TUINBOUW KLANKEN Heeft buitenland weinig groente? Over onze groei- over oorlogs- en over onderwichtgevaar Aanbod appelen werd groter DINGEN VAN DE WEEK 13 Het zit de THOOLSE vollegrondsgroentetelers de laat ste weken met de afzetprijzen van hun produkten weer wat mee. Bloemkool en spruiten geven alleszins bevre digende prijzen, welke 2025 hoger liggen dan een jaar tevoren. In de berichten die men hoort en leest over het buitenland, zoals Frankrijk en Duitsland, is er wel sprake van tegenvallende groenteproduktie. Ook de prijs en de afzet van de zaaiuien zijn voor de afgelopen maand september niet slecht geweest. Naar wij verne men zijn er de laatste weken dikwijls 10.000 ton zaai uien geëxporteerd. Als nu de geschatte uienproduktie voor 1973 klopt, zou dit met deze wekelijkse afzet voor 30 weken zijn. Het zou natuurlijk wat te eenvoudig zijn, om te menen dat zo'n rekensommetje ook in de prak tijk uit zal komen! Nochtans geeft het de bezitters van dit produkt wel moed dat deze teelt ook dit jaar aan zijn trekken kan komen. Toch zou het niet goed zijn wanneer ieder nu zijn uien zou blijven bewaren, want wanneer de export goed is, moet er op dat moment óók aan de leverantie kunnen worden voldaan. Het moet dan ook mogelijk zijn, dat de 'handel over de gehele afzetperiode op een geregelde aanvoer kan rekenen, omdat dit wel het gunstigst ligt voor het beste prijs-gemiddelde. Gelukkig is het dit jaar wel zo, dat het produkt over wegend droog en blank, in de bewaarruimte is gebor gen. Juist de export vraagt blanke uien, van een goede Natuurlijk was het uw briefschrijver uit WALCHE REN bekend dat ons blad de 20.000 abonnee's naderde. We feliciteren onze ZLM en de redaktie van ons blad dan ook heel hartelijk met het bereiken dezer mijlpaal. Ook realiseren we ons dat de correspondenten voor een steeds groter en gevarieerder „publiek" schrijven, zodat het o.i. wel verantwoord is om eens een uitstapje in de schrijverij te maken buiten het rechtstreekse vak nieuws. Het is ons bekend dat door de brede opzet die EEN ENQUÊTE, WAARVOOR UW SPECIALE AANDACHT WORDT GEVRAAGD Het komt vrijwel ieder jaar voor, dat een of ander gezaaid gewas slecht of niet opkomt b.v. door droogte, of na de opkomst door weersom standigheden zo zwaar wordt beschadigd, dat het geen zin heeft met dat gewas verder te wer ken. In veel gevallen heeft bij zo'n gewas dan reeds een onkruidbestrijding kort na het zaaien plaats gehad met een of ander lang werkend middel. De grote vraag is dan, welk gewas on der deze omstandigheden op het betreffende perceel nog kan worden geteeld zonder al te groot risico van een tweede mislukking tenge volge van het nog in de grond aanwezige herbi cide. Vaak wordt in zo'n situatie uitgekeken naar ejan groentegewas. Door de afdeling onkruidbestrijding van het Proefstation voor de Groenteteelt te Alkmaar wordt gericht onderzoek verricht naar mogelijke vervangende gewassen. Dit onderzoek is echter pas dan volledig als de resultaten kunnen wor den getoetst aan praktijkervaringen en omge keerd. Het ligt daarom in onze bedoeling om via het Proefstation een enquête te houden onder die telers, die eens of meermalen met deze feiten geconfronteerd zijn geweest. Het zal een ieder duidelijk zijn dat het on mogelijk is, alle telers van groente- en akker bouwgewassen persoonlijk aan te schrijven. Daarom vragen we de lezers van dit vakblad, die ooit te maken hebben gehad met gewas mislukking na onkruidbestrijding, per briefkaart aan het Proefstation een enquête-formulier aan te vragen. Dit zal u dan per omgaande met ge frankeerde antwoordenvelop worden toegezon den. Wij hopen op de grootst mogelijke mede werking van de telers! Proefstation voor de Groenteteelt, Postbus 266, Alkmaar. onze redaktie aan ons blad geeft er ook buiten direkt belanghebbenden verschillende rubrieken gelezen en ge bruikt worden! Vorige week zijn we opgeschrikt