UIT DE PRAKTIJK Sterk schommelende uienprijzen Vergaderseizoen loopt ten einde Erwtenzaai en vogelschade Geduld is zulk 'n schone zaak Wisselend landschap door voortgaande specialisatie! Rond de Schelde r In WEST ZEEUWSCH-VLA ANDEREN zijn er nog verschillende boeren te vinden die hun uien nog niet verkocht hebben. Sinds begin dit jaar was de prijs een stuk lager dan eind 1973. Velen hebben dan ook ge wacht met verkopen in de hoop dat de prijs weer zou aantrekken. Dat is misschien niet voor niets gedaan, ge zien de weer veel betere prijs van de laatste dagen. Buurman verkocht gisteren zijn uien weer voor 40 cent per kg. Op een uienvoorlichtingsmiddag te Aardenburg werd voor een 35 tal uien-telers nog eens de teelttechniek aan de orde gesteld. De verwachting is dat het areaal fors zal uitbreiden. We hebben reeds eerder gesteld dat dan bij een normale opbrengst per ha (oogst 1973 was laag) er wellicht een groot overschot aan uien zal ko men. En allen kennen we dan de gevolgen voor wat de prijs betreft. Uien telen op vrije basis is een erg speculatieve zaak! Areaalgrootte, kg-opbrengst P"er ha en exportmogelijkheden bepalen de prijs. Een klein overschot kan tot zeer lage prijzen leiden; een klein te kort tot zeer hoge. Het achter de markt aan telen wordt Het vergaderseizoen nadert ook op NOORD-BEVE- LAND weer het einde. De voorzitters hebben hun ope ningsredevoeringen met jaaroverzichten gehouden, de secretarissen hun notulen en jaarverslagen voorgelezen, de penningsmeesters hun financiële overzichten toege licht. Daarna zijn zij „gedechargeerd". Als het goed was hebben de leden het allemaal aangehoord en bekeken, vervolgens geapploudiseerd en daarmee is het voor hen voorbij. Een volgend agendapunt, de bestuurverkiezing, is be langrijk, maar het wordt niet altijd zo aangevoeld. De dan volgende inleider valt mee of tegen. De discussie na afloop kan interessant zijn. Voor de rondvraag is er meestal niet veel tijd meer. Daarom worden de „te berde gebrachte'9 onderwerpen meestal maar vluchtig af gewerkt of uitgesteld tot een volgende vergadering. Vroeger ging dat anders. De jaarvergadering was toen een belangrijke gebeurtenis. Wat de voorzitter in zijn inleiding onthulde was voor de meesten nieuw. Een secretaris werd toegejuicht als hij zijn jaarverslag op rijm voordroeg. De penningmeester maakte het financiële resultaat openbaar van een vereniging die zowel stands- organisatie als aan- en verkoopvereniging en onderne ming tegelijk was. Van de uitkomst hing het af of de contributie gelijk kon blijven, met een kwartje per ha moest worden verhoogd, of verlaagd kon worden. Dat laatste kwam toen nog voor! De spreker kwam van verre. Hij vertelde over zaken waarvan men nog weinig had gehoord. Na afloop van de vergadering bleef hij overnachten bij de voorzitter en later vernamen de bestuursleden van de nog sterkere verhalen die hij daar had verteld. Als de vergadering was gesloten, kwam de ontspan ning. Presentiegeld, palingbroodjes, kaarten, biljarten, conversatie. Dat alles onder het genot van kleine glaas jes geestrijk vocht. Boordevol informatie en opgedane ervaringen keerde men tegen middernacht huiswaarts. Het nieuwe seizoen kon beginnen! Nu gaat het zo. Na ontvangst van de convocatie met de agenda en bijgevoegde stukken, wordt de eigen agen da geraadpleegd en weet men of die middag of avond nog vrij is. De belangrijkheid van de agendapunten en de taxatie van de aangekondigde inleider brengen ver volgens de beslissing of men er heengaat. Als de ver- Velen, ook op ZUID-BEVELAND, stonden maandag morgen weer op het punt om kunstmest te gaan strooien, maar door het beetje regen was dit echter niet mogelijk. De grond was wel al aardig opgedroogd, maar laten we voorzichtig zijn, het is alleen maar een dun droog bovenlaagje! Van de zeer vroeg geploegde grond is de bovenlaag in het afgelopen najaar nog wat verweerd, zodat daar nog een laagje grond met een goede struktuur mogelijk is. Waar later geploegd is, valt de grond onder dit dunne bovenlaagje