Tarieven loonwerk Noord-Brabant 1974/75 8 De B.O.V.A.L. en de F.L.E.C. in Noord-Brabant hebben met de Gew. Raad voor Noord-Brabant van het Landbouw schap overeenstemming bereikt over de tarieven die door de loonwerkers in Noord-Brabant in de periode 1 maart 1974 t/m 28 februari 1975 zullen worden toegepast. Deze tarieven gelden voor normale gewassen, onder normale werkomstandigheden en voor goed opgeleverd werk. Slechts in zeer bijzondere gevallen is afwijking toegestaan voor werkzaamheden waarvoor geen uurvergoeding is vastgesteld. De tarieven zijn exclusief B.T.W. Geadviseerd wordt de nota van de loonwerker binnen 30 dagen na ontvangst te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal over het «verschuldigde bedrag 1 rente per maand in rekening worden gebracht. 1. MESTVERSPREIDEN 10. MAISHAKSELEN a. Voor het maohinaal verspreiden van stalmest, met gebruikmaking van 1 Iaadkraan, 3 tractoren, 2 mest- verspreiders en 3 man bedieningspersoneel geldt een tarief van 112,per uur. b. Bij gebruik van tractor en vacuümmengmestver- spreider geldt een tarief van: 1. voor een 3500 litertank 33,per uur 2. voor een 5000 litertank 40,50 per uur 3. voor een 8000 litertank 47,50 per, uur 2. DEKKEN EN STOPPEN VAN KUILEN Bij gebruik van kraan of grijper voor het dekken of stoppen van kuilen geldt een tarief van 31,tot 37,per uur al naar gelang de grootte en capaciteit van de machine. Voor de uitvoering van een enkelvou dige opdracht geldt indien korter dan 1 uur wordt ge werkt het overeengekomen uurtarief. 3. KUNSTMESTSTROOIEN Voor het kunstmeststrooien met de machine en tractor geldt een tarief van 28,tot 38,per uur al naar gelang het type van de kunstmeststrooier en soort kunstmest. 4. ZAAIEN a. Voor het zaaien met een zaaimachine met tractor, doch zonder bedieningspersoneel van de zaaimachine geldt een tarief van: 1voor percelen kleiner dan 2 ha 45,per ha 2. voor percelen van 2 ha en meer 40,per ha b. Voor het zaaien met een precisiezaaimachine met tractor, doch zonder bedieningspersoneel van de zaaimachine, geldt een tarief van 75,per ha. c. Voor het zaaien met een precisiezaaimachine met tractor en rijenspuit, dioch zonder bedieningsperso neel van de zaaimachine geldt een tarief van 105, per ha exclusief de sproeimiddelen. d. Voor het zaaien van mais en uien met een precisie zaaimachine met rijenbemesting geldt een tarief van 100,per ha. 5. AARDAPPELEN POTEN Voor het poten van aardappelen met een vol-automa- tische onbemande machine geldt een tarief van 100, per ha. I 6. BIETEN DUNNEN Voor het „blind" machinaal dunnen van bieten geldt een tarief van 60,per ha per bewerking. Indien met een electronische bietendunner wordt gewerkt geldt een tarief van 175,per ha. 7. BIETEN WIEDEN Voor het wieden van bieten met een wiedmaohine geldt een tarief van 50,per ha per bewerking. Bij gebruik van een veldhakselaar en 2 wagens waarbij de kantrijen van het perceel verwijderd dienen te zijn geldt een tarief van 500,per ha. Bij vervoer van het produkt over grote afstand en ge bruik van meer dan 2 wagens kan een hoger tarief wor den overeengekomen. 11. ZWADMAAIEN VAN KARWLJ EN PEULVRUCHTEN (waaronder ook begrepen groene erwten) Voor het zwadmaaienj met een machine en tractor geldt een tarief van: a. voor het rondmaaien van groene conserven erwten b. voor het maaien van groene con serven erwten van één kant c. voor het rondmaaien van rijpe peulvruchten d. voor het maaien van rijpe peul vruchten van één kant e. voor het rondmaaien van karwij f. voor het maaien van karwij van één kant 12. MAAIDORSEN Hiervoor geldt een tarief van: a. voor een maaidorsmachine: 1. voor percelen met een opper vlakte tot 2 ha 2. voor percelen met een opper vlakte van 2 ha en meer 115,per ha 150,per ha 100,per ha 145,per ha 100,— per ha 135,per ha 220,per ha 195,per ha b. Voor maaidorsen inclusief persen en exclusief band materiaal geldt wanneer deze werkzaamheden af zonderlijk dioor dezelfde loonwerker worden uitge voerd, een tarief van: 1. voor gerst 260,per ha 2. voor tarwe en rogge 295,per ha 3. voor plukdorsen van mais 345,per ha 4. voor het hakselen van maisstro 80,— per ha Voor percelen kleiner dan 2 ha zullen de hierboven vermelde tarieven met ƒ21,per ha worden ver hoogd. De kosten van het opzakken van granen, zaden en peulvruchten komen voor rekening van de opdrachtgever. 13. MAAIDORSEN UIT HOKKEN, SCHELVEN OF RUI TERS Hiervoor geldt een tarief van 100,per uur. 14. DORSEN VAN TEVOREN GEMAAIDE GEWASSEN Voor het dorsen met een maaidorsmachine van vooraf gemaaide gewassen uit het zwad geldt een tarief van: a. voor één maaidorsmachine met één zwadopraper en een werkbreedte tot en met 12 voet 90,— per uur. b. voor een maaidorsmachine met een 2 zwadenopraper en een werkbreedte van 13 voet of meer 120, per uur. c. voor stamdorsen van graszaden geldt een tarief van 110,per uur. 8. MAAIEN Voor het maaien van gras, graszaden, klaver, lucerne en taluutmaaien geldt een tarief van: a. Bij gebruik van een cyclomaaier 46,50 per uur b. Bij gebruik van een maaibalk 37,50 per uur 9. INKUILEN VAN GRAS 15. PERSEN VAN HOOI EN STRO 1. Voor het persen van hooi en stro met een pick-up pers exclusief bindmateriaal, geldt een tarief van 2 cent per kg. Bij toepassing van een tarief per pakje zal de totaalprijs niet meer bedragen dan 26,per ton inclusief bindmateriaal. 