door de uitgebroken oorlog in het Midden-Oosten. Een oorlog waar we allen, zij het indirekt, mee betrokken zullen raken in verband met de belangen die daarbij een rol spelen. Immers olie is in de letterlijke zin des woords een levensbelang geworden. Men denke niet eerst aan de auto of tractor of brommer. Maar praktisch alle produkten ook in de land- en tuinbouw hebben via vervoer, verwerking etc. met olie te maken. Simpel gesteld: als de olie stagneert, komt bijv. een broodfabriek, een suikerfabriek, een melk- of boterfabriek, in moeilijkheden. Stagneert de produktie, dan geen brood, meikprodukten, suiker, enz. En hoe erg dit ook zou zijn, het is geen fractie van 't lijden dat direkt betrokken partijen ondervinden. Eén ding is zeker: de Westerse wereld zal wel in ijltempo naar nieuwe energiebronnen moeten zoeken. Daarbij komt de steeds verdergaande verhoging van de olie prijzen. Dit houdt het geVaar in, dat bet Westen steeds minder olie af zou gaan nemen. Maar dan kunnen de olielanden de olie aan de straatstenen niet kwijt, m.a.w. in hun sterkte zit ook hun zwakte. Toch kunnen we op korte termyn in onze bedrijven best eens moeilijk heden krijgen als direkt gevolg van het Midden-Oosten- konflikt. Ook als de oliesjeiks het niet op de spits zullen dry ven! Een enkele keer mag men wel eens tevreden over eigen ideeën zijn! Zo is één van onze stokpaardjes, waar we zo'n 1 a 2 maal per jaar op attenderen, het schriel wegen bij de afzet van onze produkten. Ge kwaliteit, en tot nu toe is het uitvalpercentage niet bij zonder hoog. Het schijnt toch, dat door rasverbetering en wat méér zorg, de kwaliteit de laatste jaren wat voor uitgegaan is. In ieder geval hoort men tegenwoordig wel minder van koprot en kroef, iets wat enkele jaren terug soms veel voorkwam. Ook is de schade die de uienmade voorheen veroorzaakte bijzonder afgenomen, door de met sukses toegepaste beschermingsmiddelen. De meeste zorg vraagt nog wel de verschillende mecha nische bewerkingen die de uien nu eenmaal moeten on dergaan, alvorens ze exportklaar zijn om verzonden te kunnen worden. Gelukkig heeft dit bij de telers, en af zetorganisaties, de volle aandacht. De vroegste witloftrekkers komen zo rond half okto ber, óók weer in produktie, en wij zullen hopen dat de prijzen zo mogen zijn, dat hun kosten en arbeid vol doende gehonoreerd worden. Gelukkig zijn door' de ge vallen september-regen de gladiolen, witlofpennen en knolselderij nog aardig gegroeid, vooral bij de wat latere soorten. Toch zal ook hier rekening moeten worden ge houden, dat 1973 het kwalitatief moet afleggen tegen over zijn voorganger. Maar zoals eerder vermeld, de prijzen zitten overwegend wel in de goede hoek en het gaat er veelal maar om of het onderste regeltje met nieuwjaar weer bevredigend is. Want daaruit moet de kweker toch zijn kosten van levensonderhoud halen! weet niet of je op stenen ploegt als je daarover schrijft! Maar enkele weken terug stond er een duidelijke waar schuwing in het orgaan „Groente en Fruit". Hier werd duidelijk gesteld dat het een exportgevaar was dat de tomaten zo schriel afgewogen op de grootmarkten kwa men. Het is ons bekend dat bijv. de handel op de Wal- cherse veiling de Nummers kent die „precies" wegen en die dit normaal met een doorslagje doen. 'Nu bleek ons uit dit artikel in „Groenten en Fruit", dat het ook een landelijk euvel is! Wij hebben eens bij een groenteboer geneusd en constateerden 50 kg aardappelen in een zak! Van het „overwicht" had geen hoen kunnen vreten! Appels en peren waren vrij goed in 't gewicht, maar enkele nummers in Walcheren sprongen er uit. Er wa ren 1 tot 4 stuks meer in. Tomaten worden ook altijd zeer nip gewogen en idem zo met groenten Bekend zijn bijv. de waspeen uit Breda en Katwijk door hun royale doorwicht! De Italiaanse mandarijen staan nog steeds, ten onrechte nu, in kwade reuk daar ze vroeger van on deren