MARKT BERICHTEN BINTJE 40 mm klei: v. slot nov. 25.00 apr. 32.10—32.00 omzet 456 stemm: vast BINTJE 50 mm klei: v. slot nov. apr. 37.5037.00 omzet 109 stemm: vast OPENSTAANDE CONTRACTEN Bintje 40 mm nov. 2641 (2590) apr. 34 (34) Bintje 50 mm apr. 1369 (1391) 15 okt. 24.00 nom. 30.80-30.50 (30.80) 237 flauw 15 okt. 35.90-35.80 (35.80) 117 flauw Bintje 40 april 5 5 32.40 32.20 6 X 32.00 10 X 31.80 7 X 6 X 2 X 50 X 31.50 31.40 31.20 31.00 10 X 31.10 3 X 21 X 29 X 29 X 15 X 22 X 2 X 2 X 13 X 31.20 31.30 31.20 31.00 30.80 30.70 30.60 30.70 30.80 Bintje 50 april 2 X 36.50 11 X 36.50 7 X 36.20 16 X 36.60 4 X 36.10 1 X 36.50 10 X 36.00 7 X 36.40 2 X 35.80 20 X 36.50 2 X 25.70 10 X 36.60 25 X 35.80 FOK- EN MESTKALVEREN datum plaats 10 okt. Den Bosch 11 okt. Utrecht 16 okt. Rotterdam WEEKOVERZICHT GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCH TEN, Rotterdam 8 t/m 12 oktober 1973 Inlandse tarwe: behoudens enkele activiteiten in de speculatiesfeer waren de omzetten van inlandse tarwe van zeer geringe omvang. De houders waren over het algemeen niet bereid af te geven terwijl de verwerkers nog steeds de voorkeur gaven aan vervangingsartikelen, die ten opzichte van de tarwe aantrekkelijker te koop waren. De gesprekken in Brussel over een eventuele wijziging cq. verlaging van de denaturatiepremie zijn naar verluidt voorlopig opgeschort, zodat voor het einde van de maand geen verandering te verwachten is. Inlandse gerst: de handel beperkte zich tot enkele autopartijen, die tegen lage prijzen werden aangeboden. De belangstelling voor gerst was echter zo gering dat de markt een verlaten beeld te zien gaf. Inlandse rogge: lag vrijwel in de markt. De noteringen bleven ongewijzigd. Inlands haver: Het aanbod was vrijwel te verwaarlozen, terwijl ook de vraag zeer gering was en daardoor de prijzen onveranderd waren. De markt sloot deze verslagperiode in een lusteloze stemming met ongewijzigde prijzen. Groene erwten en schokkers bleven onveranderd vast gestemd als gevolg van voortdurende vraag en beperkt aanbod. Kapucijners waren gevraagd en daardoor hoger in prijs. Na een aanvankelijk vaste stemming liep de prijs van bruine bonen in de loop van de week terug, daar de vraag wegviel en het aanbod toenam. Dit artikel eindigde in een kalme stemming. Over karwijzaad en blauwmaanzaad was niets bijzonders te melden. Bij geringe omzet ondergingen de prijzen weinig of geen verandering. NOTERINGEN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, R'dam, 15 okt. in 100 kg. Tarwe 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging boordvrij Zuid-west-Nederland bij scheepsladingen 250 ton okt 37.50 nom, dec 37.40 bieden/37.75 laten, dec 38.25 nom, jan 38.75 laten; franco destinatie per auto directe levering naar gelang van leveringsplaats tot 38.25. Tarwe gedenatureerd visolie 72/73 kgs doorsneekwal max. 17% vocht okt 34.50 laten boordvrij Zuidwest-Nederland. Zomergerst doorsneekwal. max. 17% vocht 33.50 laten autovrij Zuidwest-Nederland naar gelang van leveringsplaats; 65/66 kgs doorsneekwal. max 17% vocht okt 34.00 laten boordvrij Zuiden. Rogge 70/71 kgs doorsneekwal. max 17% vocht max. 2% bijmenging nov. 36.00 laten dec 36.50 laten boordvrij Zuiden. Bruine bonen - prima doorsnee - okt/nov nov/dec 122,50 bieden /124.00 laten. Groene erwten - volgens monster tot 145,00 Groene erwten 3 0/0 - okt/nov 165,00 