tegen, plaatselijk zelfs .veel tegen. Hier zal zeker niet vroeg begonnen kunnen worden. De laatste jaren is bij de voorjaarswerkzaamheden het gebruik van de triltandcultivator, al of niet met verkruimelrol, sterk toegenomen. Het is wel een goed werktuig, mits er onder deze omstandigheden, nu er sprake is van een zeer dunne bewerkbare bovenlaag, uiterst voorzichtig en ondiep mee gewerkt wordt. Het bovenhalen van grond van minder goede struktuur moet voorkomen worden. Hier en daar heeft men al enkele percelen zomertarwe en zomergerst gezaaid. Totaal ge zien wil het echter nog niets zegigen. En zelfs is rond 20 '25 februari nog een enkel perceel wintertarwe gezaaid. Dit lijkt ons toch wel aan de later kant! Hoever de lente gevorderd is kunnen we reeds aan vooral ook bij uien in praktijk gebracht. Reeds velen kregen alzo het deksel op de neus! Hier en daar zien we tarwepercelen die er niet al te gezond bij staan. Meestal een roodpaarse verkleuring van de bladeren en een onvoldoend wortelstelsel. De struktuur van de grond in combinatie met de hoeveel heid neerslag bepalen in belangrijke mate de ontwikke ling van het wortelstelsel. Is dit maar matig gunstig ontwikkeld, dan kan er vooral rond deze tijd een tijde lijk fosfaatgebrek ontstaan met de reeds beschreven verschijnselen. We zien het momenteel vooral op kop- einden en op „aardappelland" wat niet is geploegd. Of het gebruik van een bodemherbicide hier ook nog een rol bij speelt is nog niet te zeggen. De weersvooruitzichten zijn op het moment van schrij ven voor deze rubriek, gunstig, zodat we mogen hopen dat als u dit leest er intussen een grote drukte op het land zal zijn. Er zijn al enkele percelen gezaaid, zelfs bieten! Zo te horen worden er ook veel erwten gezaaid. De meesten zullen met de precisiezaaimachine worden gezaaid. Kontrakten worden afgesloten met de handel voor 1,251,30 per kg nieuwe oogst. Voorwaar een goed vooruitzicht! wachting maar matig is, kan men zijn tijd wel beter besteden! Het is gewoon onmogelijk om alles bij te houden, tegenwoordig. Begrijpelijk dat de voorzitter en bestuursleden nogal eens teleurgesteld worden en zich generen tegenover de gevraagde inleider vanwege het geringe bezoek. Toch zit er niets anders op dan zich aan te passen aan de nieuwe tijd! De tegenwoordige boer is een ondernemer wiens dagen volledig zijn bezet. Veelal ook nog de avonden en de vrije zaterdagen. Aan de ene kant is het mooi om hem voor te houden dat hij zich niet op het werk moet blindstaren, maar aan de andere kant wordt van hem verwacht dat hij zijn prestaties tot het uiterste opvoert. Geen wonder dat het ook steeds moei lijker wordt om bestuursleden te krijgen! het uitlopen van verschillende bomen en heesters, maar ook al aan verschillende onkruiden, zien. „Hier en daar", en toch eigenlijk op een te groot aantal plaatsen, laten zich de mooie gele bloempjes van het Klein Hoefblad zien! Dit onkruid geeft in het voorjaar en in de zomer nogal eens problemen bij de bestrijding. Om deze tijd, de bloeiperiode, kan al heel wat bereikt worden met een geringe concentratie aan groeistoffen. Zo men hier en daar beluisteren kan, zullen er toch nogal wat erwten gezaaid worden, ondanks de grote problemen die er al enkele jaren zijn met de hout duiven. Willen de erwten een redelijke kans op uit groeien tot een volwaardig gewas hebben, dan zullen de houtduiven afdoende bestreden moeten worden. Het is dan ook gewenst en eigenlijk noodzakelijk dat alle jagers gezamenlijk wat doen aan het afschieten van de grote aantallen houtduiven. Ze hebben het genot van het jachtrecht, maar daarbij hoort ook de plicht tot het verjagen van schadelijk wild. Vele erwtenverbouwers zullen de erwten met eer vogelafweermiddel behandelen. Dat is een goed begin maar daarnaast zal een goed afschot in de loop van hel seizoen noodzakelijk zijn om de schade zo beperkt mo gelijk te houden! Wanneer we deze woorden neerzetten op 't pa pier, waait er een felle, koude, schrale N.O.