vlasteelt 1974.zeker fflMMM Landbouwtelling mei '73 De revaluatie compensatie voor de landbouw M*mm 12 Aan de definitieve cijfers Landbouwtelling 1973 van het C.B.S. ontlenen we de volgende gegevens: 1972 1973 w.o. w.o. con con tract- tract- totaal teelt totaal teelt Groenten open grond Aardbeien 2.968 7 2.794 4 Asperges 2.864 2.701 Bloemkool 2.474 5 2.442 Erwten (groen te oogsten) 5.323 4.654 5.425 4.614 Tuinbonen 1.938 1.422 1.844 1.450 Vroege kool: rode 234 29 207 22 witte 305 114 255 97 gele savooie 112 91 7 Poot- en plantuien 1.398 212 1.406 208 Overige groenten 21.200 5.356 23.962 6.832 w.o. augurken 1.027 29 1.278 26 herfst- en wintersluitkool 1.945 797 2.138 226 knolselderij 814 449 1.067 527 peen (Amsterdamse bak en Nantes) 1.334 281 1.292 506 prei 904 73 991 109 spinazie 918 408 1.050 646 spruitkool 4.350 95 4.477 104 stok- en stamslabonen 3.769 2.830 4.596 3.599 winterpeen 493 62 973 181 witlofwortel 2.099 598 2.186 598 zilveruitjes 724 29 892 totaal 38.816 11.799 41.128 13.236 Aantal bedrijven 23.623 22.311 Zaai-uien 7.361 891 9.137 1.184 Aantal bedrijven 4.946 5.394 FRUITTEELT OPEN GROND EN ONDER GLAS (gemeten maat) 1972 1973 Pit- en steenvruchten Appelen 22.956 21.992 w.v. jonger dan 1 jaar 590 314 1 jaar en ouder 22.366 21.478 Peren 7.670 7.176 w.v. jonger dan 1 jaar 137 133 1 jaar en ouder 7.533 7.043 Pruimen 1.203 1.124 Morellen 483 466 Kersen 1.094 952 Overige pit- en steenvruchten 52 65 toatal Bedrijven met pit- en steenvruchten 33.458 11.678 31.775 10.557 Klein fruit Frambozen Zwarte bessen Rode bessen (met witte) Overig klein fruit totaal Bedrijven met klein fruit Fruit onder glas Druiven Overig fruit totaal Bedrijven met fruit onder glas Tuinbouwzaden Bedrijven met tuinbouwzaden Groenten onder glas Tomaten w.v. verwarmd koud Komkommers w.v. verwarmd koud Augurken w.v. verwarmd koud Overige groenten (incl. aardbeien en meloenen) w.v. verwarmd koud 332 89 320 207 948 3.795 134,45 33,17 167,52 1.826 1.541 1.288 2.951,96 2.289,55 662,41 841,68 715,78 125,90 296,50 132,09 164,41 943,13 378,65 564,48 270 79 293 231 873 3.308 118,46 29,11 147,57 1.600 1.558 1206 2.691,89 2.038,14 653,75 786,46 670,75 115,71 342,53 151,59 190,94 961,63 432,39 529,24 totaal 5.03327 4.782,51 Bedrijven met groenten onder glas 11.396 10.575 Champignonteelt Aantal cellen 4.516 4.492 Teeltoppervlakte (vierkante meter) 715.450 721.648 BedTijven met: champignons 1.090 1.102 w.o. uitsluitend champignons 452 477 REGELING: GLOBAAL NIET ONREDELIJK (Vervolg van pag. 3) Voor de rundveehouderij berekende het Landbouw schap, uitgaande van een gemiddelde prijsdaling voor melk en rundvlees met 4,4 een ondercompensatie van 57 min. Minister Van der Stee zei de veronder stelling, dat de revaluatie tot een gemiddelde prijsdaling voor deze produkten met 4,4 zal leiden in strijd met de realiteit te achten. Alleen de prijzen van boter en mager melkpoeder worden direkt door EEG-interventie- prijzen beheerst en dit zijn in het winterhalfjaar (dat met de compensatieperiode samenvalt) slechts bijpro- dukten in het totale zuivelassortiment. Het prijseffect voor de sterke zuivelprodukten kaas, gecondenseerde melk en volle melkpoeder waarvoor wij veelal „price-leaders" zijn, is duidelijk kleiner. Momenteel ligt het inleveringsprijsniveau voor boter en mager melk poeder als gevolg van de revaluatie iets lager dan vorig jaar, maar de pTijzen voor kaas, condens en vol poeder liggen u 3 tot 7 9r boven de prijzen in 1972. Voor de rundvleessector geldt dat de prijs van slachtvee in ons land maar in beperkte mate door buitenlands aanbod wordt beëinvloed. Dit betekent dat de revaluatie ook slechts een beperkte invloed op de prijsontwikkeling op de Nederlandse rundveemarkt zal