H 43 ao TEGENSTRIJDIGE WENSEN Ö^LANO maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- en tuinbouwmad VRIJDAG 22 FEBRUARI 1974 62e Jaargang No. 3219 Van vrijdag 1 tot en met zondag 10 maart wordt in het RAI-gebouw te Amsterdam voor de 19e maal de bekende watersporttentoonstelling HIS WA '74 gehouden. De watersportliefhebber kan daar zijn hart op halen aan het grote en gevarieerde aanbod van zo'n 1000 vaartuigen, variërend van opblaasbootjes, zeil jachten, van klein tot groot, watersportartikelen en bootaccessoires, maar waar ook de kampeersector goed vertegenwoordigd is. CTEEDS meer wordt in onze hedendaagse maat- schappij de publieke opinie beïnvloed door aller lei wensen, verlangens en soms zelfs eisen die door een diversiteit van belangengroeperingen en aktiegroepen naar voren worden gebracht. Ook in de programma's der politieke partijen vindt men hiervan heel wat terug. Het gaat daarbij dan meestal om de verdediging van bepaalde specifieke belangen, min of meer los van de totale samenhang der economische en sociale problemen waarmee een maatschappij als de onze te maken heeft. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat heel wat van de geuite verlangens lang niet altijd binnen één beleid te coördineren zijn. Zo kan het gebeuren dat een paar van de hoofdthema's die vandaag de dag in de publieke opinie lijken te gaan overheersen in feite aan elkaar te genstrijdig zijn! Met name gaan er steeds meer stemmen op die pleiten voor een verhoging van het welzijn en beperking of zelfs helemaal achterwege laten van economische groei. Men denkt dan vooral aan zaken als een beter leefmilieu en daarnaast aan de slinkende wereldvoorraden van grond stoffen. Nu is het op zich geen onlogische gedachte of er aan de groei geen grenzen gesteld moeten worden, mits men dan ook duidelijk de konsekwenties daarvan onder ogen wil zien. En dat blijkt dan in de praktijk lang niet altijd het geval te zijn. Immers een tweede zaak die in de pu- ONS COMMENTAAR blieke opinie van dit moment toch wel duidelijk speelt is de drang om het eenmaal bereikte materiële welvaarts niveau te handhaven en zo mogelijk nog te verbeteren. Dat uit zich in het gevecht om het handhaven van de koopkracht (via verzet tegen prijsstijging en het claimen van een volledige prijscompensatie) en het streven naar volledige werkgelegenheid. TECHNISCHE VOORUITGANG IJET zal duidelijk zijn dat het streven naar meer wel zijn en toch het tenminste handhaven van de indi viduele koopkracht en volledige werkgelegenheid niet te verwezenlijken is zonder economische groei. Wil men immers bij handhaving van het materiële wel vaartsniveau een hoger welzijnsniveau voor allen berei ken, dan zal daarvoor op een of andere manier ruimte gemaakt moeten worden. Die ruimte biedt de economi sche groei. En dan niet alleen in de zin dat er in totaal meer geproduceerd wordt, maar meer nog dat de pro- duktie per man stijgt. Daardoor kan er immers mankracht en kapitaal vrijkomen om in de welzijnssfeer aan te wen den. En dat is nodig omdat er nu eenmaal niet aan te ontkomen valt dat ook al diegenen die zich met de im materiële belangenbehartiging bezighouden, gevoed, ge huisvest, gekleed etc. moeten worden. Economische groei in deze zin zal alleen mogelijk zijn door gebruik te maken van de technische ontwikkeling op allerlei gebied. In onze gedachtengang is het voort- In dit nummer o.m.: O.V.M.-verzekeringen - De arbeidsongeschikt heidsverzekering Pagina 3 Sfr Precisiezaai van erwten Pagina 5 Snijmais in de rundveevoeding Pagina 7 De Van Tuijl-groep te Gameren heeft nieuwe dochter Pagina 11 Bewaarplaatsen voor aardappelen en uien Paginia 12/13 durend ontwikkelen van nieuwe efficiëntere produktie- technieken dan ook één van de meest essentiële voor waarden om, met instandhouding van het huidige mate riële welvaartsniveau, meer aandacht aan het welzijn van de mens te kunnen besteden. Het ware gewenst dat deze samenhang tussen welvaart, welzijn en technische ontwikkeling eens wat meer in de publieke belangstel ling werd gebracht. Alle discussies die hierover vandaag de dag op vele fronten worden gevoerd, zouden daar door misschien wat meer in evenwicht met de realiteit kunnen worden gebrachtl VOEDSELPRODUKTIE QOK voor de landbouw worden we met een publieke opinie geconfronteerd die vaak tegenstrijdige op vattingen met zich meebrengt. Zo hoort men steeds meer bezwaren tegen een verdere verhoging van de produkti- viteit door mechanisatie, ruilverkaveling, gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, intensieve veehouderij etc. en gaan er steeds meer stemmen op om aan het agrarische grondgebruik uit landschappe lijke-, recreatieve- en milieutechnische overwegingen aanmerkelijke beperkingen op te leggen. Aan de andere kant evenwel wordt een sterke stijging van de voedselprijzen als onaanvaardbaar beschouwd, terwijl de noodzaak van voedselhulp aan de derde we reld algemeen noodzakelijk wordt geacht. Ook hier lijkt meer inzicht in en kennis van de samen hang der problemen dringend gewenst en zal het besef moeten doorbreken dat het opleggen van beperkingen aan de landbouwproduktie ook konsekwenties voor de prijzen, de voedselhulp e.d. met zich mee zal brengen. EENZIJDIGE RAPPORTEN "LIET gevaar van de huidige ontwikkeling in ons land is daarbij dat er nu een proces gaande is, waarbij incidenteel beetje bij beetje beperkingen aan het agra rische grondgebruik worden opgelegd zonder dat er van enige algehele visie sprake is. Dat heeft direkt voor wat elke op zich geringe beperking betreft nog nauwelijks gevolgen voor de totale voedselproduktie. De vraag is evenwel waar de grens ligt en of we die grens niet te laat zullen ontdekken. Wanneer wij bijvoorbeeld het door de Commissie Thur- lings voor het Bosschap uitgebrachte rapport „Beleids programma voor bosinstandhouding en bosuitbreiding in Nederland" bestuderen, moeten wij toch wel konklude- ren dat hier die grens heel duidelijk wordt overschreden. Dit rapport stelt immers dat, willen we niet sterker voor onze houtbehoefte van het buitenland afhankelijk wor den en daarnaast vooral het regionale leefklimaat ver beteren, een uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met 270.000 ha noodzakelijk is. Met andere woorden de oppervlakte bos in ons land moet ongeveer verdubbeld worden. Het rapport geeft overigens niet aan hoe dat dan wel verwezenlijkt moet worden, gezien de schaarse grond die in ons land aanwezig is. Wij vinden dergelijke rapporten levensgevaarlijk, om dat hier alleen maar één kant van de zaak wordt belicht en men gemakshalve voorbij gaat aan het feit dat een dergelijke uitbreiding 10 a 15% van het areaal land bouwgronden zou kosten. Met alle gevolgen voor de voedselproduktie van dien! Ook hier geldt overigens weer zeer duidelijk dat wil len we het welzijn, in dit geval meer bosinplant, mogelijk maken, de technische ontwikkeling te hulp zal moeten komen via hogere produkties per ha de totale voedsel produktie op peil te houden! LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1