Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten Te grote uitbreiding van legstapel Met UTD op pluimveebezoek in Engeland 15 De laatste ramingen van de Tarweraad geven aan, dat de wereldtarwevoorraad op het einde van dit oogstjaar op een minimaal peil van ruim 20 miljoen ton zal zijn aangeland. Het prijsniveau op de wereldmarkt heeft zich dienovereenkomstig ontwikkeld; per half februari lagen de prijzen bijna 150 hoger dan een jaar eerder. Alleen de Nederlandse teler merkt daar weinig van! Zelfs kan de laatste weken niet eens meer de richtprijs gehaald worden. ONGENOEGEN HET is dan ook volkomen begrijpelijk, dat de land- bouwvertegenwoordigers in het Bestuur van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten hun ernstig ongenoegen hebben uitgesproken over de tot nu toe gevoerde tarwepolitiek. Het werd onaanvaardbaar genoemd, dat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk blijkt om de richt prijs te realiseren. Enige weken eerder kwam men nog Wel tot dit niveau, maar nu ligt de prijs weer ongeveer 1,50 per 100 kg lager, dit ondanks het feit, dat de mais, nu de grootste konkurrent voor de 'Nederlandse tarwe, in die tijd nog wel 4,— duurder is geworden. De afzet van tarwe in de veevoersektor is dit jaar weer belangrijker dan vorig jaar. De maalindustrie heeft tot nu toe 20.000 ton minder opgenomen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ook de export naar derde landen is door de Brusselse marktpolitiek veel lager, namelijk van oogst 1973 nog maar 4.000 ton tegenover ruim 31.000 ton over hetzelfde tijdvak van oogst 1972. Volgens de ramingen moet er nog een kwantum van 250.000 ton Nederlandse tarwe een be stemming vinden; voor de gehele EEG gaat het om 1,5 miljoen ton. Desondanks worden er in Brussel maar mondjesmaat exportvergunningen afgegeven. Voor de eerste periode, waarin het systeem van in schrijvingen op exportheffingen werkte, welke periode tot 1 maart liep, wilde de EEG-Commissie niet verder gaan dan 200.000 ton. Voor de tweede periode is nog geen hoeveelheid vastgesteld, maar volgens de heer v. d. Berg, direkteur van het Produktschap, wordt wel gedacht aan een verhoging. Van landbouwzijde werd er zeer sterk op aangedrongen tot een behoorlijke verruiming van de ex portmogelijkheden te komen. Wanneer wij in een situatie, waarin de export met een hoge heffing wordt belast nog niet tot de richtprijs kunnen komen, betekent dit, dat deze prijs alleen gehaald zal worden in incidentele geval len, van havenstakingen e.d. Maar als dit zo is, dan zul len wij dit de telers ook duidelijk moeten laten weten. De voorzitter meende, dat er in ons land inderdaad niet op gerekend mag worden, dat de richtprijs wordt bereikt. Zelfs als er nu een verruiming van de export zou komen, moet hier, gezien onze kwaliteit, niet op vertrouwd wor den. Welke prijs er voor onze tarwe gemaakt kan wor den, zal voornamelijk afhangen van het verdere verloop van de maisprijs. Overigens had de voorzitter de indruk, dat de Euro pese Commissie eeni uitbreiding van de export niet aan durft. Naar de mening van de vertegenwoordiger van de koöperaties in het Bestuur kunnen wij dit jaar in de won derlijke situatie terecht komen, dat er straks tarwe geïn tervenieerd wordt, waarvoor de teler de minimumprijs ontvangt, die op de wereldmarkt een veel hogere prijs opbrengt. O. BROUWGERSTCONTRACTEN LEVERING OOGST 1974, 1975 EN 1976 Het overleg tussen het Centraal Brouwerij Kantoor, het Landbouwschap, de Vereniging voor de Coöperatieve Handel en de Federatie van Verenigingen van Handela ren in Granen, Zaden en Peulvruchten heeft er toe geleid, dat de regeling voor de zogenaamde vooraankoopkontrak- ten zal worden gecontinueerd. In 1974 zal worden gecontracteerd: voor levering uit oogst 1974 in totaal 40.000 ton, waarvan reeds in voorgaande jaren afgesloten 20.000 ton; voer levering uit oogst 1975 in totaal 20.000 ton, waarvan reeds in voorgaande jaren afgesloten 10.000 ton; voor levering uit oogst 1976 10.000 ton. In 1975 zal opnieuw overleg worden: gepleegd over de hoeveelheden, waarvoor dan opnieuw contracten kunnen worden afgesloten. Alhoewel omtrent de calculatie van de contractprijs in 1974 