OVER UITBUITING VAN BOEREN IN WERELDVERBAND EURO ACTION 73 S.O.S. SAHEL *^uid - getuid JONGEREN AKTIVITEITEN machtiging 49 bakkeveen Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK Onder deze titel lieten de drie plattelandsjongerenorganisaties een informatie verschijnen. Waarom deze map? De Europese Raad van Jonge Boeren (beter bekend als het Comité d'entente) organiseert op U tot en met 14 december a.s. een bijeenkomst in Rome over het thema: „EUROPA EN DE DERDE WERELD". De 3 Centrale Plattelandsjongeren Organisaties (CPJ, KPJ en PJGN) zijn bij dit Comité aangesloten en zullen uit hun midden een delegatie samenstellen en op die manier aan de konferentie in Rome deel te nemen. Van deze Nederlandse delegatie zal een inbreng verwacht worden op het standpunt dat de Europese landbouwjongeren uiteindelijk gezamenlijk zullen gaan innemen. Het is dus zaak om van te voren onze eigen mening over het onderwerp te vormen. Om deze mening te kunnen vormen (niet om die te bevestigen of te ontkennen) is o.a. deze map gemaakt. Ze dient allereerst om rondom het onderwerp dat besproken gaat worden achtergrond-informatie te verschaffen en de belangstelling ervoor in brede kringen onder ons te stimuleren. De meningsvorming en standpuntbepaling is van belang, niet alleen om invloed te kunnen uitoefenen op het Europese landbouwjongerenstandpunt, maar ook om te bezien of van daaruit invloed uit te oefenen is op het beleid dat tot stand komt met betrekking tot de Europese- en wereldbouwpolitiek. Een en ander gebeurt, in het kader van het 3 ejo-projekt „ontwikkelingssamenwerking" en dit projekt sluit dan aan bij het. werk van de Europese plattelandsjongeren. De voorbereiding, de begeleiding, en de bespreking van mogelijke resultaten is opgedragen aan de beheerskommissie van dit projekt, en de drie daarvoor aangestelde funktionarissen hebben deze map samengesteld, waarbij natuurlijk niet aan de norm „volledig" is voldaan. Wat kan je ermee doen? wanneer je geïnteresseerd bent in het onderwerp en de konferentie, probeer dan ook interesse bij anderen te kweken door b.v. het onderwerp in je afdeling of in een agrarische werkgroep aan de orde te stellen (de mappen over uitbuiting van de boeren in wereld verband" en het rapport „de houding van de Europese plattelandsjongeren" zijn op aanvrage verkrijgbaar!!). je kunt je eigen reaktie en die van anderen op de map en over het thema doorgeven aan de samenstellers. je kunt je opgeven voor de regionale bijeenkomst op 30 oktober a.s. in „De Korenbeurs", Potterstraat 50, Bergen op Zoom. Aanvang: 20.00 uur. Deze avond is belegd voor de geïnteresseerde leden uit Midden- en West-Brabant en Zeeland. Is de belangstelling vanuit Zeeland dermate groot dat een aparte avond verantwoord is, dan denkt men aan een opzet ergens centraal in Zeeland b.v. Goes. je kunt je opgeven voor het weekend, dat wordt gehouden op 16, 17 en 18 november te Driebergen. Daar wordt uit de belangstellenden in onderling overleg de delegatie naar Rome vastgesteld en de standpuntbepaling doorgesproken. Je moet je voor vrijdag 26 oktober a.s. bij één van de onderstaande adressen opgeven. De kosten komen niet voor rekening van de deelnemer. Indien er belemmeringen zijn vanwege het werk, dan kan in overleg naar mogelijke oplossingen worden gezocht. Je kunt voor alle verdere vragen, of informatie, of je aanvraag voor