<^Üoor de <*Urouw Vrouwen advies commissie voor de woningbouw [V.A.C.] Jongerenaktiviteiten Huishoudschool „Prinses Beatrix" in de prijzen Bond van Plattelandsvrouwen Voor Zeeland: Mevr. C. v. d. Bosse-Meijers Kanaalkade 4 Axel Voor Brabant: A. den Engelseden Bakker Noordschans 1 Klundert Tel. 01632984 WAT IS HUN DOEL HOE WERKEN ZIJ I-JET doel van de V.A.C.'s is om namens de wooncon sument gesprekspartner te zijn van opdracht gevers, ontwerpers en uitvoerders in de woningbouw en zodoende betrokken te zijn zowel bij de voorbereiding als bij de bouw en vormgeving van woning en woonom geving. Wij zien het immers overal: flats en eengezinswonin gen schieten als paddestoelen uit de grond en woning zoekenden trekken er blijmoedig gestemd in. Maar dik wijls blijkt dan na verloop van tiJJj, dat indeling en inrich ting te wensen overlaten. Keukens, waar de voorzienin gen niet praktisch zijn aangebracht, stopcontacten, die anders geplaatst beter tot hun recht zouden komen, venti latie, die voor verbetering vatbaar is, kortom zo kunnen er zich allerlei onvolkomenheden voordoen, die misschien voorkomen hadden kunnen worden wanneer tevoren ad vies zou zijn ingewonnen bij deskundige huisvrouwen! WIE ZIJN DIE DESKUNDIGE HUISVROUWEN T EDEN van de V.A.C.'s zijn afkomstig uit de bestaan de vrouwenverenigingen. Het zijn vrouwen, die be reid zijn om zich grondig te verdiepen niet alleen in de Wenselijkheden, maar ook in de financiële en technische mogelijkheden van de woningbouw. Zij moeten cursus sen en lezingen volgen, tijdschriften bestuderen en stu diedagen bijwonen. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor toegepast huishoudkundig onderzoek (Nitho) in Wageningen werd een voorlichtingsmap sa mengesteld, waarin de V.A.C.-leden richtlijnen vinden voor hun adviserend werk. Belangrijk onderdeel van de scholing is, dat zij leren tekeningen en bestekken te beoordelen. Minstens even waardevol is het bezichtigen van in aanbouw zijnde wo ningen en het enquêteren van bewoners van huizen, die nog maar pas geleden zijn gereed gekomen, waardoor men een inzicht krijgt van wat er onder de bewoners leeft. Bij een onlangs in Goes gehouden enquête kwam b.v. de wens naar voren om over een ruimte te beschikken, waar men kan knutselen. Wat betreft de woonomvang zou men meer groenstroken willen zien en minder wo ningen op een bepaalde oppervlakte, zodat ieder meer privacy zou hebben. Een V.A.C.-lid hoeft dus geen bouwtechnische oplei ding te hebben, maar moet wel op grond van ervaring en studie de woonwensen van de gemiddelde huisvrouw deskundig naar voren kunnen brengen met goede ar gumenten. Tegenwoordig komt het nogal eens voor, dat men bij plannen voor nieuwe woonwijken de wensen en de me ning van de toekomstige bewoners door middel van een De meisjes leerlingen van de huishoudschool der ZLM Prinses Beatrixte Kruiningen zijn deze keer stevig in de prijzen gevallen bij enkele landelijke en plaatselijke akties. Zo wonnen zij een opvouwbare tekenezel in 't zo genaamde Biotex-Vlekkenfestival De Nederlandse Slijtersvereniging vroeg een behande ling van het onderwerp OktoberWijnmaand". De door de meisjes naar Amsterdam gezonden collage werd be loond met een prijs groot f 5\0, Na een bezoek met de leerlingen aan de modelwoning van de Algemene Woningbouwvereniging Reimerswaal, behaalde Carien Bramsen met het invullen van het TONEEL OOST ZEEUWSVLAANDEREN De PJZ-Oost Zeeuws-Vlaanderen brengt op vrijdag 14 december a.s. het toneelstuk „De hit van twee mevrouwen" ten tonele in „De Halle" te Axel. Aanvang: 20.00 uur. Na afloop een sfeervol bal m.m.v. „The Williams". Leden en donateurs 3,Overige belangstellenden 4, I TWEE BELANGRIJKE KURSUSSEN VOOR JONGEREN. DIE VOORUIT WILLEN ZIEN! de 4-weekse van 7 januari t/m 2 februari 1974 op de volkshogescholen Bergen (N.