t Nieuw systeem van filebeveiliging Ook kentekenplicht voor stilstaande motorrijtuigen De mond- en klauwzeer-epiderme in Turkije EEG-appeloogst groter dan verwacht werd? Voorraadkisten van kunsstof 15 Rijkswaterstaat streeft ernaar om 16 oktober langs rijks weg 16 (RotterdamBreda) een nieuw systeem in werking te stellen, dat files beveiligt tegen achteropkomend verkeer. Bij dit systeem zullen voor het eerst in ons land zogenaam de matrixborden afkomstig uit Engeland en te vergelijken met een elektronisch scorebord worden gebruikt. Op deze borden kunnen onder meer verschillende adviessnel heden worden aangegeven. Het systeem wordt ingericht op de rijbaan die naar het zuiden voert. Tussen de afslag naar rijksweg 15 (naar het oosten) en de brug over de Oude Maas bij Dordrecht zijn ter weerszijden van de rijbaan om de zeshonderd meter ma trixborden opgericht. Detectoren in de rijstroken meten continu de snelheid en de intensiteit van het verkeer. Deze gegevens worden ter plaatse verwerkt door een micro-com puter. Constateert deze computer een verstoring in de ge regelde gang van het verkeer, dan verschijnen op de matrix borden aftellende snelheden (90-70-50-30). Tegelijk gaan dan verstralende knipperlichten op de hoeken van deze borden branden. Op deze manier wordt het achteropkomend ver- WW Minister Westerterp heeft bij de Kamers een wetsontwerp ingediend, dat voorziet in een uitbreiding van de kenteken plicht tot op de weg staande voertuigen. Hiervoor is een wijziging van de Wegenverkeerswet nodig. Tot nu toe be staat er geen wettelijke verplichting, dat stilstaande motor voertuigen een kenteken moeten bezitten. De overheid wil daar verandering in brengen. Daarvoor bestaat een aantal redenen. Door de groei van het wagenpark en het toe nemend gebrek aan ruimte op de weg werd het noodzakelijk verkeersvoorschriften zoals stop- en parkeerverboden strenger te handhaven. Dit kan alleen als stilstaande motor voertuigen beschikken over een juist kenteken. Anders zou een omvangrijk onderzoek nodig zijn om te kunnen optre den tegen overtreders van deze voorschriften. Het wetsontwerp regelt onder meer dat deel 1 van het kentekenbewijs waarop de technische gegevens van het motorrijtuig staan vermeld (echter niet naam en adres van de eigenaar) in of op het motorrijtuig zichtbaar moet worden gemaakt. Deze verplichting is eveneens van belang voor de heffing van statiegeld op nieuwe auto's, waarvoor eveneens een wetsontwerp bij de Kamers wordt ingediend. Door het zicht baar voeren van deel I van het kentekenbewijs in of op de auto, wordt voorkomen dat men weliswaar het kenteken bewijs inlevert om het statiegeld terug te ontvangen, maar dat de betrokken auto niet voor de sloop wordt aangeboden en op de weg blijft staan. Terug naar de uitbreiding van de kentekenplicht: ook hiervoor is het zichtbaar voeren van deel I op de auto be langrijk. Het vergemakkelijkt de controle. Bij stilstaande voertuigen is vrijwel nooit de eigenaar aanwezig. Vergelij king tussen het kenteken aan de wagen en het nummer op het kentekenbewijs is daarmee onmogelijk. De nieuwe ver plichting heft dit op. De uitbreiding van de kentekenplicht is ook van belang voor de toekomstige periodieke keuring van motorrijtuigen. Ook hiervoor wordt binnenkort bij de Kamers een wetsontwerp ingediend. De verplichting van een periodieke keuring zal daarbij niet alleen voor rijdende auto's gelden, maar ook voor stilstaande voertuigen. Het kenteken heeft in het systeem van de Wegenverkeerswet niet alleen een identificatiefunctie. Bij afgifte van het ken tekenbewijs spreekt eveneens de deugdelijkheid van het motorrijtuig mee. De mogelijkheid