-wind over de WESTHOEK. De nachtvorstjes hebben de grond wel wat goed gedaan, maar 't zal toch wel zaak blijven om dit voorjaar vooral niet te diep in de grond te komen. Geduld is in ons hele leven een schone zaak, dit voorjaar zullen we het nog meer moeten opbrengen, maar wanneer je je buur man druk doende ziet, valt het niet mee je dan te beheersen! De D.N.C.-bespuitingen hebben goed geholpen. De niet te felle nachtvorstjes zullen dit resultaat vast wel mee ten goede beïnvloed hebben, 't Is n.l. nog niet zo dikwijls dat we met de D.N.C. goede resultaten hebben op dit wintertarwe. Meestal zijn de onkruiden toch al weer te groot ervoor en omdat de grond te nat is, kan er niet vroeger 1 begonnen worden als het onkruid nog niet zo is uitgegroeid! Het rapport-Klaassez omtrent de afsluiting van de Oostersohelde lijkt voor West-Brabant niet al te ongunstig, alhoewel we het rapport nog niet hebben doorgeneusd, rijzen er toch al enkele vra gen. We denken met name aan de Open Vliet. Hoe correspondeert dit allemaal met de stand van het water in het Volkerak? Deskundigen zullen deze zaak wel grondig bestuderen alvorens een defi nitieve conclusie genomen kan worden. Het ge dane voorstel is duidelijk een compromis. We heb ben daar niet teveel moeite mee, mits de veilig heid van mens en dier maar niet meer risico moe ten worden toegerekend dan bij een totale afslui ting! Ook de extra kosten zijn niet mis te ver staan! Voorlopig lijken onze zorgen zich te moeten gaan concentreren op ons bedrijf. En mogen we dan van zorgen spreken? Nee, natuurlijk niet, we moe ten weer door. We gaan naar 't land, we gaan zaaien, we gaan spuiten, we gaanvult u maar in! 't Is voorjaar, dat is de boer zijn zin, dat is wat hij gaarne wil! Zie verder pagina 9 We schrijven op WALCHEREN rond 10 maart. De hoeveelheid neerslag is de laatste weken gering geweest. Sterk drogend weer hebben we pas de laatste dagen wat meer gekregen. Er is in ons gebied nog vrijwel niets gezaaid. De omstandig heden zijn er ook naar om rustig te blijven. Met het strooien van kunstmest is een begin gemaakt. Vooral wanneer grote hoeveelheden meststof moe ten worden gegeven is het van belang dit tijdig te doen. De kans op uitspoeling is zeer gering en de kans op groeiremming door chloorbeschadi- ging of zoutschade is ook geringer dan wanneer gelijk met het zaaien wordt gestrooid. Ook is het beter dat de toediening van de meststof vóór de grondbewerking plaats heeft. De plantenvoedende stoffen worden dan beter door het zaaibed ver deeld. Op de gemengde bedrijven moeten ook weer diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van afrastering rond het weiland of het onderhoud hiervan. We zien ook dat er in ons gebied nogal wat grasland is gescheurd. De veehouderij wordt dan afgestoten of het is wei land dat is aangekocht door een akkerbouwer. Daar tegenover zijn er ook bedrijven waar de vee houderij nog wordt uitgebreid. De specialisatie gaat nog steeds door. Op sommige bedrijven is men echter gebonden aan de kwaliteit en soort van de grond. Zodoende kan men soms in een be perkt gebied grote tegenstellingen zien. Grond, goed geschikt voor bouwland, wordt in grasland omgelegd. Weiland dat eigenlijk niet geschikt is voor bouwland, wordt gescheurd. We houden er in ieder geval een wisselend landschap aan over! Met onze „oude produkten", aardappelen en soms ook uien, wil het met de prijs niet erg vlot ten. Vooral voor de aardappelen moet gevreesd worden dat de prijs zeer matig zal blijven, gezien de voorraden en de exportmogelijkheden. Bij de uien ligt het nog wat gunstiger. Na een prijsdaling vertoonde zich weer een stijging. De vooruitzich ten voor dit produkt lijken toch nog gunstiger dan van de aardappelen. Dezer dagen hoort men nogal eens de klacht dat een bespuiting met het MH.- middel tegen het uitlopen van uien weinig resul taat zou geven. De vraag is, in hoeverre de betrek kelijk warme winter van invloed is op de uitloop. Slechts zelden kon een voldoende lage tempera tuur in de bewaarruimte worden bereikt. Ook de toepassing kan van invloed zijn, bijv. het tijdstip en de weersomstandigheden alsmede het afrij- pingsstadium van het gewas. Vooral bij een on gelijke afrijping is het mogelijk dat voor de verst - afgerijpte uien de toepassing van het M.H.