officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant HOOFDBESTUUR ÜSzlm VERGADERDE Toch nog Europees prijsbesiuit Akkerbouw de dupe In dit nummer o.m.: De reserve van de coöperatie - een aktuele zaak Pagina 3 Voorstellen wijziging pachtnormenbesluit Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5/7 Gele roest bericht en koolzaadinsekten en hun bestrijding Pagina 8 Mechanisatienieuws enz. Pagina 6 en 13 Dingen van de week Pagina 12 Vee en vlees Pagina 15 ^NCIALf^ ^XVRIJDAG 4 MEI 1973 0 J51e Jaar9an9 No. 3180 land-^^^H en tuinbouwblad Woensdag 9 en donderdag 10 mei zijn de data dat in de Noordbrabantse gemeente Liempde de Werktuigendagen worden gehouden. Dit agrarische evenement wordt dit jaar voor de vijfentwintigste maai gehouden. Hoewel de vor- edelingssektor en de tuinbouw de belangrijkste plaats innemen, wordt dit jaar ook speciaal aandacht besteed aan het milieu. Met het oog op de fruittelers, die hun jaarlijkse manifestatie van Bunnik naar Liempde hebben verplaatst, wordt veel apparatuur gedemonstreerd die in de boomgaard zijn nut kan bewijzen. Zoals ieder jaar zulien op de Werktuigen- dagen verschillende treinen op het traject 's-HertogenboschEindhoven stoppen bij de speciale halte Liempde. Meer hierover op pagina 9 - 10 en 11. TIJDENS de Hoofdbestuursvergadering der ZLM van 30 april j.l. te Goes richtte voorzitter J. B. Becu tijdens zijn openingswoord allereerst een ge lukwens tot de heer A. M. Geluk in verband met de hem verleende koninklijke onderscheiding. De heer 'Becu zei er trots op te zijn dat weer iemand uit de ZLM-kring, thans nog adviseur van het Hoofdbestuur zijnde, deze hoge onderscheiding heeft mogen ont vangen. Zeker waar de heer Geluk reeds gedurende een lange periode de landbouwbelangen in zeer veel funkties op uitnemende wijze behartigt. Voorts besteedde voorzitter Becu in zijn openings woord aandacht aan de onderhandelingen in Luxem burg over de E.E.G.-landbouwprijzen. Het is weinig opwekkend te moeten konstateren dat het overleg volledig vast zit. Het is dan ook de vraag of er op korte termijn nog een redelijk besluit uit de bus komt. Een besluit dat ook voor de landbouw nieuwe per- spektieven biedt. De heer Becu was hierover niet erg optimistisch. Wat de situatie in eigen land betreft, lijkt de ar beidsonrust en de daarmede gepaard gaande sta kingsgolf nu toch wel tot het verleden te behoren, aldus de voorzitter. Het is daarbij verheugend dat het in de zuivel niet tot stakingen is behoeven te komen. De positie van de hogere en lagere inkomens zal nu opnieuw onderwerp van studie worden. Daarbij is het van het grootste belang dat rekening wordt ge houden met de aparte positie der kleine zelfstandigen. Nog te vaak worden immers de inkomens van werk nemers en zelfstandigen vergeleken zonder dat re kening wordt gehouden met de zware sociale lasten der zelfstandigen, de extra ondernemersrisico's die hij loopt en de noodzaak tot vorming van eigen ver mogen om de continuïteit van zijn bedrijf te kun nen handhaven. Het is de taak van de landbouworga nisaties om de problematiek van de boer als kleine zelfstandige verder uit te dragen binnen onze maat schappij, aldus de heer Becu. SAMENWERKING EN E.E.G.-SUBSIDIE jE vergadering besteedde uitvoerig aandacht aan de sterk toegenomen belangstelling voor aller lei vormen van samenwerking in de landbouw. Met name op het gebied van de gezamenlijke exploitatie van machines in de akkerbouw. Zo bleek uit het kwartaalverslag van de e.s.v. dat in een kleine 30 gevallen samenwerkingscontracten zijn opgesteld gedurende de eerste 3 maanden van 1973. Het ziet er daarbij naar uit dat samenwerkings vormen in de toekomst op 2 manieren tot stand zullen komen, n.l. ofwel volledige samenwerking met alle machines, ofwel samenwerking per produktietak, ook met de loonwerker. Naar het zich laat aanzien zal op deze beide sa menwerkingsvormen in het kader van de E.E.G.-mo- IJJTEINDELiJK is het er dan in de ochtend van 3 mei tcch neg van gekomen. De raad van landbouwministers en de Europese Commissie hab- - w.' ïi~t zoveelste compromisvoorstel met be trekking ioi de landbouwprijzen overeenstemming be reikt. Hoewei op het moment dat wij dit schrijven nog niet alle gegevens vanuit Luxemburg binnen zijn, blij ken in grote lijnen de volgende prijsverhogingen over eengekomen to zijn: rundvlees J01/2% granen 1 varkensvlees 4 suikerbieten 1 groente en fruit 71/2 melk 51/2 Op de verhogingen voor melk za! voor West-Duits- land en de Beneluxlander een correctie van 11/2 derniseringsrichtlijnen een startsubsidie verleend kunnen worden. Daarbij is het van het grootste be lang dat de op stapel staande nationale regeling voor zoveel mogelijk, oi -.icine bedrijven perspectieven biedt. Immers steeds meer machines met grote be- werkingscapaciteü zij;, nog slechts door meerdere bedrijven rend '-ei te exploiteren. W dé - v- jidige rentesubsidierege ling betreft wr hot Hoofdbestuur van mening dat in principe uok :c.eren'verpachters voor rentesubsi die in aanmerking moeten kunnen komen, indien aan zienlijke jnvc.-'.eri.-gori -shceve van.de pachter ge daan worden. Uite. >i ;i moet dezè subsidie dan wel mede de pachter ren goede komen, bijvoorbeeld via de pachtprijs. (Zie verder pag. 12) n n» ii—ii— naar beneden v. arden toegepast, evenals 21/2 op rup.dv'ie*-. vi: ndt in dat voor de Nederlandse boer de ioht:.. en de melk met 4% en de oriëntatie prijs va*. fici? r.i. 3% verhoogd zal worden. Gvci:u lie;. d;> compenserende bedragen aan c!o grer.- i bar»c» met de opwaardering van de g,..u.;n gek u :d blijven. Op bovenver- me.de vuï.iog gen zai dus geen aftrek worden toe gepast. Wei r cot natuurlijk het ir. neerwaartse richting cor rigeren van cie prijsver hogingen voor melk en rund vlees in Wee: Duit:!.)- en de Benelux als een soort voorloper op cic afkraak der monetaire grensheffin- gen gezien worden. vZie verder pag. 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1