Glastuinbouw voor ongekende kosten-explosie Meer vraag naar beter fruit DINGEN VAN DE WEEK APART ENERGIEBELEID VOOR TUINBOUW MEER DAN OOIT NOODZAKELIJK "T)E prijsverhoging van olieprodukten die de vorige week is doorgevoerd heeft, samen met de verho gingen al eerder in het afgelopen jaar, de glastuinbouw voor een ongekende kos.ten-explosie geplaatst. De vraag of deze verhoging op dit tijdstip en in itaza mate nodig was, wordt verschillend beantwoord. Het is moeilijk om over de uiteenlopende hooggeleer de uitspraken op dit punt een oordeel te vellen. Hooguit kan men zeggen, dat de ongeveer gelijktijdig gepubliceer de winstcijfers van enkele grote oliemaatschappijen een aantal vragen oproepen, waar toch wel een antwoord op moet komen. Intussen staat de tuinbouw voor een voldongen feit dat diep in haar bestaan ingrijpt. De vraag hierbij is, welke konsekwenties deze verhoging zal hebben en hoe er op beleidsvlak op gereageerd kan worden. In het on derstaand artikel zal gepoogd worden een voorlopig ant woord op deze vraag te formuleren. TUINBOUW-OLIE GAAT 100 MILJOEN MEER KOSTEN ÏTITGAANDE voor de prijsverhoging was een kosten- stijging van 108,38 per ton voor elk aardoliepro- dukt, die al op 28 december j.l. aanleiding voor de olie maatschappijen was om doorberekening te vragen bij de Minister van-Ekonomische Zaken. Van dit bedrag is nu in de benzineprijs doorberekend 93 bij de petro leum 59 bij de huisbrandolie 49 en bij de zware stookolie 73 Dat resulteerde in de volgende prijsver hogingen: petroleum 5,3 cent ner liter, huisbrandolie 5,0 cent per liter en stookolie 81,30 per ton. De glastuin bouw gebruikt op jaarbasis van deze brandstoffen resp. ongeveer 300 miljoen liter, 185 miljoen liter en 1000 mil joen kg. De meerkosten voor deze posten dus ongeveer 15 miljoen, 9 miljoen en 80 miljoen. In totaal dus meer dan 100 miljoen. Daarbij is dus nog afgezien van de extra-kostenpost, die de doorberekening van deze prijsverhoging zal opleveren voor het aardgas. Voor een gemiddeld zware stookbedrijf, dat zo'n 400 ton zware olie gebruikt, gaat de extra-kostenpost al gauw 30.000,bedragen. Een hetelucht-bedrijf van 100.000 liter petroleum betaalt al gauw 5.000,extra. Bovenop de lastenverhoging van zo'n 15.000,door de prijsver hogingen in het afgelopen jaar, die de laatste bedrijven al gepresenteerd hebben gekregen. GEHELE GLASTUINBOUW BEDREIGD IIET is duidelijk, dat een kostenverhoging van deze omvang boven de algemene kostenstijging van tus sen 10 en 15 die in 1974 verwacht mag worden, nor maal gesproken onmogelijk opgevangen kan worden. Ook al is voor het lopende seizoen wellicht al tweederde van de benodigde olie gekocht. En ook al gaat het om maxi mumprijzen, waar de werkelijke prijzen wel belangrijk onder kunnen liggen, en die de komende zomer moge lijk weer wat zullen dalen. Momenteel stoken nog zo'n 3.000 tuinbouwbedrijven zware olie en z0'n 1.500 bedrijven lichte olie of petro leum. Deze bedrijven die samen ongeveer de helft van het totale aantal bedrijven en éénderde van de totale op pervlakte glastuinbouw vormen, worden in hun bestaan bedreigd als ze olie van deze prijzen moeten blijven sto ken. Op wat langere termijn geldt deze bedreiging ook voor de gasstokers. Tot nu toe worden de olieprijsbewegingen onverkort in de gasprijzen doorberekend. Deze doorbe rekening vindt alleen achteraf plaats op basis van het vier-kwartalen gemiddelde van de zware olieprijs. Daar door word€n oneffenheden in de prijs wat gladgestreken en ontstaat in periodes van