REDUCTIEBON TENTOONSTELLING "DELTA1 officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant AAN-EN AFVOERWEGEN LAND- EN TUINBOUW, TENTOONSTELLING BU KAMPERLAND tegen inlevering van deze bon ontvangt men aan de loketten van de zlm-tentoonstelling een entreebewijs tegen gereduceerde prijs. VRIJDAG 8 61e Jaargang veerse dam RIP-POLDER JACOBA POLDER CAMPERLAND POLDER l\arry£«riqrid r toegang tot t er rein. POLDER «xn voer rot>! Over twee weken begint op donderdag 21 juni de ZLM Land- en Tuinbouwtentoonstelling te Kamper land. Daar er zowel op donderdag, maar vooral op vrijdag en zaterdag op vele duizenden bezoekers wordt gerekend, waarvan de meeste per auto zullen komen, heeft het Tentoonsteilingsbestuur getracht de wegen naar de Tentoonstellingsterreinen zo efficiënt mogelijk te benutten. Om een vlotte doorstroming van het verkeer te bevorderen is een aan- en afvoer- wecjenplan opgesteld met zoveel mogelijk éénrich tingsverkeer. Let dus op de desbetreffende borden en volg de aanwijzigingen van de politie. Tevens op deze pagina set reduktiebewijs voor onze ledten en begun stigers dat recht geeft op een toegangsprijsverminde- ring n.l. f 2,50 in plaats van f4, In dit nummer op pagina 10 t/m 13 verder een sa menvatting van de rapporten van de ZLM-afdelingen, ingezonden n.a.v. het ZLM Vraagpunt 72/73 „Het ge zinsbedrijf in de landbouw". Een onderwerp dat ook op de Buitengewone Alg. Vergadering op woensdag 20 juni aan de orde is gesteld. (GELDIG VOOR EEN PERSOON) Tenslotte deze week op pagina 8 nadere gegevens va nde CSM en Suiker Unie over het bod door de Suiker Unie op de CSM aandefen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1