bestaat om het kenteken bewijs in te vorderen of ongeldig te verklaren als het mo torrijtuig niet langer voldoet aan de voorschriften van het Wegenverkeersreglement. Dit zou bij uitbreiding van de kentekenplicht tot gevolg hebben, dat de betrokken auto niet meer op de weg mag staan. Immers met het vorderen van het kentekenbewijs kan men niet meer voldoen aan de verplichting om deel I van dit bewijs in of op de wagen te tonen. In een dergelijk geval zal daarom een ontvangstbewijs voor het ingevorderde kentekenbewijs worden afgegeven, dat in plaats van deel I van het kentekenbewijs zichtbaar in of op de wagen kan worden gevoerd. Als stilstaande motorrijtuigen op de weg een kenteken moeten dragen, dan is ook een regeling nodig die het moge lijk maakt op te treden tegen stilstaande motorrijtuigen zon der kenteken. Binnenkort zal dan ook bij de Kamers een wetsontwerp worden ingediend, dat voorstelt voorzieningen te treffen voor het wegslepen van voertuigen. rüjK 'iWWWlll l»n 'I r^"' ;'3*: Een matrixbord langs rijksweg 16 in werking. keer ruim van tevoren gewaarschuwd voor bijvoorbeeld filevorming. Overschrijdt de file de lengte van het wegvak waarop het systeem is ingericht, dan zal automatiséh via de mobilofoon de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie te Driebergen worden gewaarschuwd. Het systeem controleert zichzelf. Bij defecten gaat er een waarschuwing naar de betrokken dienst van Rijkswater staat en wordt het defecte deel ontkoppeld. Hervindt het verkeer zijn normale gang dan verschijnt op de matrixbor den het verkeersteken voor „einde alle geboden". In rust stand wordt op het bord geen enkel teken vertoond. De kosten van dit beveiligingssysteem bedragen 400.000 gulden. Het systeem wordt gehandhaafd totdat de tunnel in rijksweg 16 onder de Oude Maas in gebruik js. Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat ook op andere knelpunten van ons hoofdwegennet dergelijke beveiligingssystemen in te richten. De uitbraak in Turkije van de mond- en klauwzeer- epidemie, veroorzaakt door het exotisch viris Asia I, blijkt een zeer ernstig karakter te hebben en vormt een bedreiging voor de Europese veestapel. De ziekte heeft een virulent karakter en veroorzaaka vooral onder het jonge vee een grote sterfte. De ziekte wordt veroorzaakt door een exotisch viris, waartegen de Europese veesta pel een natuurlijke noch een door vaccinatie verkregen immuniteit heeft. Het gevaar hebben de aan Turkije grenzende Europese landen, n.l. Griekenland, Bulgarije en de Sowjet-Unie, onderkend. Deze landen hebben dan ook verstrekkende maatregelen genomen om overbren ging van de ziekte te voorkomen. Zo zijn niet alleen buf ferzones ingesteld, waarin alle dieren worden gevacci neerd, ook privé reizen zijn verboden, en er zijn be perkingen opgelegd aan het autoverkeer, zoals een ver plichte desinfectie van vrachtauto's die de grens pas seren. Ondanks de door Turkije genomen maatregelen van ringentinigen en vervoersverboden in streken waar de ziekte voorkomt, wordt verwacht dat de ziekte zich verder zal uitbreiden; dit in verband met de omstandig heid dat het vee tegen de winter vanuit de bergstreken bijeen gebracht wordt, waardoor het besmettingsgevaar wordt vergroot. Bovendien blijkt het in Turkije niet mo gelijk te zijn om de „stamping-out"-methode toe te pas sen, omdat het vee van verschillende eigenaren in grote kudden op gemeenschappelijke weiden wordt geweid. Massa-vaccinaties die al gedeeltelijk in uitvoering zijn in het Europese deel van Turkije en in de aanlig gende grensgebieden van Bulgarije en Griekenland, wor den onder meer mogelijk gemaakt met fianciële midde len die zijn verstrekt