MEER BELANGSTELLING VOOR DERDE GEWASSEN ALGEMENE VERGADERING I f ZEEL^Q officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant lm land- :C^U L' VRIJDAG 16 NOVEMBER 1973 61 e Jaargang - No. 3206 en tuinbouwblad In dit nummer o.m.: Wereldaccoord suiker van de baan Pagina 3 Nieuwe bijdrage regelingen O.- en S.-fonds Pagina 3 ■fc De fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen Pagina 4 Heeft de vlasteelt nog toekomst Pagina 5 Vee en vlees - Langs de melkweg enz. Pagina 8 - 9 Op bezoek bij G. Boom, Land van Heusden en Altena Pagina 10-11 Van allerlei en overal - kunstmesttekorten en prijsstijgingen Pagina 10-11 Tuinbouw Pagina 13 Erf en akker Pagina 15 Tijdens de maandag j.l. te Utrecht gehouden jaarvergadering van de Unie van Waterschappen is door de voorzit ter mr. Th. A. J. Vosters in zijn jaarrede veschiSllende aktuele watei schapsproblemen behandeld. De afsluiting van de Oosterschelde dient zo spoedig mogelijk te worden verwezenlijkt en aan de voorlichtingszaken dienen de waterschappen meer te (gaan) doen. Ook de financiering van het waterschapsbestel blijft nog steeds een on derwerp van voortdurende zorg. Meer bijzonderheden over deze jaarrede op pagina 7. ONS COMMENTAAR Nog altijd wordt meer dan 20 van het akkerbouw- areaal in het Zuid-Westen beteeld met z.g. derde ge wassen, voornamelijk peulvruchten en handelsgewassen als vlas, karwij, koolzaad, blauwmaanzaad en graszaad. Dat is niettemin aanzienlijk minder dan 10 jaar geleden toen ruim 1/s van de oppervlakte met deze gewassen werd beteeld. De belangrijkste oorzaken van deze teruglopende be langstelling zijn bekend. Gewassen als erwten, bonen en vlas vragen relatief veel arbeid, vooral voor de oogst- werkzaamheden. Daardoor passen deze gewassen steeds minder in een bouwplan dat er op gericht is het werk met een minimum aantal of helemaal geen vreemde ar beidskrachten rond te zetten. We zien dan ook dat voor al voor deze gewassen de belangstelling zeer sterk is teruggelopen. De veel minder werk vragende gewassen als graszaad en koolzaad Konden zich goed handhaven en gaven zelfs nog een niet onaanzienlijke areaaluitbreiding te zien. Dit hing dan meestal ten nauwste samen met de tweede fak- tor die een belangrijke invloed uitoefende op de belang stelling voor de derde gewassen, te weten de rentabili teit van de teelt. Met af en toe eien uitzondering kan gesteld worden dat de bruto-opbrengst van vooral de peulvruchten en vlas de laatste 10 jaar in een steeds ongunstiger ver houding is komen te staan tot het meest concurrerende gewas tarwe. Niet alleen de prijzen bleven achter, maar ook de kg-opbrengsten van b.v. erwten en bruine bo nen vertoonden de laatste 10 jaar nauwelijks een stij gende tendens. Gunstiger lag de situatie voor de graszaadteelt, zeker ook na invoering van de EG-subsidie. Het graszaadareaal bleef dan ook voortdurend toenemen. De toegenomen belangstelling voor de koolzaadteelt blijkt daarentegen van zeer tijdelijke aard te zijn. Overigens niet zo ver wonderlijk waar dit produkt toch eigenlijk niet past in een bouwplan met zeer veel suikerbieten. BETERE PRIJZEN De laatste tijd zijn de prijzen van bijna al deze derde gewassen aanzienlijk gestegen. Dat geldt voor de peul vruchten, voor vlas en voor karwij, blauwmaanzaad en graszaad. Ongetwijfeld zal dat betekenen dat bij normale opbrengsten het netto-overschot per ha voor deze ge1 wassen in vele gevallen hoger zal liggen dan voor tarwe of gerst. Te meer nu de prijsvorming van de zachte tarwe zo bijzonder teleurstellend verloopt. Velen zullen bij de opstelling van hun bouwplan voor 1974 dan ook onwille keurig de gedachten naar één of meer van deze derde gewassen laten uitgaan. Dat daaruit een aanzienlijke areaaluitbreiding voor deze gewassen zal voortkomen, lijkt ons evenwel niet erg aannemelijk. Daarvoor zijn te veel bedrijven onvoldoende op deze teelten ingesteld, zowel wat de aanwezige ar beid en machines als de teeltkennis betreft. Bovendien blijft het natuurlijk de vraag of het verhoogde prijsniveau ook in de toekomst zich zal handhaven. Op korte termijn is dus al min of meer automatisch e*en verzekering ingebouwd opdat deze teelten niet te sterk uitbreiden, met alle eventuele gevolgen voor de prijszetting vandien. Dat betekent niet dat nu ook zon der meer verwacht mag worden dat de prijsvooruitzich- ten ook voor oogst 1974 gunstig zijn. Immers in heel wat gevallen is de prijszetting voor een belangrijk gedeelte van de produktie in het buitenland en de daarmee ver band houdende afzetmogelijkheden, afhankelijk. Toch achten wij de kans dat deze produkten in heel wat geval len een beter rendement dan de granen zullen geven groter dan gedurende de laatste jaren het geval is ge weest. ARBEID NIET ALTIJD KNELPUNT Als sen in toenemende mate belangrijker pluspunt van de teelt van peulvruchten en handelsgewassen zal door velen het vruchtwisselingsvoordeel gezien worden. (Zie verder pag. 4.) OP MAANDAG 3 DECEMBER 1973 TE 14.00 UUR IN DE „PRINS VAN ORANJE", NIEUWSTRAAT TE GOES AGENDA: 1. OPENINGSREDE door de algemeen voorzitter de heer J. B. Becu. 2. NOTULEN van de algemene vergadering van 20 juni 1973. 3. MEDEDELINGEN en ingekomen stukken. 4. REKENING EN VERANTWOORDING van de ZLM over het jaar 1972. Verslag van de financiële kommissie over het nazien van de rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1972. 5. BEGROTING EN CONTRIBUTIEVASTSTELLING voor het jaar 1974. 6. BENOEMING VAN een lid van het Hoofdbestuur: Ingevolge artikel 17 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt door de Plattelands Jongeren Gemeenschap Zuid ter benoeming tot lid van het hoofdbestuur voorgedragen de heer Iz. Haartsen, Schoondijke, zulks in de vaca ture van de heer Ph. v. d. Hoek, Anna Jacobapoldert 7. MEDEDELING VAN de benoeming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdienste. 8. RONDVRAAG. PAUZE 9. INLEIDING DOOR de weledelgestrenge heer Ir. A. de Zeeuw, direkteur-generaal van de landbouw, over het onderwerp: „DE POSITIE VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUW IN DE E.E.G." 10. GEDACHTENWISSELING. 11. SLUITING.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1