-middel te laat is geweest. We hopen hierover nog eens de mening van de uiendeskundigen te vernemen. Het verslag van de werkgroep ekonomie van de ver eniging van bedrijfsvoorlichting Oost-Zuid-Beveland be treffende haar studie oyer het netto verteerbaar inko men op een akkerbouwbedrijf van 36 ha stemt wel zeer tot nadenken. Volgens de L.E.I.-cijfers stegen de kosten de laatste jaren gemiddeld met 100 per ha, maar in het laatste verslagjaar zelfs met ƒ400 per ha! En dan te weten dat inmiddels de kosten weer aanzienlijk zijn gestegen! Het te verwachten privé-inkomen zal dus nog lager uitkomen dan in het verslag al is gesteld. Om met zo'n laag inkomen rond te komen eist veel improvisatie talent en één van de noodoplossingen welke daarvoor slechts kan worden gevonden is het consumeren van de gedane afschrijvingen. Op den duur gaat zich dat wre ken daar er dan geen middelen meer aanwezig zijn voor vernieuwing van de inventaris en zullen er alleen in uitzonderlijke goede jaren nog wat aanschaffingen ge daan kunnen worden en dan nog maar op de tweede hands markt. In feite is dit een beleid wat gedoemd is vast te lopen en waarvan de ondernemer en zijn gezin reeds nu het slachtoffer beginnen te worden en wat per jaar steeds triester wordt. Aan het eind van de rit zul len we met de gebakken peren komen te zitten en dan zal de sociaal-economische voorlichting handen vol werk krijgen om te proberen de brokken nog wat te lijmen! Een standpuntbepaling op dit moment is daar om dringend gewenst en het goede voorbeeld van Oost- ZuidnBeveland verdient beslist navolging in onze an dere gewesten. Het opstellen van een bedrijfsbegroting wordt steeds urgenter nu de financiering zulke grote eisen gaat stellen. Ongewild gaan meerdere collega's al over tot bezuiniging op de chemische onkruidbestrij- ding van de-bieten. Rijenbespuitng vraagt maar éénder de aan bestrijdingsmiddelen en dat telt noig al aardig door. Echter in een nat voorjaar, waarin pas laat in de bieten geschoffeld kan worden, kunnen we behoorlijk in de boot zitten met een teveel aan onkruid. Als de onkruidbezetting eenmaal te groot is, dan is het ook niet meer chemisch te bestrijden en blijven we zitten met alle gevolgen van dien. Licht aanaarden van de bieten kan dan nog wat uitkomst brengen, maar alle gronden lenen zich ook niet voor dit systeem. Vorige week werd de S.I.M.A.-landbouwtentoonstel- ling te Parijs gehouden. Deze tentoonstelling is nog gro ter van opzet dan de bekende landbouwtentoonstelling in het RA.I.-gebouw te Amsterdam. De landbouwwerk tuigen zijn van dezelfde zwaarte en grootte als bij ons, maar ook heel de tendens is dat capaciteitsvergroting het algemeen streven is. Frappant was de afdeling waar wijnen, kaassoorten, vleeswaren en andere smakelijke dingen die daar worden tentoongesteld. Echte wijndorp jes werden er nagebootst en ook het bekende orkestje was er van de partij. Ook Hollandse meisjes in kleder dracht traden er als ambassadrices voor de Hollandse kaas op en zo had bijna elk land een stand welke de moeite waard is om te zien. 's Avonds was het in de hotels een drukte van belang en tot laat in de avond werd er uitgebreid en goed gegeten. Hieruit valt wel te verklaren dat zij 's morgens aan een karig ontbijt met stokbrood en wat beleg al gauw genoeg hadden. Thuis gekomen hebben we nog een perceel erwten gezaaid. Oppervlakkig ligt het zaailand wel goed, maar onderin is het nog taai en vast. De erwten zitten daarom niet diep het lijkt wel of de vogels daar reeds weet van hebben, want het ziét er blauw van. In de paartijd is een lekkere hap schijnbaar erg gewild en zo te zien schijnen de vrouwelijke exemplaren nog het minst te pikken, maar ook daar zullen wel uitzonderingen op de regel zijn!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 7