Openings rede voor/itter J. B. Becu op Algemene ver gadering der officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant land- VRIJDAG 7 DECEMBER 1973 61e Jaargang - No. 3209 en tuinbouwblad LJET is een goed gebruik op het eind van het jaar een terugblik te werpen op diverse feiten die zich dit jaar hebben voorgedaan en ook nog even stil te staan bij de problemen die we volgend jaar kunnen verwach ten. Het is mij een genoegen te beginnen met het wel en wee van onze vereniging de ZLM. We zijn kerngezond gebleven en kunnen op een goed jaar terugzien. Ons ledental blijft op peil en met genoegen wil ik u herinne ren aan de succesvol verlopen landbouwtentoonstelling te Kamperland. Verder wil ik met dankbaarheid vermelden het vele werk dat onze medewerkers verzet hebben en dat onze diverse afdelingen en instellingen kunen bogen op een goed verloop van de werkzaamheden. Ik doel hier onder meer op: onze afdeling Verzekeringen ons Boekhoudbureau Gropatax onze Onderwijsafdeling onze Voorlichtingsdienst - en op ons goed verzorgd Landbouwblad. Ik kan wijzen op de prettige samenwerking met diver se autoriteiten, andere organisaties, instellingen en groe pen. Ondanks dikwijls grote tegenstellingen is hiermee veel bereikt; er is meer begrip voor elkaar ontstaan. Ik spreek de hoop uit dat dit bestendigd mag blijven. Ten opzichte van het weer kunnen we constateren dat dit in het algemeen gunstig geweest is om een goede opbrengst te verkrijgen. Een uitzondering is echter ge weest een grote droogte-periode gedurende augustus, welke zijn sporen van opbrengstdaling achtergelaten heeft op de droogtegevoelige gronden en wel bij de late gewassen aardappelen, uien, mais en ook grasgroei. Er is dan ook in het algemeen een goede oogst gegroeid. De opbrengstprijzen van de vrije produkten zijn in het algemeen tot nu toe gelukkig vriendelijk geweest. Zulks kan niet gezegd worden van de resultaten in de mestveebranche. Ondanks optimistische verwachtingen gedurende het voorjaar, waarbij men een tekort aan vlees voor vele jaren verkondigde, is het misgelopen. Diverse mesters hebben voor hun gemeste dieren soms f 200, tot 300,minder ontvangen dan zij voor de aankoop van mager vee betaald hebben. TYPEREND is geweest het oplopen van het wereld marktprijspeil van diverse voedselprodukten. Met soja is het begonnen. Maar ook de prijs van de tarwe en nu ook van de suiker is gestegen boven het Europees vastgestelde prijspeil. Memorandum G.-commissie Hoo Kagine ZLM na 4 pr« Pagina 5 Kanttekeningen bij de teelt van koolzaad Pagina 7 Vee en vlees Pagina 8 Kuilvoeruithalen steeds beter te mechaniseren Pagina 9 De positie van de Nederlandse landbouw in de E.E.G. Pagina 10 Tuinbouw Pagina 12 - 13 Tuintips Pagina 14 De prijsvaststellingen voor onze produkten in de E.E.G. vanuit Brussel waren teleurstellend. Bij een loonsverho ging in Nederland van te verwachten 14% voorspelde men een algemene kostenstijging van 8 Wij zijn naar huis gestuurd met een verhoging van de akkerbouwpro- dukten met 1 en van de melk met 3 Voorwaar een zeer zware opgave om hiermee 8 kostenstijging op te vangen! We hebben onze begroting morrend aldus moe ten herzien. Dat de boer het nog niet heftiger opgevat heeft is te verklaren uit het feit dat de vrije produken vorig seizoen goed aan prijs zijn geweest en dat hij in het algemeen niet door had dat men hiermee niet mag rekenen maar dat men moet rekenen met een b.v. 10-jaarlijks gemid delde. Helaas hebben we onze begroting nogmaals moeten herzien en wel door de revaluatie van de gulden in sep tember met 5 Door deze revaluatie is het prijspeil van onze gegaran deerde produkten, dat met resp. 1 en 3 verhoogd was, verlaagd met 5 zodat dit kwam op res. 96 en 98 van 1972. Hierbij is aanvankelijk tot 1 april 1974 later tot 1 mei 1974 een compensatie gekomen van 2% via de B.T.W., zodat de opbrengst werd voor akkerbouw (ge garandeerde produkten) 98% voor melk 100 zulks