WIE VOLGT? HOOFDBESTUUR9Czlm VERGADERDE officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ig|S|1X^EELA^Oy 61e Jaargang - No. 3206 In dit nummer o.m.: O.V.M.-verzekeringen - Nogmaals een dag bij de schade-afdeling Pagina 3 Beroepsovergang in de landbouw Pagina 4 Aktualiteiten rondom de uitzaai van wintertarwe Pagina 5 Cutivatoren met vaste tanden Pagina 7 Limousin-vee op Zeeuws-Vlaams akkerbouwbedrijf Pagina 8 Eczeem door rubber Pagina 8 Tuinbouw en Tuintips Pagina 10/11 9|( P.j. Zuid - Voor de vrouw - Erf en Akker Pagina 15 Vrijdag 26 oktober zal het voor de Stichting Agrarisch Opleidingscentrum van het K.N.L.C. een feestelijke dag zijn. Dan zal de officiële opening van het moderne agrarisch scholencomplex te Dordrecht plaats vinden waarin zowel een lagere land- en tuinbouwschool als een middelbare en een hogere landbouwschool een plaats heb ben gekregen. Momenteel volgen daar zo'n 400 leerlingen hun agrarische opleiding! Op zaterdag 27 oktober zal van 14.00 tot 16.00 uur een z.g. „Open dag" worden gehouden waarbij belangstellenden van harte welkom zün. x^hciale I 1 VRIJDAG S OKTOBER 1973 en tuinbouwblad Het bericht dat de landbouwminister Mr. T. Brouwer met ingang van uiterlijk 1 november a.s. zijn funktie om gezondheidsredenen moet neerleggen, zal voor velen die met de gezondheidstoestand van de minister op de hoog te waren, zeker niet als een verrassing zijn gekomen. Men kan zich afvragen of het van de heer Brouwer of de K.V.P. wel verstandig is geweest deze stap te wa gen, waar toch bekend is hoeveel energie met name ook de post van landbouwminister kost. Overigens blijft dat natuurlijk altijd achteraf redeneren. Wat we wel kunnen konstateren is dat het Ministerie van Landbouw nu met de vierde landbouwminister binnen één jaar geconfron teerd zal worden. Immers nadat ir. Lardinois per 1 januari 1973 zijn ministerspost inruilde voor de funktie van land bouwcommissaris te Brussel, kregen we tot de installa tie van hef kabinet Den Uyl als interim minister de heer Boersma. En nu zal dus na nog geen half jaar na de in stallatie van Mr. Brouwer weer naar een nieuwe bewinds man op landbouw gezocht moeten worden. Dat zal, ge zien de politieke verhoudingen, ge,en eenvoudige zaak worden. Aan enige voorspelling wagen wij ons dan ook niel. Wel is het te hopen dat de toekomstige minister de landbouwproblemen reeds buitengewoon goed be heerst. Immers er staan hem op binnenlands, maar voor al op Europees niveau een aantal zeer zware taken te wachten. KLIMAATSVERSLECHTERING Politiek en zeker ook landbouwpolitiek is even ver anderlijk als hel weer. Dat hebben we de laatste tijd weer duidelijk kunnen konstateren. Zo was 2 a 3 jaar geleden de stemming in de agrarische sektor bijzonder slecht. Met name in de akkerbouwsector door de slech te resultaten van de vrije produkten, maar toch ook in de veehouderijsektor én doordat nog steeds de dreiging van hel plan Mansholt met zijn streven naar zeer grote bedrijven boven de Europese landbouw hing. In de daarop volgende twee jaar zijn de prijzen der vrije produkten in de akkerbpuwsector en ook van de garantieprodukten in de veehouderij aanzienlijk gunstiger komen te liggen, terwijl daarnaast de EEG-structuurpoli- tiek zich veel meer op het gezonde gezinsbedrijf ging richten. De landbouw leek in eien wat rustiger vaarwater ge komen. Temeer daar in de loop van afgelopen winter steeds duidelijker werd dat ook het probleem van de overschotten tol het verleden ging behoren. Wie even wel het verslag van de j.l. maandag gehouden Hoofd bestuursvergadering leest zal tot de conclusie komen dal, nauwelijks een half jaar later, het politieke klimaat voor de landbouw er weer betrekkelijk somber uitziet. Wa> is daarvan de oorzaak? ONS COMMENTAAR Op binnenlands gebied ongetwijfeld de komst van een nieuwe regering, die slechts op zeer bescheiden wijze met de belangen van de land- en tuinbouw wenst reke ning te houden, zoals uit een aantal recente maatregelen we! ic gebleken. Daarnaasl zijn er in EEG-verband (politieke) krachten aan het weKk, die streven naar een sterke beperking van de EEG-uitgaven voor de landbouw ten koste van het