JONGEREN- AKTIVITEITEN Jeugd in de branding Schets van PJZ Schouwen-Duiveland geluid 23 Voorlopig Onder redaktie van Secretariaat ZLM - Goes SCHOUWEN-DUIVELAND. Februari. Jeugd, plattelandsjeugd in de branding van een veelbewogen naoorlogse kwart eeuw en langer al. Hoe is dat gegaan en wat is opvallend in het brede vlak van organisaties, die bedoelen jeugd bijeen te brengen en als 't kan, een stuk vorming, bescherming en eigentijdse ontspanning te bieden. Het begin in de regio ligt bij de Landbouw Jongeren Gemeenschap, die in de vroege winter van 1945 het licht zag. Die boreling droeg nog exclusief de tekenen van zijn agrarische origine, maar ook ten onzent was en is het platteland niet meer - en zeker niet nummeriek als het om mensen gaat - uitsluitend agrarisch te karakteriseren. Plattelandsjongeren" als naam duidt op een accentverbreding, ook al is het landbouwelement, in de organisatie nog altijd sterk vertegenwoordigd. Het eerste bestuur wat de afdeling Schouwen-Duiveland der PJZ betreft bestond het uit de heren A. M. Geluk, J. Barendregt, J. Deist en J. van Schelven en C. v. d. Hoek Azn. Een eerste oprichtingsvergadering werd gehouden in november van het bevrijdingsjaar en een maand daarop al was de toen nog L. J. G. hetende afdeling een feit, met aanvangkelijk twaalf leden, die met een gulden per week contributie, maar waarschijnlijk met een maximum aan optimisme op de toen typische groepsgerichte instelling, aan de jeugd begon te sleutelen. De verleiding is groot om de oude notulenboeken wat nauwkeurig te bestuderen maar tijd is een faktor en niet van elke bladzijde parelt het schoonschrift de nieuwsgierige speurder tegemoet. Het hindert niet; begin 1946 waren er al 27 leden en dat aantal vergroot zich in navolgende jaren. De contributie moet een tientje per jaar worden en de mannen van het eerste uur ziet men stilaan verdwijnen. Nieuwe mensen lcomen naar voren en allen al de rij voorzitters in de loop van de tijd, is respektabele. Sport, spel ontspanning Vorming, voorlichting en het sterk gaan op de landbouwtoer waren uitgangspunten van die begintijd. Maar elke organisatie ook duidelijk de PJZ evolueerde wat van karakter, zonder overigens geheel de eigen identiteit te verliezen. Ook ten aanzien hiervan weer een verschuiving, waarin de geest en sfeer van de tijd zich weerspiegelen en dat nog doet. Sport, spel en ontspanning zijn de elementen, die deze tak van georganiseerd plattelandsjeugdleven typeren, maar het geheel zit eigenlijk nog wel in die oude, degelijke samenhang. Autonome afdelingen De PJZ is een in regionale afdelingen opgesplitste provinciale organisatie die men overal in het land vindt, met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland. Iets te maken met snel ingezette industrialisatie De afdelingen zijn autonoom in hun optreden en programmering en dat geeft een flink stuk originaliteit aan de programmering. Ten onzent bestaat ook een afdeling van Chr. Plattelands Jongeren en elders een K.P.J. voor katholieke jongeren. Het ligt in de aard van de tijd, dat onderlinge toenadering wordt gezocht, zonder dat meteen het woord fusie op tafel ligt. Oude uitganspunten spelen nog altijd mee Het „boer zijn" en trouw blijven aan de idealen en het eigene van het platteland, zijn de oerelementen, die in de PJZ steken. Door een verbreding van het maatschappelijk leven, zijn de methodiek, de sfeer en vorm wel veranderd, maar die oude ideeën spelen toch nog altijd mee. De PJZ is een „gemengde club". De vroegere Z.P.M. (de meisjesorganisatie) versmolt met de PJZ aan het eind van de vijftiger jaren; een samengaan dat uitstekend bevalt, zij het dat de jongens doorgaans in de meerderheid zijn. Het inspelen op de landbouw blijkt intussen lang gehandhaafd te zijn. Zo werd een belangrijke PJZ-bijdrage geleverd aan de ZLM- tentoonstelling te Zierikzee in 1957 en bij de jongste agrarisch provinciale expositie aan het Veerse Meer was het niet anders zij het dat toen een andere afdeling in Zeeland het aandeel leverde. Bestuur en binding De afdeling Schouwen-Duiyeland der PJZ heeft een lange rij voorzitters. Misschien is het rijtje zelfs niet compleet, maar hier zijn namen uit de (toch weer nodig gebleken) notulenboeken J. Barendregt, M. Romeijn, M. Klompe, H. v. d. Zande, A.B. Koster, A.J. Hanse, J. Gaanderse, C. van Schelven, C. v. Westen, C. v. d. Velde en de huidige voorzitter J. M. Geluk. Wat doet de Schouwen-Duivelandse jeugd met een organisatie als de onderhavige. De belangstelling is doorgaans goed, maar wisselend, hetgeen ook sterk afhangt van de bestuurlijke aktiviteiten. Een verschijnsel dat'typisch, is voor elke (jeugd) arganisatie.Er is tussen de verschillende afdelingen een sterke binding met de ZLM en met de provinciale organisatie. Het dagelijks bestuur van de afdeling „levert" bijvoorbeeld een hoofdbestuurslid voor het provinciale bestuur. 