PRIJSVOORSTELLEN 1974-75 maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 25 JANUARI 1974 62e Jaargang - No. 3215 AANTASTING BOERENINKOMEN WORIGE week schreven wij al dat naar verwachting de Europese Commissie met prijsvoorstellen zou komen die voor de landbouw weinig perspectieven bie den. Nu de exacte cijfers ter tafel liggen, blijkt er inderdaad van een verhoging, die ook meer enigermate de realiteit benadert, geen sprake te zijn. Weliswaar heeft Lardinois gepoogd een aantal kosten verhogingen als uitgangspunt voor zijn prijsvoorstellen te nemen. Daar doorheen zijn evenwel zoveel politieke verlangens verweven dat er uiteindelijk maar weinig van een op reële kostenstijgingen gebaseerde prijsaanpas sing overblijft. Daarbij kornt dan nog dat de sterke kostenstijgingen van vooral het laatste jaar volledig worden uitgeschakeld door als uitgangspunt te nemen het gemiddelde van de kostenstijgingen over 19701973. Ook de extra kosten stijging als gevolg van de energiecrisis vinden wij ner gens terug. Wij kunnen ons overigens niet voorstellen dat bij de komende prijsonderhandelingen in de Minister raad dit aspect geen belangrijke rol zal spelen. De nadrukkelijk aangekondigde gemiddelde prijsverho ging van 7 is in feite natuurlijk je reinste .boerenbe drog"! Immers juist dit cijfer komt vetgedrukt in de kran ten, terwijl een nadere bestudering uitwijst dat b.v. de Noord-Euorpese akkerbouwer en melkveehouder nauwe lijks 1 2 meer krijgt! Immers het gemiddelde percentage van 7 wordt voor al bereikt door een verhoging van de basisprijzen voor rund- en varkensvlees met resp. 10 en 8%. Maar dat brengt de boer veelal geen cent extra op, omdat de wer kelijke marktprijzen immers, vooral voor varkensvlees, aanmerkelijk hoger liggen. Wanneer de commissie dan ook stelt dat de invloed van deze prijsvoorstellen voor de consumentenprijzen zeer gering zal zijn is dat onge twijfeld juist. Maar dat betekent dan ook meteen dat de commissie daarmee zelf toegeeft dat ook de werkelijke inkomsten van de boer via deze prijsvoorstellen nauwelijks zullen toenemen! AKKERBOUW 0—3 V/OOR de zachte tarwe wordt voorgesteld alleen de richtprijs met 2 te verhogen. Doordat men de in- ONS COMMENTAAR terventieprijs op hetzelfde niveau handhaaft en de dena- turatiepremie wil afschaffen, betekent dit in feite voor de boer eerder een verlaging dan een verhoging van het prijsniveau. Immers de kans dat het werkelijke prijsniveau wordt teruggedrukt tot het interventieniveau neemt toe. Mogelijk nog onbegrijpelijker zijn vervolgens de suiker prijsvoorstellen. Waar de hele wereld met een, over lan gere termijn bezien, schreeuwend suikertekort wordt ge confronteerd, waardoor de wereldmarktprijzen tot onge kend hoogten zijn gestegen, komt de commissie nota bene met een schamele verhoging van 3 van de minimum- bietenprijs. Weliswaar wordt voorgesteld de richtprijs en interven tieprijs voor witsuiker met 6 te verhogen, maar dat al leen in het kader van een aan de suikerfabrieken op te leggen verplichting 10% van de jaarproduktie als buffer voorraad aan te houden. In feite komt het erop neer dat op grond van deze mini male verhoging ook voor de suikerbieten nauwelijks nog van een rendabele teelt gesproken zal kunnen worden. Zeker gezien de sterke kostenstijgingen van de laatste tijd. Van de kleine akkerbouwprodukten wordt voor kool zaad een verhoging van 3 van zowel richt- als interven tieprijs voorgesteld. Doordat men tevens de regionalisatie wil afschaffen komt daar voor ons land nog eens 2 bij. De vlastoeslag zou verhoogd moeten worden met 6,7 of 34 gld per ha, terwijl hier juist een voorzichtig be leid, met het oog op eventuele overproduktie in relatie tot de