9Cam HOOFDBESTUUR VERGADERDE GRONDPOLITIEK *EELA^ maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- en VRIJDAG 8 FEBRUARI 1974 62e Jaargang - No. 3217 Zlm tuinbouwblad x;- Bij gunstige weersomstandigheden, waar het momenteel beslist niet op lijkt en voorlopig ook niet naar uitziet, kan met de voorbewerking begonnen worden. Zou bij beter, droger weer de verleiding erg groot worden om maar vast te beginnen, bedenk dan vooral dat ook de ondergrond niet te nat mag zijn EEG-PRIJSVOORSTELLEN ABSOLUUT ONVOLDOENDE LJET Hoofdbestuur der ZLM besteedde tijdens haar vergadering met adviseurs van maandag 4 februari j.l. uitgebreid aandacht aan de landbouwprijsvoorstellen 1974/75 van de Europese Commissie. Voorzitter J. B. Becu had daarbij geen goed woord voor deze voorstel len over. Zowel voor de akkerbouw als de veehouderij zouden de voorgestelde minimale verhogingen immers per saldo een achteruitgang van het landbouwinkomen inhouden. Een landbouwinkomen dat de laatste jaren toch al onder druk is komen te staan door enerzijds mi nimale verhogingen der garantieprijzen en anderzijds voortdurende sterke kostenstijgingen. Daarbij komen voor het afgelopen jaar dan nog de nadelige gevolgen van de revaluatie der gulden. De vergadering was unaniem van mening dat de ge organiseerde landbouw zich eensgezind achter de COPA- voorstellen moet blijven opstellen. De hierin voorgestel de prijsvoorstellen zijn immers absoluut noodzakelijk om bij normale prijzen der vrije produkten, nog tot een aan vaardbaar landbouwinkomen te kunnen komen. Deze voorstellen sluiten ook al grotendeels aan bij de L.E.I.-berekeningen, die een kostprijsverhoging van omstreeks 11 aangeven, zelfs zonder dat alle effekten van de energiecrisis hierin zijn doorberekend. De verga dering onderschreef het COPA-standpunt dat zonodig, aan de hand van nieuwe gegevens omtrent de kosten- In dit nummer o.m.: O.V.M.-verzekeringen Pagina 4 Vruchtwisseling, bouwplan en financieel resultaat Pagina 5 Beluchtingssystemen in bewaarplaatsen Pagina 7 Rundveevoorlichtings dag in W.-Brabant Pagina 9 Nabeschouwing Landbouw R.A.I. 1974 Pagina 10 Aardappel Studiedag 1974 Pagina 12/13 Het knolselderij opslag- en verwerkingsbedrijf te Fijnaart Pagina 17 stijgingen, de prijsbesluiten na 3 maanden herzien moe- te kunnen worden. Tevens was de vergadering van me ning dat de voorgestelde heffingen op de melk, herfinan ciering van boteroverschotten, onaanvaardbaar zijn. Daar naast dient het Brusselse beleid er voor de granen op gericht te zijn, dat, bij hogee wereldmarktprijzen, de boer in elk geval de richtprijs kan maken. Dit zou ondermeer via ruimere exportmogelijkheden verwezenlijkt kunnen worden. SUBSIDIEREGELINGEN T^E vergadering was teleurgesteld over de stagnatie bij de toewijzing van de subsidies in het kader van de regeling verbetering agrarische bedrijfsgebouwen. Doordat Brussel niet akkoord gaat met de onderdelen glastuinbouw en varkenshouderij van deze regeling, ligt de afhandeling ook voor de andere onderdelen nu al enige tijd stil. De vergadering was van mening dat een snelle goed keuring van de regeling nu gewenst is, zodat althans dé voorlopige toewijzingen op korte termijn verstrekt kun" nen worden. Wat de regeling Particuliere Cultuurtechnische werken betreft kon geconstateerd worden dat de volledige goed keuring hiervoor nu is verkregen, zodat de aanvragen snel afgehandeld kunnen worden. Uitvoerig aandacht werd besteed aan de omschakelingsregeling op aardgas voor de tuinbouw. De per 1 november verlengde rege ling houdt een subsidie van 3000 gulden in voor bedrij ven, die omschakelen van olie op aardgas. Daarbij wordt evenwel de voorwaarde gesteld dat de gasbedrijven slechts 1500 gulden aansluitkosten in rekening mogen brengen. Dit nu is voor het zuidwesten geen haalbare zaak gezien de grote afstanden tot de hoofdleidingen. Bij de Directie Agrarische Produktie en Verwerking wordt zowel door de Dienst Bedrijfsontwikkeling als door de ZLM dan ook sterke druk uitgeoefend om gebruik te ma ken van de in de regeling opgenomen mogelijkheid voor bijzondere situatie ontheffing van de 1500 gulden-rege ling te verlenen. Het zou immers toch te gek zijn dat be drijven die al met extra hoge aansluitkosten worden ge confronteerd, ook nog eens van de subsidieregeling wor den uitgesloten! AKKERBOUW \7 OORZITTER Becu konstateerde in zijn akkerbouw- overzicht dat de aardappelrijzen sterk zijn terug gelopen. De toekomst is hier onzeker nu aan de ene kant nog grote hoeveelheden geëxporteerd moeten worden, terwijl aan de andere kant rekening met hoge uitvalper centages gehouden moet worden. Wat de brouwgerst betreft zal voor de nieuwe kontrak ten het ras Berac niet meer in aanmerking komen. Dit in verband met het blind schot van afgelopen jaar en de ook daarvoor al tegenvallende moutproeven. Voor de oude kontrakten blijft uiteraard de inzaai van Berac mo gelijk. Een >en ander houdt wel in dat in vele gevallen de keuze op wat minder produktieve rassen zal moeten vallen. (Zie verder pagina 3.) \7AN de totale oppervlakte van ons land is ca. 70% in gebruik als land- en tuinbouwgrond. Daarmee is de landbouw verreweg de belangrijkste grondgebrui ker. Een situatie die in de komende tijd ongetwijfeld zal blijven voortbestaan. Waar daarnaast omstreeks de helft van de gebruikers tevens eigenaar zijn, is het dan ook een logische zaak dat van landbouwzijde de ontwikke lingen op het gebied van de grondpolitiek met meer dan gewone belangstelling worden gevolgd. Dat geldt des te meer nu bij de laatste kabinetsforma tie en daarop volgende regeringsverklaring de grondpoli tiek één van de hete hangijzers vormde. Met name gaat het daarbij om het kabinetsvoornemen bij onteigening ONS COMMENTAAR in beginsel slechts de gebruikswaarde te vergoeden en het plan om aan de overheid een voorkeursrecht te geven bij de voorgenomen verkoop van gronden, die een andere bestemming hebben gekregen. Zeer recentelijk nu heeft het Landbouwschap in een korte, duidelijke nota op deze voorstellen gereageerd. Het zal geen verbazing wekken dat het een zeer kriti sche reactie is geworden, zoals dat ook reeds het geval was op het vroegere wetsontwerp Samkalden en het initiatief-ontwerp van v. d. Bergh, Vondeling e.a.. De nota somt onder meer de volgende bezwaren op tegen wijzi ging van de onteigeningswet, zoals de regering zich voor stelt: (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1