29, 30 en 31 maart: PJZ-Ledenweekend afd. De Bevelanden op „Familyland" te Hoogerheide (N.Br.). Dit weekend begint op vrijdagavond 20.00 uur. Het programma omvat o.a. op zaterdagavond een grandioze Bingo- en dansavond. Men kan zich opgeven bij: C.H. v.d. Maas, tel. 01109217; P. van Oeveren, tel. 01108202; Mej. Steendijk, tel. 0119612386 en bij H. van Eekelen, tel. 01194350. De kosten voor dit weekend bedragen 10, 16 makrt: Voor KPJ-ers en PJZ-ers uit W.Zws.-Vlaanderen is er op zaterdag een Bowlingavond in „Crosly" te Knokke. Men vertrekt vanaf de Markt te Oostburg om ±20.15 uur. Nadere inl.: seer. KPJ. afd. W.Z.V1.: W. Sturm, Waterlandkerkje, tel. 011702931 of seer. PJZ afd. W.Z.V1.: J. Punt, Philippine, tel. 01151—384. 16 maart: Reünie oud-kursisten 4 weekse 1974 in hotel „Terminus" te Goes. Nabespreking van de verschillende kursusprogramma's, tevens uitreiking van de subsidiebijdrage aan de kursisten. Aanvang 14.00 uur. PJZ-DOE- en AKTIVITEITENMARKT Op zaterdag 23 maart a.s. in „Het Gildenhuis", Damstraat 37, Roosendaal van 11.00 tot 17.00 uur. Van 19.30 tot 22.00 uur: Opvoering van het winnende toneelstuk en bekendmaking van de uitslag toneelwedstrijd. Prijsuitreiking beste speelster, speler en bijrol. Daarna een grandioos JUWEELBAL. Vorm ings leider De trillogie van aktiviteiten werd al genoemd, maar vooral vroeger was de studie in eigen kring sterk gericht op de landbouw. Thans is er nog deelname aan ploegenwedstrijden. Er is een studiegroepje, dat zich met vorming bezighoudt en o.m. excursies organiseert. Verder zijn er kadercursussen en het werk krijgt een belangrijke stuwing door het optreden van een vormingsleider een „full-time" kracht die provinciaal optreedt en ook het secretariaat van de provinciale organisatie voert. Om geschakeerde jeugd De ontspanning is ook belangrijk voor de plattelandsjongeren. Een eigen lokaliteit heeft men nog niet, maar er wordt wel naar uitgekeken. Er worden ontspanningsavonden georganiseerd en allerlei sportmanifestaties komen regelmatig voor in het jaarprogramma. Het begeren van de afdeling is, zoveel mogelijk geschakeerde jeugd in de PJZ te krijgen. Er wordt het een en ander gedaan aan ledenwerving op de huishoudscholen en (destijds) de landbouwscholen, maar graag wil men ook de „middelbare jeugd" bij deze organieke vorm van jeugdleven in de regio betrekken. Het beeld van de PJZ wat samenstelling betreft, wisselt betrekkelijk snel. Jeugdigen van 18-30 jaar zijn welkom. „Know how" van de ouderen wordt doorgegeven aan de jongeren en gewezen wordt op de talrijke mogelijkheden, niet alleen op ontspanningsgebied en sport, maar ook binnen het kader van cursussen (o.m. spreekvaardigheid). Subsidiaire steun De PJZ krijgt steun er is afdracht aan de provinciale organisatie; over de rest beschikt uiteraard de afdeling. De ZLM helpt en verder de provincie en het ministerie van C.R.M. We willen er hier vooral op wijzen hoe eindeloos veel solider de basis «is van een organisatie als de onderhavige, in vergelijking met b.v. (sommige) jeugdsoosen, die niet of te weinig aan een afgeronde programmering toekomen, omdat het organiek verenigingsverband veel te slap en vrijblijvend is. Diskussie- avonden, rollenspelen, pantomimespelen, sportinstruktie, al dit soort zaken geven graat aan de vis. Gedachtig aan de oorsprong, wil men ook hier wel komen aan een landbouwjongerengroep, een soort specialisme binnen PJZ- verband. Elders is dat wel gelukt hier misschien ook. Het huidige bestuur van de PJZ bestaat uit de heren: J. M. Geluk, H. Geelhoed, J. Doeleman, A. v. d. Linde en de dames A. van Gastel en C. van Oeveren. Toegevoegd zijn nog de dames C. Stols, J. v. d. Slikke en K. v. d. Velde. Laatstgenoemden zijn de (bestuurs) dames van-de toekomst, naar het principe eerst enkele jaren meelopen en dan zelf doen. Brabants weekeinde Onlangs vertoefde de PJZ weer helemaal in de sportsfeer. Recreatie, sport en spel waren de elementen van een PJZ-leden- weekend, dat gehouden werd op het terrein „Familyland" te Hoogerheide (N.B.). De successen van de PJZ afdeling Schouwen-Duiveland daar voegden zich bij die in het verleden. Dat is een hele rij. Zonder volledig te zijn een greep uit die (lange) lijst korfbal le prijs '62 2e prijs '64 2e prijs '66.