i* VÖ f^<V - - 1 vVn^,,- LANDBOUW EN CONSUMENT maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant v S.jn&A* - vX*: land- en tuinbouwblad VRIJDAG 1 FEBRUARI 1974 62e Jaargang - No. 3216 I $0mi~*M¥. MW :b "4-:' "v - v T t -éj^ - 4 '- ♦*,- ■>- r^win^L w **vi *^v^L4 rIWI *v Crr k V Deze maand moeten alweer de laatste voorbereidingen getroffen worden voor het teeltseizoen 1974. Op de werkzaamheden die ondermeer daarvoor in aanmerking komen wordt in de maand februari op het Z.W. landbouwbedrijf op pagina 11 en 12 uitvoerig ingegaan. Zo moet onder meer de N. P.-bemesting bij voorkeur 2 a 3 weken vóór het zaaien of poten toegediend worden en voorzover de kalimeststof niet reeds in het najaar is gegeven, zo vroeg mogelijk, zodra de gelegenheid daarvoor gunstig is. PÉN van de hoofdlijnen die door alle politieke han delen der Westerse regeringen heenloopt is het streven naar lage en stabiele voedselprijzen. Dat is op zich een logische zaak. Immers voedsel is, naast warmte, absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan van de mens. Bovendien maakt het aan voedsel uitgegeven bedrag al tijd nog 25 a 30 van de totale gezinsuitgaven uit. Te recht dient de voedselvoorziening dan ook bovenaan op de lijst van door de overheid te begeleiden zaken te staan. Naast de voedselprijzen gaat het daarbij in de eerste plaats uiteraard qm het voldoende beschikbaar zijn van voedsel. Nu is dit laatste steeds meer op de achtergrond geraakt, naarmate de tijden van voedselschaarste steeds meer tot het verleden leken te gaan behoren. We zijn eraan gewend geraak dat er altijd voldoende voedsel in onze westerse welvaartswereld is. Toch is dit minder van zelfsprekend dan men als doorsnee-consument wel zou denken. Immers de voedselproduktie is in principe, wan neer men ook het veevoer in de beschouwing betrekt, geheel aan de grond gebonden. Nu is het zo dat gedurende de laatste 25 jaar het areaal landbouwgrond gestaag is afgenomen. Voor ons land bijvoorbeeld van 2,34 miljoen ha in 1950 tot 2,14 miljoen ha in 1970. Een teruggang die nog steeds verder gaat. Daarentegen is evenwel de te voeden bevolking toegenomen van ruim 10 miljoen personen in 1950 tot ONS COMMENTAAR ruim 13 miljoen personen in 1970. Niet alleen is de Ne- derandse landbouw erin geslaagd deze grote bevolking met gebruikmaking van een kleinere oppervlakte grond, te voeren, maar tevens zorgt onze landbouw vandaag de dag nog voor een exportoverschot van ruim 5 miljard gulden terwijl in 1950 nog nauwelijks van enig export- surplus sprake was. Dat dit alles mogelijk was, is zoals bekend te danken aan met name de enorme produktiviteitsstijging binnen de landbouwsektor. Wij hebben de indruk dat nog altijd veel te weinig con sumenten en hun vertegenwoordigers zich van deze alles behalve vanzelfsprekende prestatie van de landbouw be wust zijnl VOORRAADVORMING IS CONSUMENTENBELANG "\A7 ANNEER we ervan uitgaan dat de bevolking te al len tijde over voldoende voedsel moet kunnen be schikken betekent dit ook dat jaren met slechte opbreng sten opgevangen moeten kunnen worden. Dat kan natuur lijk deels door meer voedsel te importeren van buiten de E.E.G. Deels zal dat evenwel ook moeten plaatsvin den via voorraadvorming in jaren met goede opbrengsten. Hoe riskant het immers is om volledig van importen af hankelijk te zijn heeft het afgelopen jaar ons wel geleerd. De soja-crisis en nu de olie- en energiecrisis hebben wat dat betreft Europa nog eens met de neus op de fei ten gedrukt! Naar onze mening is dan ook de vorming van redelijke voedselvoorraden een absoluut onmisbaar instrument voor de overheid om het ononderbroken beschikbaar zijn van voldoende voedsel te kunnen garanderen. In dat'kader wijzen wij dan ook de politiek van Lar- dinois om de boer te laten betalen in de kosten die voorraadvorming met zich meebrengen (tarwe en melk) absoluut van de hand! Niet alleen omdat daardoor de boer minder geld voor zijn produkten kan maken, maar vooral ook omdat het uitgangspunt principieel foutief is. Het is immers niet de boer die het grootste belang bij voorraadvorming heel, maar de consument! Het dient dan ook de consument te zijn die de extra kosten van voor raadvorming moet dragen. LANDBOUWPOLITIEK NU GOUD WAARD I-IET streven naar stabiele voedselprijzen vormt een van de basisuitgangspunten van de Europese land bouwpolitiek. Door een systeem van garantieprijzen in een, naar buiten afgeschermde E.G.