•$fi.ANO% DELTA '73 PAREL IN DE ZLM-TENTOONSTELL1NGSKROON ONS COMMENTAAR officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Uit de praktijk Pagina 5 Zeeuws-Vlamingen op bezoek in De Kempen Pagina 7 De maand juli op het Z.-W. landbouwbedrijf Pagina 8/9 Tuinbouwnieuws Pagina 10 Voor de vrouw Pagina 13 land- IJDAG 29 JUNI 1973 Jaargang - No. 3189 en tuinbouwblad Terugziend op de zeer geslaagde ZLM-Tentoonstellingsdagien Delta '73 te Kamperland hier nog een foto van de werkers van het „eer ste" uur. De terreincommissie oriënteerde zich ter plaatse over de bestaande situatie in dit prachtige recreatiegebied op de Schotsman Ruiterplaat waar toen nog de volkomen rust heerste! Op de voorgrond van links naar rechts de heren W. C. Sinke, S. J. van Langeraad, J. C. Quist, A. Boogaard en H. Batus met links op de achtergrond de heren L. Kooistra en P. van de Maas. Het is een dankbare opgave te mogen terugblikken op de ZLM-Tentoonstelling Delta '73. Immers onder wel haast ideale omstandigheden hebben we vorige week weer prachtige dagen meegemaakt. Na afloop van de sluitingsceremonie overheerste dan ook bij allen die bij voorbereiding en uitvoering betrokken zijn geweest een gevoel van voldoening en dankbaarheid. Ook na 5 jaar bleek immers de ZLM-Tentoonstelling nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren te hebben. Steeds heeft deze tentoonstelling zich eigenlijk gemanifesteerd door aarzelende starts, maar sterke eindsprints! Zo leek in de allereerste fase van voorbereiding de animo om aan Delta '73 deel te nemen niet overal vol doende, zodat men zich hier en daar wel eens afvroeg of men het avontuur nog wel moest wagen. Naarmate evenwel de voorbereiding vorderde steeg ook de be langstelling, zodat tenslotte zelfs nog een aantal zeer late inschrijvers teleurgesteld moesten worden. Ook de ZLM-dagen zelf hadden een wat aarzelende start in de vorm van een matig bezochte Buitengewone Algemene Vergadering. Ed. Flipse en zijn Philharmonie van Antwerpen zorg den evenwel voor een uitzonderlijk goed slot van deze eerste dag. Geheel in deze lijn begon ook de tentoonstelling zelf met een niet vlekkeloze opening, om evenwel uiteinde lijk na een goed, maar niet te druk bezochte vrijdag, te eindigen met een alle verwachtingen overtreffende za terdag. PERFEKTE ORGANISATIE Wat reeds bij de opbouw naar voren kwam en ook tij dens de tentoonstellingsdagen zelf nog eens werd be nadrukt, was de uitstekende organisatie, zodat zich nauwelijks een probleem van enige omvang heeft voor gedaan. Slechts de overstelpende bezoekersstroom op zaterdag zorgde voor wat parkeermoeilijkheden. Onge twijfeld is deze vlotte gang van zaken grotendeels te danken aan de grote ervaring en inzet van wat wij het „organisatiekwartet" Van Langeraad, Sinke, Blanksma en Quist zouden willen noemen. Zonder vele anderen tekort te willen doen, zijn zij het in de eerste plaats ge weest die Delta '73 tot een succes hebben gemaakt. Mede daardoor kon ook steeds gesproken worden van een goede stemming onder medewerkers, standhouders, organisatoren van de veedagen en vooral bezoekers. De samenwerking met de Zeeuwse Dag van het Paard is, dachten wij, bij allen zeer goed bevallen. Een ZLM-tentoonstelling is er natuurlijk in de eerste plaats voor de 'landbouw zelf. Op het werktuigenterrein en in de paviljoens kon iedereen ongetwijfeld aan zijn trekken komen. Men heeft daarbij kunnen konstateren dat zich sinds 1968 weer vele nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Wat is de mens toch klein wan neer hij tussen al die kolossale machines loopt, hoorden wij een der bezoekers verzuchten. Hij gaf dachten wij de mening van velen weer. Dat we ook met de kwaliteit van het rund- en klein vee in de lift zitten in het Zuid-Westen, heeft de vrijdag duidelijk