It's a long way to tipperary MECHANISATIE- NIEUWS KORTE WENKEN 9 ÜERST wil ik graag een fout herstellen uit het vorige artikeltje over de Ierse veehouderij. Een volwas sen koe vreet geen 15 kg kuilvoer per dag, maar neemt 1'5 kg droge stof uit dat kuilvoer op. Als het droge stofgehalte dus zo rond de 20 ligt komt de consump tie dus neer op ongeveer 75 kg vers kuilvoer. Veel meer schijnen de magen van een koe niet effectief te kunnen veldwerken. Het zachte klimaat van Ierland komt in deze tijd van het jaar goed tot uiting. De koude wil maar niet komen en het vee loopt nog comfortabel buiten met voldoende te grazen! Alleen als het heel veel regent zullen ze van het land moeten omdat ze anders te veel van de zode vernielen en we de gevolgen daarvan in het voorjaar ondervinden. Voor de appels was het weer ook gunstig. Zoals wel Teneinde in het zuiden des lands voor een snelle en goede service te kunnen zorgen heeft G. W. van Driel van Dor sten B.V. te Hoofddorp op 28 november een filiaal in het Noord-Brabantse Deurne (Geyserstraat 12, op het industrie terrein) geopend. Deze nieuwe vestiging omvat zowel de sectoren landbouwwerktuigen en melkmachines/melklei- dingsystemen als de sector machines voor grondverzet enz. eerder geschreven heb ik 3 ha appels, waarvan 1 ha Bramley Seedling en 2 ha Golden met wat bestuivers van James Grieve en Cox. Gezien de oorspronkelijke plannen om heel het bedrijfje met fruit te beplanten, maar een kleine oppervlakte! Toen we hier kwamen waren we zeer enthousiast over fruitteelt. Er was op dit boerderijtje een oud boe- renboomgaardje met hoofdzakelijk Bramley en die ga ven een goede opbrengst. Toen het echter op het ver kopen van de appels aan kwam kregen we een koude douche. In de winkels lagen de Bramley's weliswaar te koop voor over 1 gulden per kg, maar wij konden onze appels absoluut niet verkocht krijgen, want het bleek dat de verkoop één grote chaos was. En of je je appels nu aanbood voor een 25 ct per kg of duurder, de winkelprijs bleef hetzelfde en je kon alleen hele kleine hoeveelheden kwijt. Toen kreeg ik de schrik te pakken en besloot het eerst eens aan te zien. In die situatie is niet veel verandering gekomen en op het ogenblik staan ons de volgende mogelijkheden tot ver koop open: Een appelsapfabriek die 12 ct per kg betaalt voor elke kwaliteit; Een coöperatie die dit jaar zo rond de 35 ct zal betalen; Eventueel vragen of de heer C. Vogelaar het fruit wil afzetten. Maar ook hij kan geen hoge prijs ga randeren, want met alles (nieuwbouw en nieuwe materialen) zijn de kosten ook niet gering; Tenslotte de huisverkoop en die het uitstekend doet. De mensen komen hier het erf oprijden en kopen minimaal 20 kg voor 60 ct per kg. Alles Bramley. Voor de Golden ligt de prijs aanmerkelijk hoger. Boven ƒ1 per kg bij huisverkoop en bij andere bo vengenoemde manieren schat ik op 50 ct per kg. Dit alles voor ongesorteerd produkt en netto-prijzen U begrijpt dat de huiSVerkoop ons het meest aan trekt. Er zitten geen schakels tussen de teler en de BOEKE HEESTERS IN NIEUWE VESTIGING TE AMERSFOORT De volledige integratie en centralisatie van alle landelijke aktiviteiten van Kon. Handelmij v/h Boeke Huidekoper en P. Heesters en Zn N.V. heeft uiteindelijk geresulteerd in een centrale vestiging te Amersfoort. Tijdens de officiële opening van Boeke-Heesters in haar nieuwe behuizing werd van de zijde van de direktie op de niet gemakkelijke beslis sing van centralisatie gewezen als gevolg waarvan de be staande vestigingen van Boeke te Groningen, Zwolle en Haarlem moesten worden opgeheven en de administratieve afdelingen te Haarlem overgeheveld! naar Amersfoort. Echter hebben de door de centralisatie van beide bedrijven te be halen voordelen, als grotere efficiency, en betere bewaking van de steeds stijgende kosten de doorslag gegeven. Beide ondernemingen, 100 dochters van de Thyssen- Bornemisza Group, hoewel op sommige terreinen voorheen elkander beconcurrerend, konden door samenvoeging niet alleen deze concurrentie uitsluiten, maar bieden thans een 25—30 BRANDSTOFBESPARING DOOR GEBRUIK VAN DIRECT BESTOOKTE LUCHTVERHITTERS Een luchtverhitter die direct gestookt wordt en reukloos is geeft 100 warmterendement