TUINBOUW- KLANKEN Over nivellering, fusie en prikkeldraad De laatste loodjes wegen niet altijd het zwaarst! Een mooi initiatief DINGEN VAN DE WEEK 13 •Ook in WALCHEREN zijn we bijna aan de laatste maand van 't jaar gekomen en van de Redaktie hebben alle medewerkers weer al het „bekende" rooster beko men voor het Kerst- en de daarop volgende nummers te gen het einde van het jaar en begin 1974. Het belooft dit jaar wel een bijzonder lang jaareinde te worden daar vele bedrijVen door allerlei gescharrel met overwerk, snipperdagen etc. 10 tot 14 dagen stil zullen liggen. Uiteraard wordt daarbij ook het motief der energie voorziening gebruikt. Voor vele diensten en bedrijven zal het kunnen, maar voor de agrarische bedrijven, de vöfedings- en dienstenverlenende sectoren, zal het niet opgaan. Persoonlijk hebben we overigens niet de minste behoefte aan zo'n opgelegde extra-vakantie en velen uit onze agrarische sector zullen gelukkig ook zo rekenen. Toch blijkt hieruit weer eens dat men de zo hoog ge prezen nivellering nooit zal bereiken. De nivellerings propagandisten moesten o.i. nodig eens een stal, vee of een glasbedrijf hebben! Deze moeten draaien! Onlangs kregen we onze aanslag van het Landbouw schap en hebben deze met genoegen voldaan in de we tenschap dat, of men het er mee eens is of niet, de krachten gebundeld moeten zijn om voor de agrarische belangen op de bres te staan en deze te verdedigen. Nu Op SCHOUWEN en MU VELA ND is de afgelopen week een berg werk verzet. Begunstigd door goed na jaarsweer zijn heel wat late produkten geoogst. We noemen hier met name de knolselderij, wijnpeen, wit lof en gladiolen. De grond was weer lekker opgedroogd, zodat het rooiwerk in veel gevallen van goede kwali teit was. Gelukkig dat na de vele neerslag nog goed weer zonder vorst is gevolgd. Verreweg de meeste knolselderij is gerooid. De -groot te van de knollen valt beslist niet tegen, gelet op de lange droge periode. Minder gunstig zit het met de kwa liteit. Er zijn partijen met bruin en wel in die mate, dat er moeilijkheden bestaan met de aflevering. De lmol- selderijteelt leek goed van de grond te komen in onze omgeving. Toch blijkt de teelt nogal wat risico's in te houden. Voor de witloftrekkers is het seizoen 'best ingezet. Met name de specifieke trekkers, die vroeg zijn ge start, hebben al dikke prijzen in de wacht gesleept. Hoewel het hele dure er af is, ligt de prijs nog alleszins gunstig. Een goede aanzet voor een gemiddelde rende rende prijs. Het machinaal rooien van de late soorten witlof be- zorde deze week weinig problemen. De tweerijige aard appelrooiers blijken uitermate geschikt als de grond zich goed laat zeven. Het ene type rooier pakt de wor tels wat dieper dan de andere. De kontraktgever zal 'Door middel van het mededelingenblad van de groen tetelersvereniging heeft ook de THOOLSE volle£ronds- tu'inderS kennis kunnen nemen van het voornemen om deze winter een gezinscursus te organiseren voor tuin ders en hun vrouwen. Naar onze mening behandelt deze cursus, die totaal vijf avonden om'vat, stuk voor stuk zéér belangrijke vraagstukken, die bij veel onderne mers leven. Problemen als bedrijfsopvolging, wanneer er meerdere kinderen in het gezin zijn; het zoeken naar een eventuele samenwerkingsvorm door middel van een Maatschappij, B.V. enz., of de financiële regelingen met medewerkende kinderen worden er besproken. Zo ook de gezinsbudgettering en welke verzekeringen er het meest gewenst zijn. En verder de boekhouhding en het familie- en vermogensrecht, waarbij de beoordeling van opvolgen bij bedrijfsovername ook dikwijls om de hoek komt kijken. Juist dit zijn dingen waar de ouderen onder ons in hun jeugd in veel mindere mate voor ge plaatst zijn dan het tegenwoordige geslacht. Men kan tegenwoordig deze soort zaken niet meer op zijn be loop laten! Daarvoor is het ondernemerschap tè kwets baar geworden. Om het vrije bedrijf gezond te houden, zal er door ieder een zo goed mogelijk fundament gelegd dienen te wezen, wanneer de opvolger daar verder op wil bouwen. Het is ook zeer toe te juichen dat deze avonden