LANDBOUWMECHANISATIE NOG STEEDS IN OPMARS van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant maatschappij tot bevordering VRIJDAG 18 JANUARI 1974 62e Jaargang - No. 3215 land en tuinbouwblad zlm CEDERT de vorige Landbouw RAI zijn twee jaren ver- lopen, twee jaren waarin op het gebied van de landbouwmechanisatie in Nederland weer het nodige is gebeurd. Over het geheel genomen zijn het voor de han del in, landbouwwerktuigen goede jaren geweest. Na een sterke daling van de afzet in 1971 zijn de verkopen van trekkers en landbouwmachines in 1972 en 1973 belang rijk toegenomen. Er was ongetwijfeld nog meer verkocht als de leveranciers aan de vraag hadden kunnen voldoen. In 1972 werden meer dan 12.000 landbouwtrekkers ge ïmporteerd, waarvan ruim 10.000 vierwielige. Hiermee kwam de import weer op een redelijk peil na de terugval in 1971 toen slechts circa 8.800 trekkers werden inge voerd. Met die 12.000 ingevoerde trekkers is niettemin het peil van de zestiger jaren met een top van 16.000 stuks in 1966 nog niet bereikt. Het is ook zeer de vraag of dit ooit weer het geval zal zijn. In het eerste halfjaar van 1973 werden 8.100 trekkers geïmporteerd, waarvan ruim 7.000 vierwielige. Te verwach ten valt dat de trekkerimport over geheel 1973 die over 1972 belangrijk zal overtreffen en op meer dan 14.000 Btuks zal komen te liggen. De import van werktuigen vertoont eenzelfde beeld. Over 1972 werd voor een waarde van meer dan 100 mil joen gulden ingevoerd tegen ca. 76 miljoen gulden over 1971. Verwacht wordt dat de waarde van de import over 1973 de 150 miljoen gulden zal overschrijden. Ook de binnenlandse produktie van landbouwwerktui- gen (vooral kunstmeststrooiers en hooibouwwerktuigen) heeft zich in 1972 en 1973 hersteld. Al met al kan wor den aangenomen dat het machinepark dat de Nederland se landbouw ter beschikking staat in de jaren 1972 en 1973 aanzienlijk is uitgebreid. Naar schatting zijn op de Nederlandse landbouwbedrijven thans ongeveer 137.000 vierwielige trekkers in gebruik. ONTWIKKELINGEN BIJ DE TREKKERS IJ ET motorvermogen van de geïmporteerde trekkers neemt jaarlijks toe. Van de in 1972 ingevoerde trekkers had 88 procent een vermogen van 35 pk of meer. De snelst groeiende klasse is die van de trekkers met een vermogen van meer dan 70 pk; van de in 1972 ge- importeerde trekkers viel al 10 procent in deze klasse. Met de toeneming van het aantal zware trekkers groeit ook het aantal trekkers met vierwielaandrijving. Bepaal de merken, die deze voorziening betrekkelijk goedkoop kunnen leveren, doen hierin goede zaken. In de afgelopen twee jaar zijn ook enkele geheel nieuwe soorten trekkers in ons land verschenen. Het meest spectaculair zijn de typen met vier grote wielen en knik- stuur, waarvan enkele met een motorvermogen dat de 200 pk begint te benaderen. Verschillende van deze trekkers komen uit Amerika en behalve deze werden voor het eerst na vele jaren ook weer andere Amerikaanse trekkers ingevoerd. In dit nummer o.m.: Hoe het beste naar de Landbouw RAI Pagina 2 -*■ De Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen Pagina 3 Deelnemerslijst en plattegrond Landbouw RAI Pagina 4-5 Nieuwtjes en bijzonderheden op de RAI Pagina 7 t/m 12 Agenda, mededelingen, enz. Pagina 14 Uit de praktijk Pagina 15 - 16 COPA-presidium legt eensgezind minimum eisen op Lardinois-tafel Pagina 17 Nieuwe bedrijfsgebouwen in Zeeland Pagina 19 Andere nieuwe trekkertypen kwamen uit Duitsland: de Deutz Intrac en de MB Trac van Mercedes Benz. Beide hebben als kenmerk dat de bestuurder in het midden is geplaatst en dat zowel achter als voor werktuigen kunnen worden aangebouwd. In 'de afgelopen jaren is er ook meer belangstelling gekomen voor veiligheidscabines en -frames. Verschei dene nieuwe trekkers worden hiermee afgeleverd. Een volledige doorbraak naar een universele toepassing van de veiligheidscabine wordt echter nog tegengehouden 'door een onvoldoende demping van het trekkergeluid. ZELFRIJDENDE MACHINES T}E afgelopen jaren hebben een duidelijke ontwikke ling te zien gegeven in de richting van zelfrijden- de oogstmachines. Lange tijd was alleen de maaidorser min of meer per definitie zelfrijdend. Nu zijn er echter ook verscheidene zelfrijdende aardappel- en bieten rooiers om niet te spreken van de zelfrijdende veldhakse- laars, 'doperwtenoogstmachines en bonenplukkers. Bij de bietenoogstmachines hebben we in de afgelopen jaren een opmars gezien van de zesrijige machines van uit het zuidwesten, waar zij al eerder sterk vertegen woordigd waren, naar het noord en het oosten van het land. Juist van deze zesrijige machines worden de laat ste tijd verscheidene uitgevoerd als zelfrijder. Ook deze ontwikkeling is het sterkst in het zuidwesten. In de afgelopen jaren zijn ook een vijftigtal zelfrijdende tweerijige aardappelrooiers in gebruik genomen. Te ver wachten valt dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren versterkt zal voortzetten. Het aantal zelfrijdende veldhakselaars heef zich in 1972 en 1973 op spectaculaire wijze uitgebreid. Nadat in 1971 de eerste 15 machines waren verkocht kan het aantal op het ogenblik op 250 stuks worden geschat. Met de aanschaffing hiervan was een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden gemoeid. Een en ander houdt uiteraard verband met de even spec taculaire uitbreiding van de snijmaisteelt die van 13.000 ha in 1971 naar 50.000 ha in 1973 ging. MECHANISATIE VAN HET VOEREN TOT voor enkele jaren geschiedde het voeren van A ruwvoer geheel in handwerk. Hooi en inkuilvoer werden met de vork uit de opslag gehaald en voor d€ koeien gebracht. Goede mechanisatiemogelijkheden wa ren er praktisch niet. In de afgelopen jaren is echter een hele reeks machines voor het uithalen van kuilvoer aan de markt gekomen, waarmee veel zwaar werk kan wor den verlicht. Een aantal bedrijven is overgegaan tot het plaatsen van torensilo's met bijbehorende inbreng- en losapparatuur. ANDERE MACHINES DIE IN 1972 EN 1973 IN DE BELANGSTELLING STONDEN DIJ de grondbewerkingswerktuigen stond de vaste- tandcultivator bovenaan, vooral ook met het oog op de beperking van aardappelopslag. Veel nieuws was er de afgelopen jaren verder op het gebied van de aard- appelpootmachines. De ontwikkeling hiervan heeft, lang stilgestaan, maar ineens kwamen er nieuwe typen ma chines met een centrale bak en verbeterde pootsyste- men. (Zie verder pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1