van iedere liter olie. Als bovendien de capaciteit ervan, traploos regelbaar is van laag naar hoog, zodat de „warmte afgifte" scherp kan worden afgestemd op de „warmte behoefte", dan zal dit 2530 brandstof besparen t.o.v. warmtebronnen die aangesloten moeten worden op een schoorsteen. Het was reeds een er varingsfeit dat in de vaak grote land- en tuinbouwgebouwen en voor het drogen van produkten een direct gestookte ver warming het beste op zijn plaats is. Hetzelfde geld voor in aanbouw zijnde gebouwen, hallen, doorwerkprojekten enz. Nu thans de prijs van de brandstof meer dan dubbel zo duur is geworden en naar het zich laat aanzien steeds verder in prijs zal stijgen wegen deze argumenten nog zwaarder. Ter gelegenheid van de opening houdt van Driel van Dor sten vandaag op 30 november en morgen zaterdag 1 decem ber „open huis". Tussen 10.00 en 22.00 uur kan ieder, die daarvoor belangstelling heeft, in het nieuwe filiaal binnen lopen en een kijkje nemen bij de show van landbouwwerk tuigen, melkleidingen, grondverzetmachines enz. consument. De klanten zijn zeer tevreden en zo zijn wij! Daar ik zeker geen verbetering zie in de naaste toe komst wat de afzet betreft, planten we niet meer fruit Voor de huisverkoop hébben we 'n redelyke hoeveelheid fruit en er is geen dikke boterham te verdienen bij andere methoden. Wat we nodig hebben is een goede veiling! Maar dat gaat hier niet, want de leden zouden toch hun eigen weegs gaan! Een grote verwachting voor de Ierse fruitteelt héb ik dus niet, vooral daar de Fran sen reeds sterk beginnen aan te dringen met hun Golden. Het lykt my dat Frankrijk vastbesloten is om op bepaalde markten te domineren en ze hebben hier al een mooi begin gemaakt. Misschien zie ik het te somber in; dat zeggen veel telers my, maar ik heb geen zin om mijn hoofd door een strop te steken en af te wachten of het touw niet wordt aangetrokken. Dit alles zou nog anders liggen als Ierland een echt fruitland was. Maar dat is het niet. Het is te koel in de zomer. Het fruit blijft kleiner, dus is meer dunnen nodig om toch een gewenste maat te krygen. Met als gevolg een lagere opbrengst. Uit eigen ervaring meen ik dat een oogst van 25 ton Golden prima is voor dit kli maat en 35 ton Bramley is wel te halen, denk ik, maar dat weet ik nog niet zeker. En deze twee rassen staan aan de top. Als men dat vergelijkt met de opbrengsten in Frankrijk en byv. in de beste gebieden in Nederland, dan komen we te ver achteraan. Enkele voordelen bij deze matige opbrengsten zijn er evenwel ook, zoals praktisch geen kans op nachtvorst en hagel en een regelmatige oogst. Het zal me benieuwen wat de Nederlandse fruitteler van het bovenstaande denkt. Misschien een pak van z'n hart dat er in ieder geval uit het Westen geen gevaar te duchten is. Inderdaad, maar let op Frankrijk! Het fruit uit dat land is toonaangevend en dat zal niet verminderen, eerder toenemen. Op de lange termijn zal de EEG-regel, dat een produkt daar geproduceerd wordt waar het meest economisch is, toch opgaan. Dan is Ierland niet verloren, want er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar men moet zich m.i. niet star opstel len. Als fruitteler begon ik Ierland een twijfelachtig -ge bied te vinden en een illusie ging in rook op. De toe komst zal leren of k blij moet zijn of spijt zal hebben! groot vrijwel volledig programma van tractoren, landbouw machines en -werktuigen, tuinbouw en landschapmachines benevens installaties en machines voor de rundveehouderij- sector. De samenvoeging en integratie van 2 bestaande landelijke verkooporganisaties, gekoppeld aan een aantal eigen vesti gingen biedt de mogelijkheid tot een zeer intensieve bewer king van de Nederlandse landbouwmachine-sector, zowel in de functie van importeur-groothandelaar als van wederver koper in een aantal districten. Voor de centrale vestiging is gekozen voor Amersfoort in het hart van Nederland gelegen, bij goede uitvalswegen, met magazijnhallen ter grootte van 12.000 m2, kantoren en spreekruimten ter grootte van 1000 m2, ruime buitenterrei nen met spooraansluiting en overdekt laad- en losperron, biedt deze vestiging Boeke-Heesters vrijwel alles, wat zij voor een efficiënte uitoefening van