- Volleybal (dames) 3e prijs '69. Touwtrekken (dames) 2e prijs '66; idem heren le prijs '64, le prijs '66. Voetbal 3e prijs '64, le prijs '71. PJG-landjuweel le prijs '63. Toneel le prijs '69 Een raad aan deze afdeling een prijzenkastje dat in de lengte en breedte kan groeien STAGES IN HET BUITENLAND VIA DE STICHTING UITWISSELING 1974. In 1974 zijn er nog vele mogelijkheden voor jongeren tussen 18 en 30 jaar om een stage te doen in het buitenland. Ook indien men zelf reeds een adres heeft kan men zich tot de Stichting Uitwisseling wenden om een werk- en verblijfvergunning aan te vragen. De Stichting Uitwisseling is te bereiken op Postbus 97, Bergen N.H. tel. 02208-3101/3756. Werkvakantie in Noorwegen. Vanaf 1 mei is het mogelijk in Noorwegen een werkvakantie door te brengen van min. 4 weken en max. 12 weken. Men kan deze stage nog beginnen op 1 juni - 15 juni -1 juli -15 juli -1 augustus -15 augustus -1 september of 15 september. Het zakgeld bedraagt minimaal 35,- per week. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Opgave 2 maanden voor vertrek. Bemiddelingskosten 90,-. Meer informatie over de voorwaarden voor een verblijf in Noorwegen, alsmede een aanvraagformulier voor deze programma's is bij de Stichting verkrijgbaar. F.F.A.-programma in de Verenigde Staten (3 tot 12 maanden). In samenwerking met de Future Farmers of America kan een aantal jongeren voor een periode van 3 tot 12 maanden stage doen op een bedrijf in de V.S. Men dient te vertrekken op 1 juni of 1 augustus. Aanvraag: 2 maanden voor vertrek. Bemiddelingskosten: 125,-. Verzekering: Men is verplicht een verzekering af te sluiten volgens F.F.A. group Insurance waarvan de premie 18,- per maand bedraagt. Kort F.F.A.-programma (van 10 juni tot ±20 augustus). Nieuw programma voor maximaal 20 jongeren voor een stage van ±10 weken op een agrarisch bedrijf. In dit programma is ruim vrije tijd opgenomen, zodat er gelegenheid is de omgeving te verkennen, aan aktiviteiten deel te nemen enz. Men reist heen+terug als groep. Mede hierdoor zullen de reiskosten laag zijn. Aanmelding: uiterlijk 1 april 1974. Bemiddelingskosten: f 100,-. Verzekering: Men is verplicht een verzekering af te sluiten volgens F.F.A. group Insurance, waarvan de premie f 18,- per maand bedraagt. Polen. 15 agrarische jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen een stage doen van 3 tot 6 maanden op een (staats)bedrijf in Polen. Hongarije. Voor een beperkt aantal jongeren zijn er mogelijkheden om enkele maanden een stage te doen op een bedrijf in Hongarije. Uitvoerige gegevens ontbreken nog. Opgave: zo spoedig mogelijk. Bemiddelingskosten 50,-. Israël* Ook in Israël kun je een stage doen van enkele maanden in een kibbutz. Opgave zo spoedig mogelijk. Bemiddelings kosten: 50,-. Europees I.F.Y.E. programfaa. Voor een aantal jongeren, die graag een ander land beter willen leren kennen bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan het Europees I.F.Y.E. programma. Gedurende enkele maanden wordt men als huisgenoot in verschillende gezinnen opgenomen om hierdoor het gezin en het plattelandsleven in zo'n land beter te leren kennen. Het accent van dit programma ligt niet op het meewerken in het bedrijf. Er zal zakgeld gegeven worden van ongeveer 25,- per week. In het kader van dit programma kan men naar Zwitserland, en waarschijnlijk ook naar Schotland of Denemarken. Opgave zo spoedig mogelijk. Studiereis Polen. Eind augustus wordt door de 3 plattelands jongerenorganisaties in samenwerking met de Stichting Uitwisseling een agrarische studiereis georganiseerd naar Polen. Meer informatie hierover bij de Stichting Uitwisseling. Een buitenlander op het bedrtyf. Ieder jaar ontvangt de Stichting Uitwisseling vele verzoeken van buitenlanders die een stage willen doen op een Nederlands bedrijf. Een aantal moeten we teleurstellen, omdat we niet voldoende adressen hebben om ze te kunnen plaatsen. Vandaar dat we graag adressen ontvangen (vooral in de tuinbouw) van mensen die een buitenlander op het bedrijf willen ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 23