ZOMERVERGADERING LEDENRAAD ZLM TE EERSEL Regeringsprogramma moet nog gestalte krijgen ons commentaar officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant openingswoord voorzitter VRIJDAG 1 JUNI 1973 61e Jaargang - No. 3184 en tuinbouwblad In dit nummer o m.: Geld en goed Pagina 4 Landbouw in de regeringsverklaring Pagina 5 Afzet en bewaring in discussie in ZLM- Tuinbouwcommissie Pagina 6 Uit de praktijk Pagina 7 en 9 Vee en vlees Pagina 10 Onderzoekaktualiteiten op akkerbouw- proefbedrijven 1973 Pagina 11 De maand juni op het Z.-W. landbouwbedrijf Pagina 12, 13, 15 1 Q-jarig bestaan Wereldvoedselprogramma Pagina 14 Tuinbouw Pagina 17 Het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen dient met de grootst mogelijke zorg te gebeuren. Als door overwaaien bij het spuiten het chemisch middel op verkeerde gewassen komt, kan dit in vele gevallen opbrengstderving tot ge volg hebben. Tracht bij het spuiten zo nauwgezet mogelijk te werk te gaan. Noch voor Uw buurman noch voor Uzelf is het leuk om door onvoorzichtig handelen in een netelige situatie te belanden. Meer hierover en over het werk in de komende weken in het artikel „De maand juni" op de middenpagina's. VOORAF BESLOTEN H.B.-VERGADERING E Ledenraad der ZLM, ingesteld na de statuten wijziging op 1 januari 1972, hield op 28 mei haar tweede zomervergadering. Nadat de eerste ver gadering vorig jaar in Middelburg was gehouden, was men nu de gast van de Kring Oost- en Midden-Bra bant te Eersel. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd een korte besloten vergadering van het Hoofd bestuur gehouden ter behandeling van een aantal huishoudelijke zaken. Zo behandelde het Hoofdbe stuur de voorlopige rekening ien balans der ZLM over het boekjaar 1972. De voorlopige jaarrekening ver toont een batig saldo van ƒ9.674,23, hoewel in de be groting rekening was gehouden met een negatief sal do van ƒ58.125,Dit gunstig resultaat is te dan- den aan enerzijds aanzienlijk hogere inkomsten, ter wijl anderzijds de uitgaven door een stijgende kosten bewaking binnen het raam van de begroting zijn ge houden. Deze jaarstukken zulten aan de medio no vember/december te houden algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorts nam het H.B. kennis van de stand van za ken bij de voorbereidingen voor de ZLM tentoonstel ling Delta '73. Met genoegen kon daarbij gekonsta- teerd worden dat de belangstelling van de zijde der standhouders, zeker voor wat de buitenstands betreft, aan de gestelde verwachtingen voldoet. Ook de vee zendingen zijn goed te noemen. Inmiddels is met de werkzaamheden op de terrei nen en de plaatsing der paviljoens een aanvang ge maakt. Al met al zijn alle voorwaard'en aanwezig om deze ZLM-dagen weer tot een succes te maken. /Het Bestuur besloot het door de heer J. Markusse opgestelde eindrapport gebaseerd op het ZLM-vraag- punt over de positie van het gezinsbedrijf in de land bouw, in het ZLM Land- en Tuinbouwblad van 8 juni te publiceren. Tevens zal ook een uitgave in bro churevorm worden verzorgd. Het Bestuur toonde zich overigens bijzonder verheugd dat meer dan de helft van alle afdelingen naar aanleiding van dit vraagpunt een rapport heeft opgesteld. WOORZITTER Becu besteedde in zijn openings woord van de Ledenraadsvergadering uitvoe rig aandacht aan de Brusselse prijsbesluiten voor 1973/1974. Hij toonde zich weinig gelukkig met de na veel touwtrekken uiteindelijk als resultaten van een politiek compromis tot stand gekomen nieuwe land bouwprijzen. De doorgevoerde verhogingen zijn im mers belangrijk lager uitgevallen dan de reële COPA- voorstellen. De heer Becu wilde, in tegenstelling met de mening van het Landbouwschap, de voldoening over het feit dat uiteindelijk een besluit bereikt is. dan ook niet voorop stellen. Daartoe geven de uit eindelijke resultaten, met name voor de akkerbouw sector, zeker geen aanleiding. Voortzetting van het huidige prijsbeleid voor de akkerbouwprodukten be tekent een verder achterop faken van de inkomens ontwikkeling in deze sector. Zodanig zelfs dat voor 1975/76 dan sprake zou zijn van een inkomensverla ging voor de akkerbouw van ca. 7 terwijl het al- (Zie verder pag. 5) T-JET kabinet Den Uyl heeft heel wat nieuwe ideeën en inzichten, maar is nog niet toe aan een praktische uitwerking. Dat was de eerste indruk die wij van de regeringsverklaring kregen. Een lange reeks plannen, beloften en beleidsvoornemens, waar in veel herhaald wordt wat bij de politieke geestver wanten van dit kabinet wel aanslaat. Of de politieke ondergrond van dit kabinet daarbij stevig genoeg is om dit alles concreet te verwezenlijken, zal nog moe ten blijken. Wanne-er in de komende maanden over ©en aantal concrete zaken binnen kabinet en parle ment besluiten genomen moeten worden, zal pas blij ken wat er van deze voornemens verwezenlijkt zal kunnen worden. Voorlopig willen wij ons beperken tot een paar kanttekeningen bij passages uit de regeringsverkla ring die ook de landbouw in ons gebied raken. Het betreft dan voornamelijk zaken van nationaal beleid, want de aandacht voor landbouwzaken is omgekeerd evenredig met de totale omvang der regeringsverkla ring. INFLATIEBESTRIJDING V'ERNPUNTEN van het beleid zullen de inkomens- nivellering en inflatiebestrijding vormen. Men wil de alom verfoeide inflatie bestrijden met een pro gressief stokpaardje als de inkomensnivellering. Dat klinkt prachtig, maar wij zien het verband niet: Immers verderop stelt de regeringsverklaring dat afremming van de particuliere consumptie noodzakelijk is. En wij dachten dat inkomensnivellering nog steeds een sti mulering van de particuliere consumptie en dus van de inflatie betekent. Overigens is het duidelijk dat dit kabinet de infla tiespiraal in de eerste plaats via een afdoende prijs- beheersing wil doorbreken. Een situatie die wij eigen lijk in de landbouw reeds jarenlang kennen, evenals de nadelige gevolgen daarvan. Naast het loon- en prijsbeleid is voor de inflatiebe strijding vooral ook het overheidsbudget van belang. Terecht gesft het beleid hier geen al te drastische verhoging van de overheidsinkomsten via belastingen of tarieven van openbare diensten aan, al betekent de bevriezing der B.T.W.-tarieven natuurlijk wel een ver der scheeftrekken van de verhouding tussen direkte (Zie verder oasr. 4)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1