gepland zijn in samenwerking met de ZLM, uiteraard minder bezwaar hebben tegen ondiep rooien, dan de teler. De uientelers die hun produkt in bewaring hebben opgeslagen, zijn na wat terughoudendheid weer bereid gebleken tot verkoop. Na een periode met een dalende prijs, is het thans weer bijzonder aantrekkelijk om uien te verkopen. Vijftig cent per kg is dan ook een prijs om bij te watertanden, zeker voor deze tijd van het jaar. De kwaliteit loopt nogal uiteen. Tarrapercentages van ongeveer 5 tot 20 komen voor. Bij de vrij hoge tarrapercentages is sprake van koprot. We zijn be nieuwd of mogelijk nog een vergelijking valt te trekken met de Benlate-behandeling of niet-behandeld zaad. Op een enkel hoekje na zijn de gladiolen gerooid. De verwerking zal echter nog wel enige tijd aanlopen. Dat houdt in dat niet alle vóór 1 december te leveren par tijen bij de koper zullen zijn afgeleverd. In veel ge vallen is uitstel van levering gevraagd. Gezien de prijs ontwikkeling op de veilingen, zullen niet alle kopers in stemmen met latere levering. Over het algemeen is de bollenhandel een vrij harde zaak. Van groot belang is echter het feit, dat de oogst prak tisch geborgen is. De weerrisico's worden groot voor deze tijd van het jaar. Daarom mogen we wel bijzon der dankbaar, zijn voor de weersomstandigheden in de afgelopen tien dagen. Hierdoor werd het mogelijk dat de laatste loodjes de zwaarste niet bleken te zijn! zodat ook meerdere agrarische ondernemers, onverschil lig in welke agrarische sector ook werkzaam, er hun voordeel mee kunnen doen! Het buitenwerk is nu wel voor de vollegrondstuinders gebeurd en kan er door de witloftrekkers wat regelma tiger aan hun kuilen gewerkt worden. De prijs van de witlof is tot nu toe wel uitzonderlijk hoog, maar de kg-opbrengst per kuil is nog niet aan de hoge kant. De latere soorten gladiolen zijn tot aan de rooitijd nog aanmerkelijk gegroeid, maar een goede prijsvor ming laat nog steeds op zich wachten, nu ook juist de prijzen van de dikke maten, het ook wat laten zitten. Ondanks de bij velen sterk uitgebreide gemechaniseerde teeltwijze, is er van winst nog praktisch geen sprake in de laatste vijf teeltjaren. Tegen nog steeds niet hogere gladiolenprijzen staat de ieder jaar hogere onkostenre- kening van deze teelt, zodat gevreesd moet worden dat ook de grote telers binnenkort hun bakens dienen te verzetten om het bootje van het ondernemersschap in het goede vaarwater te houden! De moeilijkheid van deze tijd is wel dat een sterk gemechaniseerd bedrijf, dat iets te éénzijdig is opgezet, met slechts een paar gewassen, zo kwetsbaar is, wanneer de prijzen enige jaren na elkaar de kosten niet voldoende dekken. Men schrikt soms van de kapitalen die ook werkelijk goede vaklui moeten investeren en dat soms voor een groot Ook in de afgelopen periode was het de energiecrisis die elke dag opnieuw zorgde voor voorpaginanieuws van de kranten. Steeds duidelijker blijkt welke grote gevol gen de olieboycot gaat krijgen voor de economie van de westelijke wereld en voor Japan. De effectenbeurzen, die de naam hebben steeds aan te geven de verwach tingen die men heeft en daarop vooruit te lopen, verto nen een ongekend beeld van dalende koersen. Er is geen enkel vertrouwen bij de beleggers en het gelukkig nog niet dringende aanbod van effecten kan alleen tegen dagelijks lagere koersen worden geplaatst. Deskundigen zeggen dat de koersen zijn gedaald tot een peil dat veel te laag is, gezien in het licht van de mogelijkheden die er voor vele industrieën zijn. Maar de koersdalingen geven een beeld van de zeer sombere verwachtingen die er bij velen leven. We hebben ons allen niet voldoende gerealiseerd hoe afhankelijk we zijn van de olie en hoe weinig er nodig is, ons uit de „welvaartsroes" te halen. We leefden allemaal op een manier alsof het niet op kon en wanneer er stem men op gingen die waarschuwden tegen het misbruik dat we maakten van de energiebronnen van de wereld, gingen we er schouderophalend aan voorbij. Thans gaan we meer en meer geloven dat er wel degelijk aanleiding is ons te bezinnen