A m gropatax Tarieven loonwerk Zeeland '74 IZlm-EXCURSIE DENEMARKEN Zitdagen Rijksweg 61 in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt uitgebreid AGENDA KRING SCHOUWEN-DUIVELAND DER ZLM Algemene ledenvergadering op vrijdag 22 maart 1974 's avonds om 8 uur in „Het Huis van Nassau" te Zierikzee. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen en/of ingekomen stukken. 4. Verslag financiële commissie over het jaar 1973. 5. Verkiezing lid financiële commissie wegens p.a. van de heer H. v. d. Hoek, Dreischor. 6. Vaststelling kringcontributie 1974 op 30 ct/ha. 7. Inleiding door de heer B. Heringa te Schuddebeurs over „Herziening van het landbouwbeleid nodig?" 8. Gedachtenwisseling. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het kringbestuur, A. J. G. DOELEMAN, voorzitter. F. C. HANSE, secretaris. AFD. FIJNAART EN HEIJNINGEN DER ZLM- Algemene vergadering op 21 maart a.s. om 20.00 uur in „De Graanbeurs" te Fijnaart. Spreker: F. H. Hogendijk, be kend van radio en tv. ALGEMENE VERGADERING VAN HET ZUID-NEDERLANDS VARKENSSTAMBOEK Algemene jaarvergadering op dinsdag 2 april 1974 om 10.00 uur v.m. in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Inleiding door Ir. P. C. Reekers, Direkteur van het Cen traal Bureau voor de Varkensfokkerij, met als onderwerp: „Wijzigingen in het Stamboekfokkerijsysteem en het Selek- tiemesterij-onderzoek". CORRECTIE In de tarieven loonwerk Zeeland 1974 is, niettegen staande de gedane controle, toch nog een zetfout geslo pen. Het tarief 12 PLANTEN EN POTEN VOOR GLADIOLEN VARIEERT van f 210,tot 255,per ha. Diegenen die het tarief bewaren voor later gebruik wor den verzocht deze correctie even aan te brengen. Bij voldoende belangstelling zal de ZLM van ZATERDAG 15 T/M ZATERDAG 22 JUNI een bus reis naar Denemarken organiseren. De in ons vo rige nummer gepubliceerde reisdata moest door omstandigheden worden gewijzigd. Er zullen ver schillende bezoeken aan agrarische objekten wor den gebracht, terwijl ook de steden Roskilde ien Kopenhagen in het programma zullen worden op genomen. De totale kosten van deze reis zullen on geveer 560,per persoon bedragen. I.v.m. de op korte termijn noodzakelijke hotelreservering is spoedige aanmelding gewenst. Men kan zich tot uiterlijk 25 maart a.s. opgeven bij het Secretariaat der ZLM, Landbouwhuis te Goes, tel. 011005010 en bij hei Secretariaat der ZLM, Landbouwhuis te Zevenbergen, tel. 016203730. ADMÏNI. II EN, ZLM GOES TERNEUZEN: woensdag 20 maart in hotel „Des Pays Bas". OOSTBURG: woensdag 20 maart in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 21 maart in hotel „De Eendracht", van 11 uur. KORTGENE: donderdag 21 maart in hotel „De Koren beurs". ZIERIKZEE: donderdag 21 maart in hotel „Huis van Nassau". BERGEN OP ZOOM NIEUWENDIJK: donderdag 21 maart café „De Peli kaan", van 11.00—12.00 uur. IN HET LANDBOUWHUIS dinsdag 19 maart 1974 van 13.30—17.00 uur. ZEEUWSE DAG VAN HET PAARD Op zaterdag 29 juni zal dit jaar de bekende Zeeuwse dag van het Paard worden gehouden. Deze keer weer op het terrein van de Schotsman-Ruiterplaat te Kamperland, waar vorig jaar de ring en de paviljoens van de ZLM-tentoon- stelling Delta 1973 waren geplaatst. Inschrijvingen voor de keuringen moeten vóór 15 mei ingeleverd worden bij! de heer Zonderland op het Landbouwcentrum te Goes. BESTEMMINGSPLANNEN Duiveland. Vanaf 5 maart ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S. goedgekeurde bestemmingsplan „Nieu- werkerk II". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Vanaf 11 maart ligt gedurende een maand ter inzage de vastgestelde le her ziening van het bestemmingsplan Oostweg". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand bezwa ren indienen bij G.S. Nistelrode. Vanaf 6 maart liggen gedurende een maand ter inzage de door G.S. goedgekeurde bestemmingsplannen „De Hoef"; „De Beekgraaf" en „Loosbroekseweg". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die tijdig bezwaren tegen in het ontwerp van het bestemmingsplan „De Hoef" aangebrachte wijziging heeft ingediend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Woensdrecht Vanaf 5 maart ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Dorpsstraat". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Tholen. Vanaf 8 maart ligt gedurende een maand ter in zage het vastgestelde bestemmingsplan „Buitenzorg" Tho len. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indie nen bij G-S. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredaktie: Ing. J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (Tel. 01100-5010, huis 01185- 1422.) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink B.V. - Axel en drukkerij Van de Sande B.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties- Drukkerij Vink B.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020 Telex 55230, Postgiro 2069912 Bergen op Zoom. Vanaf 8 maairt ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Noordland". Zij,, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb ben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Vanaf 8 maart ligt gedurende een maand ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan „Balsebaan". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb ben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Oosterhout. Vanaf 11 maart ligt gedurende een maand ter inzage het dioor G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestem mingsplan „Schapendries e.o. 1971". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen de ge deeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S. kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Op de gemeentesecretarieën van Ter- neuzen en Axel (Zeeuwsch Vlaanderen) liggen de plannen ter inzage voor een nieuw wegvak van rijksweg 61het ge deelte Hoek-Sluiskil. Tevens kan men de plannen inzien voor een nieuw weg vak tussen Terneuzen en Axelse Sas sing. Het tracé van het wegvak Hoek-Sluiskil wordt in hoofdzaak bepaald door de huidige brug over het kanaal van Ter neuzen en een deel van de westelijke oprit, met een aansluiting op rijksweg 252 (de westelijke kanaalweg). Bij het ontwerpen van het tracé stond de wens voorop zo snel mogelijk aan te sluiten op de provinciale weg Schoondjjke- Hoek. Het tracé van Hoek naar de brug over het kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil vult een ontbrekende schakel aan in rijksweg 61Deze rijksweg vormt een oost-west gerichte verbinding van Schoondijke in west Zeeuwsch-Vlaande ren naar de kanaalzone bij Sluiskil. Aan de oostzijde van dit kanaal sluit op weg 61 een noord-zuidverbinding aan in de richting Gent, de zogenaamde Tractaat- weg. Van deze noord-zuidverbinding kwam in 1972 het deel tussen Axelse Sassing en de Nederlands-Belgische grens gereed. Thans is een tracé ont worpen voor het ontbrekende wegvak Axelse Sassing-Terneuzen. Bij het ontwerpen van deze weg is reke ning gehouden met de wens om tussen kanaal en weg een behoorlijke ruimte te reserveren voor eventuele industrieves tigingen De beide wegvakken krijgen de vorm van een autoweg met gelijkvloerse aan sluitingen. Belangrijke landwegen die niet afgesloten kunnen worden zullen de wegen ongelijkvloers kruisen. Rijkswaterstaat zal over beide wegvak ken op 28 maart in Sluiskil en Terneu zen voorlichtingsbijeenkomsten hou den. Bezwaren of wensen kunnen vóór 17 april 1974 schriftelijk ingediend wor den bij het secretariaat van de Raad van de Waterstaat, Koningskade 4, Den Haag. Woudrichem. Vanaf 11 maart ligt gedurende een maand ter inzage het door G.S. niet goedgekeurde bestemmings plan „De Rib". Zij, die hiertegen bezwaren hebben, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Middelburg. Vanaf 12 maart ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Klein Vlaanderen". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. Valkenswaard. Vanaf 11 maart ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Dommelen. Gedu rende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Vught. Vanaf 11 maart ligt gedurende een maandi ter in zage het vastgestelde bestemmingsplan „St. Michielsgestel". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb ben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Kortgene. Vanaf 15 maart ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Kampeerterrein de Paardenkireek". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. VERPLICHTE DAGEN BOEREN- EN TUINDERSHULP ZEEUWSCH-VLAANDEREN Oost Zeeuws-Vlaanderen: 18 en 19 maart: A. Kerckhaert, Axel; 20 en 21 maart: M. de Meyer, Zaamslag; 22 en 25 maart: C. de Moor, Zaamslag. Bedrijfsverzorger: S. J. Stey- aert, Hulsterseweg 149, Terhole, tel. 041402181. West Zeeuws-Vlaanderen: 15 en 18 maart: A. Dieleman, Biervliet; 19 en 20 maart: S. van Hoeve, Biervliet; 21 en 22 maart: W. d'Hondt, Biervliet. Bedrijfsverzorger: P. P. die Visser, Oranjepolder 24, Biervliet, tel. 01152293. Nadere inlichtingen: J. J. M. Kips, tel. 01143278 of 330. VOORDRACHT VETERINAIR HOOFDINSPECTEUR VOLKSGEZONDHEID TEVENS DIREKTEUR VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST De staatssecretaris van volksgezondheid en milieuhygiëne en de minister van landbouw dragen dir. M. J. Dobbelaar te Nijmegen voor hem per 1 augustus a.s. te benoemen tot Veterinair hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. Dr. Dobbelaar is direkteur van het Centraal Dierenlaboratorium te Nijmegen. Daarnaast oefent hij een dierenartsenpraktijk voor kleine huisdieren in zijn woonplaats uit. VOORLICHTINGSVERGADERINGEN ELEKTRICITEITSVOORZIENING AGRARISCHE BEDRIJVEN IN ZEELAND OOST ZEEUWS-VLAANDEREN op MAANDAG 18 MAART in „De Halle" te Axel, aanvang 9.30 uur. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN op MAANDAG 18 MAART in „Du Commerce" te Oostburg, aanvang 14.00 uur. RADIO Dinsdag 19 maart a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Hoe denkt die boerin over het bedrijf en beroep van haar man", met medewerking van drs. C. J. M. Spierings - LEI. Vrijdag 22 maart a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur. „Snijmais een belangrijk gewas voor het gemengde bedrijf', met medewerking van ir. J. Brilman, consulent rundveehou derij Hengelo (O.).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 2