geen verschil van mening bestaat, is de definitieve contractprijs nog niet vastgesteld, dit in afwachting van de prijzen, die in het kader van de EEG voor h'et ver koopseizoen 1974-1975 nog vastgesteld moeten worden. Enkele detailpunten van de regeling zullen overigens nog nader moeten worden vastgesteld. BEDREIGING VOOR EIERPRUZEN In de EEG was in het laatste kwartaal van 1973 de inleg van broedeieren van legrassen niet onaan zienlijk groter dan vorig jaar. Dat betekent dat de kans groot is dat na Pasen de eierprijzen weer on der de druk van een te ruim aanbod komen in de EEG. In Poultry World, Brits vakblad voor de pluim veehouderij, wijst Terry Evans op deze ontwikkeling. Weliswaar was de inleg in de EEG in 1973 van vrij wel gelijke omvang als in het jaar daarvoor, doch ip het laatste kwartaal was de inleg ten opzichte van de Overeenkomstige maanden in 1972 Ongeveer 16#/o groter. In december werden in de EEG van de Negen ongeveer 18 meer kuikens opgezet dan in 1972. Alleen Engeland en Italië en Denemarken hebben in 19(73 wat meer legkuikens opgezet dan in 1972. GESTEGEN PRODUKTIE VAN BRAADKUIKENS IN DE EEG In 1973 is de produktie van braadkuikens in de EEG met 131 milj. stuks of ongeveer 9"/o gestegen van 1599 tot 1640 milj. stuks. In België, Denemarken en Ierland was er in 1972 slechts van geen of nauwe lijks enige uitbreiding sprake en in Nederland be perkte de stijging zich tot iets meer dan 1 In Italië evenwel steeg de produktie met rond 2®°/o ten op zichte van 1972. In Frankrijk zou de toeneming on geveer 10"Vo hebben bedragen tot ongeveer 350 milj. In Groot-Brittannië steeg de produktie met een 5% tot 330 milj. stuks, terwijl in Duitsland de toeneming iets minder dan 5 bedroeg tot 300 milj. stuks. Voor 1974 rekent men, voorlopig, op een groei die duidelijk zal achterblijven bij vorig jaar. KALKOENPRODUKTIE STEEG 28'/. De produktie van kalkoenvlees steeg met ongeveer 28 c/c. Er werden ongeveer 71 milj. kalkoenkuikens opgezet vergeleken met 55,3 milj. in 1972. Ongeveer een kwart van de toeneming vond haar oorzaak in de gestegen produktie in Italië, waar de produktie met 11,5 milj. stuks ongeveer 2 x zo groot was als in 1972. In Frankrijk, de grootste producent in de EEG, steeg de produktie met ruim eén derde tot 26,4 milj. stuks, terwijl in Groot Brittannië de produktie met ongeveer 11 steeg tot ongeveer 20 milj. stuks. In Duitsland steeg de produktie met 21 tot iets min der dan 3 milj. stuks. In Nederland vertoonde de produktie weinig verandering. Wel is van daar een recorduitvoer van broedeieren gemeld, aldus de heer Evans, namelijk rond 5 milj. stuks. In België steeg de produktie met 30 tot 1,1 milj. v. d. W. De ontwikkelingen, met name ook in de pluimveehou derij, staan niet stil. Nieuwe bedrijfssystemen, verbete ring van het voer, onderzoek, enz., het moet allemaal bij dragen aan de verhoging van de bedrijfsresultaten. UTD werkt op dit gebied nauw samen met haar zustermaat schappij in Engeland BOCM/Silcock. Daarom is het bij zonder interessant om eens met eigen ogen te zien, wat er zo al in Engeland op dit gebied gedaan wordt en bereikt is. Het verruimt de blik, kan nieuwe perspektieven ope nen en men ziet het eens van een andere kant. Voor pluimveehouders, die hun licht weieens in het buitenland willen opsteken, organiseert UTD mengvoeder van 6 tot en met 8 mei a.s. een 3-daagse studiereis naar Engeland. De reisdata zijn met opzet zo gekozen, dat ook een be zoek kan worden gebracht aan de Internationale Poultry Fair, een jaarlijks gehouden pluimveetentoonstelling. Dat er in Engeland anders „geboerd" wordt, is een ding dat zeker is. De pluirnveebedrijven zijn er over het algemeen een stuk groter dan de Nederlandse. Denkt u maar aan bedrijven met 100.000 en meer dieren. Om u een goed beeld te geven van „pluimveehoudend" Engeland worden ook een aantal bezoeken aan zowel leg kippen- als slachtkuikenbedrijven gebracht. De kosten van deze 3-daagse, geheel verzorgde reis bedragen slechts f 360,per persoon, waarbij een W.A.