LANDBOUW EN ENERGIESCHAARSTE ALGEMENE VERGADERING 9Czlm officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant Evenementen terrein Polilieburo in «nhoiwA r i c h t i n g s^v^\C\.v verkeer en j Parkeergelegen^^y he id binnen- stad van Goes Voor de bezoekers n; aan de Algemene Ver-S<£\ gadering der ZLM, di e\\ minder goed in Goes dei weg weten, kan de hier-\ bij geplaatste platte- grond hulp bieden. Hier1 op is aangegeven de jm\\ wmmrxiim ligging van de "Prins J/ 52L van Oranje", het één-/// J^AVi /rrrrr-rnp" richtingsverkeer in '$j ^ÊÈÊ^^\r'pJn Zuat'">v'"> de binnenstad en de 'ij parkeergelegenheid.;/// \\jfi Daar voor parkeren V// i op de Grote Markt de "blauwe zone" met V Jü \NV parkeerschijf en ma- ximale parkeertijd van'-r^®»»^^.^! raS^ \v%; IJ uur geldt, wordt geadviseerd gebruik teS^%|l maken van het parkeerterrein in de omgevingto^ van de "Prins van Oranje" op het evenementen^ terrein. Dit terrein is op de kaart met een s; t grote P aangegeven en 't gemakkelijkst via 1 I de Ringbaan-West te bereiken. f ONS COMMENTAAR 1-IET wordt steeds duidelijker dat allerlei vormen van energiebronnen in onze hedendaagse wereld schaars dreigen te worden. Dat geldt dan natuurlijk in de eerste plaats voor de centraal in het nieuws staande olie, maar indirekt ook voor bijvoorbeeld aardgas. Daarnaast lijken ook andere onmisbare grondstoffen als ijzererts, koper, tin, fosfaat om er maar een paar te noemen, niet onuitputtelijk voorradig te zijn. Dat we uiteindelijk zuinig met onze aardse rijkdommen zullen moeten omspringen, werd een paar jaar geleden al door de z.g. „club van Rome" voorspeld. Het heeft er steeds meer de schijn van dat de recente maatregelen der olieproducerende Arabische landen deze noodzaak tot bezuiniging alleen maar hebben versneld. Hoewel natuurlijk de olieboycot het meest spectaculair is, lijkt op wat langere termijn vooral de geplande pro- duktieinkrimping van groot belang te zijn. Dat betekent immers dat we ook na het einde van de boycot met min der olie-aanvoer zullen moeten leren leven. En dat zal ongetwijfeld de druk op de andere energiebronnen blij vend vergroten. Hoewel de uiteindelijke gevolgen hiervan nog moeilijk te overzien zijn, wordt het wel iedere dag duidelijker dat de autoloze zondag nog slechts het topje van de ijsberg is. Een totale herbezinning op een aantal primaire peilers waarop onze welvaart rust, lijkt dan ook dichter bij dan ooit. Bij de huidige situatie moeten we dan nog bedenken dat het energieverbruik in grote delen van de wereld nog slechts op een zeer laag pitje staat. Verhoging van de welvaart zal hier de vraag naar energie nog enorm kun nen doen toenemen. TUINBOUW PINNEN de landbouw is het vooral de glastuinbouw sector die op korte termijn met de gevolgen van de oliecrisis geconfronteerd dreigt te worden. Dat geldt dan natuurlijk vooral voor die glasbedrijven waar nog met olie gestookt wordt en dat is voor de meeste Zeeuwse en Brabantse glasbedrijven het geval. Drie zaken bepalen in feite de toekomst voor deze bedrijven. Ten eerste de vraag of er gedurende de komende winterperiode wel voldoende olie beschikbaar zal zijn. Immers de tuinbouw gebruikt aan lichte en zware olie tezamen meer dan 1 miljoen ton per jaar, of wel 4 van het totale Nederland se olieverbruik. Voorzover op dit moment overzien kan worden lijkt de overheid in elk geval bereid bij de ver deling der voorraden aan de tuinbouw prioriteit te ver lenen. Zeker even belangrijk is daarnaast de vraag tegen welke prijs deze olie beschikbaar zal komen. Immers de prijsstijgingen tussen oktober 1972 en oktober 1973 be tekenen voor het gemiddelde glasbedrijf met oliestook in ons werkgebied al gauw 10.000 gulden extra stookkos ten. Nogmaals een drastische prijsstijging zal voor vele bedrijven catastrofale gevolgen hebben. Een bevriezing van de olieprijzen voor de tuinbouw op het huidige niveau lijkt hier dan ook de enig mogelijke oplossing. Wij hopen dat de regering eveneens snel tot dit in zicht zal komen. In de derde plaats is er de omschake lingsmogelijkheid van olie op aardgas. Dit zal evenwel vele bedrijven op korte termijn geen soulaas kunnen bie den. Daar komt bij dat de omschakeling op zich al een zeer kostbare zaak is en voor