kleine exemplaren legden en boven op de mooie en grote mandarijnen. Ca. 10 jaar hebben ze nodig ge had om van dit imago af te komen!! Voorlopig 'hebben we ons zegje er weer over gezegd en hopen dat aan dit onderwerp ook in andere bladen aandacht wordt besteed en door meerdere veilingbestu- ren zal worden gelezen! Op de bedrijven ging de afgelopen periode alles zijn normale najaarsgang, met oplopende prijzen voor bloem kool, bonen, tomaten en komkommers. Redelijke prij zen voor diverse koolsoorten, maar sla is op z'n retour. Ook veel voorbereidingen voor 't volgende seizoen zijn in valle gang, terwijl het oude nog in volle afgang is op onze bedrijven! Hoewel het in de afgelopen periode op de fruitbedrijven nog druk was met de appelpluk, werd er toch ook tijd vrij gemaakt voor het veiling klaar maken va nappelen en het aanbod nam dan ook toe. Er kwam veel Cox's Orange Pip pin van overwegend goede kwaliteit. Goudreinette ging een steeds belangrijker plaats innemen en ook het aanbod van Golden Delicious werd plaatselijk reeds van enige beteke nis. In de prijsontwikkeling zat weinig beweging. Gemiddeld werd iets minder betaald dan in de voorgaande weken, met uitzondering van de Gox's Orange Pippin die vooral voor de grote en middelmaten iets duurder werd. Nu moeten we er bij zeggen dat de kwaliteit van de Cox's ook heel wat beter is dan enkele weken geleden. Toen waren er veel par tijen met stip en deze komen thans belangrijk minder voor. De vroegst geplukte partijen zijn niet de best houdbare ge bleken, iets wat we overigens reeds lang wisten. De prijs van de Cox's in, de grote maten lag eind vorige week tussen 58 en 75 cent per kg. Voor klasse 1 6570 mm werd tussen 47 en 55 cent per kg betaald. De maat 6065 mm deed rond 40 cent of iets daar beneden. Goudreinette deed tussen 60 en 65 cent per kg voor de meest gevraagde maten van de rode mutanten. De groene partijen noteerden in deze maat tussen 50 en 55 cent per kg en de prijs vertoonde .weinig schommeling. De kleine maat van dit ras werd ver kocht rond 35 cent per kg voor de groene partijen en 23 cent per kg meer voor de rode mutanten. Groene Golden Delicious was vrijwel niet te verkopen. De grote maten deden rond en soms iets beneden 30 cent per kg. Goed gekleurde partijen die eetrijp waren, werden verkocht tot rond 55 cent per kg voor de grote maten en 45 cent voor de maat 6570 mm. Bij het verwarmen van vroeg geplukte Golden Delicious komt het probleem van de stipvorming dit seizoen sterk naar voren. Soms is hierdoor veel utval. Industrie appelen lagen vrij stabiel in prijs rond 22 cent per kg. Het aanbod voor dit doel was groot. Wat de peren betreft kan worden opgemerkt dat vorig week het ras Doyenné du Cornice de belangrijkste plaats innam. De prijs van de meest gevraagde maten lag tussen 1,10 en 1,20 per kg. De kleine maat klasse 1 kwaliteit werd rond een gulden per kg verkocht. Conference was er hier en daar ook nog wat te koop. Ook naar deze peer be stond een grote vraag en de prijs van de grote en midde* maat steeg tot iets boven 80 cent per kg terwijl voor d< maat 5560 mm rond 67 cent pe kg werd betaald. Beum Alexandre Lucas handhaafde zich tussen 65 en 70 cent voor de meest gevraagde maten. IEDERE dag opnieuw worden we bepaald bij de oor log in het Midden-Oosten, waar volkeren elkaar bestrijden op leven en dood en waar het bloed vloeit van soldaten en burgers. Het zijn gebeurtenissen die op in dringende wijze onder onze aandacht worden gebracht door middel van de publiciteitsmedia en we voelen ons er in zekere zin dicht bij betrokken. De kans is groot dat, wat er nu in het Midden-Oosten aan de gang is, ook van invloed wordt op het leven in de Westerse landen. Olie is immers een belangrijk onderdeel van het eco nomisch gebeuren over heel de wereld en zeker hier in het westen. En het Midden-Oosten is een van de belang rijkste gebieden ter wereld van de