haar functie nodig heeft. De dochteronderneming Saturnus vindt eveneens hier on derdak in een aparte kantoorruimte, doch is qua magazijn en expeditiewerkzaamheden opgenomen in de Boeke-Hees- ters opzet. Als onderdeel van de financieel zeer sterke Thyssen- Bornemisza Group, met mede als basis die langjarige hechte samenwerking met het grote internationale concern, Interna- tional Harvester Company, de grootste fabrikanten, van land bouwwerktuigen in Nederland, P. J. Zweegers en Zonen, met 5 fabrieken in Nederland, vele andere belangrijke fa brieken in vele landen, en steunend op een hechte dealer en handelsorganisatie, in samenwerking met onze eigen ves tigingen te Haaren, Beugen, Hengelo, Goutum, Vessem, Erp en Goes, vertrouwt Boeke-Heesters erop een steeds groter marktaandeel te kunnen verkrijgen in de handel in land- bouwmechanisatiemiddelen in Nederland. OPEN HUIS BIJ OPENING FILIAAL TE DEURNE VAN DRIEL VAN DORSTEN C.A.R. - Zevenbergen AKKERBOUW NEEM VOOR OOGST 1974 zo weinig mogelijk risiko's met gewassen die nu een slechte stand hebben, gevaar opleveren voor vervuiling van het land en een te lage opbrengst geven. Hierbij moet U denken aan tweede en derde jaars lucerne die te hol staat en vergrast, gras zaadpercelen met weinig ontwikkeling en bezet met duist of kweek, kool voor zaadwinning en karwij die te weinig ontwikkeld is en volgend jaar te weinig zaadstengels zal geven. Neem kontakt op met de -firma als U een kon- trakt hebt en ploeg na goedkeuring een slecht gewas nog voor de winter om. DE HERFST IS EEN zeer geschikte tijd voor het nemen van grondmonsters voor bemesting. Wanneer U plannen hebt wacht dan daarmee niet tot in de winter. De uitslag hebt U dan te laat binnen zodat U de bemesting er niet meer op kunt afstemmen. Ook al hebt U een abonnement, wacht niet tot de monsternemer uit zich zelf komt. Bel hem nu. WANNEER U BIETEN wilt blijven verbouwen is het noodzakelijk dat U de vermeerdering van het bieten- cystenaaltje in de gaten houdt. Regelmatig onderzoek is hiervoor de aangewezen weg. Zie nauwlettend toe op de gewassenkeuze, wees voorzichtig met de teelt van kool soorten op het bedrijf. Vooral bij de teelt van kool neemt het bietencystenaaltje sterk toe. U KUNT ELKE WEEK uit de vakbladen, die U wor den bezorgd wel wat lezen. De ene keer is het wat meer, de andere keer wat minder. Gun u de tijd om te lezen, want de taak van de ondernemer is niet alleen om te wer ken met de handen, maar voor een gedeelte ook met het hoofd! Uit de bedrijfsekonomische boekhoudingen is ge bleken, dat denken en rekenen voor een goed bedrijfs resultaat minstens zo belangrijk is als noest arbeiden! WIE BOER WILT BLIJVEN meet met zijn tijd mee gaan en zijn bedrijf regelmatig aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Daarom is het nodig steeds op de hoogte te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en te bezien welke mogelijkheden deze bieden voor uiv bedrijf. Doe daarom aktief mee aan stukieclub of boerenbijeenkom- tten en breng Uw problemen en gedachten naar voren. VEEHOUDERIJ ALS DE BENZINEMOTOR van de melkmachine niet meer wordt gebruikt, geef deze dan nu een goede onder houdsbeurt. Zijn reparaties nodig, wacht daar dan niet mee tot het voorjaar. Ververs en olie, schroef de bougie uit en giet ivat olie in de cilinder. Deze handelwijze kan u in het voorjaar veel moeite en kosten besparen. DE ERVARING bij gebruik van ligboxenstallen is dat de boxen goed gevuld moeten blijven om het vee goed schoon te houden. Vooral bij stallen die nog maar kort in gebruik zijn ondervindt men moeite met de onderlaag om dat deze nog niet vast is. Daardoor wordt de vulling van zand en zaagsel er gemakkelijk'uitgetrapt. Zorg dat de onderlaag vast komt te zitten. Dit kan door deze laag een keer goed nat te maken. EEN AANGEPASTE JONGVEESTAL is een stal met roostervloeren. Arbeidstechnisch ideaal. Een vóorivdarde verbonden aan de roostervloer is echter dat er voldoende dieren per vierkante meter staan. Bij een onderbezetting waar te veel ruimte per dier is, blijft er te yeel mest'&p de roosters liggen en krijgt men vuile dieren. De ffewenste ruimte per dier is 1,5 m2.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 6