hébben, 's Ministers conclusie is dan ook, dat het prijseffect van de revalua tie voor melk en rundvlees waarschijnlijk beneden het voor alle landbouwprodukten gemiddelde effect van 3,5 zal blijven. Daarbij heeft juist de rundveehoude rij een relatief groot revaluatievoordeel van 5 lagere veevoederkosten, die V* van de totale brutokosten uit maken. Minister Van der Stee ziet dan ook geen aan leiding te veronderstellen dat de melk/rundvleessector ondergecompenseerd wordt. Evenmin is de regering bereid tegemoet te komen aan de verliezen die de binnenlandse graanhandel als gevolg van de revaluatie heeft geleden. De minister meent dat deze groep van handelaren niet in een posi tie verkeert, die wezenlijk verschilt van die van andere handelaren met voorraden op het moment van de reva luatie. Als aan de graanhandel compensatie zou worden verleend, is niet goed in te zien op grond van welke argumenten compensatie voor verliezen op voorraden van andere produkten zou kunnen worden geweigerd. Alleen ten aanzien van het Veenkoloniale bedrijfstype met zijn beperkte gewassenkeuze van fabrieksaardappe len, granen en wat suikerbieten, kon minister Van der Stee de verwachting delen dat de 2 BTW-forfait- verhoging geen volledige compensatie zal bieden. Hoe groot de ondercompensatie zal zijn, was nog niet te zeg gen. Daarvoor zal eerst de invloed van de revaluatie op de uitbetalingsprijs van de aardappelmeelindustrie moeten worden afgewacht. Overigens heeft de regering al in uitzicht gesteld, naar mogelijkheden te zoeken ten einde dit bedrijfstype op indirekte wijze een zekere aan vullende compensatie te bieden. Daarbij wordt gedacht aan hulp bij de oplossing van het afvalwaterprobleem waarmede de aardappelmeelfabrieken hebben te kam pen. Minister Van der Stee kwam dan ook tot de conclusie dat bij een zorgvuldiger beschouwing dan een prodükts- gewijze benadering kan verschaffen, de globale com pensatie in de meeste gevallen redelijke uitkomsten biedt. Hij zegde toe, aan het einde van de compensatie periode aan de hand van meer concrete gegevens met bijzondere aandacht te zullen nagaan of nadere maat regelen nodig zijn. DE REGELING VOOR DE VEEHANDEL I Ten aanzien van de vraag, hoe de compensatie voor vee het beste kan worden geëffectueerd, wees minister Duisenberg op plaatselijk niet ongunstige ervaringen. In gezamenlijk overleg tussen veehandel, slachterijen en belastingdienst is daar een voor alle partijen aan vaardbare opzet overeengekomen. Reeds zijn BTW- teruggaven aan veehandelaren op voet van de regeling verleend. Overigens is de regeling niet overal gunstig ontvangen en is zij voor verbetering vatbaar, zoals de minister reeds in de Memorie van Toelichting heeft gesteld. Voor wat betreft integratievormen bij mesterijen en slachterijen is de mogelijkheid van administratieve splitsing van beide onderdelen blijkbaar niet overal be kend. Bij overdracht van produkt van de ene sector aan de andere kan immers compensatie plaatsvinden; reeds heeft de minister hierop de aandacht van de belasting dienst gevestigd. GEEN COMPENSATIE SIERTEELT De van verschillende zijden uit de Kamer uitgeoefen de aandrang kon minister Duisenberg niet bewegen, zijn standpunt te herzien dat de revaluatie op zich, geen aanleiding is voor speciale maatregelen voor de sier teelt. Of daarvoor bij latere gelegenheid mogelijkheden aanwezig zijn uit de Kamer werd gesuggereerd bij de eerstvolgende tariefswijziging van de BTW kon de bewindsman thans niet beoordelen, mede wegens het budgettaire offer van 40 min dat overbrenging naar het verlaagde tarief zou betekenen. Aan deze claim zal te zijner tijd nadrukkelijk aandacht worden besteed. Minister Duisenberg zei bereid te zijn zich een ge