een map terecht bij: Harry Geuting, p/a Spoorlaan 350, Tilburg (013420080 tst. 128) of het PJZ-sekretariaat, Grote Markt 28, Goes (01100-5010 tst. 24). Senegal, Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger en Tsjaad maken hun ernstigste krisis sinds mensenheugenis door. Zij vormen de zuidelijke rand van de Sahara, de zogenaamde SAHEL-landen. Drie tot zeven jaar van droogte heeft daar de oogsten en de voorraden verloren doen gaan. De zand- en steenwoestenij, bekend als Sahara, is tientalle kilometers naar het zuiden opgerukt. Miljoenen stuks vee en een bij gebrek aan bevolkingsregistratie niet te schatten aantal mensen zijn omge komen. In vele gebieden kwam de regen te laat. Vele boeren hebben het zaaigoed in de afgelopen maanden opgegeten. In andere gevallen is het zinloos om nog te zaaien. De woestijn heeft al van grote stukken en door het hongerige vee kaalgevreten gebied bezit genomen. Die zijn voor altijd of voor zeer lange tijd verloren als bouw- en weiland. Weer andere voormalige bouw- en weidegronden zijn ontvolkt. De bevolking heeft zich, opgejaagd door de droogte en op zoek naar voedsel, in en bij de steden gevestigd. Traditionele nomaden als de Toeareg en de Foelbé's vestigen zich in grote getale iir de „Bidonvilles" om Nouakchott (Mauretanië), Timboektoe (Mali), Niamey (Niger) en Oegadoegoe (Boven Volta). - Sommige plaatsen hebben in de afgelopen twee jaar een bevolkingstoeneming van 100% tot 300% te zien gegeven. De buitenlandse hulp heeft waarschijnlijk het allerergste voorkomen: de uitroeiing van elk leven in de SAHEL. Maar er zal nog lange tijd hulp verleend moeten worden om een herhaling van de ramp onmogelijk te maken. Daarvoor zal een goed georganiseerde, internationaal gekoördineerde en vele jaren durende operatie nodig zijn, die rekening houdt met onvermijdelijk nieuwe droogte perioden in de SAHEL. Deze operatie zal vooral tot doel moeten hebben een aantal strukturele veranderingen in de rampgebieden tot stand te brengen. Wat moet er in de SAHEL allemaal gebeuren? Om eens wat te noemen: graven van irrigatiekanalen, aanleggen van wegen, opnieuw opzetten van landbouw en veeteelt, scholing e.d. Hiermee moet worden bereikt dat in de toekomst de afrikaanse volkeren zichzelf kunnen helpen. De omvang van de afrikaanse katastrofe is zo groot, dat een aktie op grote schaal van de grond is gekomen. Een groot aantal organisaties in Frankrijk, België, West-Duitsland, Italië, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Nederland hebben de handen ineen geslagen voor een Europese aktie in de laatste week van oktober onder de naam EURO ACTION 73 S.O.S. SAHEL. In Nederland namen NOVIB, UNICEF en UNESCO hiertoe het initiatief. De SAHEL is zwaar getroffen. Er zal nog lange tijd hulp verleend moeten worden om een herhaling van de ramp onmogelijk te maken. De EURO ACTION 73 S.O.S. SAHEL kan met uw steun daar een aanzet toe zijn. Stort uw bijdrage op giro 100200 onder vermelding „Werk aan de Wereld". r Mxy. - *""fc sgr~rsr-~ Weekend PJZ-Bladel Het weekend van de PJZ-Bladel in „Het Putven" te Chaam op 20 en 21 oktober a.s. start zaterdagsavonds met allerlei spel activiteiten. De gehele zondag is gereserveerd voor het levend schimmenspel en dia-abstrakties. Het belooft al met al een bijzonder boeiend weekend te worden. Het weekend begint om 20.00 uur. ALMKERK De PJZ-almkerk organiseert op vrijdag 19 oktober a.s. in „Het Wapen van Emmikhoven" te Almkerk een grote spel- en ontspanningsavond. Aanvang: 20.00 uur. Met deze avond opent de afdeling het nieuwe winterseizoen. Leden en aspirantleden worden verwacht. Goes en Noord-Beveland De PJZ-Goes en Noord-Beveland krijgen op 27 en 28 oktober a.s. de Jong Gelre afdeling Vorden op bezoek. Het programma voor dat weekend ziet er als volgt uit: Zaterdag: 10.30 uur: ontvangst in „De Caisson" te Kapelle. 