gropaJax De Teleac-cursus landbouw Zitdagen 2 Voor de derde maal gaat de Stichting Teleac met een cursus voor de landbouw van start waarbij, naast werk boeken en studiegroepen, van de televisie voor de voor lichting en instruktie wordt gebruik gemaakt. De opge dane ervaring mot de vorige cursussen, waarvoor de be langstelling van agrarische zijde bijzonder groot was, is in deze cbrda cursus verwerkt. Zo worden de lessen en de herhalingen uitgezonden op tijden die door de prak tijk als meest geschikt zijn bevonden, al zal dat bepaald niet door iedereen beaamd worden! Ook over de in de lessen aangesneden problematiek zijn dienaangaande wensen naar voren gekomen en is getracht hieraan te voldoen. In drie deelcursussen wordt ditmaal aandacht besteed aan de wijze waarop de varkenshouder dan wel akker bouwer de rentabiliteit van zijn bedrijf kan beïnvloeden alsmede hoe het gezin van de agrarische ondernemer een beter inzicht kan krijgen in de inkomensbesteding. 1IET televisiegedeelte omvat drie deelcursussen van elk 4 lessen van een half uur. Naast deze televisie- lessen een losbladig werkboek waarin de theorie wordt behandeld die in de t.v.-uitzendingen worden aangestipt. Het uitzendschema voor de verschillende deelcursus sen is als volgt bepaald: CURSUR A BESTEDING VAN HET INKOMEN Samenstelling en presentatie: mevr. C. A. M. Wijnands Hendriks (E.S.V.-ster). Eindredactie: mej. drs A. van Lierop (N.C.B.). Les 1: Het inkomen uit het agrarisch bedrijf. ma 29 okt. 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 31 okt., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Lés 2: De besteding van het inkomen ma 5 nov., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 7 nov., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 3: Sparen en reserveren - uitgaven en kosten ma 12 nov., 12.3013.00 uur. Ned. 1 wo 14 nov., 10.0010.30 uur, Ned 1 (herhaling) Les 4: Vermeerdering van inkomen en er meer profijt van hebben ma 19 nov., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 21 nov., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) CURSUS B RENDABILITEIT VAN DE VARKENSHOUDERIJ (In samenwerking met het Consulentschap in Alge mene Dienst voor de Varkenshouderij, Utrecht; diverse consulentschappen voor varkens- en pluimveehouderij en het L.E.I.). Samenstelling en presentatie: ir. K. de Vries. Eindre dactie: ing. H. J. Bisperink (L.E.I.). Studio-interview t.b.v. de serie Besteding van het Inko men les 1 en 3. Mevr. C. A. M. WijnandsHendriks in gesprek met de heer A. L. J. M. Mastenbroek. (Foto: Son ja Schüss) Les 1: Algemene gegevens, kengetallen, bedrijfsresultaten ma 26 nov., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 29 nov., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 2: Waardoor ontstaan verschillen in bedrijfsresultaat? ma 3 dec., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 5 dec., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 3: Investeringen, mechanisatie, financiering, liquiditeit ma 10 dec., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 12 dec., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 4: Varkenshouderij, bedrijven met toekomst ma 17 dec., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 19 dec., 10.00—10.30 uur, Ned. 1 (herhaling) CURSUS C RENDABILITEIT VAN DE AKKERBOUW (In samenwerking met het proefstation voor de Akker bouw, Wageningen/Lelystad en het Consulentschap voor de Akkerbouw en Rundveehouderij in de IJsselmeerpol- ders). Samenstelling en presentatie: ir. A. J. Lenselink (Stafinspecteur, directie landbouw onderwijs). Eindre dactie: ing. G. Tory. Les 1: De structuur van de akkerbouw in Nederland ma 7 jan., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 9 jan., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 2: Mogelijkheden en beperkingen van een verdere intensivering van het bouwplan ma 14 jan., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 