MECHANISATIE- NIEUWS 15 F serie 12 HESTON FIELD QUEEN ZELFRIJDENDE VELDHAKSELAAR De Hesston Field Queen zelf rijdende veldhakselaar, geïmporteerd door Timmerman Verbeek b.v. te Steen- wijk, kon tengevolge van transportmoeilijkheden vanaf de fabriek te Maize (Kansas, U.S.A.) naar Nederland, niet op de R.A.I. getoond worden. Wel was het mogelijk er technische informatie over te geven en dat alleen al was voldoende om tijdens de R.A.I. twee stuks te ver kopen. Een bewijs dat de naam Hesston en die van de im porteur voldoende vertrouwen hebben. Een dezer dagen werd de eerste machine aangevoerd. De Hesston Field Queen zelfrijdende veldhakselaar heeft technisch veel gemeen met de Hesston 4000, waarvan er reeds een aan tal in Nederland in gebruik zijn. Het verschil zit in het feit dat de Field Queen met een bunker is uitgerust. Deze heeft een inhoud van 19 m3, hetgeen overeenkomt met een laadvermogen van 810 ton. Het lossen van de bunker geschiedt 'hydraulisch en de kiphoogte (312 cm) is voldoende om op vrachtwagens te lossen. Voor het vervoer over grote afstanden, bijvoorbeeld bij de gras- en groen voederdrogerij en, is dit van grote betekenis. De Field Queen is uitgerust met een zwaar gebouwde hy drostatische Sunstrand-aandrijving. Daarnaast is een ver snellingsbak opgenomen met drie snelheidsbereiken. De maximum snelheid is 32 km/uur. Het is een machine voor éénmansbediening; robuust gebouwd, grote capa citeit en een lange levensduur. Perfect maaien en hak- selen alsmede een grote bedrijfszekerheid behoren bij de naam Hesston. Enkele technische gegevens zijn: motor: 215 pk Ca terpillar 3160 dieselmotor of als extra uitvoering een 250 pk Detroit dieselmotor; remmen: individueel hydrau lisch; besturing: hydraulisch; cabine: standaard; werk- breedte pick-up: 180 cm; maisvoorzetstuk: drie-rijig; werkbreedte maaibord: 366 cm of 427 cm (hydraulische aandrijving); losinrichting van de bunker: zijwaarts of achterover naar keuze; bandenmaat: (voor) 38 x 19 10 ply, (achter) 28.1 x 26 14 ply en een gewicht van circa 10.000 kg. FABRITANK VOOR VLOEISTOFOPSLAG Over opslagproblemen van bijv. water, gier, afvalwater enz. kan de land- en tuinbouw meepraten. De verschillende opslagmogelijkheden hebben hun voor- en nadelen. Een nieuwe opslagmogelijkheid brengt Englebert te Voorschoten die voor Firestone de zgn. Fabritank in Nederland impor teert. Een lichtgewicht, geheel gesloten reservoir, vervaar digt van Neoprene-Coated Nylon. Deze opslagtanks worden in velerlei afmetingen en inhoud vervaardigd, zijn licht van gewicht, en doordat ze opvouwbaar zijn gemakkelijk te transporteren De tanks kunnen o.m. worden gebruikt voor opslag van water, vloeibare chemische stoffen, tijdelijke op slag van riool- en afvalwater enz. Fabritanks kunnen in de kleinere formaten als verplaatsbare tanks bijv. op een land- bouwwagen worden vervoerd. De zware uitvoering is er op berekend dat er hardhandig mee kan worden omgesprongen zonder dat er kans op lek raken optreedt. -De Fabritank is bestand tegen hoge en lage temperaturen (van 60° C tot 21° C). De grote opslagtanks variërend1 van 100.000 ltr tot 4.000.000 moeten worden ondersteund en beschermd door aarden wallen rondom. De foto's geven een indruk van het volume van een opgevouwen tank, een op gebruik op een vrachtauto en een heel grote tank als waterreservoir van een grote stad in Amerika. ONTSTOPPEN VAN AFVOERLEIDINGEN Evenals in de landbouw drainbuizen wel eens verstopt raken en in ieder geval regelmatig doorgespoten moe ten worden heeft men ook met af voerbuizen in huis wel eens te kam pen met verstoppingen. Om die op te heffen kan de „Drain King" de oplos sing bieden. Het is een ontstoppings- apparaat dat geschikt is voor alle af- voerleidingen t/m 