snelle prijsstijging een dui delijk voordeel. Bovendien beperkt een maximum-klausule de totale gasprijsstijging voor de tuinbouw. Het huidige tuinbouw- Hoewel ook in de afgelopen periode de prijs van de Golden Delicious op de fruitveilingen in ons gebied veel te laag bleef, was het algehele beeld ten aanzien van de appelafzetsituati toch iets vriendelijker. Er was een toenemende vraag voor export, zowel naar de Scan dinavische landen als voor de Canarische eilanden. Ook vanuit Zeeland werden grote hoeveelheden naar deze landen verladen. De Golden Delicious die er heen gaat moet geel-groen van kleur zijn en dat is dikwijls een bezwaar, want er zit in de koelhuizen veel fel geel gekleurde Golden. Nu is het wel zo dat de laatste ge vulde c.a. cellen het eerst worden geopend en hierin zitten ook de meest rijpe partijen. Het is reeds enkele jaren een duidelijke zaak dat bij de teelt van Golden Delicious het streven gericht moet zijn op niet te rijpe partijen omdat men op de Europese markt vanuit Frankrijk deze appel kent als zijnde aan de groene kant. Het rijpings- en kleurproces gaat na het openen van de cellen erg snel en daarom dient het streven er op ge richt te zijn de appels vlug te verwerken. Waar moge lijk kan het ook aanbeveling verdienen om met de hand te sorteren. Een andere zaak die opmerkelijk was bij de fruitafzet gaskontrakt loopt echter per I oktober 1974 af, zodat voor de doorberekening na die datuin nu nog niets vaststaat. Het ligt vcor de hand, dat de overheid een zeker even wicht in de prijzen van olie en gas zal blijven nastreven. De vraag is in hoeverre men voor de tuinbouw van deze regel zal willen afwijken. Onverkorte doorberekening van de laatste olieprijs- verhoging heeft inmiddels al plaats gevonden voor de nieuwe industrie-kontrakten, die in 1973 zijn afgesloten en waarin geen maximum-klausule is opgenomen. De gasprijs voor deze grootverbruikers is al opgetrokken van 9,5 naar 16,9 per m3. Zo'n verhoging zou voor de glastuinbouw katastrofaal zijn. GEVOLGEN MOEILIJK TE SCHATTEN jjVE gevolgen van deze stijging van de energiekosten v zijn moeilijk exakt te taxeren. In de eerste plaats is nog niet bekend, hoe groot de kostenstijging zal zijn, met name niet voor het gas. Maar zelfs als je uitgaat van betrekkelijk optimistisch vooronderstellingen, dan kom je nog tot de konklusie, dat de tuinbouwprodukten veel meer op zullen moeten brengen, wil de tuinder „er uit springen". Hiervoor is hij volkomen afhankelijk van vraag en aanbod op de Europese markt. Doorberekenen is er niet bij. Wat de vraag betreft, moet naar mijn idee rekening worden gehouden met een wat kleiner groei percentage, vooral voor „luxere" produkten. Op dat punt zijn wij zeer (éénzijdig) afhankelijk van de ontwikke ling van de Westduitse ekonomie. Aan de aanbodkant is vooral de reaktie van onze konkurrenten belangrijk. Globaal genomen zijn onze konkurrenten binnen de E.G. eerder met deze stijging gekonfronteerd dan wij. Verdere voorspellingen zijn uiterst moeilijk. In de tuin- bouwsektor wordt het aanbod nu eenmaal mede bepaald door een aantal ongrijpbare faktoren. Zeker lijkt wel dat de konkurrentie van buiten de E.G. zwaarder zal worden omdat daar de energie een veel kleinere rol speelt. En in het algemeen lijkt het ook niet goed mogelijk, dat de prijzen van de produkten al op korte termijn op een voldoende hoger niveau tot stand zullen komen. (Zie verder pagina 19) EXPORTRESTITUTIE OP APPELEN NAAR D.D.R. De minister van landbouw heeft besloten bij uitvoer van appelen naar de Duitse Democratische Republiek, de E.E.G.