16 jan., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 3: De noodzaak tot verdere vergroting van de oppervlakte per man ma 21 jan., 12.3013.00 uur, Ned. 1 wo 23 jan., 10.0010.30 uur, Ned. 1 (herhaling) Les 4: Groei en produktie van akkerbouwgewassen ma 28 jan., 12.3013.00 uur, Ned, 1 wo 30 jan., 10.0010.00 uur, Ned. 1 (herhaling) ADciN» - ^STt\ATia EN fADVlESBUAEAU ZLM GOES OOSTBURG: woensdag 24 okt. in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 25 okt. in hotel „De Een dracht". ZIERIKZEE: donderdag 25 okt. in hotel „Huis van Nassau". THOLEN: zaterdag 27 okt. in hotel ,,'Hof van^Hol- land". BERGEN OP ZOOM FIJNAART: vrijdag 26 okt. in hotel „De Graanbeurs", van 11.30--13.00 uur. IN HET LANDBOUWHUIS dinsdagmiddag 23 oktober van 13.3017.00 uur. dinsdagmiddag 30 oktober van 13.3017.00 uur. STUDIEGROEPEN /•EDURENDE de cursusperiode van 29 oktober tot 28 januari zullen studiegroepen worden gevormd, waarin de cursisten onder deskundige begeleiding van medewerkers van de betrokken consulentschappen, aan de hand van de televisielessen en de werkboeken op de behandelde onderwerpen ingaan, waarbij in het bijzon der de eigen problematiek aan de orde zal komen. PRIJZEN VAN DE WERKBOEKEN Deze zijn voor de deelcursussen (incl. BTW) per cur sus als volgt: a. Besteding van het inkomen 10,95 b. Rentabiliteit van de varkenshouderij 13,90 c. Rentabiliteit van de akkerbouw 16,95 Indien betaling en aflevering via één adres lopen, is de prijs per deelcursus bij afname van: a b 1020 exemplaren f 9,95 12,90 2130 exemplaren 9,45 12,40 31 exemplaren en meer 8,95 ƒ11,90 Voor deelname aan de cursussen kan men zich, voor wat betreft Zeeland, opgeven bij de kringsecretarissen der ZLM, voor Brabant bij de afdelingssecretarissen dan wel bij de secretarissen van de Bond van Plattelands vrouwen in Brabant en Zeeland. In overleg met de ZLM - E.S.V.-ers/sters kunnen per gebied een of meerdere stu diegroepen worden gevormd Ook kan men vanzelfspre kend cursist worden door overschrijving van het ver schuldigde bedrag per cursusboek, op girorekening 544232, ten name van Teleac Utrecht, onder vermelding van „Landbouw Inkomensbesteding en/of Varkenshou derij en/of Akkerbouw. c 14,95 14,95 13,95 EREGALERIJ Op 8 oktober j.l. was het 25 jaar geleden dat de heer W. AARNOUDSE, in dienst kwam bij de familie Van Gorsel „Bagijnhoeve" te Oud-Vossemeer. Onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum. VERPLICHTE DAGEN VOOR BOEREN- EN TUINDERSHULP IN ZEEUWS-VLAANDEREN Oost Zeeuws-Vlaanderen: voorlopig vervallen de ver plichte woensdagen. 22 en 23 oktober: J. BruggemanDel- laert, Philippine; 25, 26 en 29 oktober: J. Bruggeman— Dobbelaer, Philippine. Bedrijfsverzorger S. J. Steyaert, Hul- sterweg 149, Terhole, tel. 011402181. West Zeeuws-Vlaanderen: 23, 24 en 25 oktober: Alme- kinders, Retranchement; 26, 27 en 30 oktober: F. en A. Her mans, Sluis. Bedrijfsverzorger P. P. Visser, Oranjepolder 24, Biervliet, tel. 01152—293. Nadere inlichtingen: J. J. M. Kips, tel. 01143278 of 330. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredaktie: Ing. J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Postbus 46 (Tel. 01100-5010, huis 01185- 1422.) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink B.V. - Axel en drukkerij Van de Sande B.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink B.