PLANNEN MAKEN! maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ONS COMMENTAAR RUIMTELIJKE ORDENING In dit nummer o.m.: Duidelijke verschillen Pagina 3 Aanvragen studie toelagen voor 31 januari indienen Pagina 4 Uit de praktijk Mechanisatienieuws Pagina 5 Nieuwe landbouw bedrijfsgebouwen in Zeeland Pagina 7 ■Sfc De maand januari op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 8-9 Schaalvergroting en modernisering in de melkveehouderij Pagina 11 Dingen van de week Pagina 13 AT voor planning binnen het individuele bedrijf geldt, is ook in belangrijke mate van toepassing voor de overheid. Zeker geldt dat voor de overheids- planning in het kader van de ruimtelijke ordening. Nu achten wij een zekere planmatige begeleiding bij de inrichting van het Nederlandse grondgebied zeker on misbaar. Zeker waar voor zoveel bestemmingen van alle zijden claims op onze schaarse grond worden gelegd. Het uiteindelijke doel dient daarbij ons inziens te zijn, de grond op zo adequaat mogelijke wijze over de diverse bestemmingen te verdelen en daarnaast het handhaven van een aantrekkelijk leefmilieu mogelijk te maken. Als middel om tot dit doel te komen, kunnen daarbij allerlei bestemmingsplannen, met daarmee verbandhou dende vergunningstelsels dienen. Uitgaande van de we tenschap dat in al deze plannen weer noodgedwongen vele onzekere faktoren met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen moeten worden ingebouwd, dient even wel een te grote mate van perfectionisme voorkomen te worden. Immers plannen moeten soepel aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden en dat zal voor zeer gede tailleerde plannen vaak moeilijker liggen dan voor plan nen die volstaan met de grote lijnen weer te geven. Bin nen deze grote lijnen moet ieder individueel in staat ge steld worden zich en zijn bedrijf voldoende te kunnen ontplooien. Een streek, een landschap is aantrekkelijk door het samenspel van een veelheid van individuele smaken qua verliest alle aantrekkelijkheid indien men alleen nog bouwstijl, tuinen, parken, wegen, etc. Dezelfde streek bouwen en beplanten toelaat" volgens het gemiddelde van al deze individuele smaken, waaraan al of niet een snuifje persoonlijke voorkeur van de uitvoerende instan tie is toegevoegd. Wij hebben de indruk dat we er in ons land voor moeten waken dat de planologische voorschrif ten niet steeds meer als en doel op zich gebruikt gaan worden, maar blijven wat ze behoren te zijn, n.l. slechts een middel om een acceptabele ruimtelijke ordening te maken. COÖRDINATIE VAN BELEID BESTEMMINGSPLANNEN en voorschriften zijn nodig omdat we er anders met onze individuele belangen een chaos van zouden maken. Het beleid van alle indivi duen dient als het ware op elkaar afgestemd, gecoördi neerd, te worden. Veelal zijn het de gemeentes van alle overheidsinstellingen het dichtste bij de individuele bur ger staan. Het betekent evenwel ook dat een zekere mate van coördinatie tussen het beleid van de diverse gemeen tes binnen een bepaald gebied noodzakelijk is. Immers ook hier staat meestal toch het belang van de eigen gemeente voorop. Merkwaardig genoeg is nu van deze coördinatie in de praktijk maar bijzonder weinig te merken. Voorschriften in verband met bouwvergunningen, hinderwet, om er maar een paar te noemen, vertonen nogal eens grote verschil len Zeer duidelijk komt het gebrek aan coördinatie tus sen het ruimtelijk beleid van de gemeei tes tot uitdruk king in de uitbreidingsplannen. Byna iedere zich zelt respekterende gemeente claimt wel een meer dan even redig deel van de bevolkingsgroei en stelt aan de hand daarvan zijn uitbreidingsplannen voor woningbouw op^ (Zie verder pagina 3) Het maken van een plan dient dan gebaseerd te zijn op voldoende, betrouwbare, gegevens. Daarnaast evenwel zal men op grond van de voorkomende gegevens ook een aantal voorspellingen en verwachtingen voor de toe komst dienen in te bouwen. Hiermee is dan meteen ook de grote moeilijkheid voor alle plannenmakerij aange duid. Plannen vallen of staan bij het uitkomen van deze voorspellingen en toekomstverwachtingen waarop ze ge baseerd zijn Voorwaarde is ook dat een plan schriftelijk vastgelegd kan worden. Op een Amerikaanse managers cursus werd ons een paar jaaf geleden al voorgehouden dat een plan dat niet op papier gezet is in feite niet bestaat. Terecht dachten wij. ledereen heeft immers altijd wel enkele min of meer vage ideeën in zijn hoofd. Zo'n idee krijgt pa$ werkelijk gestalte wanneer het evenwel zwart op wit gesteld wordt. Belangrijk van het op schrift stellen is ook dat men daardoor een mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd te kunnen kontroleren wat er van het oorspronkelijke plan is terecht gekomen. Men dwingt zich zodoende als het ware steeds weer, uitgaande van het oorspronkelijke uitgangspunt en vervolgens rekening houdende met de gewijzigde omstandigheden, te onderzoeken of het plan en de uitvoering daarvan op de juiste wijze plaats vindt. Dat kan in heel wat gevallen voorkomen, dat men ergens mee begint, zonder het ooit af te maken. En half ten uitvoer gebrachte plannen kosten meestal meer geld dan ze opbrengen! Dat zal een ieder, die bij zichzelf te rade gaat, ongetwijfeld kunnen beamen. Planning bin nen het bedrijf heeft dus slechts zin, indien men de belangrijkste punten op papier zet en geregeld kontro- leert hoe het met de uitvoering staat. zlm VRIJDAG 4 JANUARI 1974 62e Jaargang - No. 3213 land-en tuinbouwblad A AN het begin van een nieuw jaar heeft iedereen wel een aantal goede voornemens, die hij gedu rende dat jaar wil verwezenlijken. Dat kan variëren van kleine voornemens in de persoonlijke sfeer tot omvang rijke plannen binnen het bedrijf. Plannen maken behoort bij het wezen van de mens, zoals plannen maken ook niet meer weg te denken is uit onze hedendaagse maat schappij! Onze westerse welvaart is voor een niet onbelangrijk produktiewijze en het stelselmatige opgezette onderzoek. Plannen maken is al lang geen bezigheid meer die alleen omstreeks nieuwjaar wordt bedreven, maar het is een continu proces geworden. Planning is binnen onze steeds ingewikkelder wordende maatschappij ook niet meer weg te denken, willen we een chaos voorkomen! In wezen kunnen we onderscheid maken tussen plan ning op twee niveaus. In de eerste plaats de plannen die binnen de afgesloten eenheid van gezin, bedrijf, fa briek etc. worden gemaakt en die met name gericht zijn de .meestenstijds van overheidswege, gemaakte plannen, die de bedoeling hebben om een leefbare samenleving mogelijk te maken. Zeer in het oog lopend is daarbij de laatste tijd het ontwikkelen van plannen door en via de overheid in het kader van de ruimtelijke ordening. Hier op doelt men ook meestal wanneer men spreekt over planologie. OP PAPIER ZETTEN TEDER bedrijf maakt plannen omdat men daardoor in de toekomst een betere positie wil verwezen lijken. Het plan is een middel, geen doel. Belangrijk is dus dat duidelijk voor ogen staat wat men wil bereiken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 1