door de FAO. Voor deze entingen is voldoende entstof beschikbaar. Het permanent veterinair comité van de EEG heeft besloten mond- en klauwzeervaccin van het type Asia I te laten vervaardigen in het instituut Radi in Teheran. Dit instituut is n staat vóór 1 december 1973 een miljoen doses voor de EEG te bereiden. Zodra zich een geval van Asia I in de EEG zou voordoen, zal de lidstaat de beschikking krijgen over het vaccin. Verder zal aan deze lidstaat kweekvirus Asia I worden geleverd, waar mee in het getroffen land zelf kan overgaan tot de produktie van het vaccin. Golden Deliciousoogst Frankrijk heeft dit jaar een grote De appelproduktie in de EEG schijnt groter te wor den dan aanvankelijk was geraamd. Bij de herziene schattingen komen vrijwel overal hogere cijfers uit de bus. Uit Frankrijk komen berichten over een zeer grote, meevallende oagst van Golden Delicious. Nederland ver hoogde zijn raming tot 450 miljoen kg. En vooral West- Duitsland schijnt flink uit de hoek te komen, gezien de steeds hogere ramingen. De produktie in dit laatste land vormt wat 1973 betreft zelfs een bedreiging voor het (naar we hoopten) teruggekeerde evenwicht tussen vraag en aanbod- De kleine EEG-oogst vorig jaar, met de daaraan verbonden goede prijzen, was ook in feite in hoofd zaak te danken aan West ^Duitsland, dat toen een op vallend kleine appeloogst had van 1240 miljoen kg. Dit jaar hebben de „boerenboomgaarden" echter een draagjaar en men verwacht een produktie van 1900 miljoen kg. Een verschil van 660 miljoen kg met vorig jaar! Verwacht wordt thans dat de EEG-appelproduktie dti jaar ca 6500 miljoen kg zal bedragen, tegenover 5500 miljoen kg in 1972 en 6290 miljoen kg in 1971. Aan gezien 1015 meer of minder produktie van zeer grote invloed kan zijn op het prijspeil, is de afzet- hemel niet onbewolkt! Gunstige faktoren zijn dat de industrie veel kan op nemen en dat Engeland meehelpt bij het consumeren van de EEG-appeloogst. Met name Frankrijk schijnt al flinke hoeveelheden naar de nieuwe EEG-partner te hebben verzonden en dat verlicht indirekt de druk op onze markt. Niettemin lijkt het raadzaam alle afzetmogelijkheden ten volle te benutten. Daarbij moet vooral de binnen landse markt niet uit het oog worden verloren. Soms is er in decemberjanuari weinig goed fruit te koop, al leen „versleten" appels, die tijdelijk in een schuur ston den te rijpen en te rimpelen. Is dat wel een goede tak- tiek, kan men zich afvragen? Een goede spreiding, met dus een regelmatige voorziening van de markt met goed fruit, is gewenst voor „klantenbinding". Het is moeilijk omdat van poolvorming tot nu toe te weinig terecht kwam en iedereen thans naar zijn buurman zit te kij ken of die zijn koelcel nog niet open wil maken. Wie weet de oplossing voor dit probleem? In het Belgische orgaan „Ons Fruitteeltblad" schreef de heer J. de CCoster een interessant artikel over voor raadkisten van kunststof. Deze kisten hebben in proe ven in Noord-Italië (Zuid Tirol) goed voldaan en kun nen bepaalde voordelen bieden. In België zullen ze ook worden beproefd. De afmetingen van de Italiaanse kist zijn 1.12 x 1.12 x 0.75 m. Inhoud 300 tot 350 kg, naar gelang het fruitras. De kisten zijn ruimtebesparend en bieden verder o.a. als voordeel dat ze geen vocht opnemen. De weerstand bij stapelen zou 50 ton bedragen en zodanig zijn dat ze 1012 hoog gestapeld kunnen worden. De ervaring zal leren hoe de kisten' zich bij langer gebruik houden, b.v. ten opzichte van vei vormen, barsten, schuiven op de wagen bij nat weer, enz. Het lijkt raadzaam het Bel gische experiment op de voet te volgen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 15