boereninkomen. Uitgaven die bovendien sterker dan ooit naar voren komen nu de belangrijke inkomsten uit de graanheffingen door de hoge wereldmarktprijzen zijn weggevallen. Daarbij komt dat door sommigen het huidige systeem van inkomensgaranties via de prijzen wordt aangevoch ten en meer gedacht wordt in de richting van inkomens toeslagen en eventueel produktiebeperkingen. Net of dat geen geld kost! COMPENSATIE VOLSTREKT ONVOLDOENDE T^E revaluatie van de gulden met 5%, gevoegd bij de uit de miljoenennota voortvloeiende lastenver zwaring, betekenen dat de landbouw een onevenredig groot offer moet brengen in de strijd tegen de inflatie. De inkomensachteruitgang, die hiervan voor de landbouw het gevolg is, wordt onvoldoende gecompenseerd door de tijdelijke B.T.W.-toeslag van 2 aldus voorzitter J. B. Becu tijdens de Hoofdbestuursvergadering gehouden op maandag 1 oktober te Goes. De voorzitter konstateerde dat deze regering in eerste aanleg de inflatie wil bestrijden ten koste van bedrijven en zelfstandigen zonder dat over een bijdrage der overi ge groeperingen, enige zekerheid bestaat. De revaluatie treft daarbij de landbouw wel bijzonder hard. Immers be halve met de nadelen in de exportsfeer, wordt de land bouw ook geconfronteerd met 5 lagere E.E.G.-garan tieprijzen. Na aftrek van de beperkte voordelen door goedkopere importen van grondstoffen, blijft er voor de garantiepro dukten nog altijd een prijsdaling van omstreeks 4 over, terwijl ook de druk op de vrije produkten aanzienlijk zal zijn. Dat betekent voor de akkerbouw dat van de to tale prijsstijging over de laatste 5 jaar van ca. 8 on geveer de helft weer verloren gaat! En dat terwijl de kosten zelfs na aftrek van de produktiviteitsverbetering, met 18% zijn gestegen. De voorgestelde B.T.W.-com- Wij vragen ons daarbij af of het vaak op (te) veel idealisme gestoelde beleid, zowel in ons land als daar buiten, wel voldoende rekening houdt met de realiteit van alledag. Die realiteit is immers dat de wereld nog steeds te kampen heeft met een schrijnend voedseltekort, dat eer der toe- dan afneemt. En dat vele tientallen miljoenen mensen in de ontwikkelingsgebieden in Afrika en Azië afhankelijk zijn van de produktie van onze westerse land bouw. Een westerse en zeker ook Europese landbouw die er daarnaast al tientallen jaren in slaagt de sterk gegroeide eigen bevolking ononderbroken van voldoende voedsel .te voorzien. In dat kader kan en mag naar onze mening niet toe gestaan worden dat er met de belangen van onze land bouw wordt gemarchandeerd. Het ware wenselijk dat ook onze Nederlandse welvaartsconsument met dit laatste voor ogen zijn 1 cent goedkopere brood en melk kon- sumeerde! LUTEIJN. REVALUATIE KOST BOER GELD E.E.G.-LANDBOUWBELEID ONZEKER ZLM-WERKGROEP „LANDINRICHTING EN MILIEU" pensatie van 2 is dan ook volstrekt ontoereikend om zelfs maar het inkomensniveau te handhaven. De heer Becu benadrukte dat van akkerbouwzijde geen genoegen genomen moet worden met beperkte extra te gemoetkomingen per produkt. Er dient volledige com pensatie voor de hele sektor geëist te worden, bijvoor beeld door een hogere B.T.W.-toeslag. Daarnaast dient deze B.T.W.-compensatie ook voor de periode na 1 apr 1974 van kracht te blijven. Wat de melk betreft betekent vooral het niet doorgaan van de verhoging der winterprijs een aanzienlijke druk op de inkomens in deze sektor. Immers waar de melk veehouder volgens afspraak recht had op een prijsver hoging voor de wintermeik van 2,9 cent, wordt hij nu met een verlaging van 1 cent per kg geconfronteerd! Goedkopere importen en de B.T.W.-toeslag bieden voor dit verschil ten enen male onvoldoende compensatie. De vergadering benadrukte nogmaals dat hoewel voóral de melkveehouderij in het nieuws is geweest de akkerbouw èn de tuinbouw met een minstens evengrote inkomensterugslag worden geconfronteerd Overigens was het bestuur van mening dat de nu door gevoerde maatregelen nauwelijks enige inflatieverminde ring tot gevolg zullen hebben. De overheid blijft immers zelf de inflatie-door 'ma. uit gavenbeleid sterk aanwakkeren. Vooral het'feit dat de (Zie verder pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1