-exporrestitutie van 3 RE (ƒ10,32) per 100 kg te verlenen. Deze restitutie is van toepassing op de sinds 5 februari j.l. naar de D.D.R. uitgevoerde appelen. in de afgelopen week was die van de zeer hoge prijzen voor Cox's Orange Pippin waarvan vooral bij de veiling in Terneuzen een ruim aanbod was van goede kwali teit. Ook zonder zich te verkijken op prijzen van S 1,20 en meer per kg voor de beste kwaliteit in de grote ma ten, moet worden gezegd dat ook de kleine vruchten thans een beste prijs opbrengen. Nog minstens twee we ken is er in Terneuzen Cox's Orange Pippin te koop. Ver der deed ook de Winston het bijzonder goed. Eetrijpe partijen noteerden tot rond en soms iets boven een gulden per kg voor de grote maten terwijl de maat 6570 mm werd verkocht voor 70 tot 85 cent per kg. Zelfs de goudreinette van goede kwaliteit kan redelijk meekomen en hiervoor werd gemiddeld 5<10 cent per kg meer betaald dan in de voorgaande week, althans voor wat de grote maten betreft. Golden Delicious deed in de allerbeste kwaliteit iets boven 40 cent per kg. De maat 6570 mm noteerde rond en iets boven 30 cent per k'g. De stemming op de perenmarkt bleef vast en de Con ference uit de c.a. cellen deed voor de grote en middel maten tussen 1,10 en 1,20 per kg, terwijl de maat 5560 mm rond 1,05 per kg werd verkocht. Klasse H was slechts weinig goedkoper. Saint Remy stoofperen trokken verder aan en kwamen op 1,60 per kg. Het aanbod is nu van geen (betekenis meer. "\A7"ANNEER we de berichten die uit de economische hoek tot ons komen, mogen geloven, is er reden om aan te nemen dat er minder aanleiding is om pessi mistisch te zijn dan we tot voor kort hadden gedacht. Het lijkt allemaal wat mee te vallen en de teruggang die werd verwacht zal volgens sommige deskundigen wel licht achterwege blijven. We zijn niet te deskundig ge noeg om daar een verstandig woord over te kunnen zeg gen maar we mogen wel hopen dat het zal gaan zoals wordt verwacht want niemand van ons heeft belang bij een recessie in het economische leven. We zitten wat onze tuinbouw betreft en speciaal daar bij in de fruithoek met zoveel problemen dat we er heus geen behoefte aan hebben om daar nog een economische crisis bij te moeten verwerken. Eind vorige week werd verteld dat de werkloosheid in februari is gedaald en verder deelde de regering mede dat zij voornemens is per 1 juli a.s. tot een belastingver laging te komen. Daarbij zouden de laagstbetaalden er het meest op vooruitgaan. Gesproken is over een gemid delde belastingverlaging van ƒ13,tot ƒ15,per maand en de minister-president zei in een gesprek met werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers over het centraal akkoord, dat het beleid van de regering zo zal worden dat de gemiddelde werknemer er in 1974 niet op achteruit behoeft te gaan wat zijn reëel besteedbaar in komen betreft. Dat is een heel andere benadering dan er enkele maanden geleden nog was, want toen sprak dezelfde minister-president dat alleen de laagstbetaalden op enige vooruitgang mochten rekenen en dat de ge middelde werknemer er van uit moest gaan dat hij min der te verteren zou krijgen in 1974. Het beeld heeft zich dus in gunstige zin gewijzigd volgens onze regering. We hebben echter ook begrepen dat de vertegenwoordigers van de werkgevers deze zaak wat anders beoordelen en dat men van die kant vooral heeft gepleit voor maat regelen om de investeringen door het bedrijfsleven te bevorderen. Wat de regering wil