bieden, nov/dec 165,00 gedaan. Schokkers - volgens monster tot 112,50 Schokkers 3 0/0 - okt/nov nov/dec 135,00 nom. Kapucijners - Volgens monster tot 97,50 Kapucijners 5 0/0 - okt/nov nov/dec 112,50 bieden /115,00 laten. Blauwmaanzaad - Een kleine belangstelling met handhaving van de prijzen. Prima doorsnee kwaliteit op okt/nov levering werd gedaan op 222,50 en verder ook geboden, offerte lag op 225,00. November/december levering noteerde 225,00 nominaal, Volgens monster - naar gelang van kleur en kwaliteit tot 200,00, voorgeschoond zaad tot 205,00. Karwijzaad - Voor loco materiaal is nog enige belangstelling. Voor prima doorsneekwaliteit op oktober levering werd 435,00 geboden en 440,00 gelaten, evenals op november levering. December levering was gelaten op 435,00 en geboden 432,50. Januari-april levering werd gelaten voor 435,00 en 432,0% GEBODEN. Volgens monster - naar gelang van kleur en kwaliteit tot 415,00. Lijnzaad - Voerkwaliteit op basis zuiverheid op okterber levering noteerde 96,00 nominaal franko bestemming per auto. Koolzaad - condities 98% zuiverheid max. 10% vocht en 42% vet oktober levering noteerde 69,00 nominaal franko bestemming per auto. AARDAPPEL TERM UN MARKT AMSTERDAM Weekbericht 10/10 73 t/m 15/10 73 verstrekt door C. de Vries Zonen B.V., Amsterdam tel. 020-247417, voor Zeeland, Goes, tel. 01100-6451. Consumptie aardappelen. Oogst 1973. Bintje 40/mm opw. levering april, weekomzet 1275 hoogste prijs 3240 laagste prijs 2920 slotnotering 30,8- 30,5 openstaande positie 2590. Bintje 50/mm opw. levering april weekomzet 238 hoogste prijs 3740 laagste prijs 35,- slotnotering 35,9-35,8 laagste prijs openstaande positie 1391. AARDAPPEL TERMUNMARKT ROTTERDAM (laten/bieden en per 100 kg) Gedane zaken AARDAPPELBEURS ROTTERDAM 15 okt. Prijzen excl. btw in //per 100 kg af bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnenland cq. export. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35 mm in twee maten 21,00-22.00, 50 mm opwaarts 22,00-22,50; Eigenheimers 35 mm opwaarts 24,00-27,00. Zand aardappelen binnenland: Bintje 35 mm opwaarts 16,00-17,00 Klei aardappelen export: Bintje 35/50 mm los verladen 19,50-20,50; 45 mm opwaarts voor Italië 24,00-24,50, 50 mm opwaarts, los verladen 22,00-22,50. Blankschillige rassen v.d. kleigrond voor overzee: 40 mm opwaarts 21,50-22,00. Voederaardappelen 6,50- 7,25. Stemming: zowel binnenland als export rustig. fokkalveren mestkalveren 410600 410—600 330—550 330—550 365—530 DE NEDERLANDSE AARDAPPELUITVOER De Nederlandse uitvoer van consumptie- en industrieaardappelen van 1 t/m 6 oktober j.L.was 15.500 ton. DE MARKT VOOR LUZERNE ALFALFAPELLETS - Rotterdam Locaal toonden zowel handel als consumptie belangstelling voor loco-materiaal. Verscheidene zaken werden afgesloten, hoewel hierdoor in het prijspeil geen verandering kwam. NOTERINGEN: (in guldens per 100 kg, losgestort) Inlandse luzernepellets, oogst 1973,18% eiwit en 125/100/80 mg carotine in de droge stof, vrij op wagen drogerij: direkte levering 30,75, levering oktober tot en met december 32,25, levering januari tot en met maart 1974 33, UIEN UITVOER - In de week van 1 tot en met 6 oktober werden in totaal 8453 ton uien uitgevoerd. Hiervan gingen naar West-Duitsland 2789 ton, België/Luxemburg 1948 ton, Frankrijk 1716 ton. UIENNOTERINGEN//100 kg. 12 okt. Grootebroek: kl. I grof 44,00, middel 32,10, aanvoer 23 ton. 15 okt. Noord-Scharwoude: klasse 2 grof 39,50, middel 28,60-30,50. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Utrecht - De varkensmarkt heeft zich in de afgelopen week gestabiliseerd op een prijsniveau van 4,10 per kg gesl. gew. voor het doorsnee-kwaliteitspakket. Er was weliswaar veel aan voer maar er is ook veel geëxporteerd en door het koudere weer was ook de binnenlandse vraag in de varkensvleesgroothandel behoorlijk. Wel zijn de prijzen van varkensvlees naar verluidt nog steeds te laag ten opzichte van de varkensprijzen. Voor de komende week hebben de industriële slachterijen hun prijzen voor slachtvarkens gehandhaafd. De eindmarkten Leeuwarden en Zwolle hadden een beperkte aanvoer van slachtrunderen. De stemming was daardoor vaster: in tegenstelling tot de eerder in de week gehouden slachtveeveilingen waren de prijzen in door snee tien tot vijftien cent lager dan vorige week. De noteringen variëren thans voor koeien van redelijke kwaliteit van 4,60 tot 5,10, voor jonge koeien en vaarzen van 5,10 tot 5,60 en voor stieren van 5,80 tot 6,50 per kg gesl. gew. Vette kalveren waren prijshoudend en noteerden van 4,80 tot 5,20, terwijl voor rood-bonte kalveren van extra kwaliteiten prijzen tot 5,50 per kg lev. gew. werden betaald. De handel in slachtlammeren stond onder invloed van de lagere koers van de Franse frank en de prijzen daa lden daardoor met 25 cent per kg ten opzichte van verleden week. Er wordt nu 7,50 tot 8,00 per kg gesl. gew. genoteerd. Slachtschapen waren prijshoudend met noteringen van 4,50 tot 5,00 per kg gesl. gew. De varkensslachtproduktie bedroeg in de week tot en met 6 oktober j.l. 199.000 stuks. DE VARKENSBEURS - De Meem De varkenshandel verwacht deze week een iets ruimer aanbod met als gevolg, daarvan een prijshoudende stemming. Op de varkensbeurs De Meern werden vrijdagavond de volgende ver- wachtingsprijzen genoemd: bij levering per kilo gesl. gewicht, gewichtsgroep 63 t/m 90 kilo ƒ4,10 tot/4,12, met voor de hogere gewichten de gebruikelijke kortingen, en bij levering per kilo lev. gew., na 24 uur vasten en met twee kilo tarra, gewichts groep 100 tot 110 kilo 3,28 tot 3,30 en gewichtsgroep 111 tot 120 kilo/ 3,27 tot 3,29. Deze prijzen zijn inclusief BTW. VEEMARKT ROTTERDAM NOTERINGEN COVECO (8 t/m 12 oktober 1973) incL BTW Slachtvarkens zonder classificatie: 20 t/m 30 kg f 2,40; 31 t/m 40 kg 2,68; 41 t/m 50 kg 2,98; 51 t/m 55 kg 3,28; 56 t/m 59 kg 3.48; 100 t/m 110 kg 3.64; 111 t/m 150 kg 3,59. Klasse E: 60 t/m 65 kg 3,67 t/m 3.86 (per kg met 2 ct. te verhogen); 66 t/m 74 kg 3,87 t/m 3,95 (per kg met 1 ct. te verhogen); 75 t/m 90 3,96; 91 t/m 99 kg 3.94 t/m 3,78 (per kg met 2 ct te verlagen. Klasse 1:60 t/m 65 kg/ 3,71 t/m 3,81 (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg 3.82 t/m 3.90 (per kg met 1 ct. te verhogen); 75 t/m 90 kg 3,9191 t/m 99 kg 3,89 t/m/ 3,73 (per kg met 2 ct te verlagen). T.o.v. prijsklasse E verlagen I met 5 ct, II met 10 ct, III met 15 ct, IV met 20 ct. Slachtzeugen 3,15—3,60, zwaardere slachtberen f 2,90 f 3,25. aanvoer Den Bosch aanvoer 8 okt. 10 okt. 15 okt. slachtrunderen 1146 1218 1140 varkens 297 719 324 prijzen prijzen 8 okt. 15 okt. koeien le kwal. 5,10—5,65 5,30—5,90 5,10—5,65 2e kwal. 4,604,80 4,45—5,05 4,60—4,80 3e kwal. 4,50—4,60 4.15—4.35 4,50—4,60 vaarzen le kwal. 5,856.30 6,00—6,50 5,75—6,20 2e kwal. 5.00—5.55 5.55—5.90 4.90—5.45 stieren lekwal. 