WAARHEEN GAAN WIJ maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant A AN het einde van een jaar staat ieder wel even stil om na te denken over wat in dat jaar gebeurde. In het persoonlijk- en gezinsleven, ook in het leven van land- VRIJDAG 28 DECEMBER 1973 61e Jaargang - No. 3212 zlm tuinbouwblad UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN VLIEGEN ALS EEN SCHA DUW HEEN GESYMBOLISEERD IN DEZE ZONNEWIJZER. In dit nummer om.: Ons commentaar Pagina 3 O.V.M. verzekeringen Pagina 3 De taak van de welstandscommissie Pagina 5 Op bezoek bij: J. van Dongen in de Biesbosch Pagina 7 De jaarvergadering Cebeco-Handelsraad Pagina 8 Veehouderijzaken Pagina 9/10 ■fc Tuinbouw Pagina 11 AAN het einde van 1973 komt deze vraag nog ster ker naar voren dan in de jaren die nog kort ach ter ons liggen. Wij krijgien minder olie, minder energie, lagere produktiemogelijkheden. Dat zijn de feiten die wij menen te kennen. Het gevolg daarvan zal zijn, minder welvaart, in het algemeen, maar voor sommige groepen grotere soms veel grotere moei lijkheden dan voor anderen, al naar gelang men meer of minder van een bepaalde soort van energie of van grond stof afhankelijk is. Is dit alles of is er meer aan de gang? Is er geen sprake van verschuiving in de machtsverhoudingen in de gehele wereld? Zijn de landen die over grondstoffen be schikken, vooral de Arabische, zich niet hun econo mische, maar daarmee tegelijk ook politieke macht be wust geworden? Is het niet zo dat ze die macht ook daadwerkelijk wil len gebruiken om hun doeleinden te bereiken? Hangt met dit alles ook nog samen dat men niet alleen gelijke economische belangen heeft, maar ook een ge meenschappelijke religie belijdt en dat voor de Islam de stad Jerusalem een heilige stad is, die men niet in han den van niet-lslamieten wil zien? Welk antwoord geven de andere landen op de situatie die nu is ontstaan? Zal dit een antwoord in positieve zin zijn? Komt er meer en betere samenwerking, meer ver antwoord verbruik van schaarse grondstoffen? Welke gevolgen gaat dit allemaal hebben voor eigen bedrijf of beroep? MOG een paar dagen en het jaar 1973 is historie ge- worden. Het hoort dan tot de geschiedenis. Wij zijn gewoon die woorden: historie en geschiedenis te beschouwen als twee verschillende woorden voor dezelf de zaak. Ze duiden aan dat iets gebeurd is, dat het ver leden tijd is. Er zijn echter historici en anderen die on derscheid wilflen tussen die twee begrippen. Onder historie verstaan ze dan de feiten die zich heb ben voorgedaan. De feiten zonder meer. Het woord geschiedenis wordt gebruikt niet voor de beschrijving van de feiten, maar voor de aanduiding van de betekenis, daarvan. Van de samenhang, de oorzaken, de gevolgen en de zin van het gebeurde. anderen, van ons gewest, van ons land en in de wereld rondom ons. De gebeurtenissen die ons persoonlijk- en gezinsleven betreffen kennen, al is die kennis vaak ook nog maar „ten dele". De betekenis ervan, de zin ervan is ons, zelfs in deze beperkte levenssfeer niet altijd dui delijk. Wij staan daarbij vaak voor raadsels. In het bij zonder als het gebeurde een intens verdriet in het leven bracht, is dit het geval. En heel dikwijls is het zo, dat mensen onderling weinig kunnen doen om elkaar in de droeve situaties in het leven werkelijk te helpen. De gebeurtenissen die zich afspelen op de gebieden, die ook maar iets verder van ons aLiggen, kennen wij wat de feiten betreft, maar voor een klein deel. Wat wer kelijk gebeurt komt nauwelijks in de krant, of over de radio en t.v. Het zijn brokstukken van de historie. De eigenlijke geschiedenis, de samenhang, de oorzaken, de zin van dit gebeuren te doorgronden is voor de mens, die daar midden in staat, een onmogelijke opgave. Maar niettemin zitten wij met de vraag. Waar loopt dit alles op uit? Waarheen gaan wij? "LIET zijn veel vragen die gesteld worden maar die op dit moment vragen blijven en waartegen de een heel anders aankijkt dan de ander. Om het wat sterk uit te drukken, de een beschouwt de ontwikkeling van de dingen als een zegen, de ander als een vloek! Beiden zijn het er dan over eens dat er een nieuwe situatie groeit, maar over wat daarin moet worden, wordt verschillend gedacht. Een ding staat we vast. In elke maatschappij groot of klein, meer of minder ingewikkeld is samenwerking vereist om iets tot stand te briengen. Samen iets doen betekent altijd begrip tonen voor de ander. Eigen ideeën en eigen belangen moeten wel eens achtergesteld worden. Dat geldt voor personen, dat geldt voor groepen. Dat sluit niet uit dat ieder ook vanuit eigen overtuiging en vanuit eigen situatie spreekt en handelt. Wel dat ieder zich zijn beperkingen, ook zijn beperkte betékenis voor het geheel, bewust is. Dat is dikwijls moeilijk maar niet onmogelijk. Er ligt hier voor ieder een taak. Het jaar 1974 zal ons geen heilstaat brengen. Er zul len als in andere jaren goede en kwade dagen zijn. Laten wij elkaar toewensen dat de goede overheersen zullen! Vee] heil en zegen in 1974! PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1