op de wijze waarop we omspringen met de energie. Zoveel is wel duidelijk: ook als de olie boycot wordt opgeheven zullen we heel andere verhou dingen krijgen op de energie-markt en we zullen er zui niger op moeten worden. Wanneer we lezen dat er in Amerika vele gebouwen er grondstoftekorten zijn en er nog meer zullen komen, hebben we sterke organisatie's nodig om te zorgen dat men in de economie niet ondergesneeuwd wordt? Met grote belangstelling lazen we het verslag van de tuinbouwconsulent der ZLM. (Een klein voorbeeld van de door ons in voorgaande gestelde regel van gebun delde kracht.) Immers de inleiding van Drs. Hogewo- ning over het fuseren der fruitveilingen is niet mis te verstaan. Nu er ervaring is met de fusering van zeer grote gToenten- en bloemenveilingen, geloven ook wij eens te meer dat we er niet omheen kunnen en naar gro tere eenheden toe moeten. Het veilingspercentage blijkt ondanks de enorme investeringen die voor die integratie nodig zijn, toch het laagst te zijn bij onze grootste mammoet-veilingen. Als nu het veilingspercentage, dat een direkte onkostenpost is, op de veilingafrekening la ger kan worden, dan moeten de gevoelsargumenten maar eens terzijde geschoven worden! De tijd dat men in een kleine „regio" gedachte leeft en, wat erger is, er naar handelt, is praktisch voorbij. Iedere tuinder die zijn bedrijf vergroot en gemoderniseerd, heeft, heeft een groter inkomen dan de categorie die dit niet of minder deed. Dit is geen verwijt, want niet iedereen kan of wil deze weg op! Maar dan moet men wel reëel blijven tegenover de grotere broeder, zo ook onze veilingbedrij ven In het septembernummer hebben we eens uitgehaald tegen de o.i. overdreven prikkeldraadafzettingen in bos en duin. Hier is toen door één der medewerkers aan dit blad, mij overigens onbekend, op gereageerd met de vraag of de Walcherse schrijver wel eens geinformeerd had bij diverve toezichthoudende organen. We kunnen deze opponent geruststellen. Onze informatie's strek ten zich uit van Ritthem, via Vlissingen, Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Vrouwenpolder, tot Veere. Aan nemend dat men niet op elke slak zout legt, waren de reactie's van de vele bevoegde personen, waar we ge informeerd hebben, positief. Het publiek gaat vooruit! Natuurlijk in 't hoofdseizoen ligt er rommel bij een patatkraam en gaat er een vrijend paar de duinen in. Maar van grof ruineren e.d. hebben we géén klacht gehad. Deed iedereen precies wat mocht en liet wat niet mocht, dan hadden we geen politiek, rechtbank of zelfs maar bestuurders nodig! We hebben ondervinding op bui tenlands gebied. Tot zelfs in Amerika toe. Maar abso luut nergens vindt men een zo overdreven mate aan prikkeldraadversperringen dan in ons overigens zeer dierbare landje. En in ons land spant Walcheren toch echt wel de kroon. Zelfs boven de Waddeneilanden, waar we vertoefden. We nodigen dan ook onze oppo nent of ieder ander uit om via de redaktie kontakt met schrijver op te nemen en we zijn ter beschikking! We kunnen echt niet ontkomen aan de indruk dat de, zelfs internationaal, bekende bemoeizucht en betweterij, tot soms kleinemannetjes is doorgedrongen, die ons een gescheurde jas opleverden bij een duinwandeling. Overigens dank voor de attentie en de reactie waar we zeer gevoelig voor zijn. Om te eindigen nog het prettige bericht dat in tegenstelling met de fruitmarkt, die ook in Middelburg danig in de knoop is, de groenten in zijb totaliteit duur tot zeer duur waren op de veiling met uitschieters voot lof, andijvie, uien en bloemkool, die flink in de lift za ten, om een bekende beursterm te gebruiken! EEN VEILPUNT IN ZEELAND GEWENST In het verslag van de vergadering van de Tuinbouw- kommissie dat vorige week werd gepubliceerd, stond dat de heer Hoogewoning van mening was dat gestreefd moet worden naar 78 fruitveilingen in ons land, waarvan één in Zeeland. Dat was niet geheel juist. De heer Hooge woning had het over concentratie van het aanbod met één VEILPUNT in geheel Zeeland. Dat maakt in zoverre verschil dat bij deze tekst de huidige gebouwen eventueel