olie-produktie. Waar toe dit alles zal leiden is op dit moment nog niet te zeg gen, maar vast staat dat er sprake is van een ernstige situatie, waarvan het benauwende is dat de wereld in het algemeen niet in staat is dergelijke uitbarstingen te voorkomen of een direkt halt toe te roepen! D LIJVEN we dichter bij huis, dan was daar het debat naar aanleiding van de rijksbegroting voor 1974. Er zijn veel en ferme woorden gesproken, er zijn enkele moties aangenomen, het merendeel verworpen, en we wachten thans op wat de verdere gevolgen zullen zijn. Ook de belangen van land- en tuinbouw hadden enige aandacht van enkele fraktieleiders. We dachten dat de regering daar toch niet zonder meer om heen zal kun nen draaien. De minister van financiën stond op zijn zachtst gezegd niet direkt te trappelen om toe te geven dat de kleine zelfstandigen, waaronder de land- en tuin bouw, in het hoekje zitten waar de slagen vallen en waar in feite reeds jaren de slagen zijn gevallen. Op het ogen blik hebben we weer het levensgrote probleem van de compensatie voor de revaluatie van de gulden. Er is een tijdelijke regeling in de o.b.sfeer. Onze organisaties heb ben er echter zeer duidelijk op gewezen dat het geen goede en een onvoldoende oplossing is. Ook als tuinders ervaren we de gevolgen van deze revaluatie. Onze concurrentiepositie op de buitenlandse markten is immers weer een stuk ongunstiger geworden. Vooral ih de fruitsektor ervaren we op het ogenblik in sterke mate de invloed van het duurder worden van de gulden, waardoor Frankrijk een nog grotere concurrent voor onze Golden Delicious is geworden dan het al was. Juist door deze verandering van de wisselkoersen wordt onze positie uitgehold en we kunnen daar niets tegen over stellen. Hopelijk zullen hiervoor afdoende maatre gelen getroffen kunnen worden. hopen verder dat we wanneer dit blad verschijnt weer zekerheid zullen hebben over de nieuwe be windsman op Landbouw en vooral dat hiervoor een man gevonden zal worden die het vertrouwen heeft van onze organisaties en weet van de vraagstukken die hier leven. Het is immers geen eenvoudige zaak om ondernemer te zijn en te blijven in de land- en tuinbouwsektor. Door bepaalde regeringsmaatregelen kan de toch reeds niet zo ongunstige situatie nog verder worden verslechterd, zie maar naar wat er zich thans afspeelt rond de revaluatie compensatie. Gelukkig is er hard en flink aan de bel ge trokken dus we mogen vertrouwen dat het onrecht dat hier dreigt plaats te vinden, geen werkelijkheid wordt. Wanneer we het hebben over de vragen die we hebban als ondernemers dan is daar voor velen van ons <n de laatste maanden ook weer bijgekomen het duurder wor den van het geld dat we hadden geleend voor ons be drijf. De rente is gestegen en het is begrijpelijk dat de banken waarvan we crediet hadden gekregen, niet ach ter konden blijven. Niettemin is het weer een aanslag op ons bedrijfsresultaat dat we niet hadden voorzjen. De meeste'ondernemers in de tuinbouw hebben grote be dragen geleend dus het verhogen van de rente, soms met een procent of meer, is niet te verwaarlozen. We hebben ook weer en opnieuw te maken met stijgende olieprijzen en de verwachtingen die we voor dè toekomst erover horen zijn ook al niet opgewekt! Integendeel al- lerwege houdt men rekening met het verder aantrekken van olieprijzen. Dat geld zal opgebracht moeten worden en degenen die een glasbedrijf hebben dat verwarmd moet worden, weten dat dit er flink in de papieren kan lopen. Daarbij hebben we elk jaar te maken met de stij gende loonkosten en er is geen reden om aan te nemen dat dit gaat veranderen. Zorgen genoeg dus rond de fi nanciële positie van onze bedrijven en het minste dat we mogen verwachten is toch wel een regering die oog heeft voor deze problemen en tracht er gerede oplos singen voor aan te dragen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 13