Hoofdbestuur 9Czim vergaderde officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 7 APRIL 1973 61e Jaargang - No. 3176 land en tuinbouwblad Door de gunstige weersomstandigheden in de afgelopen weken, hebben velen hun aardappelen vroeg kunnen po ten. Ir. C. D. van Loon van het P.A. te Wageningen, geeft in dit nummer advies betreffende de vraag of aanslui tend direkt met aanruggen begonnen moet worden of dat het wellicht verstandiger is daarmee nog even te wachten. Op pagina 5 „Uit de praktijk" het antwoord hierop. In dit nummer o.m.: Stilte na de storm! Pagina 3 Uit de praktijk Pagina 5-7 Mechanisatienieuws Pagina 8 Resultaten L.E.I.- akkerbouwbedrijven in West-Brabant Pagina 9 Het electriciteits- verbruik op het moderne melkveebedrijf Pagina 10-11 Vee en vlees, Groei en voedering vieesstieren Snijmais niet beter dan goed gras Pagina 12-13 Tuinbouw Pagina 15 Gewasbescher mingsmiddelen Pagina 17 Het Hoofdbestuur der ZLM heeft in haar verga dering van 2 april j.l. te Bergen op Zoom met klem geprotesteerd tegen de landbouwprijsvoorstellen voor 1973/74 van de Europese Commissie. Deze voorstel len betekenen immers dat dê prijzen voor met name de Nederlandse akkerbouwers en melkveehouders in het geheel niet verhoogd zullen worden. Bij het hui dige inflatietempo zal daardoor het inkomen in de landbouw niet alleen in relatieve, maar ook in absolu te zin dalenl Voorzitter J. B. Becu noemde de voorstellen een politiek compromis, waarbij de gevolgen voor de landbouw niet voldoende doordacht zijn. Eens te meer dreigt de landbouw de lasten te moeten dragen van de inflatiebestrijding en monetaire moeilijkheden, die door anderen veroorzaakt zijn. Het is daarbij overi gens de vraag of van deze prijsvoorstellen werkelijk enige effektieve inflatiebestrijding uitgaat, gezien de zeer geringe invloed van de boerenprijzen op de kos ten van levensonderhoud. Hoewel de vergadering het in principe juist achtte dat gestreefd wordt naar herstellen van de éénheids- markt voor landbouwprodukten, was men van me ning dat het nooit mag betekenen dat daardoor het landbouwinkomen nog verder achterop raakt bij de inkomens in andere sektoren. De argumentatie van de Commissie dat het inter ventieniveau voor granen en suikerbieten niet ver hoogd behoeft te worden, gezien de gunstige markt situatie voor deze produkten gedurende het afgelo pen seizoen, achtte de heer Becu volstrekt onjuist. Het gaat hier immers om een momentopname die geen enkele garantie voor de toekomst inhoud. Zo zijn de hoge graanprijzen intussen al weer verleden tijd, terwijl ook de huidige prijs voor magere suiker nog geen rendabele bietenteelt op deze basis moge lijk maakt. Het rekenkundig vaststellen der prijzen op basis van de kostenstijgingen op rendabel te exploiteren landbouwbedrijven is de enige juist methode. Wat dat betreft heeft ook de Commissie de COPA-berekenin- gen die op 71/2 prijsverhoging uitkwamen, niet kun nen weerleggen. Het Hoofdbestuur was dan ook van mening dat de georganiseerde landbouw haar prijsvoorstellen van gemiddeld 71/2 onverkort dient te handhaven en dat de Commissievoorstellen met kracht dienen te worden afgewezen. Besloten werd dat de voorzitter dit standpunt op de buitengewone 3 CLO-vergade- ring van 4 april naar voren zal brengen. AARDAPPELTEELTREGEUNG In het bijzijn van vertegenwoordigers van Keurings dienst Delta Nederland van de NAK en Plantenziekten- kundige Dienst werd uitvoerig aandacht besteed aan de eventuele noodzaak tot invoering van een aard appelteeltregeling, mede in verband met de bestrij ding der schimmelziektë Phoma. Van de 3 mogelijkheden om preventieve bestrij ding van virus- en schimmelziekten aan te pakken, te weten de veldkeuring, het onderzoek van grond monsters en partijmonsters, is alleen het onderzoek van de partij geschikt om Phoma-besmetting vast te stellen. De vergadering was dan ook van mening dat het middels een aardappelteeltregeling van bovenaf opleggen van een verbod op het poten van onge keurd pootgoed, niet noodzakelijk is. Men wenste de mogelijkheid om op eigen bedrijf pootgoed uit te zetten, zonder dat daarbij een volle dige keuring wordt uitgevoerd, toch wel open te la ten. Wel was het bestuur unaniem van mening dat in vérband met de Phoma-bestrijding, melding en regi stratie van eigen pootgoedteelt bij de NAK verplicht gesteld dient te worden, waarna over alle partijen op het eigen bedrijf geteeld pootgoed, in ieder geval een monsteronderzoek dient plaats te vinden. Daar door zou bereikt kunnen worden dat zonder al te kostbare maatregelen in ieder geval in 1974 geen pootgoed dat niet op Phoma-besmetting onderzocht is meer wordt uitgezet. PROTEST TEGEN LANDBOUWPRIJSVOORSTELLEN 1973/74 AARDAPPELTEELTREGELING BESPROKEN SAMENWERKING PLATTELANDSJONGEREN Door de voorzitter der PJZ, de heer F. v. d. Hoek, werd een toelichting gegeven op de „Discussienota Samenwerking" van de 3 Centrale Plattelandsjonge ren Organisatie. Door het steeds kleiner wordende aantal jonge toe komstige ondernemers wordt het zowel op regionaal als plaatselijk niveau steeds moeilijker aktiviteiten op het gebied van o.a. vorming, ontspanning en creativi teit met voldoende deelname te organiseren. Door een gezamenlijke opzet van diverse aktiviteiten zou hier in zeker verbetering gebracht kunnen worden. Het be stuur ondersteunde dan ook van harte het streven naar meer samenwerking van de plattelandsjongeren. Overigens is er, aldus de heer v. d. Hoek, in Zee land en in mindere mate ook in Brabant reeds enige tijd een zeer goede samenwerking tussen de 3 jon gerenorganisaties op gang gekomen. Uit het rapport blijkt dat ongeveer 10.000 jonge agrariërs of wel 40 van het totaal jonge agrariërs in de leeftijd van 15— 29 jaar zijn georganiseerd binnen de 3 plattelands jongerenorganisaties. Bij gelijkblijvende organisatie graad zal dit aantal in 1975 tot ca. 8.000 gedaald zijn. (Zie verder pagina 3.) VRAAGPUNT 1972/1973 De afdelingssecretarissen die de antwoorden op het vorig punt 1972/1973 nog niet hebben toegezonden aan het ZLM-secretariaat verzoe ken wij dringend deze op te sturen vóór 15 april 1973! Na 15 april kan er dan met de uitwerking worden begonnen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1