-H.) en Bakkeveen (Fr.) voor slechts ƒ450,(all-in). PJZ-leden betalen slechts de helft van de kursuskosten. Een kursus met ekskursies, flim, sport, informatie en diskussie in werkgroepen, krea- tief spel, handenarbeid, enz. Met jongens en meisjes uit geheel Nederland. de 10-daagse kursus „kennismaking met de franse land bouw" van 6 t/m 15 december a.s. op de volkshogeschool Méridon bij Parijs. Een kursus, waarin je kennis maakt met de verschillende kanten van het franse agrarische bedrijfsleven en de franse kuituur (o.a. bezoek aan Pa rijs). Je hoeft geen frans te kunnen spreken om toch de kursus te kunnen volgen. De kosten zijn 320,Moge lijk wordt dit 200,maar dat is op dit moment nog niet bekend. Opgave voor deelname voor beide kursus- sen bij: PJZ, Grote Markt 28, Goes (01100—5010). onderzoek tracht te weten te komen. Nu kunnen die toe komstige bewoners dikwijls niet zelf alle facetten van het wonen overzien. Daarom is de stem van een V.A.C.-lid, die zich terdege in de materie verdiept heeft, van waarde bij die instanties, die hierover moeten beslissen. „WOONBEWUST" FEN andere taak van de V.A.C.'s is om door het geven van voorlichting aan de vrouwenverenigin gen ook deze meer „woonbewust" te maken. Zij zouden dan ook graag wat meer samenwerken met de woning commissies van c'e Bond van Plattelandsvrouwen door b.v. gezamenlijk cursussen op te zetten. Dat de woning commissie van de Bond hier in Zeeland nog steeds ak- tief is, blijkt wel uit de dezer dagen door haar georgani seerde studiemiddag over „Hoe wonen wij - wonen wij ook?" In ongeveer 160 gemeenten in ons land zijn V.A.C.'s werkzaam; de provinciale V.A.C.'s begeleiden de scho ling van de plaatselijke leden. De provinciale vertegen woordigsters vormen samen het landelijk bestuur: de stichting landelijk contact van de V.A.C.'s, gevestigd te Delft. Het is te hopen, dat men in de wereld van bouwen en wonen steeds meer rekening gaat houden met deze Vrouwen Advies Commissies. Dit tot heil van bouwer en bewoners! M. KAKEBEEKEOCHTMAN. enquête-formulier een prijs van 50, De tweede klassers Karin Verlare en Marie José Nieu- wenhuijse en de derde klasser Elly Burgel losten de puz zel op in het Keesing Schoolblad „Antenne"dat op de school gebruikt wordt voor de lessen aardrijkskunde, ge schiedenis en maatschappijleer, en bemachtigden zo een boekenbon. Al met al wel een aanmoediging voor de school om aan dit soort wedstrijden op landelijk niveau te blijven mee doen, want de Zeeuwse meisjes in dit geval uit Rei merswaal en Kapelle kunnen de concurrentie met die uit de andere provincies en steden kennelijk goed aan! SCHAATSEN MET WEST ZEEUWS VLAANDEREN De KPJ en PJZ gaan op vrijdag 14 december schaatsen op de kunstijsbaan te Brugge. Men vertrekt om 19.30 uur vanaf de Markt te Oostburg. Dit festijn mag' je niet missen. Zorg dius op tijd te zijn. I STIJLDANSEN IS IN! Heb je je nog niet opgegeven voor de kursus stijldansen, dan kan dat ook nu nog! Opgave voor deelname iedere maandagavond om 19.45 uur in „El Dorado" te Nieuwvliet Het kost je slechts 2,50 per avond. DE FISKUS EN DE JONGE AGRARISCHE ONDERNEMER De 3 Plattelandsjongerenorganisaties in Zeeland organi seren op vrijdag 14 december a.s. in „De Prins van Oranje" te Goes een agrarische studiedag. Onderwerp van diskussie op die dag zullen zijn de diverse fiskale maatregelen waar mee in het bijzonder de jonge agrarische ondernemer te maken krijgt. Tevens zullen we ons de vraag stellen in hoeverre bepaalde maatregelen ons belemmeren in een ge zonde bedrijfsvoering? Wélke maatregelen zijn dat en welke veranderingen zouden we graag willen zien? De inleiders op die dag zijn de heren G. Pauwe, direkteur boekhoud- bureau ZLM, en W. Mastenbroek, belastingdeskundige boek- houdbureau NCB. De studiedag wordt besloten met een forumdiskussie. Aanvang: 10.00 uur. De kosten bedragen 3,inkl. koffiemaaltijd. 40-JARIG JUBILEUM AFD. SCHOUWEN VAN DE NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN IN de feestelijk versierde concertzaal te Zierikzee vier de de afd. Schouwen, van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen haar 40-jarig jubileum. De presidene me vrouw Gastvan Dijk verwelkomde de talrijke aanwe zigen, in het bijzonder burgemeester Th. de Meester met echtgenote alsmede vertegenwoordigsters van andere af delingen van de bond, U.V.V.. Chr. Plattelandsvrouwen. Ned. Ver. van Huisvrouwen, Provinciaal bestuur van de Bond en de ZLM. In haar openingswoord gaf de presidente een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Bond. In Canada opgericht, gevolgd door een internationale vergadering te Londen, werd op Schouwen gestart in 1933. Lagen vroeger de interesse van de leden meer op agrarisch en huishoudelijk gebied, thans worden zowel praktische als culturele cursussen gegeven. Ook voor de cursus Poli tieke scholing en Burgerschapskunde is veel belangstel ling. Afdeling Schouwen is op één na de grootste afde ling van Zeeland met 175 leden. „In onze afdeling wordt nóg een jubileum gevierd", aldus de presidente, „n.l. het 15-jarig bestaan van ons koor. Dit heeft altijd een belang rijk aandeel in de bijeenkomsten. Vooral met Kerst is het niet meer weg te denken". Zij sprak de hoop uit dat de Bond nog meer zal groeien en wenste alle aanwezigen een prettige avond. DURGEMEESTER Th. de Meester sprak namens het gemeentebestuur. „40 jaar is een hele tijd", aldus de burgemeester. „U bent van een agrarische vereniging een breed maatschappelijke vrouwenorganisatie gewor den". Hij verheugde zich over het feit, dat er in de Bond een cursus Burgerschapskunde wordt gegeven. „De vrouw moet tegenwoordig op de hoogte zijn van de politieke en bestuurlijke kanten van de maatschappij. Uw vereniging is over 10 jaar vast wéér 10 jaar jonger", aldus besloot de burgemeester zijn toespraak. Mevrouw EversPauw sprak namens het provinciaal bestuur van de Bond. Met haar gelukwensen bood zij kandelaars met kaarsen aan en hoopte, dat deze veel ge bruikt zullen worden op de vergaderingen. De heer Doeleman bood namens de ZLM gelukwensen en een prachtige mand met delicatessen aan. Hij hoop te in de toekomst op wat meer samenwerking tussen plattelandsvrouwen en de ZLM. MEVROUW KeuningIstha feliciteerde de afdeling namens de kring Schouwen-Duiveland. Haar ge schenk was een fotoalbum. Zij merkte op dat de vele foto's die deze avond gemaakt worden, zeker een plaatsje zullen vinden in dit album en wenste de afdeling nog een lang leven toe. Achtereenvolgens werden enveloppen met inhoud en felicitaties aangeboden door mevrouw De Winter van de U.V.V., mevrouw Lepelaars van de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Mevrouw Gastvan Dijk dankte alle spre kers en spreeksters voor hun hartelijke