's Middags: boottocht over de Oosterschelde en een bezoek aan het kreeftenpark en de oesterputten te Yerseke. 's Avonds: diskobal op camping „Olmenveld" te Serooskerke. Zondag: 's Morgens: vrijaf. 's Middags: rondrit Veerse Meer en Walcheren met o.a. bezoek aan Veere en een strandwandeling. Op het eind van de middag afscheid van de afd. Vorden in de bar „Het Karrewiel". De afdeling zoekt nog enkele gastgezinnen. Men moet zich hiervoor opgeven bij mej. N. Steendijk, Quarlespolder 15, Nieuwdorp (01196-12385). Graag zo spoedig mogelijk. Toneelstuk: De afdeling start binnenkort ook weer met het instuderen van een toneelstuk. De leden, die in het stuk mee willen spelen, kunnen zich opgeven bij Nel Steendijk. Feestdag voor jong en oud De PJZ-'s Heer-Abtskerke organiseert op zaterdag 3 november a.s. in het Verenigingsgebouw „Irene" een feestdag voor jong en oud uit 's Heer-Abtskerke en omgeving. Het programma is als volgt: 14.00 uur: voor de jeugd van 3-13 jaar een poppenkastvoorstelling, vertoning van enkele spannende jeugdfilms, prijsuitreiking balonnenwedstrijd van 5 september j.l., terwijl voor ieder kind een leuke attraktie aanwezig is. 20.00 uur: samen met de vrouwenvereniging „de Hoeksteen" organiseert men een enorme BINGO. Er wordt bovendien een leuke film vertoond. Susan en Wim de Jonge zorgen voor de muzikale omlijsting van de avond, terwijl mevrouw Deurloo voordrachten in het Zeeuws zal houden. UITWISSELING De afdeling Diepenveen van de PJG Overijssel wil graag uitwisselen met een PJZ-afdeling. Diepenveen ligt in een prachtige bosrijke omgeving in de nabijheid van Deventer. Programma en juiste datum van uitwisseling in onderling te regelen. De PJZ-afdeling, die interesse heeft kan kontakt opnemen met dhr. J. Noordkamp, Diepenveenseweg 10, Olst (05709-1572). Graag zo spoedig mogelijk reageren. LANDBOUW IN FRANKRIJK Deze 10-daagse kursus wordt gehouden van 6 t/m 15 december op de volkshogeschool Méridon bij Parijs. Onderwerpen: algemene presentatie van de Franse landbouw; kennismaking met Parijs en haar omgeving; konfrontatie met de landbouw in Bourgondië (o.a. wijnbouw). Kennis van het Frans is niet noodzakelijk. De totale kosten bedragen 300,De deelname-mogelijkheid is beperkt n.1.30 personen. Opgave en uitgebreide informatie verkrijgbaar bij het PJZ-sekretariaat (01100-5010). MANIFESTATIE ROME Deze bijeenkomst wordt gehouden van 11 tot 15 december a.s. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: ,,De EEG en de Derde Wereld". Voor meer informatie hierover moet je het artikel „over uitbuiting van de boeren in wereldverband" op deze pagina lezen. Vraag om toezending van de informatiemap en kom naar de regionale bijeenkomst op 30 oktober a.s. in „De Korenbeurs" te Bergen op Zoom. Aanvang: 20.00 uur. WEET JE WAT BETEKENT Nee, lees dan P J Zuid-Ge 1 uid van 26- 1 0- 1 73

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 19