2. Voor hooi ruggen, wiersen of schudden geldt een tarief van 25,per uur. a. Bij gebruik van 2 tractoren, 2 vierwielige wagens, tractor met kraan, 2 man bedieningspersoneel en 1 maaikneuzer, geldt een tarief van 100,per uur. b. Bij gebruik van 2 tractoren, 2 loswagens, 1 kneuzer of aanbouwhakselaar en 1 tractor om vast te rijden en 3 man bedieningspersoneel geldt een tarief van 120,per uur. c. Bij gebruik van 2 tractoren, 1 opraapwagen en 2 man bedieningspersoneel geldt een tarief van 65,per uur. 16. AARDAPPELEN ROOIEN a. voor het rooien van aardappelen met de voorraad- rooier geldt een tarief van 30,per uur. b. voor het rooien van aardappelen met een moderne machine waarbij de aardappelen in de bunker of los op de wagen geleverd worden geldt een tarief van: 1. op kleigrond ƒ375,tot ƒ425,per ha 2. op zandgrond 52,per uur 3. voor loofklappen zal 65,per ha extra warden betaald. c. voor het rooien en afvoeren van aardappelen tot aan de schuur of cel en met een rijafstand van maxi maal 2 km geldt een tarief van 600,tot 750, per ha. d. voor het gebruik van een boxenvuller geldt een ver goeding van 70,per ha. e. voor het gebruik van een stortbak geldt eveneens een vergoeding van 70,— per ha. f. bij gebruik van wagen met tractor plus chauffeur geldt een tarief van 30,— tot 35,— per uur. 17. BIETENROOIEN a. Voor het rooien van bieten met een bunkerrooier waarbij de bieten op de wagen van de opdracht gever of aan het einde van het perceel worden ge leverd geldt een tarief van ƒ470,— per ha. Indien tenminste één dag aaneengesloten gerooid kan wor den en geen stagnatie ontstaat bij de afvoer van bie ten geldt een tarief van 445,— per ha. Worden de bietenkoppen tegelijkertijd meegenomen dan zal hiervoor 40,per ha extra worden betaald. b. Voor het rooien van bieten met een 6-rijige machine inclusief bedieningspersoneel waarbij de bieten op rijen of ruggen worden opgeleverd en daarna op de wagen worden geladen geldt een tarief van: 1. bij toepassing van het frans systeem 395,— per ha 2. bij toepassing van het zweeds systeem 495,— per ha 18. WITLOFROOIEN a. Voor het machinaal rooien van witlof op rijen, geldt een tarief van 700,per ha. b. Voor het machinaal rooien van witlof met een bun kerrooier, waarbij het witlof op de wagen of aan het einde van het perceel wordt geleverd, geldt een tarief van 900,per ba. 19. GRONDBEWERKING a. Voor het schijfeggen of schudeggen in verband met het zaaiklaar maken van het bouwland geldt bij ge bruik van een tractor met een trekkracht van ten minste 70 pk met aangepaste werktuigen een tarief van 40,tot 45,per uur. b. voor het cultivateren geldt een tarief van 40,per uur. 20. GROND-FREEZEN avoor het freezen met een lelyfrees geldt een tarief van 55,per uur. b. voor het inzaaien met een Brillion graszaaimachine geldt een tarief van 55,per ha. c. voor het inzaaien met een zaaifrees, het volle veld- freezen op kleigrond, het freezen van aardappelper celen met een aardappelrijenfrees, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tractor, met een trekkracht van tenminste 80 pk geldt een tarief van 55, per uur. 21. PLOEGEN Voor het ploegen van normale kleigronden geldt een tarief van: a. voor het stoppelploegen bij een bewerking van de grond) bij een diepte van 10 tot 13 centimeter 53, per ha. b. voor het ploegen op zaaivoor bij een bewerking van de gtrond tot een diepte van 25 centimeter 103, per ha. c. voor het ploegen op wintervoor bij een bewerking van de grond tot een diepte van 35 centimeter 112,— per ha. d. voor de bewerking met een spitploeg 205,per ha. e. voor het ploegen van zandgrond op zaaivoor 85, per ha. Indien gelijktijdig moet worden ondergrond dan dient het tarief in onderling overleg tussen de loonwerker en die opdrachtgever te worden vastgesteld, waarbij met de te bewerken grondsoort en de te bewerken opper vlakte rekening zal worden gehouden. 22. SPROEITARIEVEN Besproeien van landbouwgewassen. Voor het besproeien van landbouwgewassen met een tractorsproeimachine, een zelfrijdende sproeimachine, geldt een tarief van 25,per ha en voor het spuiten met giftige stoffen 30,per ha. Voor percelen kleiner dan 1 ha geldt het ha-tarief. De spuitmiddelen worden door de op drachtgever verstrekt en bij het niet verstrekken daar van voor zijn rekening gebracht. Er zal uitsluitend war den gespoten op Algemene Spuitvoorwaarden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 8