ten opzichte van het prijspeil 1972. Ook de niet gegarandeerde produkten die in andere valuta geëxpor teerd worden brengen minder op. Onze berekeningen wijzen uit dat we als landbouw een onevenredig groot offer brengen voor deze revaluatie ten aanzien van de andere groepen van de bevolking. U weet het uit onze protestvergadering dat we blijven aandringen op volledige compensatie en we niet akkoord kunnen gaan met de opvatting van het Kabinet. We zullen moeten afwachten hoe de behandeling straks in de 2e kamer verloopt en eventueel hoe de nadere be rekeningen van de regering per 1 mei 1974 uitvallen. Terwille van ons voortbestaan is het noodzakelijk dat de volledige compensatie er per 1 mei 1974 uit komt en niet tot die datum maar voor veel langere termijn. Deze compensatie zal geldig moeten blijven tot er in de E.E.G. overeenstemming is over een monetair systeem. Pas dan zullen de diverse aparte prijzen in de E.E.G. naar elkaar toegebracht kunnen en mogen worden, niet abrupt maar in een veeljarige periode. Over de E.E.G. zal straks de heer De Zeeuw spre ken. Niettemin lijkt het nodig nu reeds enkele kantteke ningen te plaatsen ten aanzien van het recent uitgebrach te plan Lardinois. Voorop willen we stellen dat we blij zijn dat het grondprincipe van de E.E.G.-landbouwrege- ling gehandhaafd blijft en we niet overgaan in lage prij zen (hoewel het de vraag is of dit nog te bereiken is in verband met de wereldvoedseltekort) een toeslag aan iedere individuele ondernemer, zulks uit de schatkist te betalen. Ook kunnen we volledig instemmen met de gedachte het eenvoudig te maken. De bedoeling van het nieuwe voorstel is: 1. Granen De denaturatiepremie van tarwe afschaffen. De prijs verhouding van de diverse granen af te stemmen op hun veevoederwaarde, dat wil zeggen de prijs van tarwe ver lagen ten opzichte van gerst en mais. Men wil dit berei ken door de tarweprijs enkele jaren te bevriezen en de prijzen van gerst/mais en rogge te verhogen. 2. Melk Om de overschotten van boter te bekostigen wil men 2 heffen bij de melkfabrieken en nog eens 5 voor produkten gemaakt uit melk, die per interventie aange boden worden. Verder wil men de prijsverhouding vet/ eiwit wijzigen. 3. Bevorderen teelt eiwitrijke produkten Onze kanttekening is: 1. Het is noodzakelijk dat in de toekomst de E.E.G.- prijzen meegroeien met de kostenstijging op verant woorde goed geleide bedrijven en de prijzen niet meer bevroren worden; 2. Het is noodzakelijk dat men rekening houdt met het tekort aan voedsel in de wereld. Dit wil zeggen dat men terwille van een te allen tijde voldoende voedselvoorziening in de E.E.G. sommige overschotten op de koop toe dient te nemen. DE TARWE- EN MELKPRIJS TEN aanzien van de tarwe willen we opmerken dat 1 dit de kurk is, waarop onze graanteelt rust en dat deze de gunstige eigenschap heeft, dat ze in het brood kan maar ook voor veevoeder geschikt is. Daarom is het nodig dat de tarweprijs voor de boer lonend blijft en elk jaar met de kostenindex verhoogd wordt. Wil men méér voergranen dan kan men de gerst- en rogge- en maisprijzen extra verhogen, waardoor bijvoor beeld de zomertarwe uitgeschakeld wordt en een even wicht vanzelf komt! De denaturatiepremie dient te blijven. Ze zal dan van zelf minder kosten door een kleinere hoeveelheid te denatureren en een lagere toeslag per kilo. Ten aanzien van de melk kan hetzelfde gezegd worden als ten aanzien van de prijs van de tarwe. Overigens is er geen enkele bezwaar tegen de verhouding vet/eiwit geleidelijk te veranderen en er ook geen enkel bezwaar tegen door middel van een mestveeregeling de melkplas te beteugelen. We willen er de aandacht op vestigen dat nu diverse steunmaatregelen door middel van rente en andere sub sidies afgekondigd zijn. We raden onze boeren dringend aan deze ernstig te bestuderen en wanneer ze in hun systeem passen, deze te benutten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1