4" (100 mm). Het betreft een nieuw systeem om op een eenvoudige wijze vrijwel alle verstop te leidingen in enkele seconden volko men zuiver te maken. De werking is als volgt: een stukje waterslang, dat op de kraan wordt aangesloten schroeft men op het appa raat. De Drain-King stopt men in of voor de verstopte lei ding; de waterkraan wordt opengedraaid, en d.m.v. een in gebouwde klep wordt de waterdruk opgevoerd tot max. 4 ato. Het rubber zet zich uit in de leiding en de verstopping zal zich na enkele seconden opheffen. Zodra de druk weg valt opent de klep zich weer automatisch en het schone water bruist nog even na om de leiding volkomen schoon te maken. De prijs met toebehoren aansluiting koppeling met rubbersluiting en slangklem met vleugelmoer bedraagt 50,en wordt in de handel gebracht door Groothandels bedrijf A. J. Steenkist - Rooymans B.V. te Eindhoven, tel. 040—515342. CAMLOC DRUKKNOPSLUITING Het Camloc programma van veilige, goed geconstreerde snelsluitingen door Viba N.V., Den Haag, tel. 070—394905 in de handel gebracht, omvat een groot aantal snelsluitingen voor velerlei doeleinden. Zo is de 91 F serie voor vracht wagens, landbouwwerktuigen enz. een sluiting die een ma ximale belasting van 1000 kg toelaat met zeer hoge aan- drukkracht. De 15 F serie bijv. is de zeer snelle fraaie druk knopsluiting, met een toelaatbare belasting van 90 kg voor huishoudelijk gebruik voor deurtjes en luikjes die vaak en zonder gereedschap geopend moeten kunnen worden, dus druk-open, druk-dicht, één vingerdruk is voldoende. Eén gat nodig, dus geen klinknagels en geen speciaal gereedschap. (Zie verder pag. 16) 3S0 J Met het oog op het komen de grasoogstseizoen wijst de Arbeidsinspectie van het Mi nisterie van Sociale Za ken nog eens met klem op de extra gevaren, die zijn vier bonden aan het rijden met een trekker zonder veilig heidsframe of -beugel op kuilhopen. In 1973 deden zich bij deze werkzaamheden on danks herhaaldelijk waar schuwen toch nog zeer ern stige ongevallen voor, waar onder 2 met dodelijke afloop. Bij deze ongevallen was op de trekker geen bescherming voor de bestuurder aange bracht. Dat zo'n 'beveiliging juist bij kuilhoopwerkzaam- heden geen overbodige luxe is, is algemeen bekend. De Arbeidsinspectie zal overeen komstig het met de Commis sie Landbouwveiligheid ge voerde overleg met ingang van dit seizoen er scherp op toezien, dat trekkers waar mee op kuilhopen wordt ge werkt zijn voorzien van een veiligheidsframe of -beugel. Indien het een oudere trekker betreft, waarvoor geen goed gekeurde cabine of frame le verbaar is, kan worden vol staan met een enkelvoudige veiligheidsbeujgel waarvan bij de Arbeidsinspectie een con structietekening verkrijgbaar is. De Arbeidsinspectie zal in voorkomende gevallen van wettelijke bevoegdheden ge bruik maken wanneer een beveiligde trekker op een kuilhoop wordt aangetroffen. Overigens is een wettelijke verplichting tot het gebruik van een trekker met veilig heidsframe of -beugel in het algemeen in voorbereiding. Voor nadere inlichtingen en voor het verkrijgen van de tekening van de veiligheids- beugel, waarvan hierbij een verkleinde afbeelding is op genomen, kan men zich in verbinding stellen met het districtsbureau van "de Ar beidsinspectie of met het Di rectoraat-Generaal van de Arbeid te Voorburg, tel. 070- 694001. Onontbeerlijke veiligheidsmaatregelen hij het rijden op een kuiLhoop zijn kooiwielen of dubbellucht voor de sta biliteit, en een veiligheids beugel, frame of cabine om de bestuurder van de trekker te beschermen bij het even tueel van ide kuil vallen! BEVESTIGING AAN TREKKER 3 methoden VOOR KULHOOPR'JDEN ARBEIDSINSPECTIE i liwrr G«. A3 Nr. 15653 UOt UI37639! 77T

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 12