gehandhaafd kunnen blijven, doch dat de verkoop op één punt zou moeten plaats vinden. deel bestaat uit geleend geld. Slechts de kapitaalkrach tige ondernemer kan min'der renderende jaren opvan gen, om door de gelukkig, op den duur toch weer betere jaren alles weer goed. te maken! zijn gebouwd in de laatste jaren waarin geen enkele schakelaar is aangebracht voor het elektrisch licht om dat de deskundigen hadden ontdekt dat het voordeliger was om het licht overal te laten branden in plaats van in elk vertrek schakelaars te laten aanbrengen, dan zien we hoever de energieverspilling is gevorderd. We be hoeven niet naar Amerika te gaan om de voorbeelden te zien. Ook in onze omgeving zijn ze maar al te duidelijk. Zelf zijn we opgegroeid in de sfeer van het tegengaan van nodeloze verspillingn en hierdoor zijn we nog ge neigd om het licht achter ons uit te doen en geen over bodige warmte te produceren in vertrekken waarin we niet komen.-. Onze kinderen vinden dat maar onzin en het kan een dagelijkse woordenwisseling vormen om ze te wijzen op de noodzaak om het licht niet onnodig te la ten branden. Wanneer we hen wijzen op de noodzaak van bezuiniging dan vertelden ze tot voor kort dat dit een verouderd standpunt was. Nu zijn grote advertenties in de krant bezig om ons te vertellen dat het niet zo ouder wets is als de jeugd wel dacht, maar dat het bittere nood zaak wordtl Ook onze glastuinders hebben hun levensgrote zorgen rond de energiecrisis. In een overleg tussen het dage lijks bestuur van het Landbouwschap en minister Van der Stee, heeft de laatste toegezegd overtuigd te zijn van de grote belangen die er voor de glastuinbouw op het spel staan en te bevorderen dat deze groep geen tekort aan olie zal krijgen in de komende winter. Hij heeft toe gezegd continuïteit in de aanvoer van olie voor de tuin bouwbedrijven te zullen bevorderen. Hij was niet pessi mistisch over de olie-voorziening in de komende tijd voor de tuinbouwbedrijven en nu kunnen we alleen maar ho pen dat zijn gedachten bewaarheid zullen worden. We hebben reeds eerder dit najaar een optimistische be windsman horen zeggen dat het allemaal wel mee zou vallen en enkele dagen later moest diezelfde bewinds man toch met harde maatregelen komen. We weten wel dat we te maken zullen krijgen met aan zienlijk hogere prijzen voor olie en olieprodukten. De berichten over prijsstijgingen in deze sektor liegen er niet om en daar zullen we ons op in moeten stellen. Het optekent dat de toch reeds moeilijke positie van de glascuinders verder verslechterd wordt. In ons gebied zijn er nog al wat mensen die zijn omgeschakeld op de teelt van bloemen en hiervoor hun verwarmingsinstallatie heb ben ingericht. Wanneer er werkelijk een koude winter mocht komen, staan zij voor bijna onoverkomelijke kos ten om hun gewas op de vereiste temperatuur te hou den. De olieprijzen zijn immers in vergelijking met een jaar geleden meer dan verdubbeld en het eind is nog lang niet in zicht. Geen wonder dat een pessimistische stemming zich heeft meester gemaakt van velen onzerl Op de fruitmarkt zijn de prijzen gedaald tot eeri zeer laag peil. Gelukkig dat het bericht is binnen gekomen dat Centraal Bureau II er in is geslaagd om 12.750.000 kg appelen te verkopen aan de DDR. Tot en met de eer ste week van december gaan er vanuit ons land reeds 2750 ton appelen naar de DDR en vanaf januari tot mei 1974 kan er nog tien miljoen kg naar dit land. Dit is oen verheugend bericht en het bewijst opnieuw hoe belangrijk het is dat de fruitveilingen gezamenlijk de B.V. Centraal Bureau II in het leven hebben geroepen, want alleen hierdoor is het mogelijk geworden derge lijke transakties uit te voeren. Er is hier en daar, soms ook in telerskringen wel eens kritiek geweest op C.B. II en tot voor kort was iedere teler er nog niet van over tuigd dat op die manier de Nederlandse fruitteelt een belangrijke stap zet op het terrein van de afzetbevorde ring. Deze transaktie is van enorme betekenis voor onze fruitteelt. Laat elke teler dat bedennken!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 13