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155-2020 Telex 55230, Postgiro 2069912 DE COMPENSATIEREGELING BTW VOOR DE LANDBOUW Bij de 2e Kamer is d.d. 9 oktober een ontwerp van wet ingediend betrekking hebbende op de wijziging van de wet op de omzetbelasting 1968 om c'a nadelige reva luatie gevolgen van de gulden voor de landbouw te voor komen. Volgens het wetsontwerp zal voor de periode van 21 september 1973 t/m 31 maart 1974 het volgende gelden. De aftrek van omzetbelasting wordt voor afnemers van de boeren en tuinders verhoogd van 4,25 tQt 6,25 van de prijs inklusief omzetbelasting (6,67 van de prijs exklusief omzetbelasting). Door deze maatregel kunnen de agrarische producenten een hogere prijs bedingen dan zonder de maatregel het geval zou zijn. De maatregel geldt voor hen, die gebruik maken van de zgn. landbouw- regeling van de omzetbelasting en betreft produkten die onder het verlaagde tarief van de omzetbelasting vallen (derhalve ook produkten die niet onder een gemeen schappelijke marktordening vallen). Zij die geen gebruik maken van de zgn. landbouwrege- ling van de omzetbelasting bflengen hun afnemers van onder het verlaagde tarief vallende landbouwprodukten de volle belasting (4 in rekening, maar behoeven slechts de helft (2 aan de belastingdienst af te dra gen! SCHAPENDAG NEDERLANDSE ZOÖTECHNISCHE VERENIGING Op 30 oktober a.s. wordt in het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum te Utrecht een studiedag over de schapen houderij gehouden. Aanvang 10 uuf. Het programma ver meldt als sprekers F. Bikker, Secretaris Produktschap Vee en Vlees te Rijswijk, over de „Perspectieven voor de Neder landse Schapenhouderij". H. J. N. Sturkenboom, Specialist Schapenhouderij Cons. Rundveehouderij Alkmaar: „Renta biliteit van de Schapenhouderij". Ir. J. A. Beukeboom, Cons. Rundveehouderij te Alkmaar, over „Groei en slachtkwaliteit bij lammeren" en Drs. A. H. Visscher, Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" te Zeist, over „Verhoging van de lamsvlees- produktie door middel van kruisingen". Na elke inleiding gelegenheid tot discussie. Tijdens de lunchpauze zal een koffiemaaltijd in oud-hollandse stijl worden geserveerd. Prijs 9,75 per persoon. De schapendag eindigt ca. 16.30 uur. BLIJVENDE DRUK OP HET LANDBOUWINKOMEN (Vervolg van pagina 1) Zeer terecht heeft in dit kader het Rayon Zeeland der NCB dan ook volledige medewerking aan de protestbij- eenkoms in Goes verleend. Bovendien betekent deze houding van N.C.B. en L.L.T.B. dat men blijkbaar minder waarde hecht aan een eensgezind optreden van de hele Nederlandse land- en tuinbouw. Een eensgezind optredfön dat naai onze mening juist des te belangrijker wordt naar mate de landbouwbevolking een steeds kleiner percien- taga van dc totale bevolking gaat uitmaken. Wij zijn het dan ook absoluut niet eens met de mening van Schouten dat het niet zo erg is dat de boeren- en tuindersieden, oi althans de besturen van NCB en LLTB zijn thuisge bleven. Wij zijn van mening dat daardoor de boerenzaak niet gediend is en dat helaas weer eens is gebleken dat bij sommigen de solidariteit met de zaak van de NEDER LANDSE boer slechts op het tweede plan komt. LUTEIJN. DE ONTWERP BEGROTING VAN HET PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES 1974 De Secretaris van het Produktschap voor Vee en Vlees maakt, gelet op artikel 118 lid 2 en lid 3 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 4 van het Reglement van Orde, bekend, dat de ontwerp-verordening van het Produkt schap voor Vee en Vlees tot vaststelling van de begroting der inkomsten en uitgaven van het Produktschap voor 1974 met bijbehorende toelichting ten kantore van het Produkt schap (Sir Winston Churchilllaan 275 te Rijswijk) voor een ieder ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van 5,(inclusief verzendkosten) algemeen verkrijgbaar is gesteld (postrek. no. 446800). RADIO Dinsdag 23 oktober a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Karmijn, een nieuw appelras van Nederlandse bodem", m.m.v. het proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp en het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Vrijdag 26 oktober a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uun „Veilig werken in de landbouw", een vraaggesprek met ing. M. Honigh van de Arbeidsinspectie te Groningen. BESTEMMINGSPLANNEN (Zie verder pag. 6)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 2