aangetoond. Zelden werd een collectie vee van een dergelijk hoog gehalte in dit deel van ons land ver toond. De meer dan 500 paarden vormden ongetwijfeld het elegantste onderdeel der tentoonstelling, een slotdag waardig. Dat daarbij naast de opkomst van het paard in de recreatieve sfeer, ook de koudbloedpaarden weer uitstekend voor de dag kwamen zal menige liefhebber grote voldoening hebben gegeven. PUBLIC RELATIONS Naast het directe belang van de landbouw zelf, wordt met een dergelijke tentoonstelling ongetwijfeld de good will en het begrip voor de landbouw in het algemeen en de ZLM in het bijzonder sterk bevorderd. In de eer ste plaats wordt de niet bij de landbouw betrokken bur ger in de gelegenheid gesteld om op indringende wijze kennis te nemen van de ontwikkelingen die er binnen de land- en tuinbouw plaatsvinden. Dat komt ongetwij feld het begrip voor de positie, waarin de boer van van daag verkeert, ten goede. Daarnaast heeft -de opmerkzame bezoeker tevens kun nen konstateren dat zeker ook de ZLM open staat voor al die zaken die tot meer welzijn en welvaart in de ruim ste zin kunnen leiden. Stands waar grote aandacht aan recreatie, natuur, landschap, planologie, milieu etc. werd besteed, getuigden daarvan. Evenals dat binnen de eigen gelederen der ZLM ge bruikelijk is, werd daarbij aan iedereen gelegenheid ge boden zijn of haar mening naar voren te brengen. Menin gen die zeker niet altijd met de onze overeenkwamen, zoals in die stand waar we een geschrift zagen dat over de onverantwoordelijke en niet tot constructieve ideeën vorming bijdragende standsorganisaties handelde. Ook in het ZLM-paviljoen kwam de open discussie over di verse zaken duidelijk naar voren. Wij dachten dat het van de grote interne kracht der ZLM getuigt, wanneer op een tentoonstelling als deze ook andersdenkenden volop in de gelegenheid worden gesteld hun mening naar voren te brengen, ook al is dit niet altijd de binnen ZLM-kringen overheersende opvat ting. Natuurlijk, en dat is ook de ZLM zich bewust, mag deze democratische meningsvorming niet tot een, op be sluiteloosheid gefundeerd, beleid aanleiding geven. Het gaat er immers om niet te praten over inspraak, maar er mee te werken. DE VOLGENDE Het succes van deze tentoonstelling vormt de basis voor een volgende, aldus voorzitter Becu in zijn slot woord. Ook wij zijn van mening dat Delta '73 zeker niet de laatste ZLM-manifestatie zal zijn geweest. Al zal op zet en inhoud van een volgende ongetwijfeld weer ge heel anders zijn. Zo moet een grotere vertegenwoordi ging van afzet- en verwerkende organisaties op het ge bied van vooral tuinbouw en zuivel, alsmede de aanwe zigheid van meer overheidsinstanties toch mogelijk zijn. Veel zal ook afhangen van het feit of bij een volgende gelegenheid weer even uitstekende terreinen in Zee land of West-Brabant gevonden kunnen worden. Duide lijk is evenwel dat een dergelijke manifestatie, die niet alleen het overgrote deel der landbouwende bevolking in het Zuid-Westen, maar ook omstreeks 10.000 bezoe kers van buiten de landbouw trekt, van onschatbare waarde voor de interne en externe public relations van diezelfde landbouw is. Voor een dergelijk groot belang zal de ZLM ook in de toekomst zeker weer bereid moe ten zijn zich volledig in te zetten, met aanvaarding van de nu eenmaal aan de organisatie van een dergelijk evenement verbonden risico's. Dat is zij aan de doel stellingen, in haar statuten omschreven, met name „de verhoging van het welzijn en de welvaart in de agrarische sektor en de algemene bevordering van de belangen van het platteland, alles in de meest uitgebreide zin", verplicht. Aan alle bezoekers zouden wij dan ook willen zeggen tot ziens bij de volgende ZLM manifestatie! LUTEIJN.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1