fundeerd oordeel te vormen over de vraag voor de bloembollenexporteurs een fiscale reserve-assurantie voor eigen risico wegens valutaverlies toe te staan. Hij wees echter bij de bespreking van dit vraagstuk ojn. op de volgende aspecten: Er geldt een fiscale compensatie regeling ter verrekening van verliezen met het voor gaande jaar. Voorts, er zijn talloze andere risico's die ook tot verlies kunnen leiden en die zich ook in andere bedrijfstakken voordoen. Overigens zouden de bloem bollenexporteurs meer gebruik kunnen maken van ter mij nhandelstransacties waarbij men zich tegen valuta risico's kan indekken, maar de bewindsman kan zich voorstellen, dat vrij kleine ondernemingen hierbij op psychologische moeilijkheden stuiten. Tenslotte, hij kan zich voorstellen dat als de valutarisico's in de bloem bollenexport zo groot zijn, in toenemende mate tot fac tureren in guldens zou worden overgegaan. De stemming over het pakket belastingvoorstellen, vertegenwoordigende het zgn. dekkingsplan voor de Rijksbegroting 1974, incl. de meer dan 20 amendementen en één motie, vindt plaats in de zitting van de Tweede Kamer op 27 november, zodat, als dit nummer ver schijnt, de uitslag bekend zal zijn. UIT DE GROENE SCHOOL GEKLAPT Om de ouders van onze leerlingen in de gelegenheid te stellen zich te informeren over de vorderingen van hun dochter (we hebben er tegenwoordig 4) of zoon zijn we gewoon om in oktober 'n kontaktavond te houden. Dat hebben we ook dit jaar weer gedaan. Veel vaders en moe ders hebben de reis naar Kapelle gemaakt; en voor som migen is dat een verre reis. Vooral veel ouders van onze eersteklassers zijn dan present. Logischwant het blijft toch altijd een hele overgang van de vertrouwde omge ving op het eigen dorp nu naar een vreemde omgeving. Gelukkig gaat het meestal goed en zijn de leerlingen het gauw gewend. Dat moet ook welwant dat is tegelijk een voorwaarde om goed te „leren"! Wij vinden die kontakten met „de achterban" erg pret tig en we kunnen er bovendien veel van leren. Het kan als het goed is alleen maar resulteren in beter en meer begrip voor Uw kinderen. Eén ding is op zulke avonden nooit helemaal te voorkomen: het wachten. Op hoeveel manieren we het al geprobeerd hebben, er blijven altijd mensen die „te lang van stof" zijn. Ze kunnen er geen eind aan maken. Maar op een kontaktavond hebben we met veel mensen te maken en dan kan het natuurlijk niet! Toch moet U niet denken dat we geen tijd voor U wil len vrij maken. Als U ons langer unit spreken, we zijn al tijd bereid om een afspraak te maken. Overigens hebben we onze eerste vakantie weer al achter de rug: een teken dat het al snel naar het eerste rapport gaat. We hebben ook de eerste cursus al beëindigd: 44 tuin ders kregen een getuigschrift van een korte cursus bloe menteelt. Naast de lopende cursussen (3 voor bloemsier- kunst, 2 voor lassen, één voor hoveniers, één spuitcursus, één voor bijenteelt) komt er ook nog een voor het in bloei trekken van bloembollen. Op school gaat alles zijn gewone gang, ons leerlingental is zelfs gestegen tot 74! Tot de vol gende keer! GROENE SCHOOL, Biezelingseweg 10, tel. 01102 1812, J. op 't Hof, tel. 01102—1603. HERA kwam in 1968 in de handel.Na 5 jaren heeft HERA van de voor veldkeuring aangegeven oppervlakte in Nederland, België en Frankrijk samen 48,1%. De sterke uitbreiding van dit vlas ras valt als volgt weer te geven: 48,1% 40 .30 .20 10 '71 '72 '73 is. oogstzeker, stevig heid en veerkracht beperken uw teeltrisiko. goede stro-opbrengst, lintgehalte en lintkwaliteit. is de hoogste zaad producent met 150 tot 200 kg méér per hektare. 1968 '69 '70 Een ras van Landbouwbureau Wiersum

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 12