-markt, heeft men voor de belangrijkste landbouwprodukten een prijsvor ming weten te verwezenlijken onafhankelijk van het niveau der wereldmarktprijzen. Het tweede uitgangspunt bij deze landbouwpolitiek is daarbij dat de boer via deze garantieprijzen eenzelfde inkomen kan verwerven als ver gelijkbare bevolkingsgroepen. Waar nu de laatste jaren de wereldmarktprijzen kon- stant onder het Europese prijsniveau lagen, werd van steeds meer kanten het nut van deze landbouwpolitiek betwijfelt. Immers, zo redeneerde men maar al te vaak, de consument moest nodeloos hoge prijzen betalen om de boerenstand aan een goed inkomen te helpen. Dal deze redenering niet van veel visie op langere termijn getuigde, kunnen we vandaag de dag wel konstateren! Door de plotseling optredende tekorten zijn de wereld marktprijzen voor de belangrijkste voedselprodukten als granen, vlees e.d. in vele gevallen meer dan verdubbeld en zou de Europese consument, zonder het huidige land bouwbeleid, met geweldige prijsstijgingen voor zijn voed selpakket worden geconfronteerd. Men zou kunnen stellen dat de consument nu in korte tijd dubbel en dwars de investeringen, die hij in voor gaande jaren via hogere Europese voedselprijzen heeft gedaan, weer terugverdient. De Europese landbouwpoli tiek blijkt op dit moment dan ook van onschatbare waar de voor de consument te zijn! BETERE BOERENPRIJZEN IS OOK CONSUMENTENBELANG I-IOE staat het nu met het tweede uitgangspunt der Europese landbouwpolitiek, de garantie van een acceptabel boereninkomen? We moeten dan konstateren dat gedurende de zestiger jaren de landbouw als geheel zeker van een betere prijsvorming voor garantieproduk- ten als tarwe, gerst, suikerbieten, melk en varkensvlees, heeft kunnen profiteren. Het is evenwel vooral de ontwik keling van de garantieprijzen gedurende de laatste jaren die de landbouw met zorg heeft vervuld. Met name dan de akkerbouwprijzen, maar zoals het zich nu laat aan zien voor het komende jaar toch ook de melkprijzen, zijn bij de kostenontwikkelingen achtergebleven. En toch is ook een reële verhoging der garantieprij zen uiteindelijk weer een consumentenbelang. Immers slechts een gezonde, financiële draagkrachtige, land bouw zal op den duur in staat zijn de noodzakelijk, veel investeringen vergende, produktiviteitsverhoging door le voeren om voldoende voedsel tegen zo laag mogelijke prijzen te kunnen blijven produceren. Naar onze mening worden de consumenten dan ook blij gemaakt met een dooie mus wanneer Lardinois hen voorhoudt dat de consumentenprijzen nauwelijks zullen stijgen door de jongste Brusselse prijsvoorstellen. Veel betere voorlichting ware het duidelijk te stellen dat de consument er alle belang bij heeft reële prijsverhogingen vooi de boer te moeten betalen, omdat hij daardoor de grootst mogelijke zekerheid krijgt ook in de toekomst tegen redelijke prijzen voldoende voedsel te kunnen ko pen. Uiteraard moet daaraan dan duidelijk worden toe gevoegd dat de boerenprijs maar een beperkte invloed op dc uiteindelijke winkelprijs heeft! We hebben de indruk dat de raad van landbouwminis ters in Brussel toch wat reëler tegen deze zaak aankijkt, getuige de kritische vraagtekens die gedurende de ver gadering van 21 en 22 januari j.l. werden gemaakt. Terecht heeft daarbij Minister Van der Stee opgemerkt dat bij de berekening van de nieuwe prijzen zeker ook rekening gehouden dient te worden met de jongste kos tenontwikkelingen en dat in dit kader met name de voor gestelde prijsverhogingen voor tarwe en suiker toch wel nader bekeken dienen te worden. Evenals overigens het pakket voorstellen voor de melk. We hopen dat het Dij de komende prijsonderhandelingen niet bij deze kritische kanttekeningen blijft en dat de landbouwministers ook daadwerkelijk met op de realiteit gebaseerd prijsverho- qinqen uit de bus komen. y y LUTEIJN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1