ONZEKERE TOEKOMST <^AHV van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant maatschappij tot bevordering A AN de ene kant zien we sterke kostenstijgingen, die voor de akkerbouw volgens de meest recente LE.I.-berekeningen meer dan 10 zullen bedragen. Voor VRIJDAG 8 MAART 1974 M 62e Jaargang - No. 3221 land- eir\ tuinbouwblad Tijdens een tweetal zgn. „open dagen'* wordt de praktijk in de gelegenheid gesteld zich in Noord-Brabant op de hoogte te steilten van de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Op 19 en 20 maart a.s. kunnen een drietal melkveebedrijven in de gemeente Alphen worden bezocht, waarbij van zowel de twee- als vierrijige ligboxenstal als verschillende voedersysjtemen kennis kan worden genomen. Nadere bijzonderheden over deze open dagen op pagina 6. WAN Vader Cats is het gezegde: „Elck spreeckt van v de marckt, na hij verkocht heeft". Er is welhaast geen bedrijfstak waarop dit gezegde zo goed van toe passing is als de landbouw. Immers de stemming bin nen de landbouw wordt in belangrijke mate bepaald door de prijzen die voor de produkten gemaakt kunnen wor den. Was vorig jaar de stemming over het algemeen goed, langzamerhand is gedurende het afgelopen najaar en deze winter de stemming gedaald, zoals ook met name de aardappel- en fruitprijaen daalden. Wij hebben de in druk dat er van een optimistische stemming op dit mo ment bepaald geen sprake meer is. Naar wij dachten te recht. En dat niet zozeer omdat de prijzen van de vrije pro dukten als aardappelen, fruit, rundvlees e.d. zich teleur stellend ontwikkelen, maar vooral omdat de uitgangs situatie waarin de meeste landbouwbedrijven verkeren alles behalve rooskleurig is. Dat was ze in feite ook vo rig jaar ai niet, maar toen legcfen de hoge prijzen van de zojuist genoemde vrije produkten als het ware een rook gordijn. Wat is namelijk de situatie waarvoor het indivi duele landbouwbedrijf in ons werkgebied zich bij de aan vang van het nieuwe seizoen ziet geplaatst? KOSTEN/OPBRENGSTEN ONS COMMENTAAR een bedrijf met een voor het Zuid-Westen normaal bouw plan betekent dat al gauw een stijging van de totale kos ten met omstreeks 300, gulden per ha. Immers op een dergelijk bedrijf zijn de totale kosten per ha tot omstreeks 3000 gulden gestegen. Overigens is dit een netto kosten stijging omdat in deze berekening al met ca. 2 P*"**" duktiviteitsverbetering is rekening gehouden. Ook de melkveehouderij moet volgens deze berekenin gen op een totale kostenstijging van tegen de 10% reke nen. Wat staat daar aan de inkomstenkant tegenover? In de eerste plaats natuurlijk de ontwikkeling van de garantieprijzen, waarover nu het politieke touwtrekken in Brussel in volle gang is. Zou men in zee gaan met de door Lardinois voorgestelde verhogingen, dan zou dat voor het Z.W.-akkerbouwbedrijf globaal een inkomsten verbetering van nog geen 25 gulden per ha betekenen. Immers de verhoging van de richtprijs voor tarwe met 2 stelt niets voor als men daar de afschaffing van de denaturatiepremie tegenover stelt, zodat slechts een schamele 3 verhoging van de suikerbietenprijs zou overblijven. De melkveehouderij komt er met 4 waar dan weer 1 a 2 heffing afgaat, al niet veel beter af. Ook al ziet het er naar uit dat Lardinois met herziene voorstellen zal moeten komen, het blijft een feit dat de boer bij de zaai nog niet weet waar hij aan toe is. in de tweede plaats is de ontwikkeling van de prijzen der vrije produkten voor het inkomen van groot belang. Ook hier worden we met een bijzonder onzekere toekomst gecon- In dit nummer o.m.: Vergadering H.B. van de ZLM Pagina 3 Seizotenhulp en sociale verzekering Pagina 4 Afscheid kringvoorzitter Axel W. Koster Pagina 5 Aktualiteiten rondom de vlasuitzaai 1974 Pagina 7 Insekten- en aaltjesbestrijding suikerbieten Pagina 8 De teelt van droog te oogsten groene erwten Pagina 9 Loonwerktarieven 1974 Pagina 11 Advies eerste stikstofgift op grasland Pagina 12 Op bezoek bij: J. J. J. Bom te Colijnsplaat Pagina 13 - 14 Tuinbouwklanken enz. Pagina 19 fronteerd. Immers de uitzaai van diverse vrije produkten zou wel eens belangrijk groter kunnen zijn. Afgewacht moet dan worcfen of dit geen nadelige gevolgen voor de prijsvorming van deze produkten gedurende het komen de seizoen zal hebben. B.T.W.-COMPENSATIE FR is nog een derde factor die voor het inkomen van de boer in het komende seizoen van belang is. Dat is de b.t.w.-compensatie in verband met de revaluatie van de gulden afgelopen najaar. Allereerst dient er in de loop van april eten herbereke ning plaats te vinden of de 2 compensatie wel vol doende was. Naar onze mening zal duidelijk blijken dat dit niet het geval is geweest. Vervolgens komt de vraag naar voren of de compen satie in zijn volle omvang ook na 30 april gehandhaafd moet blijven. Het zal duidelijk zijn dat in de huidige situa tie voor de landbouw, zeker ook na de devaluatie van de Franse franc, slechts het onverkort handhaven van de vollediga compensatie aanvaardbaar kan zijn. Het ge heel overziende moeten we dus konkluderen dat de land bouw bij de aanvang van het nieuwe seizoen er alles behalve rooskleurig voorstaat. Tegenover de stellige zekerheid van forse kostenstij gingen in de buurt van de 300 gulden staat immers een bijzonder grote onzekerheid ten aanzien van de ontwik keling der geldopbrengsten. Een situatie die vooral de vaak met zeer hoge vaste lasten geconfronteerd wordende jonge ondernemer, voor grote problemen kan stellen. Elders in dit blad is het verslag van een studie naar de rentabiliteit van akkerbouwbedrijven door de Vereni ging voor Bedrijfsvoorlichting in Oost Zuid-Beveland op genomen. Hoewel men de hierin verzamelde gegevens uiteraard niet zonder meer integraal over het hele Zuid-Westen mag toepassen, komt toch wel de steeds moeilijker in komenpositie duidelijk naar vonen. Duidelijk blijkt dat de sterke kostenstijgingen van de laatste jaren funest dreigen te worden voor de inkomens vorming in de landbouw, nu daar onvoldoende prijsver hogingen tegenover gesteld kunnen worden. Ook de ieder jaar binnen de landbouw weer verwezenlijkte produktivi- teitsstijging is immers niet meer in staat om het verschil tussen de stijging van kosten en geldopbrengsten goed te maken. We vragen ons af of het zo langzamerhand geen tijd wordt dat men in onze gemeenschap gaat besef fen dat men met de positie van de landbouw zijn eigen voedselvoorziening aan het ondergraven is en dat reeële prijsverhogingen niet alleen een belang voor de boer maar in feite op langere termijn voor iedere con sument is! LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1