HOOFDBESTUUR DER ZLM VERGADERDE officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Landbouwbeleid en voedselschaarste Pagina 3 De Z.O.N. jubileerde Pagina 4 Z.H.V. had prima jaar Pagina 4 Biesbosch waarheen Pagina 5 Mfr Nabeschouwing ZLM- werktuigententoonstelling Pagina 7 Blauwgevoeligheid en blauwgevoeligheids- onderzoek cons.-aardappelen Pagina 8/9 Intensieve veehouderij en hinderwet Pagina 8/9 Het rundvee op de ZLM-tentoonstelling Pagina 10 ■fc Tuinbouw Pagina 11 zlm /v9 land- VRIJDAG 6 JULI 1973 61e Jaargang - No. 3190 en tuinbouwblad De zeer geslaagde ZLM-Tentoonstelling Delta '73 te Kamperland is weer achter de rug en het secretariaat is nu bezig met het afwikkelen van de administratieve en andere zaken. Deze week nog een overzichtsfoto van één van de „straten" op het open tentoonstellingsterrein. Het Hoofdbestuur van de ZLM heeft zich op de zon nige en warme maandagochtend van 2 juli j.l. over za ken van velerlei aard gebogen, waar de agrarische sec tor mee geconfronteerd wordt. In zijn openingswoord herinnerde voorzitter J. B. Becu in de eerste plaats aan de zeer geslaagde ZLM dagen, n.l. de Buitengewone Algemene Vergadering, het Concert en de Land- en Tuinbouwtentoonstelling Delta '73 te Kamperland. Hij bracht dank aan allen die aan het welslagen daarvan op een of andere wijze hun medewerking hadden ge geven. Wij kunnen terugzien, aldus de voorzitter, op een bijzonder geslaagde tentoonstelling waarbij de landbouw op uitstekende wijze naar voren is getreden. Betreffende de regeringsverklaring van de nieuw op getreden regering, merkte de voorzitter op dat afgewacht moet worden hoe de plannen betreffende het te voeren beleid in de praktijk uitgevoerd zullen gaan worden en in hoeverre aan de agrarische belangen en problemen aandacht zal worden geschonken. We zullen de ontwik kelingen op de voet volgen, aldus de voorzitter, en zo nodig onze stem laten horen indien ons inziens deze be langen in de knel zouden blijken te komen. De zaken van alledag gaan echter door. In Brussel wordt aan de prijsvaststelling voor oogst 1974 gewerkt. Het is echter wel duidelijk dat een en ander dit jaar niet meer tot een beslissing zal komen. De revaluatie van de Duitse Mark met 51/2 de zoveelste na 1947, maakt duidelijk dat de monetaire problemen nog steeds niet tot een oplossing gekomen zijn. Het lijkt er nog niet op dat er op dat gebied de zo hoog nodige rust zal komen. Levensgroot liggen ook weer voor ons de problemen betreffende de onderhan delingen met Amerika in het kader van de GATT. Amerika dringt er daarbij op aan om de EEG-heffin- gen af te schaffen en meer agrarische produkten op onze markten te-leveren. Dit terwijl de voedselsituatie zo pre cair is dat er in Afrika grote hongersnood heerst en Amerika genoodzaakt was een uitvoersverbod op soja bonen en katoenzaad af te kondigen. Het wereldgraan overschot is als door de zon weggesmolten en ook in de EEG zijn de graanvoorraden nog maar gering, zodat de nieuwe oogst zeer welkom is. Gevolg van een en ander is dat de marktprijzen op de wereldmarkt zo hoog zijn dat de invoerheffingen verdwenen zijn. FLUORSCHADEVERGOEDING Als landbouworganisatie zijn we nauw betrokken bij de Fluorschadevergoedingsregeling rond het Sloege- bied. Alhoewel de industrie verzekert dat de veroor zaakte schade vergoed zal worden, blijken er dienaan gaande toch nog problemen te zijn. Betreffende de fluor- schade bij de rundveehouderij valt te verwachten dat de regeling, die reeds jaren in de kanaalzone tot aller te vredenheid wordt toegepast, zal worden gevolgd. Anders ligt deze kwestie bijv. bij de schade in gladiolen. De wetenschap beschikt blijkbaar nog niet over voldoende feitelijke gegevens om op basis daarvan tot een prak tische en aanvaardbare schadevergoedingsregeling te kunnen komen. Ons inziens dient bij mogelijke twijfel, of de knolvorming onder de fluor-uitstoot lijdt, in ieder geval door de industrie betrokkenen daarvan schadeloos gesteld te worden. Het doorbreken van de cirkel blijkt echter een moeilijke