AANSLAG OP LANDBOUWINKOMENS officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 30 MAART 1973 61e Jaargang - No. 3175 land en tuinbouwblad Deze week de aandacht eens op een ander facet van de land- en tuinbouw in ons gebied n.l. de teelt van bloem en groentezaden. Door het gunstige klimaat, geschikte grondsoort en het ingespeeld zijn op intensieve teelten heb ben de zaadfirma's in het zuid-westen teeltareaal gezocht en gevonden. Daar en bij deze zaadteelt het een en ander komt kijken deze week een tweetal artikelen hierover. Voorlichting waar de praktijk blijkbaar om vraagt! In hoeverre het gewenst is om, naast de blijkbaar reeds gegeven persoonlijk gerichte voorlichting aan zaadtelers van de zijde van het TuinbouwconsuLentschap, ook nog de woordelijk gelijk gestencilde publikatie's in ons blad op te nemen valt voor ons bijzonder moeilijk te beoordelen! Wij hebben aan het verzoek voldaan. Bij het doorlezen van de copy voor „Tuinbouwklanken" bleek ons eerst dat er mogelijk van een overlappende publiciteit sprake is! In dit nummer o.m.: Aanvraagmogelijk- heden rentesubsidie Tuinbouwsector Pagina 5 De maand april op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 6 - 7 Kraam-opfokhokken met gedeeltelijke roostervloer Pagina 9 Financiële resultaten Brabantse jongveeopfokbedrijven Pagina 10-11 De teelt van groente en bloemzaden Pagina 12-15 Vee en vlees Pagina 17 1 Voor de vrouw Pagina 21 PRIJSVOORSTEL EUROPESE COMMISSIE QP 21 maart heeft de Europese Commissie dan eindelijk haar voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke landbouwrichtprijzen voor 1973/ 74 gelanceerd. Het blijkt dat de Commissie het prijs beleid heeft verbonden aan maatregelen om de ge volgen van de geldcrisis weg te nemen. De opwaar dering van de munteenheden in de Benelux-landen en West-Duitsland begin 1972 is destijds immers opge vangen via compenserende maatregelen aan de gren zen, zodat de in nationale valuta uitgedrukte land- bouwgarantieprijzen hetzelfde konden blijven. Was dit niet gebeurt dan waren vorig jaar de ga: rantieprijzen voor ons land reeds 2,76 lager ge weest. De Commissie wil nu gelijktijdig met de invoe ring der nieuwe prijzen, deze compensatiemaatrege len voor zoveel mogelijk landen afschaffen. Dit houdt in dat de werkelijke prijsverhoging voor de Benelux- landen en West-Duitsland 2,76 lager uitkomt dan het commissievoorstel. Resteert dan nog een compensatie van ca. 5 voor Duitsland omdat de mark in totaal met 7,61 is opgewaardeerd. Uiteindelijk zou dan volgens de Commissie weer één markt met één prijspeil kun nen ontstaan voor de Benelux, Frankrijk, Denemar ken en in principe West-Duitsland. Voor Italië, Ier land en Engeland blijven evenwel compenserende maatregelen aan de grenzen nodig zolang de munt eenheden van deze landen op een lager niveau blij ven zweven. De Europese Commissie stelt nu voor de prijzen van de meeste produkten met 2,76 te verhogen, zodat in ieder geval nergens een verlaging van de in nationale valuta uitgedrukte landbouwprijzen zal plaatsvinden. Wat dit betekent voor de prijzen die de Nederlandse boer dan voor zijn produkten zou gaan ontvangen blijkt uit het elders op deze pagina weergegeven overzicht. AKKERBOUW EN MELK: 0 \7O0R de akkerbouwprodukten en de melk be tekent het commissievoorstel dus in feite dat de prijzen in ons land worden bevroren. Dit is natuur lijk bij het huidige inflatietempo zonder meer een onverteerbare zaak! Immers daardoor zal het land bouwinkomen niet alleen sterk achterblijven bij an dere sektoren van onze economie, maar ook in ab solute zin afnemen. De COPA-bero!:cningen, die ook door de Commissie niet zijn weerlegd, hebben aange toond dat 6 prijsverhoging noodzakelijk is, wil de landbouw niet verder in inkomen achterop raken. Voor het akkerbouwbedrijf, met een voor het zuid westen normaal bouwplan, betekent 6 verhoging van de prijzen der garantieprodukten een stijging van de bruto geldopbrengst met ca. 100 gulden/ha. En voor de melkveehouderij houden 6 hogere melk prijzen bij normale melkgiften een meeropbrengst van ruim 100 gulden per melkkoe/jaar in. In concreto be tekent dus het commissievoorstel dat op bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf van 40 ha een veebedrijf met 40 melkkoeien het inkomen dit jaar globaal ƒ4.000, achterblijft bij de algemene inkomensontwikkeling! Maar ook absoluut, dus in guldens uitgedrukt, daalt dan het inkomen. Immers de bruto-geldopbrengsten blijven gelijk, maar de kosten van aangekochte grond stoffen, machines en diensten stijgen wel. Volgens recente LEI-berekeningen met omstreeks 4 in 1973. En waar deze aangekochte produktiemiddelen voor zowel akkerbouw als melkveehouderij ruim de helft van het totale kostenpakket uitmaken, daalt het in komen van de boer in absolute zin met deze 4 Daar is geen produktiviteitsstijging tegen opgewas sen. In feite betekenen de prijsvoorstellen van de Commissie dus een regelrechte aanslag op het hui dige inkomensniveau in de landbouw! LANDBOUWPROTEST TERECHT hebben de gezamenlijke landbouwor ganisaties via het COPA dan ook onmiddellijk scherp tegen de prijsvoorstellen geprotesteerd. Het is verheugend dat daarbij door de organisaties uit alle negen lidstaten eenzelfde standpunt werd ver kondigd. De Commissie heeft met haar voorstellen twee doelstellingen willen nastreven. In de eerste plaats ONS COMMENTAAR een terugdringen van de inflatie en ten tweede het herstellen van de éénheidsmarkt voor landbouwpro- dukten. Wat de inflatie betreft is men in Brussel blijk baar nog steeds van mening dat deze effektief aan gepakt kan worden door het laaghouden van de prij zen voor de boer. De statistieken ..tonen evenwel dui delijk aan dat de prijzen af-boerderij nog maar in zeer geringe mate de kosten voor de consument be ïnvloeden. Zeker landbouwcommissaris Lardinois moet wat dat betreft toch beter weten! Dat de Commissie daarnaast weer zo snel mogelijk naar één gemeenschappelijke markt met één prijspeil toe wil juichen wij in principe toe. Maar dan bij een zodanige prijsverhoging dat het inkomen in de land bouw niet verder achterop raakt bij dat in andere sektoren. Het is immers niet de landbouw die de monetaire moeilijkheden heeft veroorzaakt, maar de onmacht en mogelijk ook onwil van de nationale geldpolitici. (Zie verder pagina 3.) LANDBOUWPRIJZEN 1973/74 verhoging verhoging volgens voor commissie Nederlandse voorstellen boer tarwe 2,8% 0 gerst en mais 2,8 0 rogge 6,8% 40/0 suikerbieten 2,8% 0 koolzaad 2,8% 0 vlas 65 f65 melk (per 1-5) 2,8% 0 (per 16-9) 2,0% 2% rundvlees 10,8% 8% varkensvlees 6,8 4% slachtkalveren 5,7 0/o 30/0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1