- en reisongeval- lenverzekering is inbegrepen. Bovendien zijn deze stu diereiskosten voor de belasting aftrekbaar. Wilt u nadere inlichtingen over deze studiereis, schrijf of bel dan omgaand naar: Mengvoeder UT-Delfia B.V., Postbun 8, Maarssen, tel. 03465 5555 toestel 318, of één van de buitendienstfunktionarissen van de UTD. U wordt dan een uitvoerig programma van de reis toegezonden. Wilt u mee, boek dan snel. Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt. £JOEWEL het, gelukkig voor de redaktie, slechts zeer zelden voorkomt bleek ons eerst dinsdagnamiddag dat we deze week niet op een Geld en Goed"-artikel be hoefden te rekenen. Deze keer dus geen deskundige bijdrage maar wel een onderwerp dat op „geld" betrekking heeft. In de Staatscourant van 8 maart j.l. n.l. troffen we de gegevens aan over de opbrengsten van de Rijksbelastingen over het jaar 1973. In feite een droge en dorre opsomming van een groot aantal cijfers met toelichtende tekst over de bruto-opbrengst van de belastingen begrotingsjaar 1973, waarvan een gedeelte nog op ramingen betrekking heeft omdat de desbetreffende aanslagregelingen nog geenszins voltooid was. Cijfers die een inzicht geven omtrent belastinginkomsten waarin door ons allen door het betalen via aanslagen, accijn zen enz. in de een of andere vorm wordt bijgedragen en waaruit de vele soorten belastingen blijkt die de Nederland se burger moet opbrengen. Het zijn bepaald niet alleen de belastingen op inkomen, winst en vermogen die een belang rijke rol daarbij spelen. Voor het huishoudboekje van de Staat zijn de zgn. kostprijs verhogende belastingen bepaald niet van minder belang. Want aan kostprijsver hogende be lastingen werd in 1973 bijna 19 miljard gulden ontvan gen en aan belasting op inkomen, winst en vermogen ruim 26 miljard gulden. ETTEN we de verschillende van de per 31 december door het Rijk ontvangen belastingmiddelen eens op een rijtje dan geeft dat het volgende beeld in guldens weer. KOSTPRIJSVERHOGENDE BELASTINGEN Invoerrechten 1.027.511.000 2. Omzetbelasting 11.152.300.000 3. Verbr.bel. auto's 629.760.000 4. Benzineaccijns 2.025.625.000 5. Olieaccijns 345.061.000 6. T abaksaccijns 1.043.400.000 7. Alcoholaccijns 536.465.000 8. Bieraccijns 213.840.000 9. Wijnaccijns 90.411.000 10. Suikeraccijns 24.462.000 11. Alcohol vrije dr. accijns 114.577.000 12. Rechten van zégel (Min.) 285.000 13. Rechten van registratie 2.424.000 14. Overdracht-, assurantie- en kapitaalbel. 729.018.000 15. Mot or rijt.bel. hoofdsom 334.597.000 Motorrijt.bel. opcenten 643.790.000 18.912.956.000 BELASTINGEN OP INKOMEN EN VERMOGEN 18. Commissarissenbel. 134.000 19. K ansspelbelastin g 19.176.000 20. Rechten van successie 361.187.000 21. Inkomstenbelasting 5.975.345.000 22. Vennootsch. belasting 4.986.277.000 23. V erm ogensbelasting 374.341.000 24. Grondbelasting 137.951.000 25. Personele belasting 190.029.000 14.366.600.000 TOTAAL 11.663.943.000 44.943.499.000 16. Loonbelasting 17. Dividendbelasting 13.480.270.000 505.826.000 0P basis van de Raming Miljoenennota 1973 ontving de Nederlandse Staat het lieve sommetje van 543 miljoen gulden meer dan geraamd war. Zo war bijv. de meevaller bij de loonbelasting 200 miljoen gulden meer dan destijds geschat was! Ook de motorrijtuigenbelasting laat hogere in komsten van 49 miljoen gulden zien, die te danken zijn aan de betalingen van de zwartrijders onder de automobilisten i.v.m. de benzinedistributie. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting zijn met 19.9 procent gestegen in vergelijking met de kasontvangsten 1972 en hangt samen, aldus de toelichting, met een sterke toene ming van het aantal opgelegde aanslagen. Daartegenover staat een daling van 15.9 procent van de ontvangsten aan grondbelasting, met als motivering een vergroting van de achterstand bij de landmeetkundige dienst en op de bewa ringen van de hypotheken en het kadaster. Bij dit, zeer onvolledig beeld, willen we het ditmaal laten. Rekening houdend met hetgeen de doorsnee Nederlandse burger naast de belastingen aan sociale en andere vaste las ten moet opbrengen blijft er steeds minder als verteerbaar inkomen voor hem over. Bekijken we het lijstje met belas tingen en accijnzen dan moet hij vooral niet meer roken, drinken, autorijden, snoepen, enz BI.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 15