bereiken met haar maat regelen tot stimulering van de bestedingen, waartoe ook het belastingplan behoort is het voorkomen dat er een onderbesteding komt wat weer tot gevolg kan hebben dat er een grotere werkloosheid komt. AARTOE al het overleg over lonen en prijzen dat thans aan de gang is zal leiden, valt op dit moment nog niet te beoordelen. Het lijkt er wel op dat rekening gehouden zal moeten worden met een minimumgrens voor de prijscompensatie voor de prijsstijgingen en dat zal betekenen dat de arbeid op onze bedrijven opnieuw belangrijk duurder zal worden. Dat is geen nieuw v'erschijnsel. We hebben er mee leren leven, maar het is wel een probleem van de eerste orde en zal tot gevolg hebben dat de aanpassing binnen onze tuinbouwsektor aan deze omstandigheden verder en mogelijk versneld voort zal gaan. Het is wel duidelijk dat grote groepen van onderne mers in onze sektor ook dit seizoen de hogere lonen en kosten niet kunnen vinden in hogere opbrengsten van hun produkt. Integendeel, we hoorden door de radio dat de kosten van het levensonderhoud in de periode half januarihalf februari met 0,9 zijn gestegen maar dat groenten en fruit behoorden tot de produkten die goed koper werden! Als het duurder worden van de bedrijfs voering niet gevonden kan worden in hogere prijzen van het eindprodukt blijft de mogelijkheid over om door nog efficiënter werken te trachten de kostenstijgingen op te vangen. Ook hieraan is echter een eind gekomen op veel bedrijven en het is geen wonder dat velen voor de klem mende vraag staan hoe ze verder moeten. Er is enorm veel onzekerheid binnen onze tuinbouwsektor en 'dat legt een druk op het geheel! ("1ELUKKIG zijn er gunstige uitzonderingen. De sla wordt reeds verschillende weken achtereen ver kocht tegen alleszins bevredigende prijzen en de fruit telers die nog peren hébben aan te bieden krijgen hier voor hogere prijzen dan de laatste jaren ooit het geval was. Sla wordt er veel geveild in de groentecentra van ons land. Met de peren is dat in mindere mate het geval want hiervan is de voorraad landelijk en regionaal gezien erg klein gewerden. Het betekent wel dat er een (kleine) groep is van telers die wat minder zorgen heeft. Die zorgen zijn er wel en nog steeds bij de appeltelers, hoewel er ook bij dit pro dukt de vorige week wel enkele lichtpuntjes kwamen om dat alleen de Golden Delicious nog zwaar onderbetaald werd. De betere kwaliteiten van de meeste andere ras sen die thans worden aangeboden werden wat duurder betaald. Die zorgen zijn er ook bij onze glastuinders over de nog voortdurend stijgende kosten van de verwarming, vooral bij degenen die zijn aangewezen op olie als ver warmingsbron en die zijn er nog al wat. De omschake ling op aardgas krijgt wel is waar steeds grotere omvang maar overal liggen er nog bedrijven waar men daar nog niet aan toe komt en deze mensen hebben hun zorgen en problemen hierover. Maar ondanks dit alles maken we ons toch weer op om te doen wat gevraagd wordt voor de nieuwe oogst van onze bedrijven. De grondbewerkingen kunnen weer wor den uitgevoerd. Er wordt gesnoeid en weldra zal de ge wasbescherming de aandacht vragen. Vele cultuurzor- gen zijn nodig en we gaan ze uitvoeren, opnieuw in de hoop dat het werk onzer handen tot gevolg zal hebben dat we een redelijk bestaan vinden, waardig aan de tijds omstandigheden waarin we leven. Er zijn veel onzeker heden, maar dat is niets nieuws. We hebben altijd ons werk gedaan ,op hoop van zegen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 17