officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant NAAR EEN GELIJKMATIGER INKOMEN ons commentaar op langere termijn VRIJDAG 16 MAART 1973 61e Jaargang - No. 3173 en tuinbeuwblad WMSimÊÊwÊ SmmÊ4<m Afgelopen zomer werd onder de leden van de Verenigingen voor Bedrijfs voorlichting in Zuid-Beveland en de Akkerbouw-Studieclubs in West Zeeuws- Vlaanderen een enquête gehouden over de ervaringen met de voorjaars werkzaamheden bij de suikerbietenteelt. Dit onderzoek betrof zowel de zaai- afstand in de rij, de zaaizaadbehandeling, de onkruidbestrijding als het me chanisch dunnen. Bijzonderheden over de resultaten van deze enquête zijn op pagina 8 en 9 opgenomen. De foto geeft het bepalen van de beginstand weer, nodig om op verantwoorde wijze machinaal te dunnen. T^E Belgische Boerenbond voert in de kop van haar weekblad ,,De Boer" het devies „leder voor allen allen voor ieder". Zoals bij zoveel de viezen ligt hierin ongewijfeld een grote wijsheid be sloten. Zeker wanneer we deze spreuk relateren aan de jaarlijkse produktieplanning in de landbouw en de ontwikkelingen die zich daarbij voordoen. Immers waar iedere boer steeds weer individueel over zijn bouw- of produktieplan beslist, geldt deze beslissing niet alleen zijn eigen toekomstig inkomen, maar ook dat van zijn collega's. Naarmate iedereen individueel besluit meer van een bepaald.produkt te produceren, wordt de kans dat dit produkt aan de oorspronkelijke opbrengstverwachtingen voldoet kleiner. We hebben nu eenmaal in de landbouw te maken met een vrij konstante vraag die weinig afhankelijk is van de prijs ontwikkeling. Dit betekent dat kleine overschotten of tekorten reeds grote prijsverschillen veroorzaken. De basis waarop men individueel zijn beslissing neemt is meestal dezelfde, n.l. de prijsontwikkeling gedurende het afgelopen jaar. Hoge prijzen beteke nen dus uitbreiding en lage prijzen inkrimping van het areaal van betreffend produkt. Blijkbaar neemt men zijn beslissing in de veronderstelling dat men min of meer alleen op de landbouwwereld staat bij gelijk blijvende omstandigheden. In de praktijk leven we evenwel in Europa met vele miljoenen boeren in een dynamische wereld. Wij zijn niet alleen en de tijd staat niet stil! Dat merken we dan ook in de zich steeds weer herhalende cyclus van lage en hoge prijzen met daarbij behorende wis selende produktieomvang. Hoe kunnen we deze kring loop doorbreken als individuele boer? Wij willen daarbij onderscheid maken tussen beslissingen op korte en op lange termijn. UITGANGSPUNT IS FOUT T}E belissingen op korte termijn hebben veel be- trekking op het bouwplan in de akkerbouw. De belangrijkste oorzaak van het achter de markt aan produceren (en verkopen) is naar onze mening het feit dat de basis waarop de beslissing wordt geno men onjuist is. Bij de bepaling van het bouwplan voor 1973 dienen niet de huidige prijzen maatgevend te zijn, maar de in 1973 te verwachten prijzen. Zij bepalen uiteindelijk het inkomen. Nu hangen de te verwachten prijzen voor een bepaald produkt vooral af van de produktieomvang in 1973 en de ontwikke- In dit nummer o.m.: Praktijk stikstof onderzoek Pagina 5 Ruimere rijenafstand in aardappelen Pagina 5 Ter plaatse zaaien van spruitkool Pagina 6 Grondbewerking in het voorjaar Pagina 7 Bestrijding voorjaarsinsekten bij suikerbietenteelt Pagina 7 Resultaten suikerbietenteelt enquête Pagina 8-9 ■Sfc Aanwending en waarde organische mest Pagina 11 Recreatie: Kampeerverordening Noord-Brabant en Kampeerbedrijf en inschrijving Handelsregister Pagina 17 •Sfc Tarieven loonwerk Noord-Brabant Pagina 18 Heeft zelfvoedering in sleufsilo's toekomst Pagina 19 Nieuwe lonen enz. c.A.o. Tuinbouw Pagina 22 ling van de vraag voor dat produkt. Zo valt voor aard appelen en uien nu al een min of meer aanzienlijke areaals-uitbreiding te voorspellen, terwijl de vraag eerder zal dalen dan toenemen, omdat het hier pro- dukten betreft waarvan de consumptie per hoofd van de bevolking terugloopt. Alle faktoren zijn dus aan wezig om op de Europese markt in het komende sei zoen met een aardappel- en uienoverschot geconfron teerd te worden, indien de opbrengsten/ha normaal zijn! Op deze basis zou de individuele akkerbouwer moeten beslissen zijn aardappel- en uienproduktie in ieder geval niet uit te breiden. Dit niet alleen in het belang van andere, maar vooral in zijn eigen belang. Wij kennen reeds boeren die op grond van deze overwegingen hun oppervlakte uien of aardappelen zelfs inkrimpen. Zover zouden wij niet willen gaan. Men beschikt immers in de meeste gevallen over de bijpassende werktuigen en opslagruimten waarop toch afgeschreven moet worden of men nu veel of wei nig van het betreffende gewas teelt. Naar onze me ning is dan ook de beste methode om op korte ter mijn met een zo gelijkmatig mogelijk bouwplan te wer ken. Men voorkomt daarmee niet alleen zeer grote opbrengstrisico's, maar produceert ook tegen de laag ste (afschrijvings)kosten. TOT zover hebben wij alleen stilgestaan bij de produktie-bes'icsing voor het komende oogst jaar, waarbij de uitrusting aan werktuigen en gebou wen als een vaststaand gegeven werd beschouwd. Heel anders ligt het natuurlijk wanneer men voor de beslissing staat een investering in machines of gebouwen, gericht op een bepaald gewas of produkt, te moeten doen. Dan gaat de toekomstverwachting voor betreffende produkt over de gehele afschrij vingsperiode van de investering meespelen. De hui dige prijs als uitgangspunt is dan helemaal onbruik baar en gaat het om de toekomstige prijsverwachting over een reeks van jaren. Daarbij kan men aan de prijsontwikkeling van de laatste 5 10 jaar enig hou vast hebben, naast de verwachting van de produktie omvang en vraag in de komende periode. Voorwaar geen eenvoudige zaak, waar zo hier en daar nog wel eens wat lichtvaardig overheen wordt gestapt. Ook hier geldt evenwel weer dat men niet alleen op de wereld is. Wanneer men bijvoorbeeld voor de beslissing staat een nieuwe ligboxenstal te bouwen en het aantal stuks melkvee te verdubbelen, moet men (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1