6.20—6.55 6.25—6.70 6.25—6.60 2e kwal. 6.00—6.15 6.00—6.20 6.05—6.20 worstkoeien 4.404.55 4.30—4.60 4.40—4.55 varkens lekwal. 3.23—3.25 3.23—3.26 2e kwal. 3,20—3.23 3.21—3.23 3e kwal. 3.18—3.20 3.19—3.21 slachtzeugen 2.60—2.75 2.74—2.93 2.65—2.80 zware varkens 3.00—3.10 3.05—3.12 3.03—3.13 ZEER BELANGRUKÜ In verband met de revaluatie van de gulden ontvangen de leveranciers welke onder de Landbouw- regeling vallen op bovengenoemde prijzen een toeslag van 2%. Op de afrekening voor de leverancier zal deze toeslag extra ver meld worden. BIGGENPRUZEN VERENIGING VAN VARKENS HOUDERS N.C.B. Indeweek van 22t/m 29oktober 1973 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijsschema voor Zuid-Neder landvan 1 oktober 1973 met/ 1,15 te worden verhoogd. SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN Den Bosch Leiden aanvoer 10 okt. 12 okt. schapenen/of 1127 154 lammeren 1200 prijzen per stuk: vette lammeren 150190 150210 130200 vette schapen 130170 VARKENSNOTERINGEN VEECENTRALE NCB/BOXTEL Incl. B.T.W. 15—20 oktober 1973 Gewichten: e^i» la lb,2a lc,2b,3& 4e 60 kg 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 61 kg 3,82 3,77 3,72 3,67 3,62 65 kg 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 66 kg 3,91 3,86 3,81 3,76 3,71 70 kg 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 71 kg 3,96 3,91 3,86 3,81 3,76 75-90 kg 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 91 kg 3.98 3,93 3,88 3,83 3,78 95 kg 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 96 kg 3,88 3,83 3.78 3,73 3,68 100 kg 3,80 3,75 3.70 3,65 3,60 Niet-geklasseerde varkens: 3140 kg 1,80, 4145 kg 2,25, 46—50 kg 2,55, 51—55 kg 2,80, 56—59 kg 3,42, 60—100 kg zie boven, 101—110 kg 3,55,111—120 kg 3,55, 120-meer kg 3.40— Zeugen Klasse A B C tot 180 181/220 boven 220 kg 3,50 3,45 3,40 3,40 3,35 3,30 3,15 3,10 3,05 Biggen. Biggenprijs afgelopen week 22 kg 117,k.k. APELDOORNSE MELKNOTERING Prijzen per 100 kg, franko 14-20/10. Ondermelk 21,75, Standaard melk met 43,90 Vollemelk met 3,7% vet plas 20,95, per vet 7,10, Totaal prijs 47,22. DE SLACHTKUIKENMARKT De vraag naar kuikens is zeer matig. De prijzen blijven onder grote druk en lopen zeer uiteen. De uitvoer van pluimvee be droeg in de week van 1 t/m 6 oktober 4119 ton, waarvan 3535 ton slachtkuikens. GEDIFFERENTIEERDE 8 t/m 13 okt. Gcw.klasse 72/73 gram 67/68 gram 62/63 gram 57/58 gram 52/53 gram 47/48 gram 42/43 gram E IERNOTERINGEN G.O.V.v.E. Prijs per lOOst. Prijs per kg 16.60 2,301/2 16,10 2,39'/2 15,90 2.55 15.40 2,67Vj 13.85 2,621/2 11,75 2,441/2 9.10 2,10 Gem. prijs voor eventueel lopende contracten: 2,25 per kg, alles excl. b.t.w. Extra toeslag voor bruine eieren: 67 gr. en der 163/66 gr. Vi en beneden 63 gr. 1/4 ct./p.st. COOP. VELUWSE Ei 1 VEILING BARNEVELD, 15 okt. Aanvoer 708.155 stuks, .temming redelijk. Prijzen in 100 stuks: eieren van 50/51 gr. 15.73. 55/56 gr. 17,01, 60/61 gr. 18,13 en 65. 66 gr. 18,24. PLUIMVEE ZEVENAAR, 15 okt. Noteringèn braadkuikens, geelvlezig, dagprijs 2,20. Uitbe- talingsprijzeii.volgens gewichtsstaffel. Witvlezige kuikens 4 cent extra boven pnjs.yermeld in de gewichtsstaffel. Kippen bij 400 stuks en meer, afhankelijk van gewicht en kwaliteit 1,20— 1,60, slachtkuikenmoederdieren hoger in prijs. Zwolle 12 okt. 394

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 17