verwerkingscapaciteit, geboden zou zijn. De gras zaadtoeslagen blijven onveranderd gehandhaafd op het niveau van 1973/74. Al met al voor de akkerbouwprodukten een van elke realiteit gespeend voorstel, wat niet alleen het inkomen van de akkerbouwer rechtstreeks zal drukken maar te vens het grote gevaar inhoudt van een verdere vlucht in vrije gewassen. MELK IN FEITE 3 terventieprijs voor boter met 6,6 te verlagen en de interventieprijs voor magere melkpoeder met 14,5% te verhogen. Daardoor wordt de verhouding vet-eiwit terug- WOOR melk houdt het commissievoorstel een richt- prijsverhoging van 4 in, te bereiken door de in- In dit nummer o.m.: Zeeuws-Vlaamse Studiedag Pagina 5 Onderzoek op blauwgevoeligheid en bakkwaliteit consumptie aardappelen Pagina 6 De teelt en de afzet van graszaad Pagina 7 Herziene B.T.W.- regeling veehandel Pagina 10 ■fc Ken Uw koeien Pagina Mechanisatie-nieuws Pagina 12 Produktschap voor aardappelen Pagina 17 Uit de praktijk Pagina 15 - 16 gebracht tot 52,547,5. Gekoppeld aan deze melkprijs verhoging stelt de commissie een heffing op de melk van 1 1V2 voor, wanneer de botervoorraden meer dan 300.000ton bedragen. En voorts een aanvullende hef fing van eveneens 1 11/2 bij fabrieken die meer dan 15% van hun produkten inleveren ter interventie. In de praktijk zal dit er op neer komen dat de melkprijs voor de boer met niet meer dan ca. 3 zal worden ver hoogd. Het is zonder meer duidelijk dat, gezien de sterke kos tenstijgingen waarmee ook deze sector te maken heeft (veevoer), deze verhoging volstrekt ontoereikend is om zelfs maar hetzelfde inkomensniveau te kunnen handha ven. De verhoging van de oriëntatieprijs voor slachtrunde- ren met 10% en de basisprijs voor slachtvarkens met 8 heeft in de praktijk slechts beperkte betekenis. Voor al voor varkensvlees ligt de werkelijke prijs immers veel hoger. Daarnaast stelt de commissie voor de interven tieprijs voor kalveren af te schaffen. COPA-HERSTEL REËLER LIET geheel van deze prijsvoorstellen overziende kun nen we konstateren dat ze voor de landbouw zon der meer ontoereikend zijn en op geen epkele wijze aan sluiten bij de situatie waarin we in werkelijkheid verke ren. In de eerste plaats wordt onvoldoende rekening ge houden met de sterke kostenstijgingen van het laatste jaar, terwijl de energiecrisis geheel buiten beschouwing blijft. Daarnaast wordt een sterke druk gelegd op het prijs niveau van vooral de akkerbouwprodukten en de melk. Dit betekent een verdere aantasting van de rentabiliteit van bedrijven in deze sektoren en voor de akkerbouw het gevaar van produktieverschuiving in de richting van een aantal nu nog rendabele vrije produkten. Wij zijn dan ook van mening dat de landbouw zich met alle kracht moet opstellen achter het van heel wat meer realiteitszin getuigende COPA-voorstel. Dit voorstel gaat immers niet alleen uit van een prijsverhoging voor alle produkten die de werkelijke kostenstijgingen van de laatste tijd zoveel mogelijk dekt, maar voorziet tevens in een extra prijs aanpassing op grond van, nu nog niet volledig te over- ziene, extra kostenstijgingen onder invloed van de olie crisis. Daarnaast stelt het COPA een beleid voor wat er op gericht moet zijn dat de boer, bij hogere wereld marktprijzen, in elk geval de richtprijs voor zijn produk ten kan maken. Dat is met name in de huidige situatie voor de tarwe van belang. (Zie verder pagina 3.) DE E E G. LANDBOUWPRIJZEN 1974/75 Voorstel Europese Voorstel Commissie COPA Tarwe 2% 7,5% Gerst 4% 7,5% Mais 6% 9 Suikerbieten 3% U Koolzaad 3% 13 Melk 3-4% 12 Rundvlees 10% 17 Varkensvlees 3-8% 13 Groenten en fruit 4- 6 11 Gemiddeld ±7% 11 a 14

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1