de vele, verspreid liggende bedrijven in ons werkgebied vaak nog extra kosten met zich mee zal brengen in verband met de extra aanleg- kosten der leidingen. Toch lijkt op langere termijn overschakeling op aard gas de enige aanvaardbare oplossing te zijn. Duidelijk komt hier nog eens naar voren dat verspreid liggende glasbedrijven in een aanmerkelijk nadeliger positie ver keren dan bedrijven in centra als het Westland. Al met al ziet de toekomst er voor heel wat glasbedrijven niet erg rooskleurig uit en zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om voor ieder individueel geval de meest aan vaardbare oplossing te zoeken. OOK PROBLEMEN VOOR ANDERE SECTOREN AT ook andere sectoren in belangrijke mate afhan kelijk zijn van een gestage olievoorziening, blijkt onder meer uit de ernstige verontrusting in de pluimvee sector. Zo zijn in de slachtpluimveesector de verschillen de schakels van de bedrijfskolom sterk onderling afhan kelijk. Stagneert bijvoorbeeld de energievoorziening bij de kuikenmesters, dan heeft dit onmiddellijk invloed op de toeleverende en afnemende bedrijven, zoals vermeer- deringsbedrijven, kuikenbroederijen, mengvoederleve ranciers en slachterijen. En ook een groot aantal kuiken- mesters hebben vanwege de ligging van hun bedrijf niet op aardgas kunnen overschakelen en zijn aangewezen op flessengas en olie. Hoe ver de olie-invloed reikt komt ook tot uiting in de door de kunstmestindustrie aangezegde, waarschijnlijk forse, prijsverhogingen. Verhogingen vooral voor fosfaat als gevolg van de sterk verhoogde prijzen van ruw-fos- faat, maar uiteraard ook door de stijgende transportkos ten van dit bulk-produkt en verhoging van de stikstofprijs omdat één van de grondstoffen hiervoor aardgas is. Zo zouden nog legio voorbeelden kunnen worden op genoemd van invLoeden van de olieschaarste op de land en tuinbouwproduktie. Meer dan ooit is een duidelijke energiepolitiek van de Nederlandse, maar ook Europese overheid, dus noodzakelijk. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een acceptabele verdeling van de beschikbare hoeveelheden op korte termijn en een duidelijke duur zame voorzieningspolitiek op langere termijn. In dat kader achten wij bijvoorbeeld het besluit van Provinciale Staten van Zeeland om de voorbereidingen voor een 2e kerncenrale onverminderd voort te zetten getuigen van een op de toekomst gericht juist beleid. Wat de voedselproduktie betreft geven de laatste cij fers omtrent de wereldvoedselvoorraden aan dat de tar- wevoorraden nog nauwelijks voldoende zijn om 1 maand consumptie te dekken, terwijl de voorraden van voergra- nen met meer dan 10 ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald en ook de suikervoorraden nog gestaag dalen. In dat licht lijkt de landbouw dan ook zeker niet een van de eerste sectoren te zijn, die voor een mogelijke pro- duktiebeperking onder invloed van de energieschaarste in aanmerking dient te komen. LUTEIJN. OP MAANDAG 3 DECEMBER 1973 TE 14.00 UUR IN DE „PRINS VAN ORANJE", NIEUWSTRAAT TE GOES. AGENDA: 1. OPENINGSREDE door de algemeen voorzitter de heer J. B. Becu. 2. NOTULEN van de algemene vergadering van 20 juni 1973. 3. MEDEDELINGEN en ingekomen stukken. 4. REKENING EN VERANTWOORDING van de ZLM over het jaar 1972. Verslag van de financiële kommissie over het nazien van de rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1972. 5. BEGROTING en CONTRIBUTIEVASTSTELLING voor het jaar 1974. 6. BENOEMING VAN een lid van het Hoofdbe stuur: Ingevolge artikel 17 lid 2 van het huishoude lijk reglement wordt door de Plattelands Jon geren Gemeenschap Zuid ter benoeming tot lid van het hoofdbestuur voorgedragen de heer Iz. Haartsen, Schoondijke, zulks in de vaca ture van de heer Ph. v. d. Hoek, Anna Jacoba- polder. 7. MEDEDELING VAN de benoeming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdienste. 8. RONDVRAAG. PAUZE 9. INLEIDING DOOR de weledelgestrenge heer Ir. A. de Zeeuw, direkteur-generaal van de landbouw, over het onderwerp: „DE POSITIE VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUW IN DE E.E.G." ia GEDACHTENWISSELING. 11. SLUITING. zlm VRIJDAG 30 NOVEMBER 1973 61e Jaargang - No. 3208 en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1