woorden en de geschenken en voor de prachtige bloemen die de afde ling mocht ontvangen. Namens alle leden van afd. Schou wen bood mevrouw Bal een wandkleed aan. Het ontwerp was van mevrouw Dalebout'Koster en door de leden vervaardigd. Het vignet van de Bond van Plattelands vrouwen was in dit prachtige kleed verwerkt. Mevrouw Gastvan Dijk dankte mevrouw Dalebout en de leden hartelijk voor dit geschenk en beloofde, dat het een goed plaatsje zal krijgen bij de vergaderingen. MA het officiële gedeelte van deze avond werd een musical opgevoerd, geschreven door mevrouw C. I. de LiefdeRavelli uit Oud-Beijerland en geregiseerd door de heer L. van Vessem. In het eerste bedrijf werd een wat satirisch beeld gegeven van de vrouw. „Van meisje tot huismoeder". In het tweede gedeelte werden de activiteiten van de Plattelandsvrouwen door leden van de afdeling en het koor bezongen. Extra bijval was er voor het optreden van het koor en voor de bloem schik-scène, waarbij door een viertal bloemendames, bloemen werden aangeboden aan enkele dames in de zaal wat erg op prijs werd gesteld. Een largdurig ap plaus was de beloning voor deze prachtige musical. Na het dankwoord van de presidente werd deze feest avond besloten met een gezellig samenzijn in de foyer. khts-<SE:Ïi— UITGIFTE NIEUWE BEDRIJVEN IN FLEVOLAND BEKENDGEMAAKT Deze week werd een aantal nieuwe landbouwbedrijven in Oostelijke Flevoland uitgegeven. Daarmee weer een einde aan een periode van gespannen afwachten bij de vele solli citanten die er ieder jaar weer voor de bedrijven in de nieu we polder zijn. Helaas betekende voor velen deze uitgifte weer een teleurstelling, omdat zij er niet bij waren. Er wa ren maar 20 bedrijven te verdelen, zodat maar een heel be perkt aantal van de sollicitanten zijn pogingen om een be drijf te krijgen, met succes bekroond zag. Bij die uitgegeven bedrijven zijn 12 akkerbouwbedrijven, in grootte uiteenlopend van 46 tot 92 ha en 8 weidebedrijven, variërend in grootte van 43 tot 63 ha. Van de akkerbouw bedrijven zijn er 7 in erfpacht aangeboden en 5 gewoon ver pacht. Bij de weidebedrijven zijn 6 erfpachtbedrijven en 2 pachtbedrijven. De helft van de nieuwe bedrijven (10 stuks) werd aan geboden aan gegadigden uit ruilverkavelingsgebieden, die hun bedrijf beschikbaar stellen voor bedrijfsvergroting. Voorts werden 6 bedrijven aangeboden aan gedupeerden door wegenaanleg, stadsuitbreiding e.d. Ook zijn een drietal bedrijven toegewezen aan polderwerkers die geruime tijd hebben meegewerkt aan het in cultuur brengen van de pol- FAr, bedriif werd tenslotte toegewezen aan het CLO- Instituut voor de Veevoeding, „De Schothorst". Dit instituut kreeg weliswaar een akkerbouwbedrijf aangeboden, ra.r-" wij nemen aan dat dat nu wel een andere bestemming zal krijgen. PACHTBEDRIJVEN Akkerbouw: G. Datema, Biddinghuizen; L. van Gaaien, Piershil; J. T. Sebens, Nieuwolde; J. D. de Winter, Ove- zande; D. Zoeteman, Hekelingen. Weidcbedrijf: J. Bremer, Heerenveen; E. van Ittersum, Mas tenbroek. ERFPACHTBEDRIJVEN Akkerbouw: J. A. Appelman, Swifterbant; B. A. Blijdorp, Middenmeer; A. Dogterom, Zoetermeer; J. Doornbos, Helium (Gr.); J. A. Klein Swormink, Lelystad; C. J. Lodders, Klundert; Stichting CLO-Instituut voor de Veevoeding „De Schothorst", Hoogland, Weidebedrijf: J. A. Bouman, Wijngaarden, p. Sliedrecht; J. P. Kingma, Boksum; C. Klooster, Kdommenie; M. Smeenge, Rolde; T. W. Vendrig, Breukelen; M. J. Zein- stra, Leeuwarden. if

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 17