officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant Bij het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin Nationaal geschenk Nu wij mogen herdenken dat Koningin Juliana 25 jaar geleden haar zware taak op zich nam als opvolgster van haar moeder, de zo geliefde Koningin Wilhelmina, gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar al het lief en leed, dat het Nederlandse volk in deze periode heeft er varen. De jaren 19481973 waren allereerst jaren van op bouw en herstel van een door de oorlog zwaar geschon den land. Vooral de landbouw in het zuidwesten van ons land werd door de oorlog zwaar getroffen. De inundaties, evacuaties en vernielingen door de bezetter aangericht, vormen trieste bladzijden uit onze geschiedenis, die veel ouderen zich nog als de dag van gisteren herinneren. Toen Koningin Juliana de troon besteeg, was ons land met grote energie mede ook dank zij de Marshallhulp bezig om een nieuwe toekomst op te bouwen en zich opnieuw een plaats in de wereld te veroveren. Koningin Juliana heeft steeds grote belangstelling ge toond voor nieuwe ontwikkelingen en perspectieven, die zich in dit herrijzende Nederland voor deden. Die ontwikkelingen voltrokken zich met name ook zeer sterk in de sector van land- en tuinbouw. Vooral op deze sector rustte immers een grootse taak. Het ging er niet alleen om het Nederlandse volk te voe den, van land- en tuinbouw werd daarnaast verwacht, dat door het opbouwen van een exportpositie, weer ge zorgd werd voor de zo noodzakelijke deviezen. De betekenis van onze land- en tuinbouw in het ge heel van de E.E.G. nu vindt zijn oorsprong in de vijftiger jaren en ook dit is een bladzijde uit de geschiedenis, die niet vergeten dient te worden. De sector, die toen de hoeksteen van ons bestaan als volk vormde, is dat met zijn moderne en aangepaste bedrijfsvoering nu nog, zij het in ander en groter verband. De belangstelling van de Koningin voor het wel en wee van ons werk bleek o.a. heel sterk tijdens de watersnood ramp van 1953, toen een deel van wat intussen na de oorlog bereikt was, weer een prooi werd van de niets ontziende stormvloed. Groot was haar meeleven met de nabestaanden van de vele slachtoffers en met de zwaar gedupeerden. Ve len vonden in dit meeleven een morele steun en zullen dit nooit vergeten. Ook op hoogtijdagen van de ZLM heeft onze Be schermvrouwe zich enkele malen niet onbetuigd gela ten. Zo bezocht Koningin Juliana op 24 juni 1955 de ZLM Tentoonstelling te Kloosterzande, die georganiseerd werd door de Kring Hulst, waarbij zij grote belangstel ling toonde voor de vele facetten van land- en tuinbouw in die dagen. De jubileumtentoonstelling 125 jaar ZLM, die in juni 1968 in de Wilhelminapolder werd gehouden, werd even eens opgeluisterd door een bezoek van H.M. de Konin gin. Wij weten hoe Koningin Juliana in haar drukke pro gramma ook dergelijke bezoeken opneemt, teneinde zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelin gen in de diverse sectoren van de maatschappelijke vraag stukken in die sectoren. Juist deze bezoeken werden bij zonder gewaardeerd en blijven ook bij onze organisatie in aangename herinnering. Moge het onze Koningin gegeven worden straks op een waardige herdenking van Haar regeringsjubileum te kunnen terugzien en moge Zij met Prins Bernhard en hun gezin nog vele jaren voor ons en voor elkaar ge spaard blijven. zlm VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1973 61e Jaargang - No. 3195 en tuinbouwblad Volgende week wordt het regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Juliana gevierd. Elders op deze pa gina treft U een opwekking aan voor een bijdrage in het „Nationaal geschenk", waarbij we verwachten dat Zee land en Noord-Brabant zich niet onbetuigd zullen laten! De vorstin toonde herhaaldelijk haar belangstelling voor de agrarische sector. Als herinnering hieraan bovenstaande foto, die genomen werd tijdens haar bezoek aan de in 1968 te Wilhelminadorp gehouden ZLM-tentoonstelling. Hare Majesteit toont zich blij verrast met de haar aan geboden lammeren. Op verzoek van Hare Majesteit Koningin Juliana zal het persoonlijk geschenk; dat haar bij gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum door het „Nationaal Co mité" zal worden aangeboden, van bescheiden aard zijn. Het is namelijk haar wens dat de voor het nationaal geschenk binnengekomen gelden in hoofdzaak zullen worden bestemd voor konkrete projekten voor het „Kind in Nood", zoals in Nederland de bouw van een tweede kinderdialyse-centrum voor jeugdige nierpatiëntjes en buiten Nederland projekten voor geïntegreerde kinder- zorg en hulp aan het door oorlogsgeweld invalide ge worden kind. Wij kunnen ons voorstellen dat vele agrariërs ook in dit nationaal geschenk en tegelijkertijd in de leniging van de kindernoden willen bijdragen. Daarom bevelen wij de lezers van ons blad de plaatselijke inzamelings- akties, die hun zwaartepunt zullen hebben in de week van 3 tot 9 sepember, van harte aan. Een bijdrage in het nationaal geschenk kan ook overgemaakt worden op postgiro 25073 van het Nationaal Comité Zilveren Re geringsjubileum Koningin Juliana te Den Haag of op bank rekening 825 van de bank, waarbij men een bankreke ning heeft. Dit eensluidende nummer is tot stand geko men voor alle banken^ die bij de Nederlandse Bankiers Vereniging zijn aangesloten. In beide gevallen is vermel ding van „Nationaal geschenk" voldoende. DE VOORZITTERS VAN DE DRIE CENTRALE LANDBOUWORGANISATIES

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1