zaak. WATERZUIVERING Onlangs hebben de Provinciale Staten van Zeeland het besluit genomen de taak van de waterzuivering in gaande 1 januari 1974 aan de waterschappen op te dra gen. Een moeilijke taak, waarover in de komende maan den nog veel overleg nodig zal zijn. Deze waterzuive- ringstaken zullen de waterschappen veel geld gaan kos ten, die in de vorm van heffingen opgebracht zullen moeten worden. Vandaar dat de vergadering van mening was dat, zoals dit ook in Brabant is gebeurd, onze leden varkenshouders geadviseerd zullen moeten worden zelf maatregelen dienaangaande te treffen, teneinde niet on gezuiverd op poldersloten te moeten lozen. Dit zal hun geld kosten, maar goedkoper zijn dan een aanslag van het waterschap. ELECTRICITEITSVOORZIENING AGRARISCHE BEDRIJVEN De georganiseerde landbouw en PZEM voeren reeds geruime tijd besprekingen over de verdeling van de kos ten, gepaard gaande aan de verzwaring van de leidin gen, noodzakelijk door de toenemende vraag naar elec- triciteit op de agrarische bedrijven. In afwachting van een definitieve regeling kwam destijds een interimrege ling tot stand. In de maandag 9 juli te houden vergade ring van de Gewestelijke Raad komt een definitieve re geling ter goedkeuring aan de orde. Bij de uitvoerige dis cussie bleek dat de interimregeling reeds grote deining in de veehouderijsector teweeg heeft gebracht. Door de vergadering werden dan ook verschillende kritische kant tekeningen geplaatst. In het bijzonder werd aangedron gen op duidelijkheid in de tariefstelling, de datum van ingang en de wijze van berekening. Uit overlegde nota's bleek dat deze wat duidelijkheid betreft veel te wensen overlaten, zodat men niet of onvoldoende weet waar men aan toe isl Ook werd benadrukt dat men voor des tijds reeds gedane investeringen niet wederom belast wil wordenl AKKERBOUW Van een overschot naar een tekort is, zo blijkt uit de situatie op de wereldgraanmarkt, maar een kleine stap. Het Amerikaanse uitvoersverbod op sojabonen heeft ook een direkte invloed op de Nederlandse graanmarkt. Voor de mengvoederindustrie zal belangrijk meer (gedenatu reerde) tarwe beschikbaar moeten komen omdat ver vangende produkten er onvoldoende zijn. Brussel zal daarom voorzichtig optreden met het vaststellen van de denaturatiepremie. Verwacht wordt dan ook dat de graan markt een interessant beeld zal gaan vertonen, al heeft op het ogenblik niemand voldoende inzicht wat er gaat gebeuren. Gezien het wegvallen van de soja als grondstof voor de mengvoederindustrie, wordt aangeraden voergerst niet onder de interventieprijs van de hand te doen. De situatie ten aanzien van vlas, erwten, karwij en blauwmaanzaad is niet ongunstig en er staat een goede oogst te wachten. Overigens gaat de aanhoudende droogte en de zeer hoge temperaturen bij de stand van de gewassen een rol spelen. De granen rijpen sneller af. Ook de veehouderij krijgt langzamerhand te kampen met stagnerende grasgroei. VEEHOUDERIJ Gezien het droge weer is er veel hooi en kuilvoer van zeer goede kwaliteit geborgen, zodat men mag spreken dat de ruwvoederpositie voor komende winter al voor een groot gedeelte veilig is gesteld, als men tenminste niet genoodzaakt is deze voedervoorraad aan te spre ken gedurende het weideseizoen, want momenteel laat de grasgroei wat zitten, vooral de gemaaide percelen. Wel moet men er op bedacht zijn dat door de grote een heden men ook kwetsbaarder wordt, als langere tijd de grasgroei achter blijft, aldus de heer Van Heyst. Wat het gebruiksvee betreft blijven de kalfkoeien duur, dit omdat de nuchtere kalveren in prijs zijn gestegen. Het overige vee voor de weiderij vooral de guste koeien, hebben een gevoelige aderlating moeten ondergaan, dit als gevolg dat het slachtvee nogal in prijs gedaald is, vooral de oudere koeien zijn ongeveer 1,per kg ge slacht gewicht gedaald ten opzichte van een maand ge leden. Deze dieren hebben dan ook de grootste prijs verlaging moeten incasseren. Goede jonge slachtrunde- (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1