatie krijgen bij de medewer kers van de zuivelindusrie en het Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes. Ondervinding is de beste leermeester. Buurmans on dervinding kan evenwel ook belangrijk zijn! te geven aan voorzitter of sekretaris van de afdeling van de K.N.J.V. in Uw omgeving. Dezerzijds wordt ook een totaal-opgave van de in 1974 door U geschoten houtduiven aan het adres van laatst genoemden zeer op prijs gesteld. De adressen vindt U onderstaand: Afd. Breda Voorzitter: J. C. van Meeuwen, Kapelstraat 115, Breda. (Tel. 01600—76266). Sekretaris: P. H. Schneider, Jachtlaan 8, Ulvenhout. (Tel. 01614—2293). Afd. Zevenbergen Voorzitter: A. P. Punt, van Polanenpark 19, Klundert. (Tel. 01682—863) Sekretaris: P. van Nieuwenhuyzen, Molendijk 9, Stand aardbuiten. (Tel. 016522641). Afd. Bergen op Zoom Voorzitter: Th. Jacobs, Ossendrechtseweg 52, Hooger- heide. (Tel. 01646—2309). Sekretaris: A. Asselbergs, Brouwerylaan 18, Bergen op Zoom. (Tel. 0164Q—33379). Mede namens de hierbovengenoemde voorzitters, De plv. Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrich ting, Noord-Brabant, w/g IR. A. F. TEN BRUGGENCATE. VEEHOUDERIJ HEBT U PLANNEN dit jaar een rundveestal te bou wen, ga dan eens kijken naar een ligboxenstal in de om geving nu de koeien nog op stal staan. Als u het gemak van deze stal hebt gezien wat betreft voeren, uitmesten en melken zal het niet moeilijk voor u zijn om een keuze te maken welk staltype u zal bouwen. SNIJMAIS IS EEN VOEDERGEWAS met een hoge zet- meelw aar de-opbrengst en een lage arbeidsbehoefte. De belangstelling voor de teelt van dit gewas neemt nog steeds toe. Goede rassen zijn LG 11 enGapella (voorheen Caldera 535). Bestel tijdig zaaizaad om teleurstelling te voorkomen. DE OPPERVLAKTE SNIJMAIS zal dit jaar weer gro ter worden. Ook vele gescheurde graslandpercelen zullen worden beteeld met snijmais. Als u geen grondmonster uitslag van zon' perceel hebt